• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән халгынын өлкәләрини ишғал етмиш АБШ вә Сәудијјә режими әлејһинә кечиртдији мөһтәшәм аксијасы– Фото

  Етиразчылар сонда бәјанат гәбул едибләр. Бәјанатда онлар Јәмән халгынын АБШ вә Сәудијјә ҹинајәткар режимләринин мүһасирәсинә тәслим олмајаҹагларыны вурғулајыблар. Һәмчинин дөвләт грумларындан тәләб едибләр ки, инһисарчылар вә баһалашма апаранлара гаршы сәрт давранылсын вә ҹинајәткарлар ҹәзаларына чатдырылсын.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән халгы өлкәнин ҹәнубуну ишғал етмиш Америкаја етираз етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмәнин Һәдидә әјаләтинин Һаррәтул Бејда мәнтәгәси сакинләри Јәмәнин ҹәнубуна јеридилмиш АБШ ишғалчы гүввәләринин ишғалына вә Американын башчылыг етдији Сәудијјә Әрәбистан һәрби тәҹавүзләринә гаршы чыхараг етираз едибләр. Етиразчылар һәмчинин Јәмәнин Сәудијјә тәрәфиндән ик ил һәрби тәҹавүзләрә мәруз галмасыны ҝөрүб лакин буна сүкут едән БМТ-ни гынајыблар. Онлар һабелә тәҹавүзкарлар гаршысында мүбаризә апаран Јәмән Һәрби Гүввәләри вә Көнүллү Халг Дәстәләринә дәстәј олдугларыны елан едибләр. Имран әјаләтинин Ијалу Сәриы мәнтәгәси сакинләри дә, тәҹавүзкарлара гаршы етираз аксијасы кечирибләр. Аксија иштиракчылары АБШ-ын башчылыг етдији Сәудијјә Әрәбистан коалисијасынын ҹинајәтләрини мәһкум едән брушурлар пајлајыблар. Гејд едәк ки, ејни заманда Јәмәнин диҝәр әјаләт вә шәһәрләриндә дә, анти-Америка митингләри кечирилмәкдәдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Әдән шәһәри ган ҝөлүнә чеврилди, террорчулар 45 сивили Шәһид етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн сәһәр радәләриндә Јәмәнин Әдән шәһәринин ҝиришиндә террорчулар ики интиһар һадисәси төрәдәрәк ҝүнаһсыз инсанлары гәтлә јетирибләр. Һадисә заманы азғын сәләфи террорчулары 45 сивили Шәһид етмиш вә хејли сајда ҝүнаһсыз инсаны мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә, јараламышдыр. Гејд едәк ки, баш вермиш террор актынын мәсулијјәтини ганунсуз исраил режими, АБШ, Гәрб, Түркијә, Гәтәр, Сәудијјә Әрәбистаны вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән мадди вә мәнәви дәстәк алан тәкфирчи груплашмасы өз өһдәсинә ҝөтүрүб.

  Давамы ...
 • Шејтан Ордусу

  АБШ вә исраил мүттәфиги Сәудијјә Әрәбистаны нөвбәти дәфә Јәмәнә авиазәрбәләр ендирди

  Гејд едәк ки, Сәудијјә Әрәбистаны өтән илин март ајынын 26-дан етибарән Јәмән әразиләриндә һәрби әмәлијјатлара башлајыб. Һәрби әмәлијјатлар заманы минләрлә инсан һәјатыны итириб,10 миндән артыг инсан исә јараланыб. Јүз минләрлә инсан исә өз евләриндән мәҹбури көчкүн дүшүб. Јәмән әһалиси гида, тибби ләвазимат, о ҹүмләдән ҝүндәлик тәлабат малларыны әлдә етмәкдә чәтинлик чәкир. Сәудијјә Әрәбистаны вә мүттәфигләринин (АБШ, Гәрб, исраил режими, Түркијә, бәзи Африка вә Шәрг өлкәләри) блокадасы Јәмәнин игтисади вәзијјәтини чәтинләшдириб.

  Давамы ...
 • Сионист Гүввәләри

  Ишғалчы Сәудијјә режими Јәмәнин Тәҹили Јардым машынлар

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән Тәһлүкәсизлик Гүввәләри билдирибләр ки, АБШ, исраил вә Түркијәнин көмәклији илә, Сәудијјә Әрәбистаны Јәмәни ишғал етмәкдә давам едир. Белә ки, АБШ-ын Ф-16 гырыҹылары Јәмәнин Тәҹили Јардым машыныны бомбардиман едәрәк 10 сивили Шәһид етмиш вә 15 јахын сивили исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри јетирәрәк јараламышдыр. Һадисә Јәмәнин Һәрфу Сифјан шәһәриндә баш вериб. Шәһид оланлардан 5 нәфәрини тибб ишчиләри тәшкил едир.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәләри

  АБШ Јәмәни Ишғал етди, Америка һәрби ҝәми вә тәјјарәләрини Јәмәнә јеритди

  Мәлумата ҝөрә, АБШ ишғалчыларынын хүсуси тәјинатлыларынын Јәмәнә јеридилмәсинин үстүндән бир ҝүн кечмәмиш АБШ-ын һәрби ҝәми вә тәјјарәләри дә Јәмәнә дахил олублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрәри

  Гондарма “Ислам Ордусу” адлы тәҹавүзкарлар Јәмәнә һүҹум етдиләр

  Сионист режими илә сых әмәкдашлыг едән Сәудијјә Әрәбистан тәҹавүзкарлары һәмчинин танк вә ағыр артиллерија илә Тәиз вилајәтинин Зибаб мәнтәгәсиндә Јәмән ордусу вә халг гүввәләринин мөвгеләрини атәшә тутублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәнли тајфалар аксија етди: Сәудијјә режиминин өлкәмизә етдији силаһлы басгынлары мәһкумдур – Фото

  Анти-Сәудијјә аксијасына топлашмыш инсанлар әлләриндә мүхтәлиф нөв ағыр вә јүнҝүл силаһлар тутараг билдирибләр ки, өлкәләринин хариҹи дүшмән гүввәләри әлинә кечмәмәси үчүн һәр заман Сәудијјәјә гаршы дөјүшә һазырдырлар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Орта Мәктәб шаҝирдләри Мүгавимәт Һәракатына дәстәк олдугларыны билдирибләр – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Пајтахт Сәнада јерләшән әл-Римаһ Орта Мәктәбинин мүәллим вә шаҝирдләри Сәудијјә режиминин Јәмән торпагларына гаршы етдији тәҹавүзүн бир иллијиндә тәҹәвүзкарлара гаршы амансызҹасына дөјүшән Әнсаруллаһ Мүгавимәт Һәракатына дәстәк олдугларыны елан едибләр. Мүәллим вә шаҝирдләрдән ибарәт топлум вәтәнин мүдафиәси заманы јараланан ветеранлар илә ҝөрүш кечирибләр. Гејд едәк ки, өтән бир ил әрзиндә Сәудијјә Әрәбистанын Јәмән етдији һәрби тәҹавүзләриндә Јәмәнин Тәһсил Оҹагларыны мәһв етмишдир. Лакин бүтүн бунлара бахмајараг Јәмәнли шаҝирдләр һәмишәки кими тәһсиллләриндән ҝери галмајырлар.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Әнсаруллаһ Мүгавимәт Һәракаты Али Сәудун 40 муздурун дармадағын етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, сионист режими вә НАТО ишғалчы гүввәләрин дәстәји илә Јәмәнин Мәрәб әјаләтиндәки Сәвареһ мәнтәгәсинә һуҹума кечән Али Сәуд режиминин муздлулары дармадағын едилиб. Мәлумата әсасән, јәһуди көкәнли Сәуд режиминин ишғалчы гүввәләри һавадан вә артерелија гүввәләриндән ҝүҹлү дәстәк алмагларына бахмајараг Әнсаруллаһ Мүгавимәт Һәракатынын мүгавимәти илә үзләшибләр. Нәтиҹәдә Сәуд режиминин 40 тәҹавүзкар үнсүрү дармадағын едилиб. Һәмчинин Һијлан јүксәклијинә галхмаға сәј ҝөстәрән онларла сәудијјәли муздур мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Вәһһаби Сәудијјә режими јенә Јәмәни бомбалады, 30-а јахын ҝүнаһсыз инсан Шәһид олду – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, сионист режим, Гәрб Иттифагы вә с. өлкәләрин дәстәји илә, вәһһаби Сәудијјә режими вар ҝүҹү илә сәј ҝөстәрәрәк Јәмәни ишғал етмәјә давам едир. Мәлумата ҝөрә, Сәудијјә ишғалчы гүввәләри Пајтахт Сәнада Шәуд көрпүсүнү партладараг бир вәтәндашын Шәһид олмасына вә онларла ҝүнаһсыз инсанын јараланмасына сәбәб олуб. Нөвбәти һүҹумда исә, Имран әјаләтинин Бәни Сурејм шәһәринин Бәни Гејс мәнтәгәсиндәки, Ҹоф әјаләтинин Мәслуб шәһәриндәки вә Тәз әјаләтинин Ҹәбәлу Һәбәши мәнтәгәсиндәки јашајыш массивләринә ендирдији авиазәрбәләр нәтиҹәсиндә 20 нәфәрә јахын сивил инсан һәјатыны итирмиш онларла ҝүнаһсыз вәтәндаш мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән вә руһи хәсарәтләр алараг јараланмышдыр. Һәмчинин јашајыш массивләринә, мүлки вә дөвләт әмлакларына күлли мигдарда хәсарәтләр ендирлимишдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Ордусу Сәудијјә тәҹавүзкарлары илә әмәкдашлыг едән 3 суданлы забит муздуру мәһв етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Гәрб, сионист режим илә әмәкдашлыг едән ишғалчы Сәудијјә режими нефтин пуллары илә кирајә ҝөтүрдүјү 3 Судан әсилли кәшфијјат забити Јәмәнин Тәз әјаләтинин Дибаб мәнтәгәсиндә Јәмән әкскәшфијјат гүввәләри тәрәфиндән мәһв едилиб. Јәмән һәрби мәнбәләринин билдирдији рәсми мәлумата ҝөрә, әмәлијјат Јәмән Ордусу тәрәфиндән апарылараг дүшмән кәшфијјат забитләрини дашыјан машын партладылыб...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сионист Сәудијјә гырыҹылары Јәмәни бир даһа бомбалады, 120 Шәһид, 41 јаралы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ишғалчы Сәудијјә падшаһлыг режими БМТ, сионист режим вә АБШ-ын дәстәји илә,Јәмәнә тәҹавүзүнүн давамында Јәмәнин Һаҹҹа әјаләтининин Мустаба рајонунда јерләшән базара һава зәрбәләри ендирәрәк нәтиҹәсиндә 120 динҹ сакин Шәһид, 41 нәфәр исә јараланыб. Шәһид оланларын әксәријјәтини гадын вә көрпә ушаглар тәшкил едир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудијјә гырыҹылары Јәмәни бирд аһа бомбаланды, 41 Шәһид, 75 јаралы

  Гејд едәк ки, Сәудијјә Әрәбистанынын рәһбәрлик етдији ишғалчы коалисија вә онларын дәстәкләдији истефаја ҝетмиш сабиг президент Абд Раббу Мәнсур Һади вә она табе олан гошунлар бир илдән артыгдыр ки, Јәмән халгына ган утдурурлар.

  Давамы ...
 • Сәуд режимин тәҹавүзләри давам едир

  Сәудијјә режимин гырыҹыларынын көмәклији илә вәһһаби муздлулары Јәмәнин Тәзз шәһәринә тәҹавүз етди – Фото

  Азы 43 Јәмәнли Шәһид олду. 14 вәһһаи мәһв едилиб. Бир чохлары јараланыб.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ишғалчы Сәуд режими АБШ, Түркијә, Гәрб, Әрәб иттифагы вә ишғалчы исраил режиминин пилотларынын көмәклији илә Јәмәнин үчүнҹү бөјүк шәһәри олан Тәзә һүҹума кечәрәк шәһәри бомбалајыб. Даһа сонра исә, вәһаби муздлулары Тәз шәһәринә һүҹума кечәрәк Һуси Һәрәкатынын Көнүллү Дәстәләри вә јәмән Ордусу илә вурушублар. Сионист бирликләринин һава вә гуру һуҹумлары нәтиҹәсиндә Јәмән Ордусн вә Һусиләрдән 37 нәфәр, јерли ҹаванлардан исә, 6 нәфәр Шәһид олуб. Шәһид оланлары әксәријјәти һава һүҹумлары заманы гәтлә јетирилиб. Дүшмән гүввәләри исә, 14 өлү верәрәк һәләлик Тәз шәһәринин ҹәнуб һиссәси о ҹүмләдән Мисрах мәнтәгәсини ишғал едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән ракети 50 Сәудијјә әскәрини мәһв етди

  Әнсаруллаһ Һәракатынын силаһлы бөлмәләри дә, Тәәз әјаләтиндә јерләшән Сәудијјә һәрби базасыны да, катјуша вә минамлјот атәшинә тутараг дүшмән сыраларыны дармадағын етмишләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ишғалчы Сәудијјә режимин гырыҹылары Јәмәни бомбаламагда давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән Шиә Ингилабына гысганҹыгла јанашан Али Сәуд режими башда олмагла ганунсуз исраил режими, АБШ, Әрәб Лигасы вә Гәрб Иттифагы артыг бир илә јахындыр ки, Јәмәнин инфраструктурларыны, хәстә ханаларыны, фабрик вә заводларыны, елми мәркәзләрини вә јашајыш јерләрини ҝеҹә вә ҝүндүз бомбалајырлар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәнә тәҹавүз едән Сәудијјә режиминин Рәбуә шәһәри сүгут етди - Фото

  Јәмән Силаһлы Бирликләри Рәбу шәһәриндән әлавә бир нечә кәнд вә һәрби базалары да әлә кечирибләр.

  Јәмән Ордусу Рәбиә әмәлијјаты заманы хејли сајда дүшмән силаһ вә сүрсатларыны гәнимәт олараг әлә кечириб.

  Давамы ...
 • Аллаһ Ордусунун Әскәрләри

  Шиә илә сәләфинин фәрги - Јәмән Шиәләри әсир тутдуглары јаралы Сәудијјә әскәринә тибби јардым едир – Фото

  Анормал сәләфиләрин әксинә олараг Шиәләр әсирлә инсан кими рәфтар едир вә јаралы әсирләрә исә тибби јардым ҝөстәрирләр.

  Јаралы әсир Јәмән һәрбичиләринин давранышындан разылыг едәрәк билдириб: “Бизә дејиләнләр илә, бурада ҝөрдүкләрим арасында хејли фәрг вардыр. Еј Сәудијјә халгы! Сиздән хаһиш едирәм мүһарибәјә сон гојуб һәгиги вә әсл дүшмәнләримиз (АБШ вә сионист исраил режими) илә мүһарибә апарасыныз!”

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри – Гәләбә Давам Едир

  Јәмәнлиләр Сәудијјәнин Ҹизан рајонундакы Ҹәбәлул Дуд базасыны да әлә кечиртдиләр – Фото

  Мәлумата ҝөрә, Сәудијјәнин “Ҹәбәлул Дуд”- Дуд дағы јүксәклијиндә јерләшән ән стратежи һәрби базасы Јәмәнлиләр тәрәфиндән әлә кечдикдән сонра Јәмән Ордусу әмәлијјат заманы һәрби базадан гачмаг истәјәркән өлдүрдүкләри 27 Сәудијәли ҹинајәткарын адыны таблоја јазараг һәрби базада нәсб едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг

  Јәмәнлиләр Ајәтуллаһ Нимрин едамына етираз олараг Сәудијјәнин сәфирлији өнүнә топлашдылар – Фото

  Аксија иштиракчыларындан олан Фатимә Һүсејн билдириб: “Биз бурада бир араја ҝәләрәк топлашыб дүнја иҹтимаијјәтинә буну демәк истәјирик ки, Шејх Нимри Шәһид етдикләринә бахмајараг О, Гәләбә чалдығыны сүбут етди.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәнлиләр Сәудијјәләрин Апачи һелекоптерини вурдулар

  Дүшмән гүввәләри ҝери чәкилмәк мәҹбуријјәтиндә галыб.

  Әл Мәсирә: “Јәмән Халг Гүввәләри Тәббәтүл Бүлбүлә сәрһәд зонасындан Јәмән әразиләринә кечмәјә чалышан Сәудијјә режиминин хејли сајда муздлу әскәрләрини дармадағын едибләр.”

  Давамы ...
 • Али Јәһуд Ҹинајәтләри

  Сәудијјә режими Јәмән пајтахтыны гадаған олунмуш “салхымлы бомба”ларла вурду – Фото

  Һадисә заманы јәмәнлиләрин јашајыш биналары мәһв едилиб вә онларла ҝүнаһсыз инсан Шәһид олуб.

  Гејд едәк ки, салхымлы бомбалар икинҹи дүнја мүһарибәси заманы јарадылмышдыр. Бу бомбалар илкин партлајыш заманы әтрафа хејли сајда хырда вә бөјүк миналар сәпәләјир. Бир мүддәт замандан сонра миналар партлајыр вә нәтиҹәдә хејли сајда инсан иткиси баш верир. Мәһз буна ҝөрә дә, бу бомбалар дүнјада истифадәси гадаған олунмуш бомбалар сијаһысына дахилдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Әрәбистанын Јәмәнә тәҹавүзү давам едир – Фото

  Әрәбистанын АБШ, Гәрб вә сионист режиминдән ҝәтиздирдији пилотлар Сәнаны бомбалајыр.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Гәрб вә сионист режимин ҝөстәриши илә, Јәмәнә һавадан һүҹума кечән Сәудијјә режими ҹинајәтләринә давам едир. Әрәбистан јармадасына һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Али Јәһуд режими өз гәрбли мүттәфигләри вә сионист режиминдән ҝәтиздирдији пилотлар васитәси илә, Сәнанын мүхтәлиф завод вә јашајыш массивләринә һүҹумуну сәнҝинләшдирмәјиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәуди Әрәбистан Зилзал 2 ракетләри илә һәдәфә алынды, хејли сајда хариҹи вә дахили әскәр вә забит мәһв едилди

  АБШ, Франса, Инҝилтәрә, Әрәб Лигасы вә ишғалчы исраил режим олмагла Јәмәнә гаршы тәшкил тапмыш коалисија гүввәләринин Тәәз Һава Лиманында јерләшдији базсында да хејли сајда итки вермәси лабүддүр.

  Давамы ...
 • Сионизим

  Әрәбистанын Јәмәнә олан тәҹавүзләри 7400 ҹан алыб

  Јәмәнин инсан һаглары комитәси БМТ-дән Јәмәндә баш верән фаҹиәси илә бағлы дәрһал ҹидди тәдбирләрин ҝөрүлмәсини истәјиб.

  Јәмәнин инсан һаглары комитәси Әрәбистан гырыҹыларынын бу өлкәјә олан тәҹавүзләри нәтиҹәсиндә индијә кими 7400 нәфәрин һәлак олдуғуну билдириб.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)