• Түркијә Хәјанәтләри

  Сакарјадан Суријанын Ҹәбәл Түркмән бөлҝесине ҝөндәрилән террочу Јавуз Батур ҝәбәрдилди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрдоған режиминин тәшкилатчылыы илә Түркијәнин Сакари шәһәриндән Суријаја ҝөндәрилән террорчу мәһв едилиб. Сурија медиаларынын билдирдијинә ҝөрә, өлкәнин Лазгијә бөлҝәсиндә јерләшән Ҹәбәлул Түркмән мәнтәгәсиндә сивил инсанлары гәтлә јетирән вә анти-сионист Сурија Дөвләтинә гаршы апарылан террор әмәлијјатларында јахындан иштирак едән Јавуз Батур мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Идлибдә террорчуларын мәркәзинә һавадан зәрбәләр ендирилди, чохлу сајда јараглы мәһв едилди - Фото

  Һәләб вә Лазкијә зоналарында исә, террорчуларын сәһра командирләри мәһв едилиб.

  Идлибин Кафр Набл бөлҝәсиндә исә, террорчуларын тәшкил вердикләри гондарма шәриәт мәһкәмәси бинасынын јанында бомба гурғулары илә гурашдырылмыш машын партладылыб. Нәтиҹә дә, хејли сајда јараглы ҝәбәрдилиб, јаралыларын сајынын да чох олдуғу дејилир.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Бәшшар Әсәд ҹәнаблары Мәрәҹул Сәтан бөлҝәсиндә һәрбичиләрлә ҝөрүшдү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Әрәб Республикасынын президенти Бәшшар Әсәд ҹәнаблары Сурија һәрбичиләринин Мәрәҹул Сәтан бөлҝәсиндә јерләшән мөвгеләринә бахыш кечириб вә сәнҝәрләрдә олан һәрбичиләрлә ҝөрүшүб. Гејд едәк ки, Мәрәҹул Сәтан мәнтәгәси Дәмәшгин шәрг истигамәтиндә јерләшир вә 2015-ҹи илин декабр ајынын сон ҝүнләриндә амансыз террорчу гүввәләри дармадағын едилдикдән сонра бөлҝә там сүрәтдә террорчулардан тәмизләнмишдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Хариҹи өлкәләрдән Суријаја ҝәтирилмиш сәләфи командирләри вә әмирләр мәһв едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Русија һава гүввәләринин Һәләбин шимал-гәрбинә ендирдији зәрбәләр нәтиҹәсиндә "Әл Гаидә" террор тәшкилатынын Сурија ганады олан "Нусра ҹәбһәси"нин Идлиб әмири вә Хан Туманын ишғалы заманы әмәлијјата командирлик едән Әбу Әбдуллаһ Ҹәбәл мәһв едилиб. Онун өлүм хәбәри террорчулар арасында ҹидди руһ дүшкүнлүјү јарадыб. Ејни заманда Нүсрә ҹәбһәсинин Мәракешдән олан Изам вә Бүлбүл Мәғриби адлы ики террорчу гардашлары, Тунисдән олан Әјмән Туниси, Өзбәкистандан олан Сәмәргәнд, Сәудијјә Әрәбистанындан олан Мусәб Әнсари, Африкадан олан Әбдүл Кәрим Әнсари, Әл Сәуди, Сомалидән Әбу Зубејр вә Әбу Әмр, Әбу Зубејр, Әбдүл Рәһман Сәјјаф адлы үнсүрләр Һәләбин вә Суријанын диҝәр бөлҝәләриндә мәһв едилибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәрб вә дүнја сионизимин дәстәк вердикләри террорчуалардан нөвбәти дәһшәтсачан ҹинајәт – Фото (+18)

  Муһәммәд Аднан Кадри адлы ҹаван террорчулар тәрәфиндән Сурија дөвләт грумларына ҹәсуслуг етмәкдә ҝүнаһланараг шәһәрин мәркәси мејданында ҝениш топлум арасында чармыха чәкилиб. Илк өнҹә террорчулардан бири хәнҹәрлә онун үрәјиндән вуруб даһа сонра исә, диҝәр террорчу ҝәләрәк онун башына ҝүллә атәши ачыб.

  Давамы ...
 • Гәрбин Ишғалчылыг Сијасәтләри

  Сурија Алман вә Франсыз әсҝәрләринин Суријаја дахил олмасыны мәһкум етди

  Хариҹи Ишләр Назири даһа сонра террорун әсас дәстәкчиләринин мәһз гәрблиләр олдуғуну вурғулајара дејиб: “Бу өлкәләр өзләри террора дәстәк верәнләрдир вә бунунла мүбаризә апармаға бејнәлхалг сәвијјәдә мане олурлар. Онлар бәзи террорчулары гејри радикал гәләмә вермәклә, онлары гануни олараг тәгдим етмәк нијјәтиндәдирләр. Биз өлкәмизә тәҹавүз едәнләрә сәсләнирик; пәришан јухунуздан ајылын вә истисмарчылыг зеһнијјәтинизи кәнара гојун, чүнки о дөвр артыг битмишдир.”

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Суријада мүгәддәс Рамазан ајы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада артыг 5 илдән чохдур ки, силаһлы мүнагишә давам едир. АБШ, Гәрб, ганунсуз сионист исраил режими, Түркијә вә Әрәб дөвләтләринин дәстәкләдији террорчулар өлкәнин бир чох шәһәрини виран едибләр. Лакин бүтүн бунлара бахмајараг Сурија Халгы вә Ордусу бу террорчулара лајигли мүгавимәт ҝөстәрир. Бүтүн бу мүнагишә Сурија халгына Рамазан ајынын әнәнәләрини јашатмаға мане олмур.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Тәҹили: Јәһуди планларынын давамында һәзрәти Зејнәбин (ә) һәрәми јахынллығында дәһшәтли партлајышлар – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија вә Ирагда дармадағын едилән террорчулар бу ҝүн сәһәр саатларында Дәмәшгин Зејнәбијјә мәнтәгәсиндә јерләшән һәзрәти Зејнәби Күбранын (сәламуллаһи әлејһа) һәрәми јахынлығында ики террор әмәлијјаты һәјата кечирибләр. Белә ки, АБШ, сионист исраил режим, Гәрб, Сәудијјә вә Түркијәнин малијјәшдирдикләри вә дәстәк вердикләри террорчулар автомабил вә моторсиклетә гурашдырдыглары буби бомбасыны ишә салараг хејли сајда ҝүнаһсыз Сурија вәтәндашларыны Шәһид етмиш вә јараламышлар. Сурија Инсан Һаглары тәшкилаы билдириб ки, һадисә заманы азы 9 мүлки шәхс Шәһид олуб вә 30 нәфәрдән чох инсан мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Ракка шәһәри әтрафында јерләшди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу ағыр тәҹһизатлы силаһларыны Ракка шәһәри әтрафында јерләшдирди. Һәрби тәҹһизатларын јерләшдирилмәси әмәлијјаты, Сурија Ордуснун сон бир нечә ҝүн әрзиндә Ракка әјаләтинә террор груплашмаларына гаршы апардығы уғурлу әмәлијјатлардан сонра баш тутуб. Мәлумата ҝөрә Сурија Ордусу Ракка бејнәлхалг маҝиститал јолуна нәзарәти әлә кечирдиб. Сонракы әмәлијјат исә, Русија Һава Гүввәләринин көмәклији илә, Ракка шәһәринә һүҹума кечмәкдир. Гејд едәк ки, сон ајлар Сурија Ордусу ҝенишмигјаслы уғурлу әмәлијјат һәјата кечирәрәк бөјүк налијјәтләр әлдә едиб. Тарихи Тәдмур-Палмира шәһәри азад едилдикдән сонра исә, нөвбәти һәдәф Ракка шәһәринин азад едилмәсидир.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  “СУ-34” тәјјарәләри террорчуларын Ракка јахынлығындакы нефт објектләрини бомбалады

  ““СУ-34” бомбардманчы тәјјарәләри ИШИД террор груплашмасынын Ракка шәһәриндән 42 км ҹәнуб-гәрбдә јерләшән Әт-Таура јашајыш мәнтәгәси јахынлығындакы гејри-гануни нефт објектләрини мәһв едиб”.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Нүсрә террорчулары Идлибдә Мәсҹид јахынлығында террор акты төрәтдиләр - Фото

  Һадисә Идлибин мәркәзиндә јерләшән Шүејб Мәсҹиди јахынлығында парк едилмиш машына јерлшдирилмиш буби бомбасынын ишә салынмасы илә, баш вериб. Нәтиҹәдә 3 ҝүнаһсыз намазгылан сивил Шәһид едилиб, 30 намазгылан шәхс исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  АБШ, сионист исраил, Гәрб, Түркијә, Әрәбистан вә Гәтәрин Сурија халгына бәхш етдикләри виранәләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Бура Суријадыр. АБШ, ишғалчы сионист исраил режими, Гәрб, Түркијә, Сәудијјә Әрәбистан вә Гәтәрин дәстәк вердикләри зомбиләрин 5 ил әрзиндә виран етдиләри өлкә!!!

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Сионист террорчуларынын Лазгијјә әјаләтиндә 7 интиһар әмәлијјаты 100 јахын сивили Шәһид етди – Фото (18+)

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, исраил ишғалчы режимин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк мәгсәди илә, һәјата кечирилән Сурија мүһарибәсинин ҝүнаһсыз гурбанлары артмагда давам едир. Мәлуматымыза ҝөрә, бу ҝүн ҝүнорта радләриндә Түркијә, АБШ, Гәрб, сионист режим, Гәтәр, Сәудијјә режими вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән там дәстәк алан сәләфи террорчулары Лазгијјә әјаләтинин Ҹублә вә Тәртус шәһәрләриндә мүхтәлиф истигамәтләрдә 4-дү интиһар әмәлијјаты олмагла 7 террор әмәлијјаты һәјата кечирибләр. Мәлумата ҝөрә, террор әмәлијјатлары әһалинин сых топлум мәркәзләриндә һәјата кечирилиб. Илкин мәлуматлара ҝөрә, һадисә заманы 30 сивил Тәртуд шәһәриндә, 57 сивил исә, Ҹәблә шәһәриндә Шәһид олуб вә јүзләрлә инсан мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија, террор груплашмаларынын гәтлҝаһы - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бурасы Сурија торпагларыдыр. Террор груплашмаларынын мејдан суладығы мәкан. Бир нечә ил өнҹә бу торпаглары өзләринә хилафәт тәјин етмишдирләр. Лакин Аллаһын ирадәси илә, Сурија террор груплашмаларынын гәбирстанлығына чеврилди.

  Давамы ...
 • Һәр Шеј Бәлли Олду

  ИШИД етирафлары: Түркијә вә Әрәбистанын террорчулара вердији дәстәји ифша етди

  Сурија мүһарибәси Гәрби нефтлә тәмин едир.

  Гејд едәк ки, Болгарыстан тәрәфи Түркијәјә нефт сатышыны ҹидди олараг арашдырдығыны билдириб. Бу барәдә өлкә рәсмиси Свитер Сасаров дејиб: "Биз мәлуматлара вә пејк васитәси илә әлдә етдијимиз хәбәрләрә истинадән ИШИД тәрәфиндән нефтин Түркијәјә өтүрүлмәсиндән хәбәрдарыг. Бу нефт уҹуз гијмәтә Авропаја сатылмагдадыр."

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Сионист вәһһаби террорчулары дармадағын едилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Әрәб Ордусу вә Һизбуллаһ Мүгавимәт Һәракатынын Силаһлы Бөлмәләринин кечиртдији мүштәрәк ант-сионист, вәһһаби әмәлијјатлары давам едир. Билдирдијимиз кими өтән ҝүн Сурија Ордусу Дејр әз Зор шәһәриндә әл ӘСәд хәстәханасыны әлә кечиртмиш вәһши террорчулары мәһв едиб. Террорчуларын әлиндә әсир олан онларла һәким вә тибб баҹысы азад едилиб. Гејд едәк ки, Дејр әз Зор шәһәри Суријанын нефт һасил олунан шәһәридир вә ејни заманда гондарма “ИШИД” адлы террор груплашмасынын Суријада өзүнә пајтахт елан етдији Риггә шәһәри илә, Ираг арасында јеҝанә кечид јолудур. Буна ҝөрә дә, террорчулар вар ҝүҹү илә Дејр әз Зор шәһәрини әлә кечиртмәк нијјәтиндәдирләр. Һомсдан ҝәлән хәбәрләрдә исә, шәһәрин Тәлбисә вә Рәстән бөлҝәләриндә өтән ҝүн ҝеҹә радәләриндән бәри башлајан анти-сионист әмәлијјатлар һәлә дә, давам едир. Сурија Һава Гүввәләри террорчуларын әсас гәрәрҝаһларыны дағыдыблар. Террорчулара бағлы сөздә “бејнәлхалг инсан һагглары тәшкилаты” бу һагда мәлумат јајараг һава зәрәбәләри заманы хејли сајда террорчунун өлдүрүлдүјүнү хәбәр вериб. Һәмчинин Сурија Ордусунун артиллерија бөлмәләри террорчуларын Һомс рајону јахынлығында јерләшән әл Дарул Кәбирә микрарајонундакы гәрәҝаһларыны топ атәшинә тутараг оарад јерләшән бүтүн террорчулары мәһв едибләр.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләи

  Сурија Ордусу Һомс вә Дејр әз-Зор әмәлијјтында сионистләрин тәлим кечдикләри вәһһабиләри белә ҝәбәртди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу вә Һизбуллаһ Мүгавимәт Һәракатынын Силаһлы Бөлмәләри Һомс вә Дејр әз-Зорда мүштәрәк анти-террор әмәлијјатлар һәјата кечирибләр. Мәлумата сасән, Түркијә вә сионист исраил режиминдә тәлим алмыш террорчулар әмәлијјат заманы хејли сајда итки верәрәк ҝери чәкилибләр. Сурија Ордусу һәмчинин јараглылара аид силаһ-сүрсат анбарыны әлә кечириб.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Хан Туман уғрунда мүбаризә давам едир, сионист гүввәләри ағыр иткиләр верир - Фото

  Хатырладаг ки, Сурија Дөвләти атәшкәс режимини гәбул етдикдән сонра 6 мај тарихиндә “Ҹејш әл-Фәтһ” , “Нүсрә Ҹәбһәси”, “Әһрару Шам”, адлы террорчу груплашмалар фүрсәтдән истифадә едәрәк 3 миндән артыг зиреһли техника илә ҝөзләнилмәдән ҝеҹә јарысы һүҹума кечәрәк Хан Туман шәһәрини әлә кечиртмишләр. Мај ајынын 10-да исә Сурија Әрәб Ордусу илә, Ираг Нүҹәба Һизбуллаһ Һәракатынын дөјүшчүләри әкс һүҹума кечәрәк тәкҹә 6 саат әрзиндә 100-дән артыг вәһһабини мәһв етмиш, ики танк вә ики зиреһли техникасыны сырадан чыхартмыш вә шәһәрин шәрг һиссәсини террорчулардан азад етмишдир.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Хан Томан ҝери алыныр, тәкҹә 6 саат әрзиндә 100-дән артыг вәһһаби ҝәбәрдилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Әрәб Ордусу вә Ираг Көнүллү Дәстәләриндән ибарәт Нуҹәба Көнүллү Дәстәләри ракет, танк вә ағыр силаһлардан истифадә едәрәк Һәләбин ҹәнубунда јерләшән Хан Томан шәһәрини үч ҝүн террорчу гүввәләрин әлинә кечдикдән сонра јенидән азад етмәјә башлајыблар. Дүнән сәһәр радәләриндән башлајараг һүҹума кечән мүттәфигләр гүввәси тәкҹә 6 саат әрзиндә 100-дән артыг вәһһаби террорчуну мәһв етмиш, һәмчинин Суријада Мүгавимәт Һәракаты Уғрунда дөјүшән Ираг Нуҹәба Көнүллү Дәстәләри дүшмәнин бир пилотсуз тәјарәсини вурараг гәнимәт ҝөтүрмүш, ики танк, ики зиреһли машыны дармадағын етмишдир. Артыг шәһәрин ҹәнуб һиссәси азад едилиб. Гејд едәк ки, 4 ҝүн өнҹә Түркијә, Әрәбистан вә исраил режими тәрәфиндән һәрби вә логистик тәлимләр верилән Нүсрә Ҹәбһәси адлы террор груплашмасынын 3000-дән ибарәт онларла мүхтәлиф бөлүмләри һаванын булудлу олмасындан истифадә едәрәк Хан томана илдырым сүрәтиндә һүҹума кечәрәк шәһәри ишғал етмишләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Һомсун шәргиндәки 4 јүксәклик јағы дүшмән ишғалындан азад едилди

  Сурија ордусунун хүсуси тәјинатлылары 4 јүксәклији сионист гүввәләрин дәстәкләдији сәләфи террорчуларындан тәмизләјиб.

  Әмәлијјат, сионсит гүввәләрин дәстәкләдикләри гондарма “ИШИД” адлы сәләфи террорчуларын ады чәкилән јатағындаки 102-ҹи гујуну тутмасындан ҹәми 12 саат сонра баш вериб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Палмира шәһәри! Сәләфи террорчуларынын әлиндән азад олдугдан 1 ај сонра - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријанын гәдим тарихи шәһәри олан Тәдмур- Палмира јағы дүшмән әлиндән азад едилдикдән сонра бир ај кечмәсинә бахмајараг бу шәһәрдә јәһуди ҹинајәткарларынын төрәтдикләри харабалыглар һәлә дә, галмагдадыр...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  ШОК! Онларла сәләфи террорчуну ҝәбәрдиб сонрада ТЫР-а јүкләјәрәк шәһәрдә парад кечиртдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријанын Ифрин шәһәринин көнүллү мүдафиәчиләри Түркијәдән Суријаја кечирилән онларла сәләфи террорчуну дармадағын едәрәк лешләрини ТЫР-а јүкләјиб шәһәрдә парад кечирибләр. Ифрин Суријанын шималында јерләшән мүһүм стратежи шәһәрләрдән биридир. Дармадағын едилмиш сәләфиләрин лешләри Түркијә, Сәудијјә режими вә Гәтәр дөвләти тәрәфиндән дәстәкләнән “Әһрару Шам” адлы террор груплашмасына аиддир. Мәлумата ҝөрә, дөјүш заманы 80-дан чох вәһһаби јериндәҹә ҝәбәрдилиб. Онлардан 66 нәфәрин леши Сурија Көнүллү Дәстәләрин әлинә кечиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Террорчу груплашмалар Һәләб шәһәрини ракет атәшинә тутдулар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бөлҝәдә сионист исраил режиминин марагларыны тәмин едән сәләфи террорчу груплашмалары сон ҝүнләр әрзиндә Һәләб шәһәрини ракет атәшләринә тутараг онларла сивилин һәлак олмасына, јүзләрлә инсанын мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланмасына, дөвләт вә шәхси әмлакларын виран едилмәсинә сәбәб олублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәләфи сионист нөкәрләри Һәләби ракет атәшинә тутду, Шәһид олан вә јараланан вар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Түркијә, Сәудијјә Әрәбистаны, сионист исраил режими, АБШ вә Гәрб өлкәләри тәрәфиндән там дәстәк алан сәләфи террорчу гүввәләри Суријанын ән бөјүк шәһәрләриндән бири сајылан Һәләби ракет атәшинә тутублар. Бир нечә ҝүн давам едән атышмада онларла Суријалы сивил Шәһид олуб вә онларла сивил мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыб. Ејни заманда јашајыш массивләри, тиҹарәт објектләри виран олуб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Дәмәшгин әтраф рајонларыны хариҹи террорчулардан азад етмәјә һазырлашыр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Орду Гүввәләри өлкәни ишғал етмиш хариҹи террорчу үнсүрләрә гаршы апардығы әмәлијјатларда хејли сајда дүшмән гүввәсинә ҹанлы итки верәрәк ардыҹыл зәрбәләр ендириб. Һәрби ресурсларын вердији мәлумата ҝөрә, Сурија Ордусу артыг Гәләмун мәнтәгәсиндә јерләшән Палмира-Тәдмур, Бағдад вә Иорданија үчбуҹағы кими танынан мәнтәгәни вә һабелә террорчуларын Сәфа истираһәтҝаһларыны әлә кечириб.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрләри

  Б. Әсәд вә Ханымы Сурија Парламент сесчкиләриндә сәс верди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн 13 апрел 2016-ҹы илдә Суријада кечирилән парламент сечкиләриндә милләт вәкилләринә сәс вермәк үчүн Президент Бәшшар Әсәд вә Ханымы бүтүн Сурија халгы кими сәс вермә мәркәзләринә ҝедәрәк өз сәсләрини гутуја атыблар.

  Давамы ...
 • Сурија Хәбәрәләри

  Суријада Парламент Сечкиләри ишә башлады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн 13 апрел 2016-ҹы илдә Сурија парламент сечкиләри 3000 намизәдин иштиракы илә ишә башлајыб. Мәлумата әсасән бунларрдан 350 намизәд арасында ҹидди рәгабәтин ҝетдији дејилир. Гејд едәк ки, Суријанын бүтүн әјаләтләриндән парламент күрсүсүнә 250 јени милләт вәкилинин ҝәләҹәји ҝөзләнилир. Сесчки компанијасы сәһәр саат 07:00 радәләриндән 7000 сәсвермә мәркәзләриндә ачыг вә шәффаф сүрәтдә рәсмән өз ишинә старт вериб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Палмира- Тәдмур шәһәр сакинләри евләринә гајыдыр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионист режими илә иш бирлији гуран “ИШИД” адлы террорчу груплашманын Тәдмур шәһәрини ишғал етдикдән сонра минләрлә шәһәр сакинләри евләрини тәрк етмәк мәҹбуријјәти илә үзләшмишидирләр. Лакин Иран Ислам Республикасынын нәзарәти илә апарылан анти-террор әмәлијјатлары заманы гәдим Палмира шәһәри азад едилдикдән сонра артыг гачгынлар террорчулар тәрәфиндән виран едилмиш өз доғма евләринә гајыдырлар.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди