• Сурија Хәбәрләри

  Гәдим Палмира шәһәр сакинләри ҝери дөнүр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын бир баша мүшаијјәти илә, Суријанын ән гәдим вә тарихи шәһәри олан Тәдмур-Палмира НАТО-нун дәстәкләдији сәләфи террорчуларындан там сүрәтдә азад едилдикдән сонра шәһәр сакинләри ҝеријә, өз евләринә дөнмәјә башлајыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Палмира- Тәдмур шәһәринин вәһһаби ишғалындан өнҹә вә сонракы вәзијјәти - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, вәһһаби террорчулары гәдим тарихә малик Тәдмур- Палмира шәһәрини тәрк етмәздән өнҹә бир чох тарихи абидәләри дармадағын едәрәк бәшәр сивлизасијасына әвәзолунмаз хәсарәтәр јетирмишләр.

  Давамы ...
 • Һәзрәти Фатимәи Зәһранын Мөвлуд Бајрамы Мүбарәк!

  Һз. Фатимәнин (с) мөвлуд ахшамы Ханым Зејнәб (с) мәнтәгәсиндә 39 Шиәнин кәбин мәрасими гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ики дүнја ханымларынын сәрвәри һәзрәти Фатимәји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәти илә Суријада 39 Шиә ҹүтлүјүнүн кәбин мәрасими һәзрәти Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәми јахынлығындакы Мүсәллада охунуб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  ИИР, Һизбуллаһ, Русија вә Суријанын азад етдикләри Тәдмур- Палмира шәһәри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ИИР, Ливан Һизбуллаһы, Русија вә Суријадан ибарәт терроризим әлејһинә коалисијанын Һомс рајонунда азад етдикләри гәдим тәдмур – Палмира шәһәринин јени јајымланмыш ҝөрүнтүләри.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  “Искәндәр-М” ракет комплексләри Һмејмдә исраилә гаршы јерләшдирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ССР-инин КГБ тәрәфиндән ихтира етдији вә 2006 –ҹы илдә Русија силаһлы гүввәләринә дахил едилмиш “әмәлијјат-тактики ракет системи 9К720 "Искәндәр-М"” артыг Суријанын Һмејм шәһәриндә ҝөрсәниб.

  Давамы ...
 • Бөјүк Гәләбә!

  Бәшшаp Әсәд: Палмиранын азад едилмәси бир даһа АБШ вә Гәрб коалисјиасыны ифша етди!

  Палмира- Тәдәммурун итирилмәси ИШИД үчүн “ән ағыр зәрбәдир”.

  Хатырладаг ки, гондарма “ИШИД” адлы сионист террор групу Суријанын мәркәзиндә сәһрада јерләшән тарихи вә стратежи Палмира шәһәрини мәһз өтән ил, 2015-ҹи илин мајында јәни АБШ коалисијасынын террор тәшкилатына гаршы апардығы гондарма әмәлијјатлары заманы, тутуб. АБШ һәрби мәнбәләринин дә тәсдигләдији мәлумата ҝөрә, о заман онлар Рәггадан Палмира истигамәтдә һәрәкәтдә олан ИШИД-ин һәрби карваныны нәзарәтә ҝөтүрүб, амма һәрби карванда ушагларын да олдуғундан ону һәдәфә алмајыблар. Амма онлар бу мәлуматы нә руслар нә дә Сурија дөвләти илә бөлүшмәјибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бөјүк Гәләбә! Сурија ордусу Палмир тарихи шәһәрини азад етди, 500 сәләфи терорчу мәһв едилди – Фото

  Сионист террорчу гүввәләринә гаршы бир нечә ҝүн өнҹәдән башланан ағыр вә јоруҹу әмәлијјатларда 500 террорчу Сурија Ордуснун дәмир дәјәнәкләри алтында мәһв олмуш, јүзләрлә террорчу исә әсир дүшмүшдүр.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Тәдәммүр шәһәри артыг азад едилир – Фото

  Әмәлијјатлар заманы 100-ләрләр сәләфи террорчусунун мәһв едилдији вә јараландығы билдирилир.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу Һомс әјаләтинин ән гәдим тарихи шәһәрләриндән олан Тәдәммүр шәһәрини артыг там азад етмәк үзрәдир. Һәрби ресурсларын вердији мәлумата ҝөрә, әмәлијјатлар заманы јүзләрлә сәләфи террорчусу мәһв едилмиш вә јараланмышдыр. Бир чох дүшмән гүввәси исә фәрар едир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Тәдәммур шәһәрини азад едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусунун хариҹи террорчулара гаршы башлатдығы тәмизләнмә әмәлијјатларынын давамы олараг тәдәммүр шәһәрини сионист вәһһаби үнсүрләриндән ҝери алараг азад етмәк астанасындадыр. Мәлумата ҝөрә стратежи шәһәрләрдән олан Тәдәммүр шәһәринин хејли һиссәси артыг азад едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Милли Ордусу Тәдәммүр шәһәрини азад етмәјә һазырлашыр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Милли Ордусу ағыр зиреһли аваданлыглары вә гуру гошунларыны Тәдәммүр шәһәри әтрафында топлајараг, бу стратежи шәһәри тәкфирчи үнсүрләрдән азад етмәк нијјәтиндәдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәшшар Әсәд вә ханымы Сурија ветеранлары вә Шәһид аиләләри илә ҝөрүшүбләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријанын һөрмәтли Президенти ҹәнаб Бәшшар Әсәд вә ханымы Әсма Әсәд өлкәни јағы дүшмәнләрдән горујан ветеран вә Шәһид аиләләри илә ҝөрүш кечирибләр. Суријанын мүгавимәтчи Президенти Сурија Ордусу вә онларын аналары үчүн етдији гыса чыхышында билдириб ки, сабитлик вә тәһлүкәсизликин өлкәјә гајытмасы јалныз сизин фәдакарлыгларыныздан вә ҹаныныздан кечмәјиниздән аслыдыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Суријанын стратежи шәһәри олан Һомс Дәмәшгин нәзарәти алтында сакит һәјат сүрүр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријанын стратежи шәһәри сајылан Һомс Сурија Милли Ордусу тәрәфиндән сионист нөкәрләри олан сәләфи террорчуларындан азад едилдикдән сонра сүлһ вә әмин-аманлыг јенидән бу шәһәр гајыдыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу террорчу Нусра груплашмасынын 70 үзвүнү дармадағын етди

  Һәрби ресурс гаршыдурмаларда 70 террористин өлдүрүлдүјү, онларла террорчунун јаралы дүшдүјүнү ифадә едәрк, дүшмән гүввәләринә аид ағыр силаһларла тәҹһиз едилмиш 5 автомобилин дармадағын едилдијини дә билдириб.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Сионист террорчулары Суријанын Дәра шәһәрини миламијот атәшинә тутублар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 1 Март тарихиндә сионист исраил режии тәрәфиндән дәстәкләнән вәһһаби нөкәрләри Суријанын Дәра шәһәринин Сәбил вә Мәтар мәнтәгәләринә һаван топу илә атәш ачыблар. Террор нәтиҹәсиндә јашајыш массивләринә мадди хәсарәтләр дәјсә дә, лакин ҹанлы иткинин олмадығы билдирилиб.

  Давамы ...
 • Гәләбә

  Сурија Ордусу Һәләбин нөвбәти магистирал јолуну азад етди

  Бу ҝүн Сурија Ордусу илә Көнүллү Дәстәләрин бирҝә кечиртдикләр анти-террор әмәлијјатлары заманы Хәнасир шәһәринин ҹәнуб бөлҝәсиндә јерләшән Һәмам гәсәбәси сәләфи террор үнсүрләриндән азад едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Суријада Һомс шәһәринин тәһлүкәсизлији тәмин едилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һомс шәһәри Сурија Милли Ордусу вә Көнүллү Халг Дәстәләринин нәзарәтинә кечдикдән сонра шәһәрә шәһәрин вә сакинләринин сабитлији тәмин едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәшшар Әсәд террорчулара гаршы әмәлијјатларын давам етдирилмәсини горумагла атәшкәсә разылашды

  Сурија бунунла јанашы, “адекват ҹаваб вермәк” һүгугуну горујуб сахлајыб.

  Русија вә Суријанын бирҝә бәјанатына ҝөрә, атәшкәс феврал ајынын 27-дә Дәмәшг вахты илә саат 00:00-да гүввәјә минәҹәк.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Һәләб Истилик Стансијасы Сурија Ордусу әлинә кечди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу Көнүллү Халг Дәстәләринин көмәклији илә, хариҹи дүшмәнләр илә мүбаризәдә Һәләб Истилик Стансијасына нәзарәти бәрпа едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Силаһлы Гүввәләри 31 гәсәбә вә кәнди дүшмән әлиндән азад етди

  Әбәд, Әбу Дәнә, Шәһшур, Сәфә, Фаһ, Ҹуббу Ғәбәшә, Билат, Тәллу Елм, Зәланә, Мир Һәсән, Ҹәбрәил, Ридванијјә, Уммул Әмди Суфејрә, Тәрдим, Бидурә, Кәбәрә, Һувејҹинә, Әјну Сабил, Салиһијјә, Тәллу Истәбл, Ријан, Грутијјә, Ҹуббу Сәфа, Муфлисә, Дикванә, Сәбиһијјә, Гәсрул Вирд вә с. Гәсәбә вә кәндләрдир ки, Сурија Ордусу тәрәфиндән азад едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија, 5 ил дағыдыҹы мүһарибә аловунда мүгавимәт ҝөстәрән Һәләб – Фото

  Суријада ҝедән бу 5 ил мүһарибә әрзиндә Һәләб шәһәри садәҹә бөјүк бир виранәјә чеврилиб.

  Ашағыда ҝөрдүјүнүз шәһәр Һәләб рајонудур. Сурија Милли Ордусу вә халг күтләсиндән ибарәт Көнүллү Дәстәләр Һәләбин әксәр гисмини сәләфи гатилләриндән тәмизләмәјә наил олсалар да лакин шәһәрин мүхтәлиф бөлҝәләриндә галмыш террорчу үнсүрләр һәлә дә, мүгавимәт ҝөстәрмәјә давам етдирирләр.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Бәшшар Әсәд ҹәнаблары Вәкилләр Коллеҝијасынын үзвләри үчүн чыхыш едиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Дөвләт Башчысы Бәшшар Әсәд ҹәнаблары Вәкилләр Коллеҝијасынын үзвләри үчүн чыхыш едәрәк, Сурија бөһраны, мәнтәгә әтрафында баш верәнләр вә Бејнәл Халг олајлар илә бағлы мөвгеини изаһ едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Б. Әсәд Әрдоғаны сусдурду - Сурија Милли Ордусу Түркијә мөвгеләрини ҹаваб атәшинә тутду

  Сурија Милли Ордусу Түркијәнин ишғалчы ордусуна бир нечә атәш зәрбәси ендирилиб.

  Гејд едәк ки, бундан әввәл Түркијә ишағлчы ордусу күрд јараглыларыны бәһанә ҝәтирәрәк Суријанын шимал мәнтәгәсиндә јерләшдији авиабазаја артиллеријә зәрбәси ендирәрәк сәләфи зомбиләринин Сурија Ордусу тәрәфиндән дармадағын едилмәсинин гаршысыны алмыш вә террорчуларын Түркијә әразиләринә кечәрәк јенидән гүввә топлачалары үчүн зәминә јаратмышдыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрҝ Хәбәрләри

  Сурија Ордусу дүшмәни пусгуја салды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Милли Ордусу террорчу сионист групларынын јолу үстүндә пусгу гурараг јерләшән Тәллүл Әмри мәнтәгәсиндә 8 зомбини мәһв едиб. Террор групларына бағлы сосиал шәбәкәләрдә һәмчинин бир груп террорчунун итҝин дүшдүјү дә дејилир.

  Давамы ...
 • Гәләбә Давам Едир

  Сурија Мүдафиә Назири јени азад олунмуш Итман гәсәбәсинә бахыш кечиртди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија республикасынын президенти ҹәнаб Бәшшар Әсәдин ҝөстәриши илә өлкә Мүдафиә Назири ҝенерал-лејтенант Фәһд Ҹасим Фурејҹ Дәра рајонунун өнәмли мәнтәгәләриндән бири олан, јени азад олунмуш Итман шәһәринә бахыш кечириб. Ҝенерал- лејтинант ҝөрүш заманы Бәшшар Әсәд ҹәнабларынын Итман гәсәбәсинин азад олунмасы мүнасибәти илә ҝөндәрдији тәбрикләрини орду бирликләринә јетириб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Ријтан шәһәрин азад етди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һәләб рајонунун шималында Түркијә илә сәрһәд зонада јерләшән стратежи Ријтан шәһәри Сурија Милли Ордусу вә халг күтләсиндән ибарәт Көнүллү Дәстәләрин көмәклији илә, дүшмән гүввәләриндән азад едилди. Хејли сајда сәләфи үнсүрләринин мәһв едилдији вә галан һиссәсинин исы, Түркијәјә фәрар етдији дејилир.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Һәзрәт Зејнәбин (с) Мүгәддәс Бариҝаһынын јени ҝөрүнтүләри – Фото

  Ашағыда ҝөрәҹәјиниз фотолар Ханым Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәминдән чәкилмиш јени ҝөрүнтүләрдир.

  Зејнәбијјә мәнтәгәсинин дүнја сәвијјәсиндә танынмасынын әсас сәбәби исә, бурад јерләшән һәзрәти Имам Әлинин Алимә Гызы, Имам Һәсән вә Имам Һүсејнин (әлејһимә сәлам) баҹылары һәзрәт Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс мәзарыдыр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди