• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Суријанын Мәнбиҹ шәһәри сәләфи террорчуларындан азад олдугдан сонра - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, “Демократик Сурија” групунун силаһлы дөјүшчүләри өтән һәфтә Мәнбиҹ шәһәрини сәләфи террорчуларындан азад етмәјә наил олублар. Мәнбиҹ шәһәри сәләфиләрин Риггә әјаләтини силаһ-сүрсатларла тәмин етдији үчүн ән стратежи шәһәрләрдән бири сајылырды вә үстәлик шәһәрин Түркијә илә сәрһәд мәнтәгәдә јерләшмәси онун әһәмијјәтини даһа да артырырды...

  Давамы ...
 • Террора Гаршы Әмәкдашлыг

  Һәмәдан Һава Лиманындан галхан Русија тәјјарәләри Суријада ИШИД мөвгеләринә зәрбәләр ендириб

  Нәтиҹәдә Русија авиасијасы 5 бөјүк силаһ анбарыны, Серакаб, Әл-Баб, Һәләб, Дејр-әз-Зор јашајыш мәнтәгәләриндә јерләшән тәлим дүшәрҝәләрини дармадағын едиб. Һәмчинин Ҹафра вә Дејр-әз-Зор шәһәрләри јахынлығында террорчуларын 3 идарәетмә мәнтәгәси мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Интиһарчы өзүнү партладараг 50 террорчуну һаваја учуртду, 35 террорчу јаралыдыр – Фото

  Интиһарчы Түркијә илә сәрһәд рајон олан Идлибдә јерләшән вә террорчулары АБШ истеһсалы олан гачаг силаһ-сүрсатларла тәмин едән Әтмә лаҝеринин ҝиришиндә дајанан автобусда партладыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәләбә: Террорчулар Суријанын Мәнбиҹ шәһәриндә мәғлубијјәтә уғрадылар - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Демократ Гүввәләри Мәнбиҹ шәһәринин бөјүк гисмини ишғалчы террор групларындан азад едибләр. Террор груплары артыг Һәләб рајонунун Мәнбиҹ шәһәриндән ҝери чәкилмәк мәҹбуријјәтиндәдирләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Суријада Ордунун јаранмасынын илдөнүмү ҝүнү кечирилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусунун јаранмасынын 71- ил дөнүмүндә Дәмәшгдә хүсуси мәрасим кечирилиб. Мәрасимдә Суријанын јенилмәз ордусунун јағы дүшмән гүввәләри гаршысында ҝөстәрдији иҝидлик тәгдир едилиб. Һәмчинин дөјүш сәһнәләри вә баш вермиш олајлар сәһнәләшдириләрәк тамашаја гојулуб. Мәрасимдә Сурија Һизбуллаһы вә диҝәр Көнүллү Дәстәләр дә, јахындан иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәләфиләр Идлиби кимјәви силаһларла вурду, АБШ, Гәрб вә БМТ исә буна сусгунлугла јанашыр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, дүнја империализими вә сионист грумлар тәрәфиндән јарадылараг дәстәкләнән ИШИД террор груплашмасы Суријанын Идлиб шәһәринә кимјәви силаһларла һүҹума кечиб. Нәтиҹәдә 28 нәфәри гадын вә көрпә ушаг олмагла 33 сивил кимјәви бомбалар нәтиҹәсиндә зәһәрләниб. Гејд едәк ки, бир нечә ҝүн бундан өнҹә анормал сәләфиләр Һәләб шәһәринин гәдим мәнтәгәсини дә кимјәви бомбаларла вурараг 5 сивили Шәһид етмиш вә даһа 9 сивили исә зәһәрләмишләр. Гејд едәк ки, АБШ-ын Суријадакы тибби иҹтимаијјәтинин вердији рәсми мәлумата ҝөрә, 2011-ҹи илдән бу ҝүнә кими ИШИД террорчуларынын истифадә етдикләри кимјәви бомбалары нәтиҹәсиндә 1500 суријалы сивил һәјатыны итириб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Террорчуларын әлиндән гачан Һәләб сакинләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һәләб уғрунда ҝедән дөјүшләрдә онларла террорчу силаһларыны јерә гојараг өзләрини Сурија Ордусуна тәслим едибләр. Ејни заманда хејли сајда суријлаы аиләләр дә террорчу үнсүрләрин әлиндән гачараг Сурија Ордусуна пәнаһ апарыблар. Сурија Ордусу гачгынлара илкин јардымлар ҝөстәриб. Гејд едәк ки, Һәләбин шәрг истигамәтиндә бир нечә мүддәтдир ки, террор груплашмалары илә дөјүш ҝедир.

  Давамы ...
 • Һәр Шеј Бир Даһа Бәлли Олду

  Һәләбдә террорчулара аид АБШ истеһсалы олан бир нечә силаһ анбарлары кәшф едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу вә Көнүллү Дәстәләр Һәләб рајонунун Бәни Зејд мәһәлләсиндә азғын террор групларына аид бир нечә силаһ анбарлары кәшф едибләр. Сурија телевизијасы билдириб ки, јениҹә террор груплашмаларынын әлиндән азад едилән мәнтәгәдән кәшф олунан анбарлардакы бүтүн силаһлар АБШ истеһсалыдыр. О ҹүмләдән хејли сајда ТАВ ракетләри мүсадирә едилиб. Гејдедәк ки, Сурија Ордусу һәрбидә АБШ силаһларындан истифад етмир. АБШ-а мәхсус олан бу силаһлар Америка тәрәфиндән јарадылан гондарма анти-ИШИД коалисијасы тәрәфиндән вә һәмчинин Түркијә тәрәфиндән террор груплашмаларына өтүрүлүр.

  Давамы ...
 • Биз Ҝәлирик!

  Аллаһ Ордусу ишғалчы сионист режимин сәрһәдләрини мүһасирә едир, Тел-Әвиви алмаг үчүн тәкҹә 495 км галыб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионист јәһуди, АБШ, Гәрб өлкәләри, Инҝилтәрә вә Франса тәрәфиндән тәкфирчи ҹәрајанлары Сурија, Ираг вә Јәмәндә ҝүҹләндирәрәк Ислам өлкәләрини мәһвә доғру сүрүкләдикләрини дүшүндүкләри заман Аллаһ Ордусунун бирләшәрәк јени бир иттифаг јарадаҹағыны сөзсүз ки, ағылларына белә ҝәтирмәмишдиләр. Бәли инди артыг Аллаһ Ордусу тәкҹә Иран вә Ливанда дејил, Јәмән, Ираг, Сурија, Фәләстиндә дә, формалашараг ҝүҹләнмәкдәдир... Ашағыдакы шәкилдә Аллаһ Ордусунун әскәри Суријанын Һәләб шәһәриндән Тел-Әвивә олан мәсафәни таблода јазараг ишғалчы гүввәләрә “Һазыр Олун Биз Ҝәлирик!” месажыны ҝөндәрир...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Дәһшәтли террор акты: Суријанын Гамышлы бөлҝәсиндә сәләфиләр 200 сиви Шәһид етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријанын Түркијә илә сәрһәд мәнтәгәсиндә јерләшән Гамышлы шәһәриндә баш верән ики партлајыш нәтиҹәсиндә 52 нәфәр Шәһид олуб, 180 нәфәр јараланыб. Һадисә АБШ, Гәрб дөвләтләри, сионист јәһуди режими, Түркијә, Сәудијјә режими вә с. Әрәб өлкәләринин дәстәк вердикләри гондарма ИШИД адлы террор груплашмасы тәрәфиндән Гамышлынын Һилалијјә мәһәлләсиндә ПКК-нын голу олан ПЈД-јә аид бир гәрарҝаһын јанында партлајыҹы гурғу јерләшдирилмиш машын вә моторсиклетин партладылмасы нәтиҹәсиндә баш вериб. Террор нәтиҹәсиндә азы 15 евә зијан дәјиб, 25-дән чох дүкан дағылыб. Һүҹума ҝөрә мәсулијјәти ИШИД террор тәшкилатынын өз үзәринә ҝөтүрүб.

  Давамы ...
 • Горхаг үнсүрләр

  Сәләфи “баҹылар” арвад палтарлары ҝејиниб гачаркән белә јахаландылар – Фото

  Ниҹат колидору васитәсилә 123 вәтәндаш хилас ола билиб. Лакин сакинләр арасында мәрәкәдән гачмаг истәјән арвад либаслары ҝејинмиш үзү нигаблы анормал сәләфи үнсүрләри дә, олуб. Амма буна бахмајараг анормаллар орду гүвәләринә әсир дүшүбләр.

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  Дәһшәт! Сәләфиләр буну да етдиләр: Бәшшар Әсәди дәстәкләјән 12 јашлы ушағын башы кәсилди – Фото

  Сәләфиләр “Гүдс пәләнҝләри” групунун үзвү олан 12 јашлы Абдуллаһ Исаны хәстәханадан јаралы һалда оғурлајараг ики ҝүн сонра едам едиб вә бу ҹинајәти лентә алараг кадрлар јајынлајыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Әбубәк Бағдадинин сағ әли башда олмагла Сурија вә Ирагда хејли сајда өлдүрүлмүш террорчу - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада вә Ирагда Орду Гүввәләри, Көнүллү Халг Дәстәләри вә Русија, Һизбуллаһ вә ИИР-ын бирҝә кечиртдиј әмәлијјатларда башда Әбу Бәкр Бағдадинин Ирагда сағ әли кими танынан Һашим Һијали олмагла хејли сајда террор груплашмаларын командир вә медија үнсүрләри мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәләфи террорчулар Һәләбин јашајыш массивләрини дармадағын етди- Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Инҝилтәрә, Гәрб бирлији, сионист режим, Түркијә, Сәуди Әрәбистан режимләринин бүтүн дүнјада олдуғу кими Суријада да дәстәк вердикләри сәләфи террор груплашмалары Суријанын Һәләб шәһәринин јашајыш массивләрини минаатанлар илә атәшә мәруз гојараг 5 суријалы сакини Шәһид етмиш вә 61 нәфәри исә ағыр јараламышлар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Һәләбин һәјаты Кастило маҝистирал јолуна нәзарәти бәрпа етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу Һәләбин шимал мәнтәгәсиндәки Мәлаһ әкин саһәләрин террорчу груплашмалардан азад едәрәк Кастило маҝистирал јолуна нәзарәти бәрпа едиб. Ејни заманда Кастило әразиләринин Сурија Ордусу әлинә кечмәси илә Һәләб шәһәриндә террорчу груплашмаларын мүһасирә даирәси даһа да тәнҝләшиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Түркијә вә сионист исраил режимин дәстәкләдијләри террорчулар Һәләби минаатанла вурдулар 50-јахын Шәһид вар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, башда АБШ, Гәрб, Инҝилтәрә олмагла Сәуди Әрәбистан, Түркијә вә сионист исраил режимин дүнјада дәстәкләдијләри сәләфи террорчулары Суријанын Һәләб шәһәрин минатанлар илә вурублар. Мәлумата ҝөрә, һадисә заманы азы 50- јахын инсан һәјатыны итирәрәк Шәһид олуб вә 200-дән чох инсан мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән вә руһи хәсарәтләр алараг јараланыблар.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Фитир Намазы

  Сурија президенти Бәшшар Әсәд Фитир намазыны Дәмәшгдә дејил Һомс Ҹамесиндә гылды, Әрдоған бәс һардадыр?- Фото

  P.S: 2011-ҹи ил Апрел ајында Суријада саваша башлајан Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған чыхыш едәрәк иддиа етди ки, “Биз ен гыса заманда Шама ҝедәҹәк, Сәлаһәддин Әјјубинин гәбриндә фатиһә охујаҹаг вә Әмәви Мәсҹидиндә намаз гылаҹағыг!” демишдир...  :)

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәләфи террорчулары әл-Зәһра шәһәрини Фитр бајрамы ҝүнү ракет атәшинә тутдулар, 2 көрпә Шәһид олду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Гәрб дөвләтләри, Түркијә вә Сәуди Әрәбистан режими тәрәфиндән там дәстәкләнән сәләфи террор груплашмалары Фитр Бајрамы ҝүнү Һәләбин шималында јерләшән әл Зәһра шәһәринә ракет зәрбәләри ендирибләр. Сәһәр саат 07:00-дан башлајараг 10:00 кими ендирилән ракет зәрбәләри нәтиҹәсиндә шәһәрин Шәһидләр мәзарлығында Бајрам Намазы гылан мөмүнләрдән 15 нәфәр ағыр јараланараг ики көрпә ушаг Шәһид олуб. Әл-Зәһра шәһәр сакинләриндән бири белә дејиб: “Бир ај Оруҹ тутдугдан сонра Фитр Бајрамы ҝүнү Аллаһ Ҹәллә Ҹәлалуһа гурбан вердик. Бизим гурбанлығымыз Шәһид олан ики көрпәмиздир.”

  Давамы ...
 • Үмүмдүнја Гүдс Ҝүнү

  “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” Суријанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә гејд едилди - Фото

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз шәкилләр Түркијә вә Сәуди Әрәбистан башда олмагла диҝәр сүнни дөвләтләринин рәсми олараг Гүдс Ҝүнүндән имтина етдикләри бир вахтда Суријанын пајтахты Дәмәшг, Фуә, Нубул вә әл-Зәһра шәһәрләриндә гејдә алыныб.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәјанәтләри

  Сакарјадан Суријанын Ҹәбәл Түркмән бөлҝесине ҝөндәрилән террочу Јавуз Батур ҝәбәрдилди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрдоған режиминин тәшкилатчылыы илә Түркијәнин Сакари шәһәриндән Суријаја ҝөндәрилән террорчу мәһв едилиб. Сурија медиаларынын билдирдијинә ҝөрә, өлкәнин Лазгијә бөлҝәсиндә јерләшән Ҹәбәлул Түркмән мәнтәгәсиндә сивил инсанлары гәтлә јетирән вә анти-сионист Сурија Дөвләтинә гаршы апарылан террор әмәлијјатларында јахындан иштирак едән Јавуз Батур мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Идлибдә террорчуларын мәркәзинә һавадан зәрбәләр ендирилди, чохлу сајда јараглы мәһв едилди - Фото

  Һәләб вә Лазкијә зоналарында исә, террорчуларын сәһра командирләри мәһв едилиб.

  Идлибин Кафр Набл бөлҝәсиндә исә, террорчуларын тәшкил вердикләри гондарма шәриәт мәһкәмәси бинасынын јанында бомба гурғулары илә гурашдырылмыш машын партладылыб. Нәтиҹә дә, хејли сајда јараглы ҝәбәрдилиб, јаралыларын сајынын да чох олдуғу дејилир.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Бәшшар Әсәд ҹәнаблары Мәрәҹул Сәтан бөлҝәсиндә һәрбичиләрлә ҝөрүшдү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Әрәб Республикасынын президенти Бәшшар Әсәд ҹәнаблары Сурија һәрбичиләринин Мәрәҹул Сәтан бөлҝәсиндә јерләшән мөвгеләринә бахыш кечириб вә сәнҝәрләрдә олан һәрбичиләрлә ҝөрүшүб. Гејд едәк ки, Мәрәҹул Сәтан мәнтәгәси Дәмәшгин шәрг истигамәтиндә јерләшир вә 2015-ҹи илин декабр ајынын сон ҝүнләриндә амансыз террорчу гүввәләри дармадағын едилдикдән сонра бөлҝә там сүрәтдә террорчулардан тәмизләнмишдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Хариҹи өлкәләрдән Суријаја ҝәтирилмиш сәләфи командирләри вә әмирләр мәһв едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Русија һава гүввәләринин Һәләбин шимал-гәрбинә ендирдији зәрбәләр нәтиҹәсиндә "Әл Гаидә" террор тәшкилатынын Сурија ганады олан "Нусра ҹәбһәси"нин Идлиб әмири вә Хан Туманын ишғалы заманы әмәлијјата командирлик едән Әбу Әбдуллаһ Ҹәбәл мәһв едилиб. Онун өлүм хәбәри террорчулар арасында ҹидди руһ дүшкүнлүјү јарадыб. Ејни заманда Нүсрә ҹәбһәсинин Мәракешдән олан Изам вә Бүлбүл Мәғриби адлы ики террорчу гардашлары, Тунисдән олан Әјмән Туниси, Өзбәкистандан олан Сәмәргәнд, Сәудијјә Әрәбистанындан олан Мусәб Әнсари, Африкадан олан Әбдүл Кәрим Әнсари, Әл Сәуди, Сомалидән Әбу Зубејр вә Әбу Әмр, Әбу Зубејр, Әбдүл Рәһман Сәјјаф адлы үнсүрләр Һәләбин вә Суријанын диҝәр бөлҝәләриндә мәһв едилибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәрб вә дүнја сионизимин дәстәк вердикләри террорчуалардан нөвбәти дәһшәтсачан ҹинајәт – Фото (+18)

  Муһәммәд Аднан Кадри адлы ҹаван террорчулар тәрәфиндән Сурија дөвләт грумларына ҹәсуслуг етмәкдә ҝүнаһланараг шәһәрин мәркәси мејданында ҝениш топлум арасында чармыха чәкилиб. Илк өнҹә террорчулардан бири хәнҹәрлә онун үрәјиндән вуруб даһа сонра исә, диҝәр террорчу ҝәләрәк онун башына ҝүллә атәши ачыб.

  Давамы ...
 • Гәрбин Ишғалчылыг Сијасәтләри

  Сурија Алман вә Франсыз әсҝәрләринин Суријаја дахил олмасыны мәһкум етди

  Хариҹи Ишләр Назири даһа сонра террорун әсас дәстәкчиләринин мәһз гәрблиләр олдуғуну вурғулајара дејиб: “Бу өлкәләр өзләри террора дәстәк верәнләрдир вә бунунла мүбаризә апармаға бејнәлхалг сәвијјәдә мане олурлар. Онлар бәзи террорчулары гејри радикал гәләмә вермәклә, онлары гануни олараг тәгдим етмәк нијјәтиндәдирләр. Биз өлкәмизә тәҹавүз едәнләрә сәсләнирик; пәришан јухунуздан ајылын вә истисмарчылыг зеһнијјәтинизи кәнара гојун, чүнки о дөвр артыг битмишдир.”

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Суријада мүгәддәс Рамазан ајы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада артыг 5 илдән чохдур ки, силаһлы мүнагишә давам едир. АБШ, Гәрб, ганунсуз сионист исраил режими, Түркијә вә Әрәб дөвләтләринин дәстәкләдији террорчулар өлкәнин бир чох шәһәрини виран едибләр. Лакин бүтүн бунлара бахмајараг Сурија Халгы вә Ордусу бу террорчулара лајигли мүгавимәт ҝөстәрир. Бүтүн бу мүнагишә Сурија халгына Рамазан ајынын әнәнәләрини јашатмаға мане олмур.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Тәҹили: Јәһуди планларынын давамында һәзрәти Зејнәбин (ә) һәрәми јахынллығында дәһшәтли партлајышлар – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија вә Ирагда дармадағын едилән террорчулар бу ҝүн сәһәр саатларында Дәмәшгин Зејнәбијјә мәнтәгәсиндә јерләшән һәзрәти Зејнәби Күбранын (сәламуллаһи әлејһа) һәрәми јахынлығында ики террор әмәлијјаты һәјата кечирибләр. Белә ки, АБШ, сионист исраил режим, Гәрб, Сәудијјә вә Түркијәнин малијјәшдирдикләри вә дәстәк вердикләри террорчулар автомабил вә моторсиклетә гурашдырдыглары буби бомбасыны ишә салараг хејли сајда ҝүнаһсыз Сурија вәтәндашларыны Шәһид етмиш вә јараламышлар. Сурија Инсан Һаглары тәшкилаы билдириб ки, һадисә заманы азы 9 мүлки шәхс Шәһид олуб вә 30 нәфәрдән чох инсан мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Ракка шәһәри әтрафында јерләшди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу ағыр тәҹһизатлы силаһларыны Ракка шәһәри әтрафында јерләшдирди. Һәрби тәҹһизатларын јерләшдирилмәси әмәлијјаты, Сурија Ордуснун сон бир нечә ҝүн әрзиндә Ракка әјаләтинә террор груплашмаларына гаршы апардығы уғурлу әмәлијјатлардан сонра баш тутуб. Мәлумата ҝөрә Сурија Ордусу Ракка бејнәлхалг маҝиститал јолуна нәзарәти әлә кечирдиб. Сонракы әмәлијјат исә, Русија Һава Гүввәләринин көмәклији илә, Ракка шәһәринә һүҹума кечмәкдир. Гејд едәк ки, сон ајлар Сурија Ордусу ҝенишмигјаслы уғурлу әмәлијјат һәјата кечирәрәк бөјүк налијјәтләр әлдә едиб. Тарихи Тәдмур-Палмира шәһәри азад едилдикдән сонра исә, нөвбәти һәдәф Ракка шәһәринин азад едилмәсидир.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)