“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 9

Нәзир Әһмәд Һәнәфи: Әфганыстанда Шиә вә Сүнни гардашлар сүлһ ичиндә јашајырлар

Бүтүн Мүсәлманлар ваһид әгидәјә маликдирләр. Фикир ајрылыглары исә, садәҹә хырда мәсәләләр әтрафындадыр.

  • Хәбәрин коду : 653969
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Әфганыстан Үләма Шурасынын үзвү бир даһа Мүсәлманларын бирлијинә вурғулајараг дејиб: “Гәрбдә ваһид игтисад, ваһид пул сајәсиндә сәрһәдләр арадан галдырылды. Амма Ислам өлкәләриндә исә, мүһарибә вә гырғынларын шаһидијик. Мүсәлман сијасәтчиләри мүһарибә етмәкдән әл чәкәрәк, Ислам мејарлары әсасында бүтүн Мүсәлманларын вәһдәтини горумалыдырлар”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасында Кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахымында” үмумдүнја конгресиндә Әфганыстан Үләма Шурасынын үзвү Гази Нәзир Һәнәфи чыхыш едәрәк Ислами Вәһдәтин лүзумлуғуну вурғулајараг билдириб: “Бүтүн Мүсәлманлар ваһид әгидәјә маликдирләр. Фикир ајрылыглары исә, садәҹә хырда мәсәләләр әтрафындадыр”.

О, даһа сонра дејиб: “Пејғәмбәрин сүннәтинә әсасән Мүсәлманы дәлилсиз вә сүбутсуз кафир адландырмаг һарам олдуғу бир һалда бу ҝүн, тәкфирчи ҹәрәјанлар бүтүн Мүсәлманлары кафир адландырыр. Тәкфирчилик ҹәрәјанынын гадаған олунмасына даир дәлил ҝүн кими ајдындыр. Бөјүк Сүнни алимләри дә тәкфир етмәки һарам билибләр”.

Нәзир Әһмәд Һәнәфи даһа сонра, Гуран Кәримин ачыг ајәләринә әсасән Мүсәлман шәхси өлдүрүлмәсинин бөјүк ҝүнаһ олдуғуна ишарә едәрәк дејиб: “Әфганыстанда Шиәләр илә Сүнниләр арасында һеч бир ихтилаф јохдур, онлар бир биринин кәнарында сүлһ вә сәфа ичәрисиндә јашајырлар”.

Әфганыстан Үләма Шурасынын үзвү бир даһа Мүсәлманларын бирлијинә вурғулајараг дејиб: “Гәрбдә ваһид игтисад, ваһид пул сајәсиндә сәрһәдләр арадан галдырылды. Амма Ислам өлкәләриндә исә, мүһарибә вә гырғынларын шаһидијик. Мүсәлман сијасәтчиләри мүһарибә етмәкдән әл чәкәрәк, Ислам мејарлары әсасында бүтүн Мүсәлманларын вәһдәтини горумалыдырлар”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki