• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Ордусу Сәудијјә ишғалчы режимин бир танкыны мәһв етди - Фото

  Јәмән партизанлары Сәудијјә Әрәбистанын Ҹизан рајонунда јерләшән “Мәс`ун” һәрби базасы јахынлығында јерләшән танкы дармадағын едәркән әмәлијјаты видеолентә чәкибләр.

  Давамы ...
 • Әрәбистан Јәмәнә һава һүҹуму тәшкил етди/ВИДЕО

  Әрәбистан ҝүн кечдикҹә даһа да залымлашыр: Әрәбистанын Јәмәнә һава һүҹумунда онларла шәһид вә јаралы/ ВИДЕО

  Сәудијјә дөјүш тәјјарәләринин Јәмәнин Таиз шәһәринә етдији һүҹумларда 16 Јәмән вәтәндашы шәһид олду. Шәһидләрдән 11-и бир аиләдәндир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәнли тајфалар Сәудијјә режиминә гаршы мүбаризәдә бир араја ҝәлдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмәнин Пајтахты Сән`а шәһәриндә мүхтәлиф тајфалар Сәудијјә режиминин ишғалчы вә тәҹавүзкар рәфтарларына гаршы үмуми бир бригада тәшкил вердиләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудијјә режими мүсәлманлары гәтлиам етмәкдә давам едир. Шәһидләрарасындаһамиләгадындавар– Фото

  Сәудијјә режиминин исраилли пилотлары Һүсејн Сәидин аиләсини тамамилә һәлак етди. Шәһид оланлар арасында һамилә гадын олмагла бир нечә көрпә ушаг да вардыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудијјә режиминин Јәмән халгыны гәтлиам етмәси давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, сионист режим вә Гәрб дөвләтләри тәрәфиндән Сәудијјә режиминә дәстәк верәрәк Јәмән халгына гаршы Сојгырым давам едир. Мәлумата ҝөрә, Сәудијјә режиминин гырыҹылары Јәмәнин Һәдид шәһәриндә Һәнуд Базары мәһәлләсини бомбаран едәрәк 30 јахын ҝүнаһсыз инсаны Шәһид етмиш 80-дән чох инсаны исә мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Шәһид олан вә јаралананларын әксәријјәтини гадын вә ушаглар тәшкил едир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән халгы ҹәбһә бөлҝәсинә ирансајағы јардымлара кечди. Бөјүк нәтиҹәләр әлдә етди - Фото

  Бәни Һәшиш гәбиләсинин бу аддымы дүнја һеҝемонларынын дәстәјилә Бәс режиминин Иран Ислам Республикасына гаршы башлатдығы 8 иллик гејри-бәрабәр мүһарибә дөврүндә Иран халгынын ҹәбһә хәттинә ҝөндәрдији јардымлары хатырладыр. О, јардымлар ки, дүнја иҹтимаијјәти Ираны тәкләдији бир заманда халг тәрәфиндән едилди вә Гәләбәнин газанмасында бөјүк ролу олду.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Ордусу вә Көнүллү Дстәләри 40 сәудијјәли үнсүрү дармадағын етди - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән Ордусу вә Көнүллү Халг Дәстәләри сәрһәд мәнтәгәсиндә јерләшән Әрәбистанын Мејди шәһәриндәки һәрби базаја һүҹум е дәрәк ишғалчы гүввәләри дармадағын едибләр. Ҹизан әјаләтинин ҹәнуб гәрб наһијјәсиндә јерләшән Мејди шәһәриндә јерләшән әл-Мусим һәрби базасы Јәмәнлиләр тәрәфиндән дармадағын едиләрәк 41 сәудијјәли үнсүр өлдүрүлмүш вә 2 Танк, 3 ағыр зиреһли машын мәһв едилмиш, хејли сајда сәудијјәли фәрар едәрәк гачмыш вә бир чох гисми дә әсир ҝөтүрүлмүшдүр. Хатырладаг ки, ганунсуз сәудијјә режими өтән илин март ајынын 26-ы Омман өлкәси истисна олмагла 9 Әрәб өлкәси вә АБШ илә һәрби коалисјија тәшкил верәрәк Јәмәнә тәҹавүзә башладылар. Бу ҝүнә кими АБШ вә сәудијјә режими минләрлә көрпә, гадын, гоҹанын гатилинә чеврилибләр. Јәмәнин бүтүн инфрастуруктурлары һәдәфә алынараг мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Анормал сәләфи үнсүрләр Әдәнин шималында террор һадисәси төрәтди, 20 террорчу өлдү – Фото

  Гејд едәк ки, Әдән Сәудијјә Әрәбистанын АБШ, Гәрб вә сионист режимин ҝөстәришилә Јәмән әлејһинә тәшкил вердији “Сәудијјә вә Әрәб коалисијасы”нын мәркәзидир. Сон ајлар бу мәнтәгәнин тәһлүкәсизлији позулмушдур. Белә ки, дәфәләрлә партлајыш актлары һәјата кечирилмишдир ки, әл-Гаидә вә ИШИД террор груплашмалары һадисәләрин мәсулијјәтләрини өһдәләринә ҝөтүрмүшләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләи

  Јәмән ордусу вә көнүллү дәстәләр Сәудијјәнин јени бөлҝәләрини әлә кечиртдиләр - Фото

  Јәмән ордусунун сөзчүсү билдириб: “Әсир әјаләтинин гоншулуғунда јерләшән Шијбани мәнтәгәсиндәки јүксәкликләр Јәмән һәрбичиләри тәрәфиндән әлә кечирилиб. Дүшмән тәрәфи 9 һәрбичисини итириб. Ҝеридә галан һәрбичиләр исә, һәрби авадданлыглары атараг фәрар едиб дөјүш бөлҝәсини тәрк едибләр.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудијјәлиләр ишыгсыз галдылар, Јәмән ордусу Нәҹран ишыг стансијасын ракетлә вурду - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән ордусу вә көнүллү халг дәстәләри Әсудијјә режиминдән әвәзин чыхдылар. Белә ки, Сәудијјәнин Нәҹран рајонундакы ишыг стансијасы ракетлә вурулуб. Нәтиҹәдә ҝүҹлү јанғын баш вериб вә Нәҹран рајону узун мүддәт ишыгсыз галыб. Сәудијә режими етираф едиб ки, ракет Јәмән Ордусу вә көнүллү дәстәләрин ракет бөлмәси тәрәфиндән атылыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләи

  Аллаһын Еви илә мүһарибәјә галхмыш Сәудијјә режими Јәмәнин мин иллик Мәсҹидини бомбалады - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Исламла мүһарибә сијасәтини ҝүн-ҝүндән ҝүҹләндирән јәһуд көкәнли Сәудијјә режими Јәмәнин Сәна әјаләтиндә јерләшән Шүејб Пејғәмбәр Дағы адлы тарихи абидә олан Мәсҹиди бомбаран едәрәк дағыдыб. Һадисә заманы Аллаһын јер үзәриндә Еви сајылан Мәсҹид ҹидди хәсарәтләр алыб вә Илаһи Кәлам олан Гурани Кәримләр јанараг күл олуб. Гејд едәк ки, ады чәкилән Мәсҹид мин иллик тарихә маликдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Һусиләр Әрәбистанын Нәҹран рајонундакы һәрби базада Јәмән бајрағыны санҹдылар – Фото

  Һабелә Јәмән Көнүллү Халг Дәстәләри Нәҹран рајонунун ән бөјүк Су Сәддини вә әтраф бөлҝәләрини әлә кечирәрәк Сәудијјә режиминә ағыр зәрбәләр ендирмишләр. Гејд олунан Су Сәдди Нәҹран шәһәринин 40 км-дә јерләшир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Милјонларла јәмәнли мәркәзи хијабанлара ахышараг јени тәшкил олмуш “Јәмән Али Сијаси Шураја” дәстәк олдулар-Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн сәһәр радәләриндә Јәмәнин мүхтәлиф әјаләтләриндән Пајтахт Сәнаја ҝәлән вә сајы милјону кечән сијаси партија, иҹтимаи тәшкилатлар вә сырави инсанлар Сәбин мејданына јүрүш едәрәк јениҹә тәшкил тапмыш “Јәмән Али Сијаси Шураја” дәстәк олдугларыны нүмајиш етдирибләр. Гејд едәк ки, “Јәмән Али Сијаси Шураја” Сәудијјә режими вә онун дәстәкләјән АБШ, сионист исраил режими вә Гәрб өлкәләринин сијаси вә һәрби тәҹавүзләринә бахмајараг Јәмән парламенти тәрәфиндән тәшкил верилди.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Сәудијјә режими сионист исраил кими көрпә ушагларын гатилидир, онларла јәмәнли көрпә Сәудијјә тәрәфиндән гәтл едилди-Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә сүлаләсинин сионист исраил, АБШ вә Гәрб бирлијинин тәклифи илә Јәмән халгына гаршы јаратдығы коалисија тәјјарәләри Јәмәндә Сәрһәдсиз Һәкимләрин (МСФ) дәстәкләдији бир хәстәханаја авиазәрбәләр ендириб. Өлкәнин шимал-гәрбиндәки Һәҹҹә шәһәриндә јерләшән хәстәханаја јерли вахтла 15:45-дә ендирилән һава зәрбәләри нәтиҹәсиндә 11 сивил һәлак олуб, 19 сивил исә јараланыб. МСФ-ин ачыгламасында өтән илин ијулундан бу јана хәстәханада 4 мин 611 нәфәрин мүалиҹә едилдији билдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Дәһшәт!!! Сәудијјәнин Јәмәнә гаршы амансыз авиазәрбәләри давам едир, 40 сивил Шәһид олуб - Фото +18

  Сәудијјәнин рәһбәрлији илә јарадылан анти-Ислам коалисија Јәмәнә гаршы һәрби тәҹавүзүнү давам етдирир.

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, артыг 3 ајдыр ки, Күвејтдә Јәмәнлә бағлы сүлһ данышыглары давам едир. Лакин Сәудијјә сүлһ данышыгларына вә атәшкәсә мәһәл гојмајараг, Јәмәнин мүлки вәтәндашларынын үзәринә бомба јағдырмаға давам едир. Бу дәфә Сәудијјә гырыҹылары Сәнада јерләшән завода ендирдији авиазәрбәләр нәтиҹәсиндә 30 нәфәр ҝүнаһсыз инсан һәлак олуб вә ја јараланыб. Бунунла јанашы Сәудијјә гырыҹылары Саада вилајәтинә ендирдији авиазәрбәләр нәтиҹәсиндә 6 нәфәр мүлки вәтәндаш һәлак олуб. Һәлак оланларын 2-и гадындыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудиәлиләр Јәмәдә Мәсҹидләри дағытмагда давам едир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә режими АБШ-дан алдығы Ф 16 гырыҹылары илә, Јәмәнин мүхтәлиф бғлҝәләриндәки Аллаһ Евләрини, Мәсҹидләри виран етмәкдә давам едир. Белә ки, өтән ҝүн, сәудијәли гырыҹылар Сәдә әјаләтинин Сәфра мәнтәгәсиндә јерләшән Мәсҹид вә Тәһсил Идарәсинин биналары үзәринә 5 дәфә бомба атараг биналары тамамилә јарарсыз һала ҝәтирибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Американын Јәмәни ишғал етмәсинә даир сәнәд – Фото

  Гејд едәк ки, артыг бир нечә илләрдир ки, америкалы муздлулар Сәудијјә режимин әскәрләри илә бирликдә Јәмәндә динҹ халга гаршы террор әмәлијјатлары апарырлар. Һәтта 2010 –ҹу илдә АБШ гырыҹылары Һусиләрә гаршы дәфәләрлә ҝениш мигјаслы һава әмәлијјатлары һәјата кечирмишдиләр.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Вәһши сәудијјәлиләр Аллаһын Евини партладыб Јәмәнин Сәрари кәнд сакинләрини тикә тикә етдиләр - Фото

  Бунунла кифајәтләнмәјән дүшмәнләр Шејх Ҹәмалуддинин гәбрини ачараг онун сүмүкләрини чыхарыб јандырыблар.

  Јәһуд көкәнли дүшмәнләр кәнд сакинләринин евләрини (50 ев) гарәт етдикдән сонра евләрә од вуруб јандырыблар.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Әнсаруллаһ Сәудијјәнин Апачисини мәһв етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән Әнсаруллаһ һәракатына бағлы көнүллү халг дәстәләри Сәудијјә режиминин АБШ истеһсалы олан Апачи вертолјотун вурублар. Сәудијјә ҺҺГ-синә мәхсус Апаҹһе вертолјоту Пајтахт Сәнанын шәргиндә јерләшән Мариб рајону илә Ҹоф рајону арасында һәрби әмәлијјат һәјата кечирәркән вурулуб. Нәтиҹәсиндә, сәудијјәли 2 пилот мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ишғалчы Сәудијјә режими Јәмәнин тахыл дашыјан машын карванын бомбалады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрәбистана ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш јәһуди көкәнли Сәуд сүлаләсинин гырыҹы тәјјарәләри Јәмәнин Һәдидә әјаләтиндә тахыл дашыјан машын карванына һүҹум едиб. Бомбаран заманы ики Јәмән вәтәндашы Шәһид олуб вә 6 сивил јараланыб.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Јәмәнлиләр Һәдидә шәһәриндә анти-Америка нүмајишинә галхдылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, минләрлә Јәмәнли Һәдидә шәһәриндә топлашараг Сәудијјә режиминин өлкәләринә етдији тәҹавүзләрини вә Америка Бирләшмиш Штатларынын Јәмән олајларынын сүлһ илә һәллиндә апардығә мәнфи сијасәтләрини мәһкум едибләр. Етиразчылар арасында хејли сајда јүксәк дәрәҹәли забтләр дә иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәндә сәләфиләрә дәстәк верән укранијалы јәһуди забит мәһв едилди

  Апарылан арашдырмалар нәтиҹәсиндә мәһв едилмиш јәһуди забитинин Укранија јәһудиси олдуғу мәлум олуб. Бу јәһудинин Јәмәндә әсас иши Тәәз әјаләтиндә һәрби әмәлијјатларын һәјата кечирилмәси, Бабул Мәндиб вә диҝәр стратежи мәнтәгәләрдә ҹасуслуг етмәк олуб.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Јәмәнин Кәһбуб мәнтәгәсиндә Сәудијјәјә ағыр зәрбәләр ендирилди - Фото

  Гејд едәк ки, сәудијјә ишғалчы режими гуру әмәлијјата башламамышдан өнҹә 7 һава әмәлијјаты һәјата кечириб. Лакин буна бахмајараг Кәһбуб мәнтәгәсиндә гуру әмәлијјаты башланан ки 100-дән артыг дүшмән әскәри биабырҹасына мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Ордусу вә Көнүллү Халг Дәстәләринин “Зилзал-3” јени балистик ракет нәсли – Фото

  Јени нәсил ракет хејли сајда ТНТ дашымаға гадирдир.

  Јәмәнлиләр балистик ракети нүмајиш етдирәркән бу үч шүарлары јазыблар: Әллаһу Әкбәр! Өлүм Олсун Америкаја! Өлүм Олсун Исраилә! Өлүм Олсун Јәһудиләрә!

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Дәһшәт! Террорчу Әрәбистан Јәмәнли көрпәләри бу ҹүр тикә тикә етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә Әрәбистанын башчылыг етдији АБШ, Түркијә, сионист режим, Әрәб Лигасындан ибарәт коалисијасынын Јәмән халгына гаршы ишғалчы ҹинајәтләри давам едир. Белә ки, сионист гүввәләрин гырыҹы тәјјарәләри Јәмәнин Тәз әјаләтиндә јерләшән Нефт шәһәрилә мәшһур олан Һәјфан шәһәрини бомбалајараг 20-нәфәрә јахын ҝүнаһсыз инсаны Шәһадәтә јетириб, онларла сивил ағыр бәдән хәсарәтләри алыб. Јаралыларын дурумунун ағыр олдуғу үчүн Шәһадәтә јетәҹәк инсанларын сајынын даһа да артаҹағы ҝөстәрилир.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)