• Бу да Гәрб Демократијасы!

  Македонијанын бағлы сәрһәдләри архасында сәрҝәрдан галмыш пәнаһәндәләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Алманијаја кечмәк истәјән минләрлә гачгын Јунаныстанла Македонија арасындакы сәрһәдләрин бағлы гапылары архасында дөзүлмәз вәзијјәт илә үзләшмәли олублар.

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  Настијанын башыны кәсән гатилин кимлији мүәјјән олунду – Фото

  Бу, 1978-ҹи ил тәвәллүдлү Өзбәкистан вәтәндашы Ҝүлчөһрә Бобокуловадыр.

  Гејд едәк ки, Ҝ. Бобокулова 4 јашлы Настјанын башыны кәсдикдән сонра мәнзили јандырыб. Сонра ушағын кәсилмиш башыны ҝөтүрәрәк “Октјабрскоје поле” метро стансијасына јолланыб.

  Давамы ...
 • Авропа Хәбәрләри

  Ватикандан Шок Зәрбә: Меһрибан Әлијеваја ким ихтијар вериб Халгын пулларын Ватикана хәрҹләсин?

  Һејдәр Әлијев Фонду бу ишләри 2012-ҹи илдә имзаланан сазишә ујғун олараг малијјәләшдириб.

  Февралын 23-дә гәдим Аллија јолу үзәриндә диварларын хариҹиндә јерләшән монументал Мүгәддәс Себастиан комплексиндәки әсәрләрин бәрпасы һаггында сазиш имзаланыб. Бу сазишдә гәдим сәрдабәләрын мүстәсна коллексијасынын бәрпасы да нәзәрдә тутулуб. Меһрибан Әлијеваја ким ихтијар вериб Халгин пулларин Ватикана хәрҹләсин? Халгымыз борҹ ичиндә үзүр, бу ханим пуллари дағыдыр.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Италјанлардан ҝөзләнилән доғру аддым: Мәсҹидләрә зидд ганун ләғв олунду

  Ганунда Мәсҹидләрә гаршы чох сәрт гајдалар јер алмышды вә Ломбардија реҝиону Мүсәлманларыны инҹитмәк мәгсәди илә гәбул олунмушду. Ганунда ҝөстәрилирди ки, Мәсҹид тикилмәздән өнҹә јерли әһали арасында сәсвермә кечриилмәли иди вә онларын верәҹәји сәсә ҝөрә Мәсҹидин тикилиб-тикилмәјәҹәјинә гәрар вериләҹәкди.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Әрдоған етиразчылары белә сусдурду – Фото

  Һадисә заманы онларла вәтәндаш јараланыб.

  Гејд едәк ки, Әрдоған һөкүмәти Түркијәнин ҹәнуб шәрг әһалисини мәҹбури сүрәтдә ата-баб јүрдүндан “евакуасија” едәрәк Түркијәнин мүхтәлиф әјаләтләринә сәпәләјир. Әлдә олан ҝизли мәлуматлара ҝөрә, Әрдоған ППК јараглыларыны бу мәнтәгәдә јерләшдирмәк нијјәтиндәдир.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Инҝилтәрәлиләр Лондонун Сәудијјә режиминә дәстәјини мәһкум етдиләр – Фото

  Тәзаһүратчылар мүхтәлиф шүарлар сәсләндирәрәк билдирибләр: “Сәудијјә режими инсан һагларыны кобуд сүрәтдә поздуғу һалда нә үчүн Инҝилтәрә режими бу өлкә илә әлагәләри давам етдирир? Лондонун Сәудијјә режиминин ҹинајәтләриндә она көмәк етмәси гәбул едилмәздир!”

  Давамы ...
 • Русија вә Сурија Әлагәләри

  Рәсми Москва Суријада мүстәгил күрд дөвләтинин јарадылмасынын әлејһинәдир

  Захарованын сөзләринә ҝөрә, Русија Суријанын бүтөв олмасыны дәстәкләјир.

  Марија Захарова һәмчинин АТӘТ-ин Минск групунун форматынын дәјишдирилмәси барәдә ҝәзән сөз-сөһбәтләрә дә мөвге билдирәрәк Русијанын һәр һансы бир дәјишиликә һеч бир еһтијаҹ ҝөрмәдијини билдириб.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Ҹәрајанлар

  “Пеҝида” анти-Ислам ҹәрајаны бүтүн гәрб өлкәләриндә митинг етди – Фото

  Билдирәк ки, Авропанын мүхтәлиф өлкәләриндә кечирилән митинг иштиракчыларынын сајы үмумиликдә һеч 1000 нәфәрә чатмајыб!

  Белә ки, нео-нази Пеҝида ҹәрајаны Февралын алтысыны “Авропа Сәнҝәри” адландырараг авропа боју бүтүн тәрәфдарларындан Мүсәлман ахынына етираз билдирмәкләри үчүн хјабанлара чыхмагларыны елан едиб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Јәһуди вә христиан иргчиләри Алманијада нөвбәти Мәсҹидә Молотов Коктели илә һуҹум едибләр

  Һадисә Базар Ҝүнү баш версә дә, лакин Алманија полиси бу һагда хәбәри Базар Ертәси ҝүнү јајымлајыб.

  Гејд едәк ки, Алманијада дөвләт тәһлүкәсизлик гүввәләринин мәхфи дәстәји илә, һимајә олунан јәһуди вә христиан радикаллары өлкәдә ҝүнү-ҝүндән инкишафда олан Ислам Дининә гаршы агрессив аддымлар атырлар. Белә ки, тәкҹә 2015-ҹи илин икинҹи алты ајында ҹүһүд радикаллары тәрәфиндән Мүсәлманларын мүгәддәс мәканларына үмумиликдә 23 дәфә силаһла басгын олунуб. Амма 2014-ҹү илдә исә, үмумиликдә бу рәгәм 45-ә чатмышдыр.

  Давамы ...
 • Түркүн Түркдән Башга Дүшмәни Јохдур!

  Түркијәнин ермәни севҝиси Азәрбајҹаны Ермәнистан кими тәгдим едир - Фото

  Бу да сизин “түркүз”... Мараглыдыр ҝөрәсән Түркијәнин бу ҹинајәти Фазил Мустафаја нә тәсүрат бағышлајыб!!!

  Белә ки, Азәрбајҹан әразиләринин, хүсусилә дә ишғал олунмуш торпагларын Ермәнистан, јахуд гондарма ДГР кими ҝөстәрилмәси һалларына мүхтәлиф заманларда расланылса да, бу дәфә “бөјүк гардаш” Түркијәнин мәшһур ојун сајтларындан бири бу иши јүксәк мәһарәтлә һәјата кечириб. Белә ки, азјашлыларын даһа чох мүраҹиәт етдији ојунколу.ҹом ојун порталында Азәрбајҹан үмумијјәтлә “јох едилиб”.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Гәрб Иттифагы ИИР-ын “Ҹәнуб Газ Дәһлизи” лајиһәсинә гошулмасыны тәклиф едиб

  Миҝел Ариас Канјете: “Иранын “Ҹәнуб Газ Дәһлизи” лајиһәсинә гошулаҹағыны истисна етмирик. Бу лајиһә тәкмилләшдирмәси зәрури олан бир лајиһәдир. Белә ки, онун васитәсилә нәгл олунаҹаг газын мәнбәләри диверсификасија олунаҹаг”.

  Давамы ...
 • Әлагәләр

  Франсуа Оланд рәсмән Һәсән Руһанинин пишвазына чыхды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Авропаја ики ҝүнлүк сәфәр чыхан Иран Ислам Республикасынын Президенти Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Доктор Һәсән Руһани рәсми сүрәтдә Франса президенти Франсуа Оланд тәрәфиндән Јелисеј сарајында гаршыланыб.

  Давамы ...
 • Дөвләт Сәвијјәсиндә Ҹылызлыг

  Франса өз кин-күдрәтини бүрузә верди Руһани ҹәнабларына наһар верилмәди

  Ислам Республикасы президентинин илк сәфәри Италијаја олуб. О, рәсми ҝөрүшләр заманы ачылан сүфрәјә шәраб гојулмамасыны истәјиб. Италјанлар ҹәнаб Руһанинин бу истәјинә һөрмәтлә јанашараг нормал гаршылајыб менјудан шәрабы вә һарам хөрәкләри чыхарыблар. Амма...

  Давамы ...
 • Авропа Хәбәрләри

  Италија рәсмиләринин Доктор Руһанијә сәрҝиләдикләри хүсуси һөрмәт - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Италија рәсмиләри бу өлкәләринә сәфәр етмиш ИИР президенти ҹәнаб Доктор Һәсән Руһанијә хүсуси һөрмәт сәрҝиләјибләр. Белә ки, Ислам Республикасынын президенти Романын мәшһур музејини зијарәт едәркән Италија рәсмиләри музејин ән мәшһур “чылпаг” гадын һејкәлләрини Доктор Руһанијә хатир өртүбләр.

  Давамы ...
 • Русија Хәбәрләри

  Ҝенерал Серҝеј Рудској: "Суријада 217 јашајыш мәнтәгәси террорчулардан азад олунуб"

  Русијалы ҝенерал Суријада террорчу груплашмалара гаршы дөјүшләрин ејни вахтда 15 истигамәтдә апарылдығыны вурғулајыб.

  “2015-ҹи ил сентјабрын 30-дан бу ҝүнә кими Русија Һәрби Космик Гүввәләри 5662 дөјүш учушу, о ҹүмләдән 145 стратежи ракет дашыјан тәјјарә вә бомбардманчы авиасија учушу һәјата кечириб”, - дејә о, сөјләјиб.

  Давамы ...
 • Глобал Етиразлар Давам Едир

  Ҝүрҹүстанда Сәудијјәјә етираз олараг Шәһид Шејх Нимрә аным мәрасими кечирилди Фото

  Мәрасимин сонунда Гардабани руһаниләриндән олан Һаҹы Јусиф Әлијев Шејх Нимрин ким олдуғуну вә Әрәбистан дөвләтиндән һансы истәкләр сәбәбиндән едам олунмасы һагда сөһбәт етди.

  Давамы ...
 • Авропа Хәбәрләри

  Лондонда Ајәтуллаһ Шәһид Нимр јад едилди, Сәудијјә мәһкум едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Инҝилтәрәдә фәалијјәт ҝөстәрән бир нечә Ислами тәшкилатларын иштиракы илә, Ајәтуллаһ Шејх Нимр Багир әл Нимрә аным мәрасими кечирилиб. Лондонда кечирилән мәрасимдә Судијјә режиминин анти-Ислам сијасәтләри дә мәһкум едилиб.

  Давамы ...
 • Али Сәуда Гаршы Глобал Етиразлар Сәнҝимир

  Исвечдә Шејх Нимрин аным мәрасими кечирилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә режиминин Шиә Алиминә гаршы төрәтдији ҹинајәтин ардыјҹа дүнјанын бир чох габагҹыл өлкәләри бу јәһуди мәншәли вәһшилијә етиразларыны билдирибләр. Глобал етиразларын давамында Исвечин “Ҝөтеборг” шәһәриндә сакинләр бир араја топлашараг Әмирәл Мөминин (әлејһи сәлам) адына һүсејнијјәдә Шәһид Ајәтуллаһ Нимр Багир әл Нимрә аным мәрасими кечирибләр.

  Давамы ...
 • Сәудијјәјә Гаршы Глобал Етиразлар Давам Едир

  Түркијәлиләр Шејх Нимрин едамы илә әлагәдар Сәудијјә режиминә етираз етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Түркијәдә Сәудијјә режиминә гаршы етираз митингләри давам едир. Мәлумата ҝөрә, Истанбулда Ајәтуллаһ Багир Нимр әл Нимрлә әлагәдар аным мәрасими кечирилиб. Гејд едәк ки, өтән ҝүнләр әрзиндә Түркијәнин мүхтәлиф шәһәрләриндә вәһһаби режиминин ҹинајәтләринә гаршы етираз митингләри кечирилмишдир.

  Давамы ...
 • Рус вә Шиә Бирлији

  Александр Дугин: “Шиәләрлә һәмрәјлик Русларын борҹудур, Шәһид Шејх Нимрә ешг олсун!”

  “Шиәләрлә һәмрәјлик вә онларла бирҝә үмуми дүшмәнләримизә гаршы дөјүшмәк Русларын борҹудур”.

  “Рус-Шиә алјансы садәҹә ҝеополитика дејил. Бу, дини типдә олан дәрин тәрәфдашлыгдыр. Сәудијјәнин америкапәрәст режими мәһв едилмәлидир. Бу, Аврасија фитвасыдыр. Шәһид олмуш Шејх Нимр ән-Нимрә ешг олсун!”, - дејә Дугин вурғулајыб.

  Давамы ...
 • Рус вә Шиә Бирлији

  Александр Дугин: “Шиәләрлә һәмрәјлик Русларын борҹудур, Шәһид Шејх Нимрә ешг олсун!”

  “Шиәләрлә һәмрәјлик вә онларла бирҝә үмуми дүшмәнләримизә гаршы дөјүшмәк Русларын борҹудур”.

  “Рус-Шиә алјансы садәҹә ҝеополитика дејил. Бу, дини типдә олан дәрин тәрәфдашлыгдыр. Сәудијјәнин америкапәрәст режими мәһв едилмәлидир. Бу, Аврасија фитвасыдыр. Шәһид олмуш Шејх Нимр ән-Нимрә ешг олсун!”, - дејә Дугин вурғулајыб.

  Давамы ...
 • Сәудијјә режиминин Сону

  Дүнја өлкәләри Сәудијјә тәрәфиндән Ајәтуллаһ Нимрин едам олунмасыны мәһкум етди

  Алманија, Инҝилтәрә, ИИР, Ираг рәсмиләри Ајәтуллаһ Нимрин едамына етиразларын билдирдиләр.

  Нури Малики: Ираг витсе-президенти Нури әл-Малики билдириб: "Биз гәти шәкилдә Сәудијјә режиминин бу ијрәнҹ ҹинајәтини писләјирик вә бәјан едирик ки, Ајәтуллаһ Нимрә гаршы төрәдилмиш бу ҹинајәт Сәудијјә режиминин сонуну ҝәтирәҹәк, неҹә ки, Муһәммәд Багир әл-Сәдрин едам едилмәси Сәддам Һүсејн режиминин сонуну ҝәтирди.”

  Давамы ...
 • Вәһдәт Һәфтәси Әрәфәсиндә

  Исвечдә Ислам Пејғәмбәри вә Имам Садигин (ә) милад бајрамы гејд едилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүсәлманлар Исвечин пајтахты Стокһолмда әзиз Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Имам Садиг (әлејһи сәлам) үчүн милад бајрамы гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Авропада Доған Ҝүнәш

  Алманијада Имам Хаменеинин Гәрб ҹаванларына јаздығы мәктубу белә тәблиғ етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ашағы Саксонија әјаләтинин Делменһорст шәһәринин Шиәләри Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Имам Хаменеи һәзрәтләринин Гәрб ҹаванларына үнванладығы икинҹи тарихи мәктубу алманијалылар арасында тәблиғ етмәк үчүн јени үсула әл атыблар. Белә ки, Алман Шиәләри Делменһорст шәһәриндә хијабан гаршысында ширини илә ҹамааты гаршылајараг Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајјәтуллаһ Хаменеинин Гәрб ҹаванларына үнванладығы мәктубу илә таныш едирләр.

  Давамы ...
 • Һаммымыз Зәкзакијик

  Норвечлиләр Ниҝерија Шиәләринин сојгырымы илә әлагәдар етираз аксијасы кечиртдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Норвечин Осло шәһәр сакинләри Ниҝеријанын мүдафиәсиз мәзлум Шиә вәтәндашларынын өлкә һәрбичиләри тәрәфиндән вәһшиҹәсинә сојгырым етмәсини вә Шиәләрин Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзаки һәзрәтләрини автомат силаһлар илә ҝөз вә синә наһијјәсиндән јаралајыб даһа сонра тәһгир едиҹи сүрәтдә тибби шәраитә малик олмајан зиндана апарылмасына гаршы етираз аксијасы кечирибләр.

  Давамы ...
 • Глобаллашма

  Русија Шиә Дүнјасыны сечди

  Шиәлик вә сәләфилик арасындакы глобал гаршыдурмада Русија мәһз шиәлији сечмишдир.

  Ҝеополитик вә идеоложи планда АБШ, ганунсуз сионист режими вә гәрбин иҹад етдији вәһһабиләрә гаршы мәһз Шиәләр дирәниш ҝөстәрирләр. Мәһз бу сәбәбләрә ҝөрә Русија Шиә Дүнјасыны сечмишдир вә дәстәк верир.

  Давамы ...
 • Ислам Алимләри Ниҝерија режиминә сәсләнди

  Әһли-бејт Алимләри: Ниҝеријада Едилән Гәтлиамы Гынајырыг

  Ниҝерија дөвләти, өлкәдә ҝүнаһсыз инсанлары гәтлә јетирән, Боко Һарам илә дөјүшмәк јеринә, сивил инсанлары гәтлиам едир.

  Еһла-дер олараг, бу горхунҹ һадисәни шиддәтлә гынајараг, Ниҝерија дөвләтиндән Һөрмәтли Зәкзаки вә аиләсини сәрбәст бурахмаларыны вә Ниҝеријалы Мөминләр үзәриндәки тәзјигләрини галдырмалары лазым олдуғуну елан едирик.

  Давамы ...
 • Түркијә Халгындан Дәстәк

  Азәрбајҹанын Истанбулдакы сәфирлијинин гаршысында Нардаран Гәтлиамы илә әлагәдар етираз аксијасы кечирилиб – Фото

  Етиразчлыар Азәрбајҹанда Мүсәлманлара гаршы ҝөстәрилән тәзјиг вә тәгибләрин дајандырылмасыны тәләб едибләр.

  Етираз аксијасында онларла Түркијә вәтәндашлары әлләриндә Нардаранда һәбс едилән Һаҹы Тале вә һиҹаб мәһбуслары Мөвсүм Сәмәдов, Һаҹы Абҝүл вә с. әкс етдирән плакатларла өз етиразларыны билдирибләр. Аксијачылар еләҹә дә шәрләнәрәк һәбс едиләнләрин дәрһал азад едилмәләрини фәрјад чәкибләр.

  Давамы ...
 • Илһамын зүлмү мәһкум едилди!

  Москва Шиәләри Ганлы 26 Нојабр Нардаран Фаҹиәсинин Шәһидләрини андылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 10 Декабр, 2015 тарихдә Москвада јашајан азәрбајҹанлылар Ганлы Нардаран һадисәләри илә бағлы аным мәрасими кечирибләр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди