Маһи Мүһәррәм Ҝәлди

Ајәтуллаһ Ширази: “Мәһәррәмдә гырмызы хәттләрә риајәт един!”

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази, Гум Шаирләри вә мәддаһлары һејәтинин үзвләри илә ҝөрүшүб.

  • Хәбәрин коду : 715243
  • Мәнбә : Ҹенубнјус "шаФагна"-ја истинадән
Хүласә

Ҝөрүшдә Ајәтуллаһ Ширази билдириб ки, "Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) үчүн јас тутмаг чох проблемләри һәлл едә биләҹәк бир сәрмајәдир".

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мәрҹеи-тәглид алимләриндән олан Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази, Гум Шаирләри вә мәддаһлары һејәтинин үзвләри илә ҝөрүшүб.

Ҝөрүшдә Ајәтуллаһ Ширази билдириб ки, "Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) үчүн јас тутмаг чох проблемләри һәлл едә биләҹәк бир сәрмајәдир".

Мәкарим Ширази билдириб ки, "Биз 56-ҹы илдә (милади тәгвими илә 1977-ҹи ил) Маһабадда сүрҝүндәјдик. Маһабад, диҝәр шәһәрләрдән фәргли олараг сәссиз вә сакит иди. Маһабадда әһли-сүннәт алимләри илә әлагә гурдуг. Биз онлара билдирдик ки, бу шәһәр, ојаныб амма сиз сәссизҹә дајанырсыныз. Әһли-сүннәт алимләри ики тәрәфин фәргләри олдуғуну диггәтә чатдырараг, биз дөвләтә бағлыјыг амма сиз азад вә мүстәгил јашајырсыныз вә сизин Имам Һүсејн үчүн јас мәрасимләринз вар. Сиз минләрлә инсаны бир араја јығараг етигады вә сијаси мөвзулары даныша билирсиниз амма бизим үчүн 50 нәфәри бир араја јығмаг чох чәтиндир. О ан Аллаһын Әһли-бејтин бәрәкәти илә бизләрә неҹә бөјүк бир немәт вердији анладым.

Һәгигәтән дә Ашуранын тәхмин едилә билмәјәҹәк гәдәр бөјүклүкдә тәсири вар. Бизим "Имам Һүсејнә Јас" адында бөјүк бир немәтимиз вар. Бу сәбәблә матәм мәҹлиси тәшкил едәнләр, ваизләр вә мәрсијәханлар ағыр бир мәсулијјәт дашыјырлар. Әҝәр бу үч груп ишләрини мүкәммәл шәкилдә иҹра етсәләр Имам Һүсејн (ә) үчүн тәшкил едилән матәмин бөјүк тәсири олаҹаг.

Матәм мәҹлисләри, дин, игтидар, мүстәгиллик вә дүнја үчүн потенсиал бир ҝүҹ гајнағыдыр. Мәҹлисләрин ләјагәтсиз вә әдаләтсиз инсанларын әлинә дүшмәмәси үчүн ајыг олмаг лазымдыр. Чүнки белә мәҹлисләрин бәрәкәти олдуғу кими тәһлүкәләри вә зәрәрләри да бөјүкдүр. Бәзән сәһв шүарларла инсанлар истигамәтләндирилир вә буда дүшмәнләринин әлинә пис бәһанәләр верир.

Бәзиләри гырмызы хәттә риајәт етмир, "мәҹлисләримизин сыхлыг олмасы үчүн адам топламаг лазымдыр" дејирләр. Һамымызын мәсулијјәтләри вар. Имам Һүсејн (ә) үчүн тәшкил едилән матәм мәҹлисләрини тәмиз шәкилдә таныдмаг лазымдыр. Буна наил олмаг үчүн мәддаһлар, гәһрәманҹасына һәрәкәт етмәлидир.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki