Давамлы Сәјләр Нәтиҹәсиндә

Иран Ислам Республикасына мәхсус 3 мин дәјәрли фоссил Америкадан гајтарылыб

Иран Ислам РЕспубликасынын Америкадан галан әмлакынын гајтарылмасы үчүн сәјләр давам едир.

  • Хәбәрин коду : 731679
  • Мәнбә : Сәһәр Бејнәлхалг Телевизијасы
Хүласә

Фоссилләрин кәшфиндән сонра, онларын бир һиссәси арашдырма вә мүәјјәнләшдирмә үчүн Америкаја ҝөндәрилиб вә гәрара алыныб ки арашдырма вә нәтиҹәдән сонра 6 ај 1 ил әрзиндә Ирана гајтарылсын. Лакин Лос Анҹелесин Канти музеји арашдырманын јекунлашмадығыны әсас ҝәтирәрәк вә әлавә арашдырмаја еһтијаҹ дујулдуғуну билдирәрәк онларын гајтарылмасына гаршы чыхыб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасы Президент Апаратынын һүгуг вә бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мәркәзи билдириб: Бу мәркәзин сәји нәтиҹәсиндә јершүнаслығын 3-ҹү дөврүнә аид өзнәмәхсус 3000-дән чох фоссил 40 илдән сонра нәһајәт өтән һәфтә Американын хәрҹи илә Һолландијанын Амстердам шәһәринә нәгл олунуб вә јенидән бахылдыгдан сонра, Ирана нәгл едилиб вә Ислам Республикасынын Әтраф Мүһити Мүһафизә Тәшкилатына тәһвил верилиб.

40 ил өнҹә Иран вә Америка тәдгигатчыларындан ибарәт бир груп Калифорнија Университетинин мүәллими Бернард Кампелин башчылығы илә Мараға вә Урмијә ҝөлү әтрафындакы мәнтәгәләрдә 3-ҹү дөвр јершүнаслыға аид өзүнәмәхсус 3000 фоссили кәшф едиб.

Фоссилләрин кәшфиндән сонра, онларын бир һиссәси арашдырма вә мүәјјәнләшдирмә үчүн Америкаја ҝөндәрилиб вә гәрара алыныб ки арашдырма вә нәтиҹәдән сонра 6 ај 1 ил әрзиндә Ирана гајтарылсын. Лакин Лос Анҹелесин Канти музеји арашдырманын јекунлашмадығыны әсас ҝәтирәрәк вә әлавә арашдырмаја еһтијаҹ дујулдуғуну билдирәрәк онларын гајтарылмасына гаршы чыхыб.

Нәһајәт Иранын Америкада һүгуг јолу илә давамлы шәкилдә мәсәләни изләмәси вә мәһкәмә иҹласларындан сонра Америка һөкумәти 2014-ҹү илдә бу әмлакын һөкумәтин хәрҹи илә Ирана гајтарылмасына шәраитин јарадылмасы үзрә әмәкдашлыға һазыр олдуғуну елан едиб.

Бу мәлумата ҝөрә, Иран Ислам РЕспубликасынын Америкадан галан әмлакынын гајтарылмасы үчүн сәјләр давам едир.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki