Талеһ Бағыров вә Аббас Һүсејнов карса салыныб

  • Хәбәрин коду : 798920
  • Мәнбә : Meydan tv
Хүласә

Талеһ Бағыров вә Аббас Һүсејнова верилән "карс" ҹәзасынын мүддәти 5 ҝүндүр

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә-Нардаран һадисәләринә ҝөрә һәбсдә олан шәхсләрдән Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри Талеһ Бағыров вә бу гурумун үзвү Аббас Һүсејновун јахынлары онларын Күрдәханыдакы 1 сајлы Бакы Истинтаг Тәҹридханасында јенә ҹәримә камерасына ("карс"а) салындыгларыны дејирләр. Талеһ Бағыровун јахынлары АзадлыгРадиосуна дејибләр ки, онларын һр икиси декабрын 14-дән "карс"дадырлар.

Декабрын 14-дә јашананлар

Мәлумата әсасән, декабрын 14-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә јашананлар Талеһ Бағыров вә Аббас Һүсејновун ҹәзаландырылмасына сәбәб олуб. Һәмин мәһкәмә иҹласында Талеһ Бағыров мәһкәмә салонунда өзүнү журналист кими тәгдим едиб әјләшмиш шәхсин, әслиндә, полис олдуғуну, хүсуси тапшырыгла бура ҝөндәрилдијини билдириб вә онун чыхарылмасыны тәләб едиб. Бу үздән, Талеһ Бағыровла арасында мүбаһисә доғдуғундан, һәмин шәхс мәһкәмә салонунда һакимләрин јарарландығы гапыдан чыхарылыб.

Инсидентдән сонра...

Инсидентдән сонра һаким Талеһ Бағыровун өзүнүн дә мәһкәмәдән узаглашдырылмасына гәрар вериб. Аббас Һүсејнов вә диҝәр тәгсирләндирилән шәхсләр буна етираз едибләр.

Јахынларынын дедијинә ҝөрә, илаһијјатчы Талеһ Бағыров вә Аббас Һүсејнов даһа әввәлләр дә истинтаг тәҹридханасына салыныблар. Онларын һәр икиси мәһкәмә чыхышларында, дөвләт башчысы да дахил, һөкумәти сәрт тәнгидә тутублар.

Талеһ Бағыров вә Аббас Һүсејнов өтән ил нојабрын 26-да Нардаранда кечирилмиш хүсуси әмәлијјат заманы һәбс олунублар. Онлар 20-дән артыг маддә илә, о ҹүмләдән гәсдән адамөлдүрмә, дөвләт чеврилишинә ҹәһд, ганунсуз силаһсахлама вә башга әмәлләрдә сучланырлар. Һәр ики шәхс өзүнү тәгсирли билмир, иттиһамларын гурашдылдығыны, Нардаран әмәлијјатында һәлак оланларын һамысыны полисләрин өлдүрдүјүнү, һәбс едиләркән вә даһа сонра Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсиндә ишҝәнҹәләрә мәруз галдыгларыны дејирләр. Дахили Ишләр Назирлији, о ҹүмләдән адычыкилән идарә дејиләнләри тәкзиб едир.

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!

 


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди