• Јахын Шәрг Хәбәрләи

  Јәмән ордусу вә көнүллү дәстәләр Сәудијјәнин јени бөлҝәләрини әлә кечиртдиләр - Фото

  Јәмән ордусунун сөзчүсү билдириб: “Әсир әјаләтинин гоншулуғунда јерләшән Шијбани мәнтәгәсиндәки јүксәкликләр Јәмән һәрбичиләри тәрәфиндән әлә кечирилиб. Дүшмән тәрәфи 9 һәрбичисини итириб. Ҝеридә галан һәрбичиләр исә, һәрби авадданлыглары атараг фәрар едиб дөјүш бөлҝәсини тәрк едибләр.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудијјәлиләр ишыгсыз галдылар, Јәмән ордусу Нәҹран ишыг стансијасын ракетлә вурду - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән ордусу вә көнүллү халг дәстәләри Әсудијјә режиминдән әвәзин чыхдылар. Белә ки, Сәудијјәнин Нәҹран рајонундакы ишыг стансијасы ракетлә вурулуб. Нәтиҹәдә ҝүҹлү јанғын баш вериб вә Нәҹран рајону узун мүддәт ишыгсыз галыб. Сәудијә режими етираф едиб ки, ракет Јәмән Ордусу вә көнүллү дәстәләрин ракет бөлмәси тәрәфиндән атылыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләи

  Аллаһын Еви илә мүһарибәјә галхмыш Сәудијјә режими Јәмәнин мин иллик Мәсҹидини бомбалады - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Исламла мүһарибә сијасәтини ҝүн-ҝүндән ҝүҹләндирән јәһуд көкәнли Сәудијјә режими Јәмәнин Сәна әјаләтиндә јерләшән Шүејб Пејғәмбәр Дағы адлы тарихи абидә олан Мәсҹиди бомбаран едәрәк дағыдыб. Һадисә заманы Аллаһын јер үзәриндә Еви сајылан Мәсҹид ҹидди хәсарәтләр алыб вә Илаһи Кәлам олан Гурани Кәримләр јанараг күл олуб. Гејд едәк ки, ады чәкилән Мәсҹид мин иллик тарихә маликдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Һусиләр Әрәбистанын Нәҹран рајонундакы һәрби базада Јәмән бајрағыны санҹдылар – Фото

  Һабелә Јәмән Көнүллү Халг Дәстәләри Нәҹран рајонунун ән бөјүк Су Сәддини вә әтраф бөлҝәләрини әлә кечирәрәк Сәудијјә режиминә ағыр зәрбәләр ендирмишләр. Гејд олунан Су Сәдди Нәҹран шәһәринин 40 км-дә јерләшир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Милјонларла јәмәнли мәркәзи хијабанлара ахышараг јени тәшкил олмуш “Јәмән Али Сијаси Шураја” дәстәк олдулар-Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн сәһәр радәләриндә Јәмәнин мүхтәлиф әјаләтләриндән Пајтахт Сәнаја ҝәлән вә сајы милјону кечән сијаси партија, иҹтимаи тәшкилатлар вә сырави инсанлар Сәбин мејданына јүрүш едәрәк јениҹә тәшкил тапмыш “Јәмән Али Сијаси Шураја” дәстәк олдугларыны нүмајиш етдирибләр. Гејд едәк ки, “Јәмән Али Сијаси Шураја” Сәудијјә режими вә онун дәстәкләјән АБШ, сионист исраил режими вә Гәрб өлкәләринин сијаси вә һәрби тәҹавүзләринә бахмајараг Јәмән парламенти тәрәфиндән тәшкил верилди.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Сәудијјә режими сионист исраил кими көрпә ушагларын гатилидир, онларла јәмәнли көрпә Сәудијјә тәрәфиндән гәтл едилди-Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә сүлаләсинин сионист исраил, АБШ вә Гәрб бирлијинин тәклифи илә Јәмән халгына гаршы јаратдығы коалисија тәјјарәләри Јәмәндә Сәрһәдсиз Һәкимләрин (МСФ) дәстәкләдији бир хәстәханаја авиазәрбәләр ендириб. Өлкәнин шимал-гәрбиндәки Һәҹҹә шәһәриндә јерләшән хәстәханаја јерли вахтла 15:45-дә ендирилән һава зәрбәләри нәтиҹәсиндә 11 сивил һәлак олуб, 19 сивил исә јараланыб. МСФ-ин ачыгламасында өтән илин ијулундан бу јана хәстәханада 4 мин 611 нәфәрин мүалиҹә едилдији билдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Дәһшәт!!! Сәудијјәнин Јәмәнә гаршы амансыз авиазәрбәләри давам едир, 40 сивил Шәһид олуб - Фото +18

  Сәудијјәнин рәһбәрлији илә јарадылан анти-Ислам коалисија Јәмәнә гаршы һәрби тәҹавүзүнү давам етдирир.

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, артыг 3 ајдыр ки, Күвејтдә Јәмәнлә бағлы сүлһ данышыглары давам едир. Лакин Сәудијјә сүлһ данышыгларына вә атәшкәсә мәһәл гојмајараг, Јәмәнин мүлки вәтәндашларынын үзәринә бомба јағдырмаға давам едир. Бу дәфә Сәудијјә гырыҹылары Сәнада јерләшән завода ендирдији авиазәрбәләр нәтиҹәсиндә 30 нәфәр ҝүнаһсыз инсан һәлак олуб вә ја јараланыб. Бунунла јанашы Сәудијјә гырыҹылары Саада вилајәтинә ендирдији авиазәрбәләр нәтиҹәсиндә 6 нәфәр мүлки вәтәндаш һәлак олуб. Һәлак оланларын 2-и гадындыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудиәлиләр Јәмәдә Мәсҹидләри дағытмагда давам едир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә режими АБШ-дан алдығы Ф 16 гырыҹылары илә, Јәмәнин мүхтәлиф бғлҝәләриндәки Аллаһ Евләрини, Мәсҹидләри виран етмәкдә давам едир. Белә ки, өтән ҝүн, сәудијәли гырыҹылар Сәдә әјаләтинин Сәфра мәнтәгәсиндә јерләшән Мәсҹид вә Тәһсил Идарәсинин биналары үзәринә 5 дәфә бомба атараг биналары тамамилә јарарсыз һала ҝәтирибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Американын Јәмәни ишғал етмәсинә даир сәнәд – Фото

  Гејд едәк ки, артыг бир нечә илләрдир ки, америкалы муздлулар Сәудијјә режимин әскәрләри илә бирликдә Јәмәндә динҹ халга гаршы террор әмәлијјатлары апарырлар. Һәтта 2010 –ҹу илдә АБШ гырыҹылары Һусиләрә гаршы дәфәләрлә ҝениш мигјаслы һава әмәлијјатлары һәјата кечирмишдиләр.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Вәһши сәудијјәлиләр Аллаһын Евини партладыб Јәмәнин Сәрари кәнд сакинләрини тикә тикә етдиләр - Фото

  Бунунла кифајәтләнмәјән дүшмәнләр Шејх Ҹәмалуддинин гәбрини ачараг онун сүмүкләрини чыхарыб јандырыблар.

  Јәһуд көкәнли дүшмәнләр кәнд сакинләринин евләрини (50 ев) гарәт етдикдән сонра евләрә од вуруб јандырыблар.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Әнсаруллаһ Сәудијјәнин Апачисини мәһв етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән Әнсаруллаһ һәракатына бағлы көнүллү халг дәстәләри Сәудијјә режиминин АБШ истеһсалы олан Апачи вертолјотун вурублар. Сәудијјә ҺҺГ-синә мәхсус Апаҹһе вертолјоту Пајтахт Сәнанын шәргиндә јерләшән Мариб рајону илә Ҹоф рајону арасында һәрби әмәлијјат һәјата кечирәркән вурулуб. Нәтиҹәсиндә, сәудијјәли 2 пилот мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ишғалчы Сәудијјә режими Јәмәнин тахыл дашыјан машын карванын бомбалады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрәбистана ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш јәһуди көкәнли Сәуд сүлаләсинин гырыҹы тәјјарәләри Јәмәнин Һәдидә әјаләтиндә тахыл дашыјан машын карванына һүҹум едиб. Бомбаран заманы ики Јәмән вәтәндашы Шәһид олуб вә 6 сивил јараланыб.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Јәмәнлиләр Һәдидә шәһәриндә анти-Америка нүмајишинә галхдылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, минләрлә Јәмәнли Һәдидә шәһәриндә топлашараг Сәудијјә режиминин өлкәләринә етдији тәҹавүзләрини вә Америка Бирләшмиш Штатларынын Јәмән олајларынын сүлһ илә һәллиндә апардығә мәнфи сијасәтләрини мәһкум едибләр. Етиразчылар арасында хејли сајда јүксәк дәрәҹәли забтләр дә иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәндә сәләфиләрә дәстәк верән укранијалы јәһуди забит мәһв едилди

  Апарылан арашдырмалар нәтиҹәсиндә мәһв едилмиш јәһуди забитинин Укранија јәһудиси олдуғу мәлум олуб. Бу јәһудинин Јәмәндә әсас иши Тәәз әјаләтиндә һәрби әмәлијјатларын һәјата кечирилмәси, Бабул Мәндиб вә диҝәр стратежи мәнтәгәләрдә ҹасуслуг етмәк олуб.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Јәмәнин Кәһбуб мәнтәгәсиндә Сәудијјәјә ағыр зәрбәләр ендирилди - Фото

  Гејд едәк ки, сәудијјә ишғалчы режими гуру әмәлијјата башламамышдан өнҹә 7 һава әмәлијјаты һәјата кечириб. Лакин буна бахмајараг Кәһбуб мәнтәгәсиндә гуру әмәлијјаты башланан ки 100-дән артыг дүшмән әскәри биабырҹасына мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Ордусу вә Көнүллү Халг Дәстәләринин “Зилзал-3” јени балистик ракет нәсли – Фото

  Јени нәсил ракет хејли сајда ТНТ дашымаға гадирдир.

  Јәмәнлиләр балистик ракети нүмајиш етдирәркән бу үч шүарлары јазыблар: Әллаһу Әкбәр! Өлүм Олсун Америкаја! Өлүм Олсун Исраилә! Өлүм Олсун Јәһудиләрә!

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Дәһшәт! Террорчу Әрәбистан Јәмәнли көрпәләри бу ҹүр тикә тикә етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә Әрәбистанын башчылыг етдији АБШ, Түркијә, сионист режим, Әрәб Лигасындан ибарәт коалисијасынын Јәмән халгына гаршы ишғалчы ҹинајәтләри давам едир. Белә ки, сионист гүввәләрин гырыҹы тәјјарәләри Јәмәнин Тәз әјаләтиндә јерләшән Нефт шәһәрилә мәшһур олан Һәјфан шәһәрини бомбалајараг 20-нәфәрә јахын ҝүнаһсыз инсаны Шәһадәтә јетириб, онларла сивил ағыр бәдән хәсарәтләри алыб. Јаралыларын дурумунун ағыр олдуғу үчүн Шәһадәтә јетәҹәк инсанларын сајынын даһа да артаҹағы ҝөстәрилир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән халгынын өлкәләрини ишғал етмиш АБШ вә Сәудијјә режими әлејһинә кечиртдији мөһтәшәм аксијасы– Фото

  Етиразчылар сонда бәјанат гәбул едибләр. Бәјанатда онлар Јәмән халгынын АБШ вә Сәудијјә ҹинајәткар режимләринин мүһасирәсинә тәслим олмајаҹагларыны вурғулајыблар. Һәмчинин дөвләт грумларындан тәләб едибләр ки, инһисарчылар вә баһалашма апаранлара гаршы сәрт давранылсын вә ҹинајәткарлар ҹәзаларына чатдырылсын.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән халгы өлкәнин ҹәнубуну ишғал етмиш Америкаја етираз етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмәнин Һәдидә әјаләтинин Һаррәтул Бејда мәнтәгәси сакинләри Јәмәнин ҹәнубуна јеридилмиш АБШ ишғалчы гүввәләринин ишғалына вә Американын башчылыг етдији Сәудијјә Әрәбистан һәрби тәҹавүзләринә гаршы чыхараг етираз едибләр. Етиразчылар һәмчинин Јәмәнин Сәудијјә тәрәфиндән ик ил һәрби тәҹавүзләрә мәруз галмасыны ҝөрүб лакин буна сүкут едән БМТ-ни гынајыблар. Онлар һабелә тәҹавүзкарлар гаршысында мүбаризә апаран Јәмән Һәрби Гүввәләри вә Көнүллү Халг Дәстәләринә дәстәј олдугларыны елан едибләр. Имран әјаләтинин Ијалу Сәриы мәнтәгәси сакинләри дә, тәҹавүзкарлара гаршы етираз аксијасы кечирибләр. Аксија иштиракчылары АБШ-ын башчылыг етдији Сәудијјә Әрәбистан коалисијасынын ҹинајәтләрини мәһкум едән брушурлар пајлајыблар. Гејд едәк ки, ејни заманда Јәмәнин диҝәр әјаләт вә шәһәрләриндә дә, анти-Америка митингләри кечирилмәкдәдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Әдән шәһәри ган ҝөлүнә чеврилди, террорчулар 45 сивили Шәһид етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн сәһәр радәләриндә Јәмәнин Әдән шәһәринин ҝиришиндә террорчулар ики интиһар һадисәси төрәдәрәк ҝүнаһсыз инсанлары гәтлә јетирибләр. Һадисә заманы азғын сәләфи террорчулары 45 сивили Шәһид етмиш вә хејли сајда ҝүнаһсыз инсаны мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә, јараламышдыр. Гејд едәк ки, баш вермиш террор актынын мәсулијјәтини ганунсуз исраил режими, АБШ, Гәрб, Түркијә, Гәтәр, Сәудијјә Әрәбистаны вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән мадди вә мәнәви дәстәк алан тәкфирчи груплашмасы өз өһдәсинә ҝөтүрүб.

  Давамы ...
 • Шејтан Ордусу

  АБШ вә исраил мүттәфиги Сәудијјә Әрәбистаны нөвбәти дәфә Јәмәнә авиазәрбәләр ендирди

  Гејд едәк ки, Сәудијјә Әрәбистаны өтән илин март ајынын 26-дан етибарән Јәмән әразиләриндә һәрби әмәлијјатлара башлајыб. Һәрби әмәлијјатлар заманы минләрлә инсан һәјатыны итириб,10 миндән артыг инсан исә јараланыб. Јүз минләрлә инсан исә өз евләриндән мәҹбури көчкүн дүшүб. Јәмән әһалиси гида, тибби ләвазимат, о ҹүмләдән ҝүндәлик тәлабат малларыны әлдә етмәкдә чәтинлик чәкир. Сәудијјә Әрәбистаны вә мүттәфигләринин (АБШ, Гәрб, исраил режими, Түркијә, бәзи Африка вә Шәрг өлкәләри) блокадасы Јәмәнин игтисади вәзијјәтини чәтинләшдириб.

  Давамы ...
 • Сионист Гүввәләри

  Ишғалчы Сәудијјә режими Јәмәнин Тәҹили Јардым машынлар

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән Тәһлүкәсизлик Гүввәләри билдирибләр ки, АБШ, исраил вә Түркијәнин көмәклији илә, Сәудијјә Әрәбистаны Јәмәни ишғал етмәкдә давам едир. Белә ки, АБШ-ын Ф-16 гырыҹылары Јәмәнин Тәҹили Јардым машыныны бомбардиман едәрәк 10 сивили Шәһид етмиш вә 15 јахын сивили исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри јетирәрәк јараламышдыр. Һадисә Јәмәнин Һәрфу Сифјан шәһәриндә баш вериб. Шәһид оланлардан 5 нәфәрини тибб ишчиләри тәшкил едир.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәләри

  АБШ Јәмәни Ишғал етди, Америка һәрби ҝәми вә тәјјарәләрини Јәмәнә јеритди

  Мәлумата ҝөрә, АБШ ишғалчыларынын хүсуси тәјинатлыларынын Јәмәнә јеридилмәсинин үстүндән бир ҝүн кечмәмиш АБШ-ын һәрби ҝәми вә тәјјарәләри дә Јәмәнә дахил олублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрәри

  Гондарма “Ислам Ордусу” адлы тәҹавүзкарлар Јәмәнә һүҹум етдиләр

  Сионист режими илә сых әмәкдашлыг едән Сәудијјә Әрәбистан тәҹавүзкарлары һәмчинин танк вә ағыр артиллерија илә Тәиз вилајәтинин Зибаб мәнтәгәсиндә Јәмән ордусу вә халг гүввәләринин мөвгеләрини атәшә тутублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәнли тајфалар аксија етди: Сәудијјә режиминин өлкәмизә етдији силаһлы басгынлары мәһкумдур – Фото

  Анти-Сәудијјә аксијасына топлашмыш инсанлар әлләриндә мүхтәлиф нөв ағыр вә јүнҝүл силаһлар тутараг билдирибләр ки, өлкәләринин хариҹи дүшмән гүввәләри әлинә кечмәмәси үчүн һәр заман Сәудијјәјә гаршы дөјүшә һазырдырлар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Орта Мәктәб шаҝирдләри Мүгавимәт Һәракатына дәстәк олдугларыны билдирибләр – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Пајтахт Сәнада јерләшән әл-Римаһ Орта Мәктәбинин мүәллим вә шаҝирдләри Сәудијјә режиминин Јәмән торпагларына гаршы етдији тәҹавүзүн бир иллијиндә тәҹәвүзкарлара гаршы амансызҹасына дөјүшән Әнсаруллаһ Мүгавимәт Һәракатына дәстәк олдугларыны елан едибләр. Мүәллим вә шаҝирдләрдән ибарәт топлум вәтәнин мүдафиәси заманы јараланан ветеранлар илә ҝөрүш кечирибләр. Гејд едәк ки, өтән бир ил әрзиндә Сәудијјә Әрәбистанын Јәмән етдији һәрби тәҹавүзләриндә Јәмәнин Тәһсил Оҹагларыны мәһв етмишдир. Лакин бүтүн бунлара бахмајараг Јәмәнли шаҝирдләр һәмишәки кими тәһсиллләриндән ҝери галмајырлар.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Әнсаруллаһ Мүгавимәт Һәракаты Али Сәудун 40 муздурун дармадағын етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, сионист режими вә НАТО ишғалчы гүввәләрин дәстәји илә Јәмәнин Мәрәб әјаләтиндәки Сәвареһ мәнтәгәсинә һуҹума кечән Али Сәуд режиминин муздлулары дармадағын едилиб. Мәлумата әсасән, јәһуди көкәнли Сәуд режиминин ишғалчы гүввәләри һавадан вә артерелија гүввәләриндән ҝүҹлү дәстәк алмагларына бахмајараг Әнсаруллаһ Мүгавимәт Һәракатынын мүгавимәти илә үзләшибләр. Нәтиҹәдә Сәуд режиминин 40 тәҹавүзкар үнсүрү дармадағын едилиб. Һәмчинин Һијлан јүксәклијинә галхмаға сәј ҝөстәрән онларла сәудијјәли муздур мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Вәһһаби Сәудијјә режими јенә Јәмәни бомбалады, 30-а јахын ҝүнаһсыз инсан Шәһид олду – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, сионист режим, Гәрб Иттифагы вә с. өлкәләрин дәстәји илә, вәһһаби Сәудијјә режими вар ҝүҹү илә сәј ҝөстәрәрәк Јәмәни ишғал етмәјә давам едир. Мәлумата ҝөрә, Сәудијјә ишғалчы гүввәләри Пајтахт Сәнада Шәуд көрпүсүнү партладараг бир вәтәндашын Шәһид олмасына вә онларла ҝүнаһсыз инсанын јараланмасына сәбәб олуб. Нөвбәти һүҹумда исә, Имран әјаләтинин Бәни Сурејм шәһәринин Бәни Гејс мәнтәгәсиндәки, Ҹоф әјаләтинин Мәслуб шәһәриндәки вә Тәз әјаләтинин Ҹәбәлу Һәбәши мәнтәгәсиндәки јашајыш массивләринә ендирдији авиазәрбәләр нәтиҹәсиндә 20 нәфәрә јахын сивил инсан һәјатыны итирмиш онларла ҝүнаһсыз вәтәндаш мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән вә руһи хәсарәтләр алараг јараланмышдыр. Һәмчинин јашајыш массивләринә, мүлки вә дөвләт әмлакларына күлли мигдарда хәсарәтләр ендирлимишдир.

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди