“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 7

Шејх “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресиндә сәләфиләрә тәпинди

"“Аллаһу әкбәр!” нидасы илә Мүсәлманларын башы кәсилир, гоҹа вә гадынлара рәһм олунмур"

  • Хәбәрин коду : 653644
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Аллаһшүкүр Пашазадә: "Мүасир дүнјамызда “Аллаһу әкбәр!” нидасы илә Мүсәлманларын башы кәсилир, ушаг вә јенијетмәләрә гоҹа вә гадынлара рәһм олунмур. Бәшәријјәт бөјүк тәһлүкә гаршысындадыр вә ән горхулусу да одур ки, Исламын һәм хариҹи, һәм дә дахили дүшмәнләри бирләшәрәк дүнјанын ҝөзүндә ислами дәјәрләри нүфуздан салмаг, мәнәвијјатымызы әлимиздән алмаг истәјирләр”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә Иран Ислам Республикасынын Мүгәддәс Гум шәһәриндә Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази вә Ҹәфәр Субһани ҹәнабларынын тәшкилатчылығы илә кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлары Ислам Алимләринин Бахымында” адлы Үмумдүнја Конгресиндә мәрузә илә чыхыш едиб.

Аллаһшүкүр Пашазадә билдириб: "Мүасир дүнјамызда “Аллаһу әкбәр!” нидасы илә Мүсәлманларын башы кәсилир, ушаг вә јенијетмәләрә гоҹа вә гадынлара рәһм олунмур. Бәшәријјәт бөјүк тәһлүкә гаршысындадыр вә ән горхулусу да одур ки, Исламын һәм хариҹи, һәм дә дахили дүшмәнләри бирләшәрәк дүнјанын ҝөзүндә ислами дәјәрләри нүфуздан салмаг, мәнәвијјатымызы әлимиздән алмаг истәјирләр”.

Гафгаз Мүсәлманлар Идарәсинин Сәдри гејд едиб ки, Мүсәлман вә гејри-Мүсәлман дүнјасынын бәзи гүввәләр тәрәфиндән мәгсәдјөнлү шәкилдә гаршыдурма вәзијјәтинә ҝәтирилир:

"Биз Азәрбајҹанын ајрылмаз вә әзәли һиссәси олан Гарабағ торпагларынын ишғалыны, Хоҹалы сојгырымыны, ермәни екстремистләринин мүтәмади террорунун аҹыларыны јашајан, ата-баба јурдларымызын талан едиләрәк виран галмасынын, мәсҹидләримизин дағыдылмасынын, тарихи абидәләримизин мәһв едилмәсинин шаһиди олан бир халг кими Ирагдакы гәтлиамлара, Суријадакы гардаш гырғынларына, ИШИД-ин һәр ҝүн Јахын Шәргдә төрәтдији рәзаләтләрә, Гүдсдәки һәрби ҹинајәтләрә вә террор актларына лагејд гала билмирик. Буна ҝөрә дә биз екстремизмлә, террорла, идеоложи тәхрибатын мәнбәји олан тәкфирчиликлә мүбаризәдә ән тәсирли васитәләрдән бирини ислами һәмрәјликдә вә сүлһсевәр иҹтимаијјәтин ваһид әмәкдашлығында ҝөрүрүк”.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki