• Ираг ордусу Мосула ҝирди!

  Ираг ордусу Мосул шәһәринин ҹәнуб-шәргиндә јерләшән Кераме мәһәлләсини ИШИД'ин ишғалындан гуртарараг шәһәрә ајаг басды.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәләфи јараглылары Ирагын Мосулдакы Нефт гујуларыны јандырды – Фото

  Гејд едәк ки, артыг ики һәфтәдир ки, Ираг Ордусу вә Көнүллү Халг Дәстәләри Түркијә вә Сәудијјә Әрәбистаны тәрәфиндән дәстәкләнән сәләфи вә Ирагын сабиг Бәс партијасына бағлы гансыз үнсүрләрә гаршы Мосулун Азадлыг әмәлијјатларына башлајараг бир чох кәнд вә гәсәбәләри террорчулардан ҝери алыблар.

  Давамы ...
 • Бағдадда шиәләрә гаршы нөвбәти гәтлиам! СОН ДӘГИГӘ!

  Имам Һүсејн(ә) адына тәшкил олунан матәм мәҹлисинә һүҹүм олуб.

  Јенә Имам Һүсејн (ә) Ашигләри Һәдәфдә / Језидиләр јенә Бағдадда Имам Һүсејн (ә) адына кечирилән јас мәрасиминә һүҹум етди: Онларла шәһид ...

  Давамы ...
 • АБШ парашүтләр васитәси илә ИШИД-и силаһландырырмыш/ВИДЕО

  АБШ-ын ИШИД-ә јардым етмәсинә аид видео ҝөрүнтүләр јајылды/ВИДЕО

  Америка Ираг тәһлүкәсизлик ҝүҹләринә көмәк етдикләрини иддиа едәркән, онларын бу иддиаларыны јаланлајан бир видео бу ҝүн нәшр олунду. Бу видеода Американын ИШИД-ә силаһ јардымы едилдији ҝөрүнүр. Ираг ҝүҹләри бу ҝүн Мосулда Америка тәјјарәләринин парашүтләрлә ИШИД-ә һавадан атдығы силаһ јүкләрини әлә кечирди.

  Давамы ...
 • Русија: АБШ тәјјарәләри, Мосулда бир ибтидаи мәктәбә ракет һүҹуму тәшкил етди.

  Русија Баш гәрарҝаһ сәлаһијјәтлиси Ҝенерал-лејтенант Серҝеј Рудској, АБШ тәјјарәләринин Ирагын Мосул шәһәриндәки бир ибтидаи мәктәбә ракет һүҹуму тәшкил етдијини ифадә етди.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосулда ҝедән анти-террор әмәлијјаты - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Түркијә, Сәудијјә режимми вә сионист исраил ҹинајәткар режимин тәзјигләринә бахмајараг Ираг Ордусу вә Көнүллү Халг Дәстәләри Мосулун азад едилмәси әмәлијјатларыны давам етдирирләр. Бу ҝүнә кими әмәлијјатлар заманы гондарма “ИШИД” адлы сәләфи террор тәшкилатына аид јүзләрлә үнсүр мәһв едилиб вә бир чох рајон вә шәһәрләр азад олунуб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосул әмәлијјатында Сәддам Һүсејнин ИШИД-чи гоһуму су танкериндән белә чыхарылды - Фото

  Полисин мәлуматына әсасән, о ИШИД террор тәшкилаты ҹәрҝәләриндә дөјүшләрдә иштирак едиб. Хүсусән дә Кәркүк шәһәринә едилмиш һүҹумда ролу олуб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосул әмәлијјатында онларла сәләфи зомби мәһв едилди вә "Шиәләрин ҹәллады" әлә кечди - Фото

  Әбу-Муавијә әсир алдығы шиә мәзһәбли ираглыларын башыны кәсәркән һәзз алдығыны етираф едиб

  Бәзи Ираг мәнбәләри онун әли илә шиә мәзһәбиндән олан 76 нәфәрин башынын кәсилдијини билдирирләр.

  Давамы ...
 • ИШИД ҹинајәтләринин үстү ачылыр.

  ИШИД-ин гәтлиамлары Ортаја Чыхды.

  БМТ Инсан Һүгуглары Комиссијасы, ИШИД террор тәшкилатынын Мосул әтрафындакы шәһәрләрдә гырғынлар етдији барәсиндә јени һесабатлар алдығыны ачығлады.

  Давамы ...
 • Мүгәддәс Нәҹәфи Әшрәф

  Әмирәл Мөминин (ә) һәрәминдә Ханән Зәһра (с) адына сәһн - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ејдуллаһил Әкбәр, Гәдир –Хум бајрамы мүнасибәти илә, Нәҹәфи Әшрәфдә јерләшән һәзрәт Әмирәл Мөминин Әли Ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) мүгәддәс һәрәминдә Дүнја Ханымларынын Сејјидәси һәзрәт Фатимәи Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) адына сәһнин ачылышы олуб. Сәһн артыг зәвварларын истифадәсинә верилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг Ордусу вә Көнүллү Дәстәләри Шоргат шәһәринин мәркәзини азад етди

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Ордусу вә Көнүллү Дәстәләри Мосулун ҹәнубунда јерләшән стартежи мәнтәгә сајылан Шоргат шәһәринин мәркәзини јағы дүшмән гүввәләриндән азад едиб. Гејд едәк ки, Ираг Баш Назири Һејдәр Ибади өтән һәфтәнин икинҹи ҝүнү Шоргат шәһәринин азад едилмәси әмәлијатына фәрман вердикдән сонра Ираг Силаһлы Бирләшмәләри өтән ҝүн шәһәрин мәркәзини азад едибләр.

  Давамы ...
 • Мүгәддәс Нәҹәфи Әшрәф

  Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талибин (ә) мүбарәк зәриһинин тозу Ајәтуллаһ Ҹәннәти тәрәфиндән алынды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөмүнләри Әмири һәзрәт Әли ибн Әбу Талибин Аллаһ ҹәллә ҹәлалуһ тәрәфиндән Пејғәмбәрдән сонра өзүнә Хәифә тәјин едилмәсинин илдөнүмү мүнасибәти илә, Иран Ислам Республикасынын Експердисија Мәҹлисинин сәдри Ајәтуллаһ Ҹәннәти һәзрәт Әлинин (әлејһи сәлам) мүбарәк мәзары үзәриндә гојулан зәриһин тозуну алыб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләр

  Имам Һүсејнин (ә) мүбарәк һәрәминин јени ҝөрүнтүләри

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бу ахшам Әрәфә ахшамыдыр. Бу ҝеҹәни Кәрбәлада Имам Һүсејнин гәтлиҝаһында галмағын өзү бөјүк бир ибадәтдир. Вә Әрәфә ҝеҹәсини ибадәт едән шәхс 170 или ибадәт едән шәхсин савабын газаныр. Бу ҝеҹә вә сабаһысы ҝүн Има Һүсејни (әлејһи сәлам) хүсусилә Кәрбәлада зијарәт етмәк олдугҹа тәкид олунуб... Биз АБНА олараг Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминин јени ҝөрүнтүләрини сајтымызын зијарәтчиләри илә пајлашырыг.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Күфә Мәсҹидиндә Имам Муһәммәд Багирин (ә) әзадарлыг мәрасими гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Муһәммәд Багирин (әлејһи сәлам) һүзнлә долу әзадарлыг мәрасими Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Мәктәбинин давамчылары тәрәфиндән Күфә Мәсҹидиндә гејд едилди.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сәләфи террорчуларынын Фәллуҹәдә башдашлы гәбристанлығы ашкарланды - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, гәбр үзәринә башдашы гојулмасыны “ШИРК” адландыран сәләфиләрин өзләри мүшрик олдулар! Белә ки, Ираг Силаһлы Бирләшмәләри азғын сәләфи тәкфирчиләринә мәһведиҹи зәрбәләр ендирәрәк Фәллуҹәни террорчу групларын әлиндән азад етдикдән сонра шәһәрдә террорчулара аид гәбристанлыг ашкарланыб. Гејд олунан гәбристанлыгда 550 террорчу бастырыллыб. Онлар 2015 – 2016-ҹы илләрдә Ираг Силаһлы Бирләшмәләри тәрәфиндән мәһв едилибләр. Өлән террорчуларын әксәријјәти Әрәб өлкәләриндән, бир һиссәси дә Түркијә, Русија, Орта Асија вә Азәрбајҹандан олдуғу билдирилир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ирагын Кәрмә вә Сәглавијјә шәһәринин гачгын сакинләри ҝеријә евләринә дөнүр - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Гәрб, сионист исраил, Түркијә, Сәудијјә режими вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән дәстәк алан ИШИД террор груплашмасы вә Ирагын сабиг диктатура режиминә мәхсус Бәс партијасы Ирага јеридилдикдән сонра бу өлкә вәтәндашларына диван тутуб ев вә јурдларындан дидәрҝин салмышдыр. Лакин Али Дини Рәһбәрләрин ҝөстәришләриндән сонра Ираг Шиәләри Көнүллү дәстәләр јарадараг Ираг Ордусу илә бирликдә доғма вәтәнләрини јаделли террорчулардан тәмизләмәјә башладылар. Јағы дүшмән гүввәләриндән ҝери алынан шәһәрләрдән бири дә, Кәрмә вә Сәглавијјә шәһәрләридир. Һәр ики шәһәр террорчулар тәрәфиндән јерләшдирилмиш мина вә партлајыҹы тәләләрдән тәмизләндикдән сонра шәһәрдән гачгын дүшмүш сакинләр өз мәнзилләринә ҝери дөнүрләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләи

  Түркијәнин Сурија вә Ираг халгына вердији төһвәси, Сурија вә Ирагда 72 күтләви мәзарлыг кәшф олунду – Фото

  Суријада ашкарланан 17 күтләви мәзарлыгларда минләрлә инсан ҹәсәди кәшф едилиб. Бәзи мәзарларда исә 5200 ҹәсәддән тутмуш 15 мин ҝүнаһсыз суријалынын ҹәсәди ашкарланыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Террорчулар Кәрбалада һадисә төрәтди, онларла инсан Шәһид олду – Фото

  Кәрбәла Иҹра Апаратынын шурасы бу һагда билдириб: “Интиһар һадисәсилә баш верән террор актында илкин мәлумата ҝөрә 50-јә јахын ҝүнаһсыз инсан Шәһид вә ја јараланыб.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гијарә шәһәри ИШИД-ин әлиндән азад едилдикдән сонра - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Силаһлы Бирләшмәләри (Ираг Ордусу, Һәшду Шәб Көнүллү Дәстәләр вә Әшаир Көчәри Тајфалар) бир нечә ҝүн өнҹә апардыглары анти-террор әмәлијјатында Мосулун 60 км ҹәнуб истигамәтиндә јерләшән әл-Гијарә стратежи шәһәри там сүрәтдә гондарма ИШИД адлы террор груплашмасынын нәзарәтиндән чыхарараг азад едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Дүнјанын ән бөјүк гәбирстанлығы Нәҹәфи Әшрәфдәдир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Вадиу-Сәлам гәбирстанлығы Нәҹәфи әшрәф шәһәриндә, Мөмүнләрин Әмири һәзрәт Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәминин јахынлығында шимал истигамәтдә јерләшир. Һазырда 1485 һектар олан бу гәбристанлыг дүнјанын ән бөјүк гәбристанлығыдыр. Бурада 5 милјондан артыг инсанын бастырылдығы гејд олунур. Һәзрәти Адәм Пејғәмбәрин (әла нәбијјина вә алиһи вә әлејһи сәлам) вә Нуһ Пејғәмбәрин (әла нәбијјина вә алиһи вә әлејһи сәлам) Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары кәнарында бастырылдығыны нәзәрә алсаг Вадиу-Сәлам гәбристанлығын јашы бәшәријјәт тарихи илә ејнидир...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг ордусу Мосулун ҹәнубундакы Әл-Гәјјара гәсәбәсини јахын саатларда азад едәҹәк – Фото

  Полковник Әмин Шејһанини вердији ачыгламада Гәјјара гәсәбәси Ираг гүввәләри тәрәфиндән тамамилә мүһасирәјә алыныб ​​вә артыг гәсәбәнин мәркәзи “ИШИД” террорчуларындан ҝери алынараг азад едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мосулун Әркәбә вә Ҹид`ә кәндләри сәләфиләрдән тәмизләнди - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Ордусу вә Һәшду Шәб Көнүллү Дәстәләринин бирҝә кечиртдикләри әмәлијјатларда Мосулун Ҹид`ә вә Әркәбә кәндләри гондарма ИШИД адлы террор үнсүрләриндән тәмизләниб. Һәр ики кәнддән ИШИД-ә аид хејли мигдарда силаһ-сүрсарт ашкарланараг зәбт едилиб. Һазырда кәндләрә Ираг тәһлүкәсизлик гүввәләри- полис јерләшдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  “ИШИД”-ин Халидијјә адасындакы сонунҹу мөвгеи әлә кечди - Фото

  Әнбар әмәлијјатынын командири ҝенерал-мајор Исмаил Мәһлавинин билдирдијинә ҝөрә, әмәлијјаты Һәшду Шәб көнүлү дәстәләри Һәрби Һһава Гүввәләринин көмәклији илә Рәмади шәһәринин 23 км шәргиндә јерләшән мәнтәгәсини азғын ИШИД үнсүрләриндән тәмизләјә билиб. Һазырда азад олунмуш мәнтәгәләрдә тәһлүкәсизлик гүввәләри јерләшдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Пишмәргә дөјүшчүләри Мосул шәһәринә јахынлашыр, сәләфи террорчуларын мүһасирәси даралдыгҹа даралыр - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Күрдүстан дөјүшчүләри Мосул шәһәри әтрафындакы бир нечә кәнди сәләфи террорчуларындан азад едибләр. Бу кәндләрин азад олмасы илә јанашы сәләфи террор груплашмасынын Мосул шәһәриндәки мүһасирә даралдыгҹа даралыр.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Онҝүнлүјү Мүнасибәтилә

  Нәҹәфи Әшрәф, Имам Әлинин (ә) мүбарәк һәрәми Имам Рзанын (ә) мөвлуд бајрамы әрәфәсиндә - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәзрәт Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүбарәк мөвлуд ҝүнү илә әлагәдар олараг Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәри хүсуси гејдлә бајрам тәдбирләри кечиртди. Белә ки, Әмирәл Мөминин һәзрәт Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мүбарәк һәрәми дә, бу мүнасибәтлә ҝүл чәләнҝләри вә әләлван чыраглар илә бәзәдилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәләбә! Ираг ордусу Сурија сәрһәдиндә Вади стpатежи мәнтәгәни азад етди

  Сурија илә сәрһәд олан диҝәр бөлҝәләрдә террорчулардан тәмизләнмәјә давам едир.

  Әл-Вәлид кечид мәнтәгәси васитәси илә ИШИД террорчулары Сурија әразисиндә хүсусилә Сувејдә вилајәтиндә јерләшән тәрәфтарларында силаһ вә диҝәр лазым олан вәсаитләри ҝөндәрмәк үчүн истифадә едирдиләр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди