• Шәрги Гәрб Хәрбәрләри

  Беларусујада Ҹүмә Мәсҹиди ачылаҹаг - Фото

  Пајтахт Минскдә Ҹүмә Мәсҹидинин ачылышы 2016-ҹы илин ијул ајына планлашдырылыр.

  Әбу-Бәкир Шабанович: “Мәсҹидин таваны хариҹдә сифариш едилмиш хүсуси авизәләрлә ишыгландырылаҹаг. Ҹүмә ибадәти заманы, лајиһәјә әсасән, залда 730-дан чох адам, фактики олараг исә 1,5 мин нәфәр јерләшә биләр.”

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Јәһуди иргчиләри Шотландијанын Глазго шәһәриндә бир Мүсәлман гәтлә јетириб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Шотландијанын Глазго шәһәриндә ики намәлум јәһуди иргчи мағазаја һүҹум чәкәрәк Мүсәлман олан маға саһибини гәтлә јетирибләр. Һал шаһидинин билдирдијинә ҝөрә, ики иргчи шәхс мағазаја ҝирәрәк 40 јашлы Әсәд Шаһы гәтлә јетирдиләр. О, даһа сонра билдириб ки, гатилләрдән бири ону јерә јыхыдараг баш наһијјәсинә әлиндәти аләти чырпырды... јер ал-ган ичиндә иди. Инҝилтәрә ресурслары билдириб ки, Әсәд Шаһ өлүмүндән бир саат өнҹә Фејсбук сәһифәсиндә бу ҹүмләләри јазмышдыр: “Христиан гардашларын Пасха бајрамыны тәбрик едирәм! Ҝәлин һәзрәт Исанын (ә) һәгиги јолуну тутараг ҝедәк вә һәр ики дүнјада хошбәхт олаг!” Гејд едәк ки, Әһди-Ҹәдиддә тәсвир едилдијинә әсасән, "Пасха" вә ја "Естер" һәзрәт Исанын (ә) “чармыха чәкилмәсиндән” (!) үч ҝүн сонра дирилмәси мүнасибәти илә гејд едилән христиан бајрамыдыр.

  Давамы ...
 • Авропа Хәрбәрләри

  Ҹүһүд планларынын давамында Брүсселдә партлајышлар: Өләнләр вар - Фото

  Белчика сәрһәдләрини бағлады.

  Белчиканын пајтахты Брүсселдә илк өнҹә һава лиманында баш верән ики партлајыш заманы 15 нәфәр өлүб, 35 нәфәр исә јараланыб. Өләнләрин сајы артмагдадыр… Нөвбәти террор акты исә, Брүсселдә метронун Малбек стансијасында гејдә алыныб. Һадисә нәтиҹәсиндә өләнләр барәдә мәлумат верилмәсә дә, јаралыларын олдуғу дејилир. Үчүнҹү террор акты исә, Брүсселдә Шуман адлы даһа бир метро стансијасында баш вериб.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Истанбулда ҝүҹлү партлајыш, өлән вә јаралананлар вар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Анкарадан сонра Истанбулда партлајыш баш вериб. Истанбулун Истиглал күчәсиндә, тиҹарәт мәркәзләриндән биринин гаршысында баш верән партлајыш заманы өләнләрин сајы 4 чатыб. Түркијә КИВ-ә истинадән хәбәр верир ки, даһа 22 нәфәр јараланыб, онлардан 3-нүн вәзијјәти ағырдыр. Һәлак оланларын сајы артыр.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Шотландија рәсмиләри илк дәфә олараг Шиәләрлә бағлы конфранс кечиртди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Шотландија дөвләт мәмурлары вә парламент нүмајәндәләри илк дәфә олараг гәрби Авропада Шиә Мүсәлманлар илә гаршылыглы әлагәләр мәгсәди илә конфранс тәшкил едибләр. Конфранс “Шиә Мүсәлманын Нәзәриндә Шотландијада Вәһдәт, Иман вә Мәзһәб Толерантлығы” ады илә Шотландија Паламент Бинасында өз ишинә башлајыб. Конфрансда Шотландија Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Иҹмасы да иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Авропа Хәбәрләри

  Али Сәуд тәкләнир, Һолландија парламенти Сәудијјәјә силаһ сатышыны гадаған етди

  Һолландија парламенти галдырдығы бу мәсәләдә һөкумәтдән гадағанын сәрт шәкилдә иҹрасыны тәләб едиб.

  Гејд едәк ки, Авропа өлкәләриндән Инҝилтәрә дә Јәмәнә тәҹавүзә ҝөрә, Сәудијјә Әрәбистанына силаһ сатышынын мүвәггәти дајандырыб.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Анкара партлады өлән вә јараланан вардыр – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝеҹә Анкаранын Кызылај мејданында террор акты баш вериб. Мәлумата ҝөрә, һадисә заманы 37 нәфәр һәлак олмуш, 125 нәфәр исә, јараланараг хәстјәханалара јерләшдирилмишдир. Илкин иддиалара ҝөрә, партлајышы 2 нәфәр төрәдиб. Онларданбиригадын, диҝәриисәкишидир.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Анкараны бу гыз партлатды - Фото

  Гадын террорчунун ады ачыгланды.

  Мәлумата ҝөрә, 37 нәфәрин өлүмү, 125 нәфәрин јараланмасы илә нәтиҹәләнән партлајышы 2 нәфәр төрәдиб. Онлардан бири гадын, диҝәри исә кишидир.

  Давамы ...
 • Пејғәмбәрин Ҹиҝәр Парәси...

  Данимаркада Ханым Фатимәи Зәһранын (с) әзадарлыг мәрасими гејд едилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фатимијјә Ҝүнләри илә бағлы Гәрбин бир чох өлкәләриндә олдуғу кими Данимаркада да Ханым Фатимәји Зәһраја (сәламуллаһи әлејһа) әзадарлыг мәрасими кечирилир. Гејд едәк ки, мәрасим Данимарканын Копенһаҝен шәһәриндә јерләшән Имам Садиг (әлејһи сәлам) адына Ислам Мәркәзи тәрәфиндән гејд едилир.

  Давамы ...
 • Пејғәмбәрин Ҹиҝәр Парәси...

  Исвечдә Ханым Фатимәи Зәһранын (с) әзадарлыг мәрасими гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фатимијјә Ҝүнләри илә әлагәдар Исвечин пајтахты Стокһолмда һәзрәти Фатимәи Зәһра үчүн әзадарлыг мәрасими гејд едилир.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Русијанын Су 24 тәјјарәсини вуран түрк пилоту өлдүрүлдү

  “Түрк пилотларына гаршы террор әмәлијјаты мүмкүндүр ки, өтән ил нојабырда Түрк һава гүввәләри тәрәфиндән вурулмуш рус пилоту Олег Пешковун гисасы олсун”- бу һагда блогосферада дејилиб.

  Давамы ...
 • Гузу Ҹилдинә Ҝирмиш Ҹанаварлар

  Түрк Хәјанәткарлығы-“Тер-Петросјан деди ки, Ермәнистан “Лачын дәһлизи”ни бошалтмаға һазырдыр, Дәмирәл разылашмады”

  Левон Тер-Петросјанла Түркешлә ҝизли ҝөрүш вә илләрлә ачылмајан фактлар...

  “Мән Сүлејман бәјә дедим ки, ермәниләр биздән сәрһәдләрин ачылмасыны истәјирләр. Һәтта бизә дедиләр ки, әҝәр Түркијә сәрһәдләри ачса, Ермәнистан “Лачын дәһлизи”ни бошалтмаға һазырдыр. Бизимлә ҝөрүшүндә президент Левон Тер-Петросјан ачыг шәкилдә деди ки, “Лачын дәһлизи” бошалырса, бу, Ермәнистан үчүн дә фајдалы оларды. Јәни, Гарабағ проблеминин һәлли үчүн данышыглар апармаг даһа асан олар”- Ҝ.Чапан гејд едиб.

  Давамы ...
 • Бу да Гәрб Демократијасы!

  Македонијанын бағлы сәрһәдләри архасында сәрҝәрдан галмыш пәнаһәндәләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Алманијаја кечмәк истәјән минләрлә гачгын Јунаныстанла Македонија арасындакы сәрһәдләрин бағлы гапылары архасында дөзүлмәз вәзијјәт илә үзләшмәли олублар.

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  Настијанын башыны кәсән гатилин кимлији мүәјјән олунду – Фото

  Бу, 1978-ҹи ил тәвәллүдлү Өзбәкистан вәтәндашы Ҝүлчөһрә Бобокуловадыр.

  Гејд едәк ки, Ҝ. Бобокулова 4 јашлы Настјанын башыны кәсдикдән сонра мәнзили јандырыб. Сонра ушағын кәсилмиш башыны ҝөтүрәрәк “Октјабрскоје поле” метро стансијасына јолланыб.

  Давамы ...
 • Авропа Хәбәрләри

  Ватикандан Шок Зәрбә: Меһрибан Әлијеваја ким ихтијар вериб Халгын пулларын Ватикана хәрҹләсин?

  Һејдәр Әлијев Фонду бу ишләри 2012-ҹи илдә имзаланан сазишә ујғун олараг малијјәләшдириб.

  Февралын 23-дә гәдим Аллија јолу үзәриндә диварларын хариҹиндә јерләшән монументал Мүгәддәс Себастиан комплексиндәки әсәрләрин бәрпасы һаггында сазиш имзаланыб. Бу сазишдә гәдим сәрдабәләрын мүстәсна коллексијасынын бәрпасы да нәзәрдә тутулуб. Меһрибан Әлијеваја ким ихтијар вериб Халгин пулларин Ватикана хәрҹләсин? Халгымыз борҹ ичиндә үзүр, бу ханим пуллари дағыдыр.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Италјанлардан ҝөзләнилән доғру аддым: Мәсҹидләрә зидд ганун ләғв олунду

  Ганунда Мәсҹидләрә гаршы чох сәрт гајдалар јер алмышды вә Ломбардија реҝиону Мүсәлманларыны инҹитмәк мәгсәди илә гәбул олунмушду. Ганунда ҝөстәрилирди ки, Мәсҹид тикилмәздән өнҹә јерли әһали арасында сәсвермә кечриилмәли иди вә онларын верәҹәји сәсә ҝөрә Мәсҹидин тикилиб-тикилмәјәҹәјинә гәрар вериләҹәкди.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Әрдоған етиразчылары белә сусдурду – Фото

  Һадисә заманы онларла вәтәндаш јараланыб.

  Гејд едәк ки, Әрдоған һөкүмәти Түркијәнин ҹәнуб шәрг әһалисини мәҹбури сүрәтдә ата-баб јүрдүндан “евакуасија” едәрәк Түркијәнин мүхтәлиф әјаләтләринә сәпәләјир. Әлдә олан ҝизли мәлуматлара ҝөрә, Әрдоған ППК јараглыларыны бу мәнтәгәдә јерләшдирмәк нијјәтиндәдир.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Инҝилтәрәлиләр Лондонун Сәудијјә режиминә дәстәјини мәһкум етдиләр – Фото

  Тәзаһүратчылар мүхтәлиф шүарлар сәсләндирәрәк билдирибләр: “Сәудијјә режими инсан һагларыны кобуд сүрәтдә поздуғу һалда нә үчүн Инҝилтәрә режими бу өлкә илә әлагәләри давам етдирир? Лондонун Сәудијјә режиминин ҹинајәтләриндә она көмәк етмәси гәбул едилмәздир!”

  Давамы ...
 • Русија вә Сурија Әлагәләри

  Рәсми Москва Суријада мүстәгил күрд дөвләтинин јарадылмасынын әлејһинәдир

  Захарованын сөзләринә ҝөрә, Русија Суријанын бүтөв олмасыны дәстәкләјир.

  Марија Захарова һәмчинин АТӘТ-ин Минск групунун форматынын дәјишдирилмәси барәдә ҝәзән сөз-сөһбәтләрә дә мөвге билдирәрәк Русијанын һәр һансы бир дәјишиликә һеч бир еһтијаҹ ҝөрмәдијини билдириб.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Ҹәрајанлар

  “Пеҝида” анти-Ислам ҹәрајаны бүтүн гәрб өлкәләриндә митинг етди – Фото

  Билдирәк ки, Авропанын мүхтәлиф өлкәләриндә кечирилән митинг иштиракчыларынын сајы үмумиликдә һеч 1000 нәфәрә чатмајыб!

  Белә ки, нео-нази Пеҝида ҹәрајаны Февралын алтысыны “Авропа Сәнҝәри” адландырараг авропа боју бүтүн тәрәфдарларындан Мүсәлман ахынына етираз билдирмәкләри үчүн хјабанлара чыхмагларыны елан едиб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Јәһуди вә христиан иргчиләри Алманијада нөвбәти Мәсҹидә Молотов Коктели илә һуҹум едибләр

  Һадисә Базар Ҝүнү баш версә дә, лакин Алманија полиси бу һагда хәбәри Базар Ертәси ҝүнү јајымлајыб.

  Гејд едәк ки, Алманијада дөвләт тәһлүкәсизлик гүввәләринин мәхфи дәстәји илә, һимајә олунан јәһуди вә христиан радикаллары өлкәдә ҝүнү-ҝүндән инкишафда олан Ислам Дининә гаршы агрессив аддымлар атырлар. Белә ки, тәкҹә 2015-ҹи илин икинҹи алты ајында ҹүһүд радикаллары тәрәфиндән Мүсәлманларын мүгәддәс мәканларына үмумиликдә 23 дәфә силаһла басгын олунуб. Амма 2014-ҹү илдә исә, үмумиликдә бу рәгәм 45-ә чатмышдыр.

  Давамы ...
 • Түркүн Түркдән Башга Дүшмәни Јохдур!

  Түркијәнин ермәни севҝиси Азәрбајҹаны Ермәнистан кими тәгдим едир - Фото

  Бу да сизин “түркүз”... Мараглыдыр ҝөрәсән Түркијәнин бу ҹинајәти Фазил Мустафаја нә тәсүрат бағышлајыб!!!

  Белә ки, Азәрбајҹан әразиләринин, хүсусилә дә ишғал олунмуш торпагларын Ермәнистан, јахуд гондарма ДГР кими ҝөстәрилмәси һалларына мүхтәлиф заманларда расланылса да, бу дәфә “бөјүк гардаш” Түркијәнин мәшһур ојун сајтларындан бири бу иши јүксәк мәһарәтлә һәјата кечириб. Белә ки, азјашлыларын даһа чох мүраҹиәт етдији ојунколу.ҹом ојун порталында Азәрбајҹан үмумијјәтлә “јох едилиб”.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Гәрб Иттифагы ИИР-ын “Ҹәнуб Газ Дәһлизи” лајиһәсинә гошулмасыны тәклиф едиб

  Миҝел Ариас Канјете: “Иранын “Ҹәнуб Газ Дәһлизи” лајиһәсинә гошулаҹағыны истисна етмирик. Бу лајиһә тәкмилләшдирмәси зәрури олан бир лајиһәдир. Белә ки, онун васитәсилә нәгл олунаҹаг газын мәнбәләри диверсификасија олунаҹаг”.

  Давамы ...
 • Әлагәләр

  Франсуа Оланд рәсмән Һәсән Руһанинин пишвазына чыхды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Авропаја ики ҝүнлүк сәфәр чыхан Иран Ислам Республикасынын Президенти Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Доктор Һәсән Руһани рәсми сүрәтдә Франса президенти Франсуа Оланд тәрәфиндән Јелисеј сарајында гаршыланыб.

  Давамы ...
 • Дөвләт Сәвијјәсиндә Ҹылызлыг

  Франса өз кин-күдрәтини бүрузә верди Руһани ҹәнабларына наһар верилмәди

  Ислам Республикасы президентинин илк сәфәри Италијаја олуб. О, рәсми ҝөрүшләр заманы ачылан сүфрәјә шәраб гојулмамасыны истәјиб. Италјанлар ҹәнаб Руһанинин бу истәјинә һөрмәтлә јанашараг нормал гаршылајыб менјудан шәрабы вә һарам хөрәкләри чыхарыблар. Амма...

  Давамы ...
 • Авропа Хәбәрләри

  Италија рәсмиләринин Доктор Руһанијә сәрҝиләдикләри хүсуси һөрмәт - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Италија рәсмиләри бу өлкәләринә сәфәр етмиш ИИР президенти ҹәнаб Доктор Һәсән Руһанијә хүсуси һөрмәт сәрҝиләјибләр. Белә ки, Ислам Республикасынын президенти Романын мәшһур музејини зијарәт едәркән Италија рәсмиләри музејин ән мәшһур “чылпаг” гадын һејкәлләрини Доктор Руһанијә хатир өртүбләр.

  Давамы ...
 • Русија Хәбәрләри

  Ҝенерал Серҝеј Рудској: "Суријада 217 јашајыш мәнтәгәси террорчулардан азад олунуб"

  Русијалы ҝенерал Суријада террорчу груплашмалара гаршы дөјүшләрин ејни вахтда 15 истигамәтдә апарылдығыны вурғулајыб.

  “2015-ҹи ил сентјабрын 30-дан бу ҝүнә кими Русија Һәрби Космик Гүввәләри 5662 дөјүш учушу, о ҹүмләдән 145 стратежи ракет дашыјан тәјјарә вә бомбардманчы авиасија учушу һәјата кечириб”, - дејә о, сөјләјиб.

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди