• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ирагын Кәрмә вә Сәглавијјә шәһәринин гачгын сакинләри ҝеријә евләринә дөнүр - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Гәрб, сионист исраил, Түркијә, Сәудијјә режими вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән дәстәк алан ИШИД террор груплашмасы вә Ирагын сабиг диктатура режиминә мәхсус Бәс партијасы Ирага јеридилдикдән сонра бу өлкә вәтәндашларына диван тутуб ев вә јурдларындан дидәрҝин салмышдыр. Лакин Али Дини Рәһбәрләрин ҝөстәришләриндән сонра Ираг Шиәләри Көнүллү дәстәләр јарадараг Ираг Ордусу илә бирликдә доғма вәтәнләрини јаделли террорчулардан тәмизләмәјә башладылар. Јағы дүшмән гүввәләриндән ҝери алынан шәһәрләрдән бири дә, Кәрмә вә Сәглавијјә шәһәрләридир. Һәр ики шәһәр террорчулар тәрәфиндән јерләшдирилмиш мина вә партлајыҹы тәләләрдән тәмизләндикдән сонра шәһәрдән гачгын дүшмүш сакинләр өз мәнзилләринә ҝери дөнүрләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләи

  Түркијәнин Сурија вә Ираг халгына вердији төһвәси, Сурија вә Ирагда 72 күтләви мәзарлыг кәшф олунду – Фото

  Суријада ашкарланан 17 күтләви мәзарлыгларда минләрлә инсан ҹәсәди кәшф едилиб. Бәзи мәзарларда исә 5200 ҹәсәддән тутмуш 15 мин ҝүнаһсыз суријалынын ҹәсәди ашкарланыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Террорчулар Кәрбалада һадисә төрәтди, онларла инсан Шәһид олду – Фото

  Кәрбәла Иҹра Апаратынын шурасы бу һагда билдириб: “Интиһар һадисәсилә баш верән террор актында илкин мәлумата ҝөрә 50-јә јахын ҝүнаһсыз инсан Шәһид вә ја јараланыб.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гијарә шәһәри ИШИД-ин әлиндән азад едилдикдән сонра - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Силаһлы Бирләшмәләри (Ираг Ордусу, Һәшду Шәб Көнүллү Дәстәләр вә Әшаир Көчәри Тајфалар) бир нечә ҝүн өнҹә апардыглары анти-террор әмәлијјатында Мосулун 60 км ҹәнуб истигамәтиндә јерләшән әл-Гијарә стратежи шәһәри там сүрәтдә гондарма ИШИД адлы террор груплашмасынын нәзарәтиндән чыхарараг азад едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Дүнјанын ән бөјүк гәбирстанлығы Нәҹәфи Әшрәфдәдир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Вадиу-Сәлам гәбирстанлығы Нәҹәфи әшрәф шәһәриндә, Мөмүнләрин Әмири һәзрәт Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәминин јахынлығында шимал истигамәтдә јерләшир. Һазырда 1485 һектар олан бу гәбристанлыг дүнјанын ән бөјүк гәбристанлығыдыр. Бурада 5 милјондан артыг инсанын бастырылдығы гејд олунур. Һәзрәти Адәм Пејғәмбәрин (әла нәбијјина вә алиһи вә әлејһи сәлам) вә Нуһ Пејғәмбәрин (әла нәбијјина вә алиһи вә әлејһи сәлам) Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары кәнарында бастырылдығыны нәзәрә алсаг Вадиу-Сәлам гәбристанлығын јашы бәшәријјәт тарихи илә ејнидир...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг ордусу Мосулун ҹәнубундакы Әл-Гәјјара гәсәбәсини јахын саатларда азад едәҹәк – Фото

  Полковник Әмин Шејһанини вердији ачыгламада Гәјјара гәсәбәси Ираг гүввәләри тәрәфиндән тамамилә мүһасирәјә алыныб ​​вә артыг гәсәбәнин мәркәзи “ИШИД” террорчуларындан ҝери алынараг азад едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосулун Әркәбә вә Ҹид`ә кәндләри сәләфиләрдән тәмизләнди - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Ордусу вә Һәшду Шәб Көнүллү Дәстәләринин бирҝә кечиртдикләри әмәлијјатларда Мосулун Ҹид`ә вә Әркәбә кәндләри гондарма ИШИД адлы террор үнсүрләриндән тәмизләниб. Һәр ики кәнддән ИШИД-ә аид хејли мигдарда силаһ-сүрсарт ашкарланараг зәбт едилиб. Һазырда кәндләрә Ираг тәһлүкәсизлик гүввәләри- полис јерләшдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  “ИШИД”-ин Халидијјә адасындакы сонунҹу мөвгеи әлә кечди - Фото

  Әнбар әмәлијјатынын командири ҝенерал-мајор Исмаил Мәһлавинин билдирдијинә ҝөрә, әмәлијјаты Һәшду Шәб көнүлү дәстәләри Һәрби Һһава Гүввәләринин көмәклији илә Рәмади шәһәринин 23 км шәргиндә јерләшән мәнтәгәсини азғын ИШИД үнсүрләриндән тәмизләјә билиб. Һазырда азад олунмуш мәнтәгәләрдә тәһлүкәсизлик гүввәләри јерләшдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Пишмәргә дөјүшчүләри Мосул шәһәринә јахынлашыр, сәләфи террорчуларын мүһасирәси даралдыгҹа даралыр - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Күрдүстан дөјүшчүләри Мосул шәһәри әтрафындакы бир нечә кәнди сәләфи террорчуларындан азад едибләр. Бу кәндләрин азад олмасы илә јанашы сәләфи террор груплашмасынын Мосул шәһәриндәки мүһасирә даралдыгҹа даралыр.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Онҝүнлүјү Мүнасибәтилә

  Нәҹәфи Әшрәф, Имам Әлинин (ә) мүбарәк һәрәми Имам Рзанын (ә) мөвлуд бајрамы әрәфәсиндә - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәзрәт Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүбарәк мөвлуд ҝүнү илә әлагәдар олараг Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәри хүсуси гејдлә бајрам тәдбирләри кечиртди. Белә ки, Әмирәл Мөминин һәзрәт Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мүбарәк һәрәми дә, бу мүнасибәтлә ҝүл чәләнҝләри вә әләлван чыраглар илә бәзәдилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәләбә! Ираг ордусу Сурија сәрһәдиндә Вади стpатежи мәнтәгәни азад етди

  Сурија илә сәрһәд олан диҝәр бөлҝәләрдә террорчулардан тәмизләнмәјә давам едир.

  Әл-Вәлид кечид мәнтәгәси васитәси илә ИШИД террорчулары Сурија әразисиндә хүсусилә Сувејдә вилајәтиндә јерләшән тәрәфтарларында силаһ вә диҝәр лазым олан вәсаитләри ҝөндәрмәк үчүн истифадә едирдиләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәләбә, Ираг Силаһлы Гүввәләри Халидијјә адасыны азад етдиләр, хејли сајда ИШИД лидери Суријаја гачды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, артыг ики ҝүндүр ки, Ираг Силаһлы Бирләшмәләри (Ираг Ордусу, Һәшду Шәб көнүллү дәстәләр, Әшаир көчәри тајфалары) халидијјә адасыны Бәс вә ИШИД террор груплашмалары әлиндән азад едибләр. Тәкҹә бир ҝүн давам едән дөјүшдән сонра ада азад едилиб. Дөјүш заманы 200 террорчу дармадағын едилиб вә 250 мина тәмизләниб. Ираг Федерал Полиси Раид Шакир Ҹодәт билдириб ки, Бәс вә ИШИД террорчуларын Мосулда олан бүтүн лидерләри әмлакларыны дәјәр-дәјмәзә сатараг Суријаја гачыблар.

  Давамы ...
 • Кәрбәла Хәбәрләри

  Һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын һәрәминдә азјашлы ушаглара Гуран Дәрсләри кечирилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јај тәтилаты илә әлагәдар һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын һәрәми азјашлы ушаглар үчүн Гуран Курслары кечир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг Ордусу вә Көнүллү Дәстәләр Халидијјә адасыны мүһасирәјә алдылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Ордусу вә Һәшду Шәб Көнүллү Дәстәләр Халидијјә адасыны артыг ики ҝүндүр ки, беш ҹәһәтдән (шимал, ҹәнуб, шәрг, гәрб вә һавадан) мүһасирәјә алыблар. Адаја јерләшдирилмиш миналарын тәмизләнмә ишләри давам етдирилир. Халидијјә адасы Рәмади шәһәринин шәрг истигамәтинин 23 км-дә јерләшир. Халлидијјә адасы террорчу групларын сонунҹу базасыдыр ки, Ираг Ордусу вә Көнүллү Дәстәләр тәрәфиндән азад едилмәк үзрәдир. Ираг Силаһлы Бирләшмәләри әмәлијјатын илкин саатларында ада дахилиндә 6 км ирәлиләјиш әлдә едибләр вә 283 сакин евакуасија едилиб.

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Шиәләрин компакт јашадыглары Халис шәһәриндә дәһшәтли ики террор акты, 40 Шәһид вә 70 јаралы – Фото

  Һадисә шәһәрин ҝирәҹәјиндә јерләшән Кәнд Тәсәррүфаты Идарәси јахынлығында баш вериб. Полис елан едиб ки, Шәһид оланларын әксәријјәти машын дахилиндә олан сәрнишинләр олуб. Белә ки, јанараг сырадан чыхмыш минибусун дахилиндә Шәһид оланларын әскәср гисми гадын вә ушаглардыр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Самирра, Имам Һади (ә) вә Имам Әскәринин (ә) һәрәми асудә зијарәт олунур - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг өлкәси диктатор Сәддамын деврилмәсиндән сонра өз тарихинин ән ҝөзәл анларыны јашајыр. Јашанан бу ҝөзәл анларын бөјүк сәһми Имам Һади (әлејһи сәлам) вә Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) пак мәзарлары јерләшән, һабелә Имам Заман һәзрәтләринин кичик гејбә чәкилдији мәкан олан Самирра шәһәринә дүшүр. АБШ, сионист режим, Гәрб өлкәләри, Түркијә вә Сәудијјәнин дәстәк вердикләри сәләфи террор груплары өлкәдән хүсусиллә дә, Мосулдан тәмизләндикдән сонра Самирра шәһәринә зәввар ахыны ҝүнүҝүндән артмагдадыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Нөвбәти Гәләбә: Дулаб шәһәри тәкфирчи үнсүрләриндән тәмизләнди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Орду Гүввәәринин 7-ҹи бөлүмү Һәшду Шәб көнүллү Дәстәләр илә бирҝә әл әнбар әјаләтинин мәркәзи сајылан Рәмади шәһәринин гәрб наһијјәсиндән 70 км аралыгда һәјата кечиртдији әмәлијјатда анормал сәләфи секта үзүвләрини дармадағын едиб вә Дулаб шәһәрини азад едибләр. Дулаб шәһәри террорчу үнсүрләрдән азад олан кими, Ҹәзирә мәнтәгәсинин әмәлијјат үзрә командири Гасим Муһәммәд Салеһ вә Ираг Ордусунун забитләриндән олан Номан Әбдун Нәҹм шәһәрә бахыш кечирибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Әбубәк Бағдадинин сағ әли башда олмагла Сурија вә Ирагда хејли сајда өлдүрүлмүш террорчу - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада вә Ирагда Орду Гүввәләри, Көнүллү Халг Дәстәләри вә Русија, Һизбуллаһ вә ИИР-ын бирҝә кечиртдиј әмәлијјатларда башда Әбу Бәкр Бағдадинин Ирагда сағ әли кими танынан Һашим Һијали олмагла хејли сајда террор груплашмаларын командир вә медија үнсүрләри мәһв едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам Алимләри Үммәти Вәһдәтә Дәвәт Етдиләр!

  Сејјид Систани: Кәрадә һүҹуму мәзһәбләр арасы фитнәнин аловландырылмасы мәгсәдилә һәјата кечирилиб

  Ираг Сүнни Фонду Рәһбәри Әбдүлләтиф әл-Һимејјим дә, өз нөвбәсиндә террор һүҹумларыны писләјәрәк, бу һәрәкәтләрә гаршы "вәһдәт" чағырышы едиб. Һимејјим ираглылары террор актларына вә "суи-гәсдләрә" гаршы ајыг давранмаға чағырыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг сакини камикадзени гуҹаглајараг онларлаи нсаны хилас едиб - ФОТОЛАР

  Мәһз фәдакар сакинин бу аддымы нәтиҹәсиндә камикадзе һәрәмә дахил ола билмәјиб.

  Хатырладаг ки, Бағдаддан 45 мил шималда јерләшән мәсҹиддә баш вермиш террор акты нәтиҹәсиндә азы 40 нәфәр һәјатыны итириб, 74 нәфәр исә јараланыб.

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  Тәҹили: Сәләфи террорчулары Ирагда Имам Һадинин (ә) өвладынын һәрәмини партлатды, 100-дән чох Шәһид вә јаралы вар-Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионист исраил режими, АБШ, Гәрб дөвләтләри, Инҝилтәрә, Түркијә, Сәуди Әрәбистан вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән дәстәкләнән сәләфи әгидәли “ИШИД” террор груплашмасы Ирагын Сәлаһәддин вилајәтинин Бәләд мәнтәгәсиндә јерләшән Имам Һадинин (әлејһи сәлам) өвлады сејид Муһәммәд ибни Әли Әл-Һадинин (әлејһимә сәлам) һәрәминә ардыҹыл 3 интиһар вә һаван һүҹуму һәјата кечириб. Һадисә заманы 50 зәввар шәһид олуб, 65 нәфәр исә јараланыб. Ирагын Сәдр һәрәкатынын рәһбәри Мугтәда Әс-Сәдр өз табелијиндә олан Сәрајә Әс-Сәлама (Сүлһ бригадалары) гүввәләрини бөлҝәјә ҝөндәрәрәк, орадакы тәһлүкәсизлији тәмин етмәк тапшырығыны вериб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Шиә вә Сүнни бирләшәрәк әл Кәрадә мәһәлләсиндә бир јердә Зөһр Намазыны гылдылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бағдадын әл Кәрадә мәнтәгәсиндә јерләшән Һади Чентер тиҹарәт мәркәзиндә баш верән террор акты заманы 250 Шиә Шәһид олмуш вә 163 нәфәр јараланмышдыр. Террор акты сионист исраил режими, АБШ, Гәрб дөвләтләри, Түркијә вә Сәуди Әрәбистанын марагларын тәмин едән Бәс вә сәләфи террорчу груплашмасы һәјата кечирмишдир. Мәлумата ҝөрә, өтән ҝеҹә Ирагын Шиә вә Сүнни ҹаванлары бир араја ҝәләрәк террор актынын баш вердији әл Кәрадә мәнтәгәсиндә Зөһр вә Әср намазларыны бир јердә гылыб, Шәһидләрә Гуран вә дуалар охујуб хатирәләрини аныблар. Сүнни илә Шиәнин бирләшмәси Исламын хејринә олдуғу кими Ислам дүшмәнләри олан јәһуди вә христианларын зәрәринәдир.

  Давамы ...
 • Шејтана Зина Едәнлыәр

  Әһли Сүннә вәл Ҹәмаәнин Фәллуҹәдә групба шәклиндә “Никаһ Ҹиһады”-адлы зинакарлығы, Аишә дөзә билмәди – Факт

  Мүраҹиәти сәнәди вә тәрҹүмәси илә бирликдә сајтымызын зијарәтчиләринә тәгдим едирик.

  Мән баҹы Аишә Муфәттин Ҹәмили, фәллуҹәнин Ҹовлан бөлҝәсиндә мәнтәгә мәсулу Әбу Әјмән гардашдан Ислам дөвләтинә шикајәт едирәм. О, мәндән тәләб едир ҝүндәлик 10 нәфәр мүҹаһидлә Никаһа ҝирим. Хәстәләнмишәм вә бу тедад инсанла никаһ етмәјә дөзүмүм чатмыр. Гадын һәкиминә мүраҹиәт едирәм лакин о мәни онларла никаһ етмәјәҹәуим сүрәтдә өлүмлә һәдәләјир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг Силаһлы Бирләшмәләри Ҹулан шәһәрини террорчулардан ҝери алды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Силаһлы Бирләшмәләри (Ираг Ордусу, Полис Алајлары, Һәшду Шәби көнүллү дәстәләр вә Әшаир көчәри тајфалары) Ҹуалан шәһәрини АБШ, Гәрб дөвләтләри, сионист исраил режими, Түркијә вә Әрәб Лигасынын дәстәк вердикләри “Бәс” вә сәләфи террорчуларындан тәмизләјәрәк азад едиб. Мәлуматара ҝөрә ағыр ҝедән дөјүшләр заманы дүшмән гүввәси хејли сајда итки вериб вә һәрби техникалары зәрәрсизләшдирилиб, галанлары өзләрини тәслим едибләр. Ираг әскәрләри шәһәрин Дәмир Јол Вағзалыны, маҝистирал јолуну азад етдикдән сонра Дөвләт бајрағыны шәһәрин мәркәзи хәстәханасы үзәриндә санҹыблар.

  Давамы ...
 • Мәзһәрәл Әҹаиб Әли әлејһи сәламын Шәһадәт Ҝүнләри

  Нәҹәфи Әшрәф һәзрәти Имам Әлинин (ә) Шәһадәт ҝеҹәсиндә - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвләл Муттәгин Әмирәл Мөминин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) Шәһадәтә јетмәсинин илдөнүмү Рамазан ајынын 21-нә тәсадүф едир. Бу ҝеҹә елә бир ҝеҹәдир ки, бүтүн аләм матәмә гәрг олур... Нәҹәфи Әшрәфдә исә, Мәләкләр ҝөјләрдән јерә енәрәк һәрәмин дөрд бир тәрәфин бүрүјүр вә Шиәләр өзләрини Мувәһһидләрин Мөвласы һәзрәти Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары кәнарына чатдырырлар. Әһја ҝеҹәсини Ағанын мүгәддәс мәзары кәнарында гејд едирләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг силаһлы гүввәләри Мосул азадлыг әмәлијјатлары заманында Ширгат шәһәринин дарвазаларына чатыблар – Фото

  Тикрит рајонунун 110 км шималында јерләшән Ширгат шәһәринин валиси дејиб: “Ираг Силаһлы Бирләшмәләри мәнтәгәдә бөјүк әһәмијјәтә малик олан Тикрит – Мосул маҝистирал јолунун Ширгат кәсишмәсинә, еләҹә дә, Ширгат шәһәриндән әтраф 3 шәһәрә вә кәндләрә ҝедән бүтүн јоллара нәзарәти бәрпа едибләр. ”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәләбә! Фәллуҹә “ИШИД” вә “Бәс” үнсүрләриндән там тәмизләнди – рәсми ачыглама

  Гејд едәк ки, Фәллуҹә Әнбар әјаләтинин икинҹи бөјүк шәһәри вә пајтахт Бағдадын 50 км мәсафәсиндә јерләшән, террорчу гүввәләр үчүн јүксәк әһәмијјәт кәсб едән бир шәһәр иди. Белә ки, 13 ил бојунҹа террорчулар Бағдадда кечиртдикләри террор әмәлијјатларынын әксәр иссәсини бу шәһәрдә һазырлајыб вә иҹра едирдиләр.

  Давамы ...
 • Имам Әли (ә) һәзрәтләринин Шәһадәт ҝүнләри

  Һәзрәти Әлинин (ә) Шәһадәт ҝүнләри илә бағлы о һәзрәтин һәрәминдә гара бајраглар асылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәр ил олдуғу кими бу ил дә, Мөмүнләрин Ағасы, Аллат Тәбарәку вә Тәаланын јер үзәриндә тәјин етдији илк Хәлифәси һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин гәм вәгүссә илә дөлү Шәһадәт ҝүнләри илә бағлы Нәҹәфи Әшрәф гара бајрагларла бәзәнилди.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Фәллуҹәнин азадлығы уғрунда Шәһид олмуш Шиә Руһаниләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Силаһлы Бирләшмәләри (Ираг Ордусу, Полис алајлары, Көнүллү Халг дәстәләри вә Әшаир көчәри тајфалары) ҹари илин мај ајынын икинҹи јарысында АБШ, Гәрб дөвләтләри, ишғалчы исраил режими, Түркијә вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән Ирагда дәстәкләнән террор груплашмаларынын стратежи шәһәри сајылан Фәллуҹәнин азадлығ әмәлијјатына старт вердиләр. Бу әмәлијјата илк нөвбәдә хејли сајда Нәҹәфи Әшәрәф вә Гум Елми Һөвзәсинин устадлары, тәләбәләри вә мәзунлары да гатылараг вәтәнләрини сабиг Бәс партјасынын үнсүрләри вә сәләфи террорчуарындан тәмизләсини өзләринә вәзифә билдиләр. Бир чохлары да, бу шәрәфли јолда уҹа Шәһидлик мәгамына чатдылар. Шәһид олмуш Руһаниләрин шәкилләрини сајтымызын һөрмәтли изләјиҹиләринә тәгдим едирик.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг әскәрләри Фәллуҹә шәһәриндә, хејли сајда итки вермиш террорчулар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Силаһлы Бирләшмәләри (Ираг Ордусу, Полис алајлары, Кәтаиб Һизбуллаһ, Нуҹәба, Һәшду Шәб Көнүллү Халг Дәстәләри вә Әшаир көчәри тајфалары) 20 ҝүн ағыр әмәлијјатлардан сонра Фәллуҹә шәһәринин бөјүк гисмәтини террорчу үнсүрләрдән азад едибләр. Ҝедән дөјүшләрдә хејли сајда АБШ, Гәрб дөвләтләри, ишғалчы исраил режими, Түркијә вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән дәстәкләнән Ирагын сабиг диктаторунун башчылыг етдији Бәс партијасы үнсүрләри вә сәләфи террорчулары мәһв едилиб.

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди