Азәрбајҹан Идманына Сызан Вәһһабилик

Лимон галмагалынын пәрдәархасы - "Гарабағ"ы ПКК вә радикал вәһабиликлә бағлајан телләр

"Азерсун Һолдинҝ” ширкәтләр групунун саһиби кими танынан Абдулбари Ҝозал Иранда күрд әсилли бир аиләдә дүнјаја ҝөз ачыб.

  • Хәбәрин коду : 734339
  • Мәнбә : Ҹумһуријјет
Хүласә

2014-ҹү илин апрелиндә Түркијәнин "Таквим” гәзети мараглы иддиа илә чыхыш едәрәк Азәрбајҹана сәфәр едән Әрдоғанын президент Илһам Әлијев илә ҝөрүшдә она ҝизли сијаһы вердијини билдирди. Мараглыдыр ки, Абдулбари Ҝозәлә мәхсус ширкәтләр бу идданын ардындан ПКК-ја ҝөндәрилән јардымлары кәсмәјә мәҹбур олду. Оланларын ардындан Абдулбари ҝөзәл Ираг вә Түркијәдә дә нүфузуну итирдијиндән ганунсуз бизнес әлагәләрини ајагда тутмаг үчүн азәрбајҹандакы вәһаби радикал груплашмалара јардым етмәк мәсулијјәтини үзәринә ҝөтүрдү.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Премјер Лигасынын сон турунда баш тутан "Гарабағ” – "Хәзәр-Ләнкәран” ојунунда гарабағлы фанатларын мејдана лимон атараг ҹәнублу гонаглара гаршы тәһгирләр етмәси сосиал шәбәкәләрдә ҹидди мүзакирә мөвзусу олду. Бу "Гарабағ” рәһбәрлијинә бағлы "Имарәт” азаркеш гурумунун ҹәнублулара гаршы илк тәһгири олмаса да, әввәлки олајлардан фәгли олараг сон һадисәнин өз тәрәфләриндән едилдији етираф едилди. Биз ҹумһуријјет.аз олараг баш верәнләр әтрафында мүәјјән арашдырмалар апардыг. Нәтиҹәләр илҝинҹдир…

Балыг башдан ијләнәр…

Мәлум мәсәләләрә ҝөрә һәр кәсин һәссаслыгла јанашдығы бир клубун милли олајларда адынын һалланмасы вә даһа сонра бу һәрәкәтин садәҹә тәсадүф нәтиҹәсиндә едилмәси һаггында верилән ачыгламалар даһа чох суал јарадыр. Стадиона лимондан башга бир әшја да атыла биләрди, амма һәр кәс јахшы билир ки, африкалыја атылан банан һансы мәнаны верирсә, ләнкәранлы биринә атылан лимон да о мәнаны верир. Олајларда ады һалланан "Имарәт” фанклубунун бәјанат верәрәк стадиона лимон атан азаркешләрин фанклубдан һәмишәлик јох, мүвәггәти узалшдырылдығыны демәси вә фанклубу бу олајда өз сәриштәсизлијини јох, бу һәрәкәти гынајанлары ҝүнаһкар елан етмәси "Гарабағ” клуб рәһбәрлијинә бағлы фанклубун бу мәсәләдә нә дәрәҹәдә тәрәфли олмасыны ҝөстәрир. Лакин "балыг башдан ијләнәр” дејимини әсас тутараг мәсәләјә тәк бир груп азаркешин јох, үмуми клубун саһибләринин јанашмасындан бахмаг даһа јахшы оларды.

Ҝозал аиләсинин бизнес тарихчәси

Узун илләр "Гарабағ”а рәһбәрлик етмиш вә һазырда клубун фәхри президенти олан, дүнја чапында "Интерсун Һолдинҝ” , Азәрбајҹанда "Азерсун Һолдинҝ” ширкәтләр групунун саһиби кими танынан Абдулбари Ҝозал Иранда күрд әсилли бир аиләдә дүнјаја ҝөз ачыб. Атасындан алдығы бизнеси инкишаф етдирән Абдулбари Ҝозәл 1979-ҹу ил Иран Ислам Ингилабындан сонра өлкәдә бөјүк бизнесиндән тәдриҹән мәһрум олду. Ингилабдан сонра шаһы дәстәкләмиш бир-чох иш адамлары кими о да өлкәдәки бизнес марагларындан әл чәкмәјә мәҹбур олду. Даһа сонра Тургут Өзалын хаиши илә Түркијәдә, ардынҹа исә Ираг, БӘӘ, Сурија, Иорданија кими өлкәләрдә бизнесини инкишаф етдирди.

"Гарабағ” клубу визит-карт ролунда

1992-ҹи илдә Азәрбајҹан вә Түркијәјә дә ајаг ачан күрд әсилли иш адамы Дубајда өзүнүн ән бөјүк "Интерсун Һолдинҝ” адлы ширкәтләр групуну јаратды. 2001-ҹи илдән исә "Гарабағ”ы һимајәјә ҝөтүрдү. Мәһз "Гарабағ”а саһибләндикдән сонра тәдриҹән өзүнә нүфуз газанан вә "Гарабағ”ы аилә клубуна чевирән иш адамы 2004-ҹү илдән өлкәдәки бир-чох лајиһәләрә әл гојмаға, өз нүфузуну ҝенишләндирмәјә чалышды. Абдулбари Ҝозалин ҝөрдүјү ишләр илк бахышдан хош тәсир бағышласа да, саһиб олдуғу ширкәтләрдә вәзифәләри өз гоһумлары арасында бөлүшдүрән саһибкарын сирр пәрдәсинин араланмасы чох чәкмәди.

"Азәрсун” вә Абдулбари Ҝозал адына галмагаллар: ПКК-дан Ермәнистанадәк…

2007-ҹи илин декабр ајында Русија Федарасијасы Дахили Ишләр Назирлији Азәрбајҹан үзәриндән Дағыстана шүбһәли тиҹарәт әлагәләри илә јүк дашыјан "Фируз” адлы ширкәт һагда мәлуматлар ачыглады. Ширкәт транзит дашымаларыны Русија әразисиндә сатмагда ҝүнаһландырылды. Ән мараглысы исә ширкәтин "Азәрсун Һолдинҝ” тәрәфиндән јарадылмасы иди. Һәмин илин декабр ајынын 28-дә "Азадлыг” гәзети ширкәтин азәрбајҹанда өзәл фондлардан биринә пул көчүрдүјүнү вә бу пулларла Түркијәдә ПКК террор тәшкилатына јардым едилдији һаггында јазды. Фонд һәмчинин күрд әсилли шәхсләрин Азәрбајҹанда јүксәк вәзифәләрә ҝәтирилмәси үчүн рүшвәт вермәкдә иттиһам олунду.

"Азәрсун” тәрәфиндән узун илләр истеһсал олунан "Финал”, "Мәрјәм” маркалы чајлар, Чиндән идхал олунан електрик ҹиһазлары сон илләрә гәдәр Бакыда фәалијјәт ҝөстәрән вә күрд тәшкилатларына малијјә јардымы едән "Ҹиһан ММҸ” ширкәти тәрәфиндән истеһсал олунан сигаретләр Ирандакы күрд әсилли шәхсләр тәрәфиндән Иран үзәриндән Ирагдакы күрдләрин компакт јашадығы Доһук, Сүлејманијјә вә Кәркүк шәһәрләринә, ордан да Түркијәдәки ПКК дүшәрҝәләринә дашынараг үзәринә "Азәрсун Һолдинҝ истеһсалыдыр” јох, "Күртсун Һолдинҝ Истеһсалыдыр” јазылараг бурахылыб.

Азәрсун Ермәнистан илә олан тиҹарәт әлагәләрини Иранын Маку шәһәриндәки "Никан Табака” вә "Пакан Табака” ширкәтләри васитәси илә гурур. Азәрбајҹанда күрдләрлә бағлы мүбаһисәли мөвзулар јарадан "Дипломат” гәзетинә дә Азәрсуна мәхсус "Финал” вә "Тексун” ширкәти мадди дәстәк вермәкдәдир. "Азәрсун”ла бирликдә фәалијјәт ҝөстәрән "Ҹиһан ММҸ” ширкәти Русијанын Јараслав шәһәриндә фәалијјәт ҝөстәрән "Аванҝард” адлы фирмаја "Азәрсун”а мәхсус мәһсуллары сатыр. Ширкәтләр арасында әлдә олунан ҝәлирин бир гисми исә Ермәнистанда јајымланан "Р’ја Тезе” адлы газетә мадди јардым ҝөстәрир. Бүтүн ҝөстәрилән фактлар Абдулбари Ҝөзәлин өз бизнесиндән һансы мәгсәдләр үчүн истифадә етдијини ајдынладыр.

Вәһабиләрлә ишбирлији, јахуд јеҝанә ағдамлы футболчу "Гарабағ”дан нијә чыхарылды?

2014-ҹү илин апрелиндә Түркијәнин "Таквим” гәзети мараглы иддиа илә чыхыш едәрәк Азәрбајҹана сәфәр едән Әрдоғанын президент Илһам Әлијев илә ҝөрүшдә она ҝизли сијаһы вердијини билдирди. Мараглыдыр ки, Абдулбари Ҝозәлә мәхсус ширкәтләр бу идданын ардындан ПКК-ја ҝөндәрилән јардымлары кәсмәјә мәҹбур олду. Оланларын ардындан Абдулбари ҝөзәл Ираг вә Түркијәдә дә нүфузуну итирдијиндән ганунсуз бизнес әлагәләрини ајагда тутмаг үчүн азәрбајҹандакы вәһаби радикал груплашмалара јардым етмәк мәсулијјәтини үзәринә ҝөтүрдү.

"Гарабағ” клубундан һәмишә өз мәгсәдләринин тәблиғи үчүн истифадә едән Ҝозал, бу дәфә клубда футболчулары вәһабиләшдирмәклә иш гурдуғу инсанларын гаршысында нүфуз газанмаға чалышды. Азәрбајҹан мәтбуатына сызан мәлуматларда һәм дә миллимизин футболчусу сајылан Гара Гарајевин "сындырылараг” вәһаби едилдији мәлум олду, онун малијјә сыхынтысы чәкмәсинә ҝөрә клубда галдығы билдирилди. Гара Гарајевин сон ајларда хариҹи клублардан биринә кечәҹәји ҝөзләнилсә дә бу баш тутмады. Сон ҝүнләрдә "Азәрсун Һолдинг”ин гијмәт артырмасына ҝөрә ҝүнаһландырылдығы бир вахтда Гара Гарајевин мүсаһибәләринин бириндә "Азәрбајҹанда сүни гијмәт артымы едән иш адамларына мүнасибәтиниз неҹәдир?” суалына "Сүни гијмәт артыранлар Аллаһдан горхмурлар?” дејә ҹаваб вермәси онун һәлә дә рәһбәрликлә араларында олан вәзијјәтин јахшы олмадығыны вә клубдан ҝетмәјә чалышдығыны ҝөстәрир.

Диҝәр мүәмма исә узун илләр "Гарабағ”ын формасыны ҝејән вә клубда јеҝанә ағдамлы футболчу олмуш Вүгар Надировун өтән мөвсүм клубу тәрк етмәси олду. Мәтбуатда ҝәзән сөһбәтләрдә Надировун вәһабилији гәбул етмәдијинә ҝөрә клубдан мүхтәлиф бәһанәләрлә сыхышдылыдығы мәлум олду. Сонда јола ҝәлмәјән Надирова ашағы мааш тәклиф олундуғу вә футболчунун буна разы олмадығы билдирилди. Надировун клубдан ҝөндәрилмәси клуб азаркешләри тәрәфиндән хош гаршыланмаса да, рәһбәрлијин дүшүнҹәләри башга иди.

Рөвнәг Абдуллајевә бағлы ТВ тәхрибаты

"Азәрсун Һолдинг”лә бағлы мүәммалардан бири дә Елдар Маһмудовла бағлыдыр. Сабиг МТН "шеф”инин һәбсинә гәдәр бу ширкәтләр гурупу јалныз медиа тәрәфиндән иттиһам олунса да, һәбсдән сонра милләт вәкили Заһид Оруҹ вә Мүасир Мүсават партијасынын сәдри Һафиз Һаҹыјев ачыг шәкилдә ширкәти вә рәһбәрини иттиһам етди.

Лакин онун үнванына сәсләнән иттиһамлар там сәрраст олмадығындан иш адамынын архасында даһа бир бөјүк ҝүҹүн дајандығыны баша дүшмәк чәтин дејил.

Даһа чох данышыг габилијјәтинин олмамасы илә ҝүндәмдә олан АФФА вә СОҸАР рәһбәри Рөвнәг Абдуллајев дәфәләрлә Абдулбари Ҝозәллә иш бирилијиндә олуб. Бу иш бирлији өзүнү дөвләт дәстәји илә тикилән вә ҝуја "Азәрсун Һолдинг”ин дә дәстәк вердији "Парк Булвар” тиҹарәт вә әјләнҹә мәркәзи, "Һејдәр Әлијев” мәркәзи, "Шаһдағ Туризм Комплекси”нин тикинтисиндә ҝөстәрди, даһа сонракы футбол әлагәләриндә даһа да ҝенишләнди.

Илләр боју "Нефтчи”дә чикли пул јумагла мәшғул олан Рөвнәг Абдуллајевин командасы клубдан говулду. Чинҝиз Абдуллајевин "Нефтчи”јә саһибләнмәсиндән сонра Рөвнәг Абдуллајев өз истәкләрини "Гарабағ” васитәси илә јеринә јетирмәјә башлады. Клублар арасындакы сағлам рәгабәти гырмагла 3 ил "Нефтчи”нин чемпион олмасыны тәмин едән вә футболумузун "уғурлар”ыны бу команда үзәриндән ҝөстәрән Абдуллајев һазырда "Гарабағ”да Абдулбари Ҝөзәлин әли илә ејни сијасәти јүрүтмәкдәдир.

Нәјә ҝөрә "Хәзәр Ләнкәран”?  Јахуд, тәхрибатларын пәрдәархасы…

Мараглыдыр ки, даима ләнкәранлы фанатлара гаршы тәхрибатлар төрәдән кечмиш "Нефтчи” рәһбәрлији јениси илә әвәзләндикдән сонра бу тәхрибатлар "Гарабағ” үзәриндән едилмәјә башлады. Азәрбајҹанын ики һәссас реҝионуну тәмсил едән клубларын арасында јарадылан мүбаһисәләрин әввәл-ахыр етник зәминә дашынаҹағы ҝөзләнилән иди вә бу сон һәфтәдә баш верди. Мәлум һадисәнин баш вердији "Гарабағ” – "Хәзәр-Ләнкәран” матчыны ҹанлы јајымлајан вә долајы јолларла Рөвнәг Абдуллајевә мәхсус олдуғу билинән "ҸБҸ Спорт” каналы мејдана атылан јад әшјаны (лимону) бөјүк планда, нүмајишкәранә шәкилдә ҝөстәрди. Һалбуки Азәрбајҹан футболуну изләјән һәр бир кәс билир ки, нә "Идман Азәрбајҹан”, нә дә "ҸБҸ Спорт” каналында мејдана атылан јад әшјанын бөјүк планда ҝөстәрилмәси баш вермәјиб. АФФА даима тамашачылардан футбол матчларында баш верән негатив һадисәләри ҝизләтмәјә чалышыб. Амма бу дәфә белә олмады. Мејдана атылан јад әшја "реклам олунду”. Сосиал шәбәкәләрдә аз мүзакирә олунан мөвзу исә "Имарәт” фанклубунун бу һәрәкәти өз үзәринә ҝөтүрмәсиндән сонра даһа да ҝениш јајылды.

"Имарәт” фанклубу арада сакитлик јаратмаг әвәзинә мәсулијјәти үстүнә ҝөтүрмәклә вә буна ҝөрә үзр истәмәмәклә санки "Биз етмишик, әҹәб етмишик” шәклиндә гыҹыг јаратды вә даһа бир ҝүн ҝөзләдикдән, мөвзунун етник зәминә ҝәлмәсиндән сонра онлары гынајанлары ҝүнаһкар чыхардараг вә һадисәни едән азаркешләри һәмишәлик јох, мүвәггәти узаглашдырдыгларыны билдирәрәк мөвзуну тамам башга сәмтә јөнәлтди.

"Имарәт” фанклубунун 3 илдән артыгдыр ки, клубун малијјә дәстәји илә сахланылдығы, фанклубдакы бәзи шәхсләр тәрәфиндән клубдан ҝәлән әмрләрлә идарә олундуғу тәрәфимизә мәлумдур. "Гарабағ” рәһбәрлији ејнән кечмиш "Нефтчи” рәһбәрлијинин үсуллары илә фанклубдакы бәзи азаркешләри әлә алараг АФФА-нын ҝөстәришләрини јеринә јетирир вә етник зәминдә мүбаһисәләр јарадараг өз мәгсәдләри үчүн чалышырлар. Чох тәәссүф ки, мәсәлә һәр бир азәрбајҹанлынын һәссас јанашдығы "Гарабағ” клубу үзәриндән чиркли шәкилдә апарылыр.

Һәдәфдә "Хәзәр Ләнкәран”ын олмасы исә, һазырда өлкәдә ән бөјүк азаркеш гүввәсинин бу клубда олмасы вә чемпионатда баш верән һагсызлыгларын вахташыры азаркешләрин тимсалында мүзакирә мөвзусу олмасыдыр. Вахты илә "Шәмкир”, "Ҝәнҹә” кими бөјүк азаркешләрә мәхсус клубларын дағыдылмасы да ејни сәбәбләр үзүндән олуб. Чиркли ишләри јеринә јетирмәк үчүн мүтләг шәкилдә буну кифајәт гәдәр аз инсана ҝөстәрмәк лазымдыр. Бу сәбәбдән Рөвнәг Абдуллајев вә онун командасы илләр боју азаркешләрлә зәнҝин бөлҝәләрдә футболун инкишаф етмәмәси, клубларын дағыдылмасы үчүн сәјләр ҝөстәриб. Әвәзиндә исә АРДНШ-јә бағлы бөлҝә клубларыны "бөлҝәләрдә футбола дәстәк” адыјла "пул јумаг” машынына чевирибләр. Клублары јарадыб, чиркли пуллары јујуб вә дағыдыблар. Клублар үзәриндән чиркли пулларын јујулмасыны асанлашдыран даһа бир сәбәб исә АФФА вә клубларын шәффаф малијјә һесабаты тәгдим етмәмәсидир. Бу һагда һәм АФФА сәлаһијјәтлиләри, һәм дә футболчулар тәрәфиндән дәфәләрлә етирафлар олуб. Амма тәәссүфләр олсун ки, бир груп инсанын малијјә вә етник мараглары белә фактларын ајдынлыға говушмасынын гаршысыны алыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki