• Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи Һүгуг-Мүһафизә Гүввәләри Университети мәзунларыны тәлтиф етди – Фото

  Имам Хаменеи: “Нүвә анлашмасындакы истәнилән јанлыш һәрәкәт Ислам Республикасынын реаксијасы илә үзләшәҹәк...”

  Гејд едәк ки, Ислам Ингилабынын Али рәһбәринин бу чыхышы дүнја медиасында хүсусилә дә, сионистләрин идарәчилијндә олан медиаларда әкс сәдасыны доғуруб. Белә ки, Испанијанын Авропа Пресс вә Ефе информасија аҝентликләри, һабелә Италијанын рәсми аҝентликләри билдирибләр: “Ајәтуллаһ Әли Хаменеи хәбәрдарлыг едиб ки, Иран вә дүнјанын әсас гүдрәтләринин нүвә анлашмасы һаггда бөјүк шејтанын истәнилән јанлыш һәрәкәтинә реаксија вериләҹәк...”

  Давамы ...
 • Һәр Заман Залыма Гаршы Чыхыб Мәзлуму Дәстәкләјән ИИР

  ИИР-ын һуманитар јардымлары Мјанмалы гачгынлара тәһвил верилди - Фото

  ИИР Бангладеш һөкүмәти илә данышыглар апарараг ҝөндәрдији һуманитар јардымы Руһинҝалы мүсәлманлара чатдырыб.

  Хатырладаг ки, Мјанма буддист режими радикал буддистләрә јашыл ишыг јандырараг өлкәнин Аракан бөлҝәсиндә јүз иләрлә јашајан јерли Руһинҝа Мүсәлман халгына гаршы сојгырым акты һәјата кечирир. Артыг тәкҹә сон буддист һүҹумлары нәтиҹәсиндә сон ики һәфтә әрзиндә 5 миндән артыг Мүсәлманын өлдүрүлдүјү иддиа едилир.

  Давамы ...
 • Күрдләрин Сионистләрлә Ишбирлијиндән Сонра

  Һаҹы Гасим Сүлејмани Ираг Күрдүстанына сәфәр етди

  Исраил нөвбәти дәфә Күрдләрин Ирагдан ајрылмасы референдумуну дәстәкләдијини билдириб.

  Ираг Күрдүстан Реҝионал Һөкумәтинин башчысы Мәсуд Бәрзани 7 ијулда сијаси партијаларла һәјата кечирдији иҹласдан сонра сентјабрын 25-дә мүстәгиллик референдумунун кечириләҹәјини елан етмишди.

  Давамы ...
 • Ислам Республикасынын Хәбәрләри

  ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијиндән бир һејәт Мјанмаја ҝедәҹәк

  Бәһрам Гасыми: “Мјанма рәсмиләринә дејилдији кими, Иран һуманитар јардымларла јанашы, бу мәсәләнин һәлли үчүн сијаси мәсләһәтләшмәләрә дә һазырдыр. Биз Мјанма вә Бангладеш рәсмиләрилә зоракылығын дајандырылмасы вә мәсәләнин көклү һәлли үчүн мүтәмади тәмасларда олаҹағыг”,

  Давамы ...
 • Әлагәләр

  ИИР ХИН-и ИИР, Русија вә Азәрбајҹан президентләринин саммитиндән данышды

  Үчтәрәфли ҝөрүшдә реҝионал вә бејнәлхалг мәсәләләр мүзакирә едиләҹәк

  Бәһрам Гасими: “Азәрбајҹан, Русија вә Иран президентләринин Теһранда кечириләҹәк зирвә топлантысы үч өлкәнин мүнасибәтләринин даһа да инкишаф етдирилмәси бахымындан өнәмлидир”.

  Давамы ...
 • Бөјүк Илаһи Бајрам

  Гәдир Хум бајрамы мүнасибәти илә Гумда “Вилајәт Јүрүш” кечирилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн 18 Зил-һәҹҹә ајы Әмирәл Мөминин Әли ибни Әбу Талибин Аллаһ Тәала тәрәфиндән аләмләрә рәһбәр вә Аллаһын Хәлифәси мәгамына тәјин едилмәсинин илдөнүмү иди. Бу мөһтәшәм һадисә илә бағлы Мәсумәји Гум шәһәриндә башда Али Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази ҹәнаблары олмагла Гум әһалиси һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин һәрәминдән Ҹәмкәран Мәсҹидинә пијада јүрүш едибләр. АллаһТәалаәҹирләриниверсин. Амин!

  Давамы ...
 • Бөјүк Илаһи Бајрам

  Тәбриздә Әзәмәтли Гәдир Хум Һадисәсини сәһнәләшдирдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн Ислам Аләминдә Ислам Пејғәмбәринин Нүбуввәтиндән сонра баш вермиш ән бөјүк һадисә, Аллаһын Ҹанишин вә Хәлифәси, Пејғәмбәрин Вәсијси, үммәтин Пејғәмбәрдән сонра башчысынын тәјин едилдији ҝүнүн илдөнүмү иди. Бу сәбәбдән дә, Иран Ислам Республикасынын мүхтәлиф бөлҝәләриндә олдуғу кими Тәбриздә дә, Шиәләр бу әзәмәтли һадисәни сәһнәләшдирәрәк инсанлара нүмајиш етдирибләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Һәсән Руһани: Мјанмар һөкумәти вә ордусуна тәзјигләр артырылмалыдыр

  "Ислам дүнјасы Мјанмарда баш верән ҹинајәтләрин гаршысында сәссиз дура билмәз"

  Һәсән Руһани: "Бу ҝүн Мјанмада бөјүк инсани фаҹиә, дини вә ирги тәмизләмә һәјата кечирилир. Јүзләрлә мүсәлман өз евләриндән дидәрҝин дүшүб...”

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Хәбәрләри

  Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

  Һәр ики тәрәфи данышыглара вә бөһранын бејнәлхалг ганунлар вә әхлаг нормалары чәрчивәсиндә һәлл етмәјә дәвәт едирик.

  Ифратчы мүсәлманлар тәрәфиндән һәјата кечирилән хырда зоракылыг деталларына ҝөрә АБШ вә диҝәр һеҝемон дөвләтләрин сәсләри дүнјаны бүрүдүјү бир һалда узун илләрдир Мјанмада мүсәлманлара гаршы һәјата кечирилән сојгырым актыны сусгунлугла гаршылајыр вә сәмәрәсини итирмиш икибашлы ҹүмләләрлә мөвгејләрини ортаја гојурлар.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи: "Мјанмадан елә шејләр данышырлар ки, адамын јухусу ҝөзүндән гачыр"

  Имам Хаменеи: “... Һејванлар үчүн үрәји јананлар, өзләринә аид оланлара бир шеј олса ону јүз дәфә бөјүдәрләр. Амма бурда минләрлә ҝүнаһсыз, мүдафиәсиз инсанларын гәтлиамына сусурлар".

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  ИИР һавадан мүдафиә гүввәләри АБШ кәшфијјат тәјјарәсини ҝери дөндәрди

  АБШ кәшфијјат тәјјарәси истигамәтини дәјишмәјә вадар едилди.

  Ачыгламада РГ-4 типли дронун кечән һәфтә гаршысынын алындығы вә У2 кәшфијјат тәјјарәсинин исә март ајында дајандырылдығы билдирилиб.

  Давамы ...
 • Һәр Заман Мәзлумун Јанындајыг!

  ИИР-ын Мјанмар режими тәрәфиндән аҹлыға мәһкум едилмиш Руһинҝија Мүсәлманларына јардымлары – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасы Мјанмарда јашајан Аракан Мүсәлманларына вердији сијаси дәстәклә јанашы Ислам өлкәләри сырасында илк олараг аҹлыгдан әзијјәт чәкән гачгынлары әрзагла да тәмин едиб.

  Давамы ...
 • Әрәфә Дуасы

  Теһранда Устад Әнсаријанын ифасы илә Әрәфә дуасы охунду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Теһран шәһәриндә јерләшән “Һидајәт” Һүсејнијјәсиндә Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әнсаријан ҹәнабларынын ифасы илә Әрәфә дуасы охунуб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нүур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти

  Ҝүнүмүздә бир тәрәфдән материализмин модерн васитәләрлә күтләләри алдадыб мәһвә сүрүкләдији, диҝәр тәрәфдән исә империализм ҹәбһәсинин мүсәлманлар арасында тәфригә салараг саваш јаратмаг үзрә сијасәтләри ислам өлкәләрини де-стабиллик вә ихтилафларла долу дәһшәтли бир мәкана чевирмәкдәдир.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-силәси

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын иҹтиһад вә мәрҹәијјәтини тәсдигләјән мүҹтәһид вә Ајатуллаһлар – Видео сәнәд

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери вә Ислам Ингилабынын Һидајәтчиси һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнабларынын иҹтиһад дәрәҹәсинә јүксәлмәси вә мәрҹәијјәт мәгамын кәсб етмәсинә даир мәрһум Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани кими бир сыра Али Тәглид Мәрҹәләри вә Ајәтуллаһлар тәсдиг едибләр.

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Хәбәрләри

  Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Кабулда төрәдилән терроры мәһкум етди – Бәјанат

  Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы баш вермиш бу ҹинајәт һадисәсини кәскин сүрәтдә мәһкум едәрәк, Әфганыстан Ислами дөвләтиндән, адиатлы органларындан тез бир заманда бу ҹинајәт һадисәсинин амилләрини ҹәзаларына чатдырылмасыны тәләб едир.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи: “Дипломатијада дини вә ингилаби мәнәвијјатын горунмасы шәртдир”

  Али рәһбәр дипломатија чәтирини тәкҹә бир нечә өлкә илә јох, бүтүн дүнја илә әлагәләр үчүн ачмағын лазым олдуғуну билдириб.

  Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһул-үзма Сејид Әли Хаменеи: “Игтисадијјат нефтдән азад едилмәлидир. Иранын малик олдуғу имкан вә потенсиал вә инсан ҝүҹүнә ҝөрә бу мүһүм һәдәфин реаллашмасы мүмкүндүр”.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Әфсанәви Ҝенерал Сүлејмани: Иран Ислам Республикасы реҝионда стабиллик мәншәјидир

  Бу ҝүн ИИР вә Ислам дүнјасы үчүн ики әсас тәһдид, мәзһәб фитнәси вә хариҹи һүҹумдан ибарәтдир.

  Һаҹ Гасим Сүлејмани Сәудијјәлиләрин реҝиондакы мәзһәб савашыны һәрби ҝүҹлә дејил дин илә, нәзарәтә алаҹағыны билдирәрәк дејиб: “Иран Ислам Республикасы реҝионда реал вә сарсылмаз ҝүҹә маликдир.”

  Давамы ...
 • Сејјиди Шүһәда Јолунун Давамчыларына Ешг Олсун!

  ИИР Һизбуллаһынын әсҝәри Шәһид Моһсен Һоҹәҹин башы кәсиләркән – Видео (Үрәји зәиф оланлара бахмаг гадағандыр!)

  Шәһадәтин Мүбарәк! Јерин ҹәннәт олсун гардаш!

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видео 12. 08. 17 тарихдә динсиз вәһаби шәрәфсизләри тәрәфиндән гејдә алыныб. Јенә шејтани үнсүрләр Аллаһын мүбарәк Адыны уҹадан чәкәрәк Иран Ислам Республикасынын Јахын Шәргдә шејтани гүввәләрә гаршы башлатдығы Мүгавимәт Һәракатынын давамлығы вә сионист исраил режиминин мәһви уғрунда Сурија вә Ирага јолладығы әскәрин башыны дири дири кәсирләр!!!

  Давамы ...
 • ИИР хәбәрләри

  ИШИД јолун сонуна ҝәлди / АБШ бөлҝәдән чәкиләҹәк

  Рза, Ираг вә Сурија милләтләринин Мосул вә Һәләбин гуртулушу үчүн сәрҝиләдикләри мүбаризә ИШИД'ин тамамилә чөкдүјүнү ҝөстәрир, Америка да бундан сонра бөлҝәдән ҝери чәкилмәк мәҹбуријјәтиндә галаҹағыны вурғулады.

  Давамы ...
 • Дост Доста Тәнҝ Ҝәрәк Тән Олмаса Ҝен Ҝәрәк!

  Рәсми Теһран АБШ-а хәбәрдарлыг етди: Венесуеладан әл чәк!

  ИИР ХИН сөзчүсү: “Иран Ислам Республикасы Венесуеланын дахили ишләринә едиләҹәк һәр ҹүр мүдахиләјә гаршыдыр.”

  Гејд едәк ки, апрел ајындан бу вахта гәдәр етиразларын давам етдији Венесуелада АБШ кәшфијатынын 5 калонунун фәал иштирак едилдији сүбута јетиб. Өлкәдә кечирилән парламент сечкиләриндә анти-империалист гүввәләрин гәләбә газанмасы исә, Доналд Трамп гәзәбинә ҝәлиб. Вә өтән ҝүнләрдә Трамп вервердији ачыгламада Венесуелаја һәрби мүдахиләнин нәзәрдә тутулан вариантлардан бири олдуғуну ачыгламышды.

  Давамы ...
 • ИИР хәбәрләри

  Дүшмән Иранын мүдафиә ҝүҹүнү һәдәфә алмаға чалышыр

  Ингилаб Ҝөзәтчиләри баш командири, "Шәһидләрин руһу ортаја гојдуглары ҹанлары вә ганлары өнүмүздәки јолу бизә ишыгландырараг, ҹиһад вә шәһадәт мәдәнијјәтини ислам үммәтинә чатдырмагдадыр" дејә вурғулајыб.

  Давамы ...
 • Иран Ислыам Республикасынын Хәбәрләри

  Түркијәнин рәсми дәвәти илә ИИР-ын Ҝенерал-мајору бу өлкәјә сәфәр едир

  Ҝенерал-мајор Багири јүксәк сәвијјәли һејәтин мүшаһидәси илә Түркијә дөвләтинә сәфәр едәҹәк.

  Терроризимлә мүбаризә, мәнтәгәдә баш верән һадисәләр, мүдафиә характерли ики тәрәфли әлагәләрин јарадылмасы вә сәрһәд мәнтәгәләриндә әмәкдашлыг едилмәси кими мәсәләләр бу ҝөрүшүн әсас мөвзүларындан биридир.

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди