• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Интифазә 3 давам едир, иорданијалы ҹаван бир ишғалчы ҹүһүдү мәһв етди – Видео

  Ишғал олунмуш Гүдс шәһәринин гәдим мәнтәгәләриндән бири олан Бабул Әсбат наһијјәсиндә Муһәммәд әл Кәсиҹи адлы фәләстинли ҹаван јәһуди либасы ҝејинәрәк бычаг васитәси илә ҹүһүд ишғалчыысына һүҹум чәкәрәк ону мәһв едир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосулун ИШИД әлиндән азад едилмәси әмәлијјатларынын јени ҝөрүнтүләри, халг евакуасија едилир - Фото

  ӘһлиБејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Силаһлы Бирләшмәләринин Мосул шәһәринин гәрб наһијјәси үзрә азадетмә әмәлијјатлары давам едир. Ираг Силаһлы Бирләшмәләри гондарма “ИШИД” адлы террор груплашмасы илә гызғын дөјүшләр апара-апара диҝәр тәрәфдән вәһабиләр әлиндә әсир дүшмүш сакинләри Дәҹлә вә Фурат чајлары үзәриндән кечирәрәк тәһлүкәсиз мәнтәгәләрә евакуасија едирләр.

  Давамы ...
 • Мәсум Өвладлары

  Һәзрәти Рүгәјјәнин мүбарәк һәрәмини бир анлыг зијарәт един - Видео

  Шабан аынын 17-си Кәрбала Гәһрәманы Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) 3 јашлы көрпә баласы һәзрәт Рүгәјјә (сәламуллаһи әлејһа) ханымын анадан олан ҝүнүдүр. Ханымын мөвлуд ҝүнүнә һәлә бир һәфтә галмагдадыр...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосулда сәләфи террорчуларын зүлмүндән гачан аиләләр Ираг Ордусуна пәнаһ ҝәтирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Силаһлы Бирләшмәләринин сәләфи террорчуларына гаршы мүбаризәси давам едир. Мосул шәһәринин шәрг наһијјәси тамамиә террорчу гүввәләрдән азад олуб. Гәрб наһијјәсинин исә, 3/2 һиссәси азад едилиб. “ИШИД” террорчуларын ишғалы алтында олан мәнтәгәләрдә зүлм алтында јашајан јерли халг нүмајәндәләри исә баҹардыгҹа фүрсәт әлә дүшән кими аилә вә ушаглары илә бирликдә гачараг Ираг Силаһлы Гүввәләринә пәнаһ ҝәтирирләр.

  Давамы ...
 • Ислам Мәдәнијјәти

  Нәҹәфи Шәрәфдә јерләшән Һәннанә Мәсҹиди вә онун тарихи – Фото

  Тарихи мәнбәләрә әсасән бу јерин торпағы ики кәрә Мәсум Имамларын (әлејһимус сәлам) әзасын сахлајыб. Бу торпағын илк әзасы һәзрәт Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) мүбарәк ҹәназәсини мәхфи сүрәтдә ҝеҹә јарысы дәфн едәркән олуб. Икинҹи әза сахламасы исә, Кәрбәла һадисәсиндә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) вә Онун вәфалы сәһабәләринин мәзлумҹасына Шәһадәтә јетирилмәси заманы олуб.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејн халгы Шејх Иса Гасимин һимајәсинә галхды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Али Хәлифә падшаһлыг режими дүнјасәвијјәли Шиә руһаниси Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасими вәтәндашлыгдан мәһрум етмәк мәгсәди илә барәсиндә галдырдығы “ҹинајәт иши” үзрә мәһкәмә просеси кечирир. Өлкәнин 90%-ни Шиәләр тәшкил едән Бәһрејн халгы бу гурама мәһкәмә просесинә етираз олараг ҝеҹә саатларында хијабанлара ахышыб режим әлејһинә митингләр кечирирләр... Нөвбәти минтиг өтән ҝеҹә 06 мај 2017 тарихдә Пајтахт Мәнамәнин әл Дираз мәнтәгәсиндә баш тутуб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосул әмәлијјатларынын јени ҝөрүнтүләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионист исраил, АБШ, Түркијә, Сәудијјә Әрәбистаны вә диҝәр өлкәләрин дәстәји илә Ираг вә Суријада ҝүнаһсыз инсанлара гаршы әсрин ән вәһши ҹинајәтләрини төрәдән гондарма “ИШИД” адлы террор үнсүрләринә гаршы Ираг Силаһлы Гүввәләри, Һәшду Шәби илә јанашы Ираг Федерал Полис әмәкдашлары да, бөјүк әзимкарлыгла мүбаризә апарырлар...

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы

  Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин еви өнүндә отураг аксија давам едир – Фото

  Јүрүш иштиракчылары һәмчинин мүбарәк Шәбан ајынын дахил олмасы илә әлагәдар бајрам мәрасимини дә кечирибләр.

  Гејд едәк ки, Ајәтуллаһ Шејх Гасимин мәһкум едилмәси планы халг күтләсинин давамлы етиразлары илә үзләшдији үчүн дәфәләрлә тәхирә салыныр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  ИШИД-ин сәудијјәли командири јахаланмагдан өнҹә вә сонра – Видео

  Ирагын Шиәләрдән ибарәт Һәшду Шәби Көнүллү Дәстәсинин әскәрләри Мосул әмәлијјаты заманы Мосул шәһәринин гәрб наһијјәсиндә апардыглары тәмизләнмә әмәлијјатларында Һејдәр әл Һәҹими адлы бу “охујан үнсүр”ү ҝизләндији дешикдән чыхарараг, “ИШИД бүлбүлү”нүн сәсләндирдији суруду онун үчүн охумаға башлајыблар...

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Үчүнҹү Парлаг Улдузу

  Имам Әлинин (ә) һәрәминин хадимләри Имам Һүсејнин (ә) милад бајрамыны белә гејд етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә һәзрәти Әмирәл Мөминин Әли ибни Әбу Талибин (әлејһи сәлам) һәрәминин хадимләри Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) һәзрәтләринин милад бајрамы јүксәк тәмтәраһла гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләи

  Сурија сионист режим вә АБШ-ын тәҹавүзләриндән горунмаг үчүн Русијадан ән мүасир ҺҺМ системләри алаҹаг

  Бәшшар Әсәд: “Исраил Әрәб дөвләтләрини ишғал едиб. Исраилин һава һүҹумларына, АБШ-ын ракет зәрбәләринә гаршы дура биләҹәк Сурија ҺҺМ системләринин мөһкәмләндирилмәси үчүн Русија илә данышыглар апармаг бизим үчүн тәбии һалдыр. Әлбәттә ки, бу ҹүр системләрә саһиб олмалыјыг.”

  Давамы ...
 • Дүнја Буна Ҝөз Јумур

  Түркијәнин дәстәк вердији “ИШИД” террорчулары 7-ҹи дәфә Мосул шәһәрини авропадан алдығы кимјәви бомбаларла вурду

  Түркијә, Сәудијјә режими, АБШ, Гәрб дөвләтләри вә гондарма исраил режиминин дәстәк вердији “ИШИД” террорчу үнсүрләри бир даһа Ирагда кимјәви бомбалардан истифадә етди. Белә ки, террор гүввәләри гәрб өлкәләриндән алдыглары кимјәви бомбаларла Мосул шәһәрини бомбалајыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосул шәһәринин гәрб наһијјәсинин азад етмә әмәлијјатынын јени ҝөрүнтүләри – Фото

  Бундан өнҹә Ираг Силаһлы Бирләшмәләри Мосул шәһәринин шәрг наһијјәсини тамами илә террорчу үнсүрләрдән паклајараг тәмизләмишләр. Мосулун азад едилмә әмәлијјаты башланан ҝүндән бәри Мосул шәһәри вә әтраф рајонларда олан кәнд вә гәсәбәләрин сакинләри Ираг Силаһлы Бирләшмәләринин көмәклији илә, вәһһаби террорчуларында азад едиләрәк евакуасија едилмишдир.

  Давамы ...
 • Вилајәт Сәмасынын 7-ҹи Имамы Мусаи Казым (ә)

  Бу ҝүн Имам Мусаи Казымын (ә) шәһадәт ҝүнүдүр. Казимејн шәһәриндә мөһтәшәм әзадарлыг – Фото

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз фотолар Имам Мусаи Казымын (әлејһи сәалм) шәһадәтинин 1255-ҹи ил дөнүмүнүн ҝеҹәси Ирагын Казимјен шәһәриндә јерләшән Имам Мусаи Казым (әлејһи сәалм) вә нәвәси 9-ҹу Имам һәзрәт Муһәммәд Ҹавадын (әлејһи сәлам) пак һәрәминдә кечирилән әзадарлыг мәрасиминдә чәкилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Имам Казымын (ә) һәрәминдә террор һазырлајан вәһһаби груп дармадағын едилди – Фото

  Вәһһаби террорчуларын бир чох башчылары һәбс едиләрәк зәрәрсизләшдирилди.

  Гејд едәк ки, Ираг Һәрби Тәһлүкәсизлик Идарәси вердији бәјанатда билдириб ки, һәбс едилән вәһһаби террорчулары сырасында гондарма “ИШИД” террор груплашмасынын бир чох мәсул шәхсләри о ҹүмләдән, “ИШИД”-ин Идари вә Малијјә ишләри үзрә әмири вә Бағдадын әл Таримијјә мәнтәгәсиндә хејли сајда Ираг һәрбичиләрини, полис әмәкдашларыны Шәһаид едән снајперчиси дә вардыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәудијјәнин һәрби верталијоту Јәмәндә вурулду. 12 вәһһаби забити мәһв олду

  Мәлумата ҝөрә, Сәудијјә режиминә аид Бләк Һаук - Гара гырғы - вә ја Сикорски УҺ-60 чохфунксионал АБШ истеһсалы олан һәрби верталијот Јәмәнин Мәариб әјаләтинин һава сәрһәдләрини ишғал едәркән вурулараг дахилиндәки 12 һәрбичиси илә бирликдә мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Фәләстин хәбәрләри...

  Фәләстинли гадын 15 ил сонра азадлыгда-ФОТО

  Сионист режим, Ҹарбунини 2002-ҹи илдә ишғал алтындакы Фәләстин торпагларында мүгавимәт әмәлијјатларында иштирак етмәк иттиһамы илә 17 ил һәбсә мәһкум етмишди. Амма даһа сонра бу һөкмү 15 илә ендирмишди.

  Давамы ...
 • АБШ-ын ИКИЛИ Стандарт Ојну

  Ағ Евин һимајәсилә онларла Шиә көрпә вә валидејн әл Рашидин шәһәриндә террор едилди, 120 Шиә көрпәси Шәһид олду – Видео

  Империалист гүввәләрин һүҹумундан бир нечә ҝүн сонра Түркијә, Сәудијјә вә сионист исраил режимин тәлим кечдикләри сәләфи террор груплашмасы Шиәләрин Суријада компакт һалда јашајан Фуа вә Кәфрија гәсәбәләриндәки азјашлы ушаг, гадын вә гоҹаларыны Һәләб шәһәринә трансфер едиләркән фаҹиәви шәкилдә автобуслары партладыблар. Нәтиҹәдә 120 Шиә көрпәси Шәһид олмуш вә 224 Шиә ағыр јараланмышдыр...

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Һади (ә) вә Имам Әскәринин (ә) пак һәрәминдә јени зәриһин гурашдырылмасына старт верилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ирагын Самирра шәһәриндә јерләшән Имамејни Әскәријејнин – Онунҹу Имам һәзрәти Әли ибн Муһәммәд әл-Һади вә Он икинҹи Имам һәзрәти Һәсән ибн Әли әл Әскәринин (әлејһимәс сәлам) мүгәддәс һәрәмләриндә јени зәриһин гурашдырылма ишинә старт верилиб.

  Давамы ...
 • Гәрб вә АБШ-ын Јаланлары

  Суријада ИШИД-ин мәғлуб олдуғу әрәфәдә кимјави һуҹуму әслиндә кимләр едир вә мәгсәдләри нәдир? – Видеотәһлил

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн АБШ Суријаја рекет һүҹумуна кечди. Мәгсәд там бәлли иди, ИШИД террор груплашмасынын мәғлубијјәтә уғрамасы сионист исраил режими, АБШ, Гәрб, Түркијә, Сәудијјә режимини нараһат едирди елә буна ҝөрә дә, террор груплашмаларына јени бир үфүгүн ачылмасы вә тәзә нәфәс алмалары ҝәрәк иди. Ән јахшы иш исә террорчуларын ардыҹыл мәғлубијјәтләрә уғрадыглары јаранын үзәринә мәлһәм гојмаг иди, јәни дүнја империалистләринин өндәри олан бөјүк шејтан ләгәбини газанмыш АБШ тәрәфиндән Сурија дөвләтинә гаршы јарым-мүһарибә елан едилмәси.

  Давамы ...
 • Сионизим Хәбәрләри

  Азғын ҹүһүд полисинин Бејтул Мүгәддәсдә фәләстинли шоферлә “ит” кими давранышы – Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјинизин бу видео фәләстинлиләр тәрәфиндән ҝизли сүрәтдә телефонла лентә алыныб. Бу видеода ајдын ҝөрсәнир ки, Бејтул Мүгәддәсин Фәләстиндә јерләшдији јерләшдији Гүдс шәһәриндә исраилли полис неҹә дә, фәләстинли шоферлә “ит” кими давраныр... Аталар бурда дејибләр: “Јерсиз ҝәлди јерли гач!”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәшәр Әсәд террорчуларын Ирага ҝөндәрмәк үчүн нәзәрдә тутулмуш кимјәви силаһ анбарыны партлатды

  Русија Мүдафиә Назирлији мәлумат вериб ки, апрелин 4-дә сәһәр саатларында Хан-Шејхунун шәрг һиссәсиндә Сурија авиасијасы террорчуларын мөвгеләринә зәрбә ендириб. Нәтиҹәдә террорчулар тәрәфиндән Ирага ҝөндәрмәк үчүн нәзәрдә тутулмуш, еләҹә дә Һәләбдә тәтбиг олунан зәһәрли маддәләрин вә дөјүш сурсатларынын истеһсал едилдији сехләр мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ҹәбһәдә Гуран мәһфили, Аллаһ Ордусунун әскәрләри асудә вахтларыны Гуранла кечирирләр – Фото

  Ашағыда мүшаһидә етдијиниз шәкилләр Ирагын Мосул шәһәриндә асудә вахтларыны Гурани Кәримин тилавәти илә кечирән Һәшду Шәби көнүллү дәстәләрин әскәрләридир. Онлар динин вә вәтәнин һүдудларыны горујан шәхсләрдир...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Камаз долу ТНТ илә Һизбуллаһ үзәринә ҝәлән сәләфи камиказе сон анда гојуб гачды – Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеочархда илк өнҹә Нүсрә Ҹәбһәси адлы террорчу гүввәләрин јајымладығы филм ҝөстәрилир. Вә машынын партлама аны километрләрлә узагдан чәкиләрәк санки машынын Суријанын Һума шәһәри дахилиндә, Сурија һәрби базасында партладылдығы ҝөстәрилир. Амма даһа сонра исә Сурија Ордусунун гејдә алдығы ејни һадисәнин ејни кадырларында даһа дәгиг ҝөстәрилир ки, террорчунун идарә етдији машын шәһәрин илк ҝиәҹәјиндә дајаныр вә насазлыг уҹбатындан машын һәрәкәт етмир, бу ан террорчу машындан дүшәрәк сүрәтлә зејтун бағларына дахил олараг ҝөздән итмәјә чалышыр...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмәнли снајперчи Сәудијјә әскәрләрини белә овлајыр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, артыг 3 илдир ки, АБШ, сионист исраил режими Түркијә вә Гәрб өлкәләринин сифариши әсасында Сәудијјә режими Јәмән халгына гаршы коалисјија јарадараг ҝеҹә-ҝүндүз бу өлкәнин инфраструктурларыны, мәктәб, тәһсил оҹагларыны, бағча вә тәрбијјә мәркәзләрини һәтта јашајыш массивләрини бомбалајыр... Амма бүтүн бунлара бахмајараг үч илдән артыгдыр ки, Сәудијјә режими илә АБШ-ын блокадасында галан Јәмән халгы өз дахили потенсиалларына вә Иран Ислам Республикасынын Сепаһ тәшкилатына архаланараг Сәудијјә реиминә ган утдурурлар. Белә ки, бу ҝүнә кими Сәудијјә режиминин Нәҹран әјаләти Јәмән Силаһлы Бирләшмәләринин (Јәмән Ордусу, Әнсаруллаһ вә Әшаир көчәри тајфалары) нәзарәти алтындадыр. Бу да Сәудијәнин мәзлум Јәмән халгына гаршы башлатдығы мүһарибә...

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди