• Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Ҝүрҹүстан Шиәләри Имам Заманын мөвлуд бајрамыны ҝөзәл гејд етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ҝүрҹүстан Шиәләринә аид Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ҹәмијјәти вә Зејнәб Гадынлар Иҹмасы тәрәфиндән Имам Заман һәзрәтләринин виладәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә тәшкил олунан мәрасимә Иран Ислам Республикасынын руһаниләри дә, дәвәт едилиб.

  Давамы ...
 • Әлагәләр

  Хорватија президентинин Теһрана сәфәри баш тутуб – Фото

  Рәсми гаршылама мәрасиминдән сонра, ИИР вә Хорватија президентләри мәтбуат конфрансы тәшкил верибләр.

  ИИР вә Хорватија президентләри мәтбуат конфрансы тәшкил верибләр. Конфранс заманы президентләр ики өлкәнин икитәрәфли әлагәләрин, еләҹә дә реҝионал вә бејнәлхалг һәмкарлыгларын хүсусән террорчулуг вә ифратчылыг илә мүбаризә истигамәтиндә ҝенишләндирилмәси вә мөһкәмләндирилмәси үзрә ирадәсини вурғулајыблар.

  Давамы ...
 • Гоҹаман Түлкү!

  Инҝилтәрәнин Сурија халгина гаршы гизли планы ифша олунуб

  Лондон 2013-ҹү илдә Сурија дөвләтинин мөвгеләринә һүҹума кечмәк үчүн парламентин разылығыны әлдә едә билмәдикдән сонра,...

  Гардиан јазыр ки, Инҝилтәрә дөвләти бу мәгсәд үчүн 2 милјон 400 мин понд вәсајит ајырыб. Һәмини вәсаит һесабына Түркијәнин Истанбул шәһәриндә мүәјјән шәхсләри ишә ҝөтүрүб вә стратежи әлагәләр вә медија әмәлијјатлары јолу илә Суријадакы силаһлы мүхалифәтә дәстәк сијасәтини иҹра едиб.

  Давамы ...
 • Гәрб

  Һаггада Имам Мусаи Казыма (ә) әза сахланылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һолландијанын пајтахты Һаггада Имам Мусаи Казыма (әлејһи сәлам) әза сахланылды. Мәрасим Һагга шәһәринин “әл Көвсәр Ислами Мәркәз”индә кечирилиб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Франсада күтләви иғтишашлар баш галдырыб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Франсада 1 мај Зәһмәткешләр Ҝүнү мүнасибәти илә кечирилән етираз аксијалары сонда гаршыдурмаларла нәтиҹәләниб. Аксија иштиракчылары һөкумәтин тәклиф етдији әмәк ислаһатлары ганун лајиһәсинә гаршы чыхыш едибләр. Ҝәнҹ групун тәһлүкәсизлик гүввәләринә пиротехники васитәләрлә һүҹум етмәси сонда тәрәфләр арасында тоггушмаја сәбәб олуб. Полис аҹыбибәр вә ҝөзјашардыҹы газла аксијаја мүдахилә едиб. Франсада артыг 2 ајдыр ки, әмәк ислаһатларына гаршы етираз аксијалары кечирилир. Аксијалар заманы гаршыдурмаларда бир нечә полис әмәкдашы ағыр јараланыб.

  Давамы ...
 • Гафгаз-Гәрб Хәбәрләри

  Тиблисидә “Гадынын Дәјәрләри вә Дәјәрли Гадын”мөвзусунда Елми Семинар кечирилди – Фото

  Семинар Ханым Зејнәбин (с) адына еһсан сүфрәси ачылдыгдан сонра дуаларла сона чатды.

  Семинарда Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәсинин шејхи Һаҹы Рамин Иҝидов, Али дини рәһбәр Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин Бакыдакы Дәфтәринин нүмајәндәси Сејјид Әли Әкбәр Оҹаг Нежат, Әһлибејт мәддаһы Имани Нежад, Гадынлар Иҹмасынын үзвләри Лалә Сүлејманова, Емилја Сәфәрова, Есмира нәсибова вә башгалары чыхыш едиб.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  SciencesPo Парис университети "Һиҹаб Ҝүнү" аксијасы кечириб - Фото

  Франсада мәшһур университетләрдән олан SciencesPo Парис университетиндә һиҹаблы ханымлара дәстәк аксијасы кечирилиб.

  Аксија бир ҝүн давам едиб вә аксија әрзиндә һәр кәсә Һиҹаб һаггында мүфәссәл мәлумат верилиб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Русија бомбардманчысы АБШ ҝәмисинин үзәриндә ардыҹыл учушлар һәјата кечиртди – Фото

  Хатырладаг ки, буна бәнзәр һадисә 2014-ҹү илин апрел ајында да баш вермишди.

  Америка тәрәфи Русија тәјјарәләринин “Доналд Ҹоок” ескадра минадашыјаны әтрафында учмасыны писләјиб. “Ағ Ев һадисәдән хәбәрдардыр. Бу бејнәлхалг су вә һава мәканында бир-биринә јахын мәсафәдә јерләшән һәрби гүввәләрин пешәкар нормаларына мүвафиг дејил”, – Ҹ.Ернест билдириб.

  Давамы ...
 • Гәрб Мәдәнијјәти

  Гәрб гонагпәрвәрлији, Мүсәлман гачыгнлара дәјәнәк вә зәһәрли газларла ишҝәнҹәләр верилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јунаныстанла Македонија сәрһәдләриндә ҝрифтар галан Мүсәлман гачгынларМакедонија торпагларын кечмәк истәјирләр, лакин Гәрб тәһлүкәсизлик гүввәләри онлара гаршы зоракылыгдан истифадә едәрәк зәһәрли ҝөз јашардыҹы газлар атырлар. Гәрблиләр дидәрҝин дүшмүш гачгынлардан онларла нәфәрә хәсарәт јетириб. Дәјәнәкләр алтын азы 25 Мүсәлманын әзилдији вә јараландығы дејилир.

  Давамы ...
 • Ермәни Мүсәлман Савашында Азәрбајҹана Дәстәк

  Кијевдә Гарабаға дәстәк аксијасы кечирилди - Фото

  Аксијада “Гарабағ бизимдир бизим олаҹаг” ,”Шәһидләр өлмәз вәтән бөлүнмәз”, “рәдд олсун ҹинајәткар Ермәнистан һакимијјәти”, “Вәтән биз сәнинләјик” шүарлары сәсләндирилиб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Белчикада радикал сағчылар илә, анти-иргчиләр арасында мүнагишә јашанды – Фото

  Һадисә заманы ики нәфәр һәбс едилиб. Вә полисләрә тәрәф һәрәкәт едән машын гәфил истигамәтини дәјишәрәк пијада кечиди үзәриндә һәрәкәт едән гадыны вуруб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Испанијанын Кордова (Гуртубә) шәһәринин ән әһәмијјәтли бинасы Мәсҹидә чеврилир, анҹаг...

  Мәгсәд Килсәни тарихи Мәсҹидә јапышдырмаг вә туризим објектинә чевирмәкдир.

  Гејд едәк ки, Мәсҹиддә дини мәрасимләрин кечирилмәсинә иҹазә верилмәјәҹәк.

  Давамы ...
 • Инҝилис Хәбәрләри

  Тһе Телеграф етираф етди: Вәһһабилик бејнәлхалг терроризим мәнбәјидир!

  Телеграф газети һәмчинин “ИШИД” террор тәшкилатынын әсас көкүнүн вәһһабилик үзәриндә гурулдуғуна ишарә едәрәк, вәһһабилијин 18 әсирдә Әрәбистанда һакимијјәт башына ҝәлмәсини вә һал һазырда вәһһабилијин бүтүн дүнјада мәнфи тәсир гојдуғуну етираф едиб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Рус мәтбуаты: Азәрбајҹанда ИШИД силаһлылары 3 рајонда Сумгајыт, Шабран вә Гусарда топлашыб

  Президент Путин һава-космик гүввәләримизи Суријаја јеридәркән гаршыја һансы мәгсәди гојмушду? О дејирди ки, орада дөјүшән террорчулар орада да өлмәлидирләр. Ки, сонра онлары Русијада вә јахуд гоншу өлкәләрдә өлдүрмәк лазым ҝәлмәсин.

  Давамы ...
 • Шәрги Гәрб Хәрбәрләри

  Беларусујада Ҹүмә Мәсҹиди ачылаҹаг - Фото

  Пајтахт Минскдә Ҹүмә Мәсҹидинин ачылышы 2016-ҹы илин ијул ајына планлашдырылыр.

  Әбу-Бәкир Шабанович: “Мәсҹидин таваны хариҹдә сифариш едилмиш хүсуси авизәләрлә ишыгландырылаҹаг. Ҹүмә ибадәти заманы, лајиһәјә әсасән, залда 730-дан чох адам, фактики олараг исә 1,5 мин нәфәр јерләшә биләр.”

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Јәһуди иргчиләри Шотландијанын Глазго шәһәриндә бир Мүсәлман гәтлә јетириб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Шотландијанын Глазго шәһәриндә ики намәлум јәһуди иргчи мағазаја һүҹум чәкәрәк Мүсәлман олан маға саһибини гәтлә јетирибләр. Һал шаһидинин билдирдијинә ҝөрә, ики иргчи шәхс мағазаја ҝирәрәк 40 јашлы Әсәд Шаһы гәтлә јетирдиләр. О, даһа сонра билдириб ки, гатилләрдән бири ону јерә јыхыдараг баш наһијјәсинә әлиндәти аләти чырпырды... јер ал-ган ичиндә иди. Инҝилтәрә ресурслары билдириб ки, Әсәд Шаһ өлүмүндән бир саат өнҹә Фејсбук сәһифәсиндә бу ҹүмләләри јазмышдыр: “Христиан гардашларын Пасха бајрамыны тәбрик едирәм! Ҝәлин һәзрәт Исанын (ә) һәгиги јолуну тутараг ҝедәк вә һәр ики дүнјада хошбәхт олаг!” Гејд едәк ки, Әһди-Ҹәдиддә тәсвир едилдијинә әсасән, "Пасха" вә ја "Естер" һәзрәт Исанын (ә) “чармыха чәкилмәсиндән” (!) үч ҝүн сонра дирилмәси мүнасибәти илә гејд едилән христиан бајрамыдыр.

  Давамы ...
 • Авропа Хәрбәрләри

  Ҹүһүд планларынын давамында Брүсселдә партлајышлар: Өләнләр вар - Фото

  Белчика сәрһәдләрини бағлады.

  Белчиканын пајтахты Брүсселдә илк өнҹә һава лиманында баш верән ики партлајыш заманы 15 нәфәр өлүб, 35 нәфәр исә јараланыб. Өләнләрин сајы артмагдадыр… Нөвбәти террор акты исә, Брүсселдә метронун Малбек стансијасында гејдә алыныб. Һадисә нәтиҹәсиндә өләнләр барәдә мәлумат верилмәсә дә, јаралыларын олдуғу дејилир. Үчүнҹү террор акты исә, Брүсселдә Шуман адлы даһа бир метро стансијасында баш вериб.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Истанбулда ҝүҹлү партлајыш, өлән вә јаралананлар вар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Анкарадан сонра Истанбулда партлајыш баш вериб. Истанбулун Истиглал күчәсиндә, тиҹарәт мәркәзләриндән биринин гаршысында баш верән партлајыш заманы өләнләрин сајы 4 чатыб. Түркијә КИВ-ә истинадән хәбәр верир ки, даһа 22 нәфәр јараланыб, онлардан 3-нүн вәзијјәти ағырдыр. Һәлак оланларын сајы артыр.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Шотландија рәсмиләри илк дәфә олараг Шиәләрлә бағлы конфранс кечиртди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Шотландија дөвләт мәмурлары вә парламент нүмајәндәләри илк дәфә олараг гәрби Авропада Шиә Мүсәлманлар илә гаршылыглы әлагәләр мәгсәди илә конфранс тәшкил едибләр. Конфранс “Шиә Мүсәлманын Нәзәриндә Шотландијада Вәһдәт, Иман вә Мәзһәб Толерантлығы” ады илә Шотландија Паламент Бинасында өз ишинә башлајыб. Конфрансда Шотландија Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Иҹмасы да иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Авропа Хәбәрләри

  Али Сәуд тәкләнир, Һолландија парламенти Сәудијјәјә силаһ сатышыны гадаған етди

  Һолландија парламенти галдырдығы бу мәсәләдә һөкумәтдән гадағанын сәрт шәкилдә иҹрасыны тәләб едиб.

  Гејд едәк ки, Авропа өлкәләриндән Инҝилтәрә дә Јәмәнә тәҹавүзә ҝөрә, Сәудијјә Әрәбистанына силаһ сатышынын мүвәггәти дајандырыб.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Анкара партлады өлән вә јараланан вардыр – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝеҹә Анкаранын Кызылај мејданында террор акты баш вериб. Мәлумата ҝөрә, һадисә заманы 37 нәфәр һәлак олмуш, 125 нәфәр исә, јараланараг хәстјәханалара јерләшдирилмишдир. Илкин иддиалара ҝөрә, партлајышы 2 нәфәр төрәдиб. Онларданбиригадын, диҝәриисәкишидир.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Анкараны бу гыз партлатды - Фото

  Гадын террорчунун ады ачыгланды.

  Мәлумата ҝөрә, 37 нәфәрин өлүмү, 125 нәфәрин јараланмасы илә нәтиҹәләнән партлајышы 2 нәфәр төрәдиб. Онлардан бири гадын, диҝәри исә кишидир.

  Давамы ...
 • Пејғәмбәрин Ҹиҝәр Парәси...

  Данимаркада Ханым Фатимәи Зәһранын (с) әзадарлыг мәрасими гејд едилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фатимијјә Ҝүнләри илә бағлы Гәрбин бир чох өлкәләриндә олдуғу кими Данимаркада да Ханым Фатимәји Зәһраја (сәламуллаһи әлејһа) әзадарлыг мәрасими кечирилир. Гејд едәк ки, мәрасим Данимарканын Копенһаҝен шәһәриндә јерләшән Имам Садиг (әлејһи сәлам) адына Ислам Мәркәзи тәрәфиндән гејд едилир.

  Давамы ...
 • Пејғәмбәрин Ҹиҝәр Парәси...

  Исвечдә Ханым Фатимәи Зәһранын (с) әзадарлыг мәрасими гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фатимијјә Ҝүнләри илә әлагәдар Исвечин пајтахты Стокһолмда һәзрәти Фатимәи Зәһра үчүн әзадарлыг мәрасими гејд едилир.

  Давамы ...
 • Түркијә Хәбәрләри

  Русијанын Су 24 тәјјарәсини вуран түрк пилоту өлдүрүлдү

  “Түрк пилотларына гаршы террор әмәлијјаты мүмкүндүр ки, өтән ил нојабырда Түрк һава гүввәләри тәрәфиндән вурулмуш рус пилоту Олег Пешковун гисасы олсун”- бу һагда блогосферада дејилиб.

  Давамы ...
 • Гузу Ҹилдинә Ҝирмиш Ҹанаварлар

  Түрк Хәјанәткарлығы-“Тер-Петросјан деди ки, Ермәнистан “Лачын дәһлизи”ни бошалтмаға һазырдыр, Дәмирәл разылашмады”

  Левон Тер-Петросјанла Түркешлә ҝизли ҝөрүш вә илләрлә ачылмајан фактлар...

  “Мән Сүлејман бәјә дедим ки, ермәниләр биздән сәрһәдләрин ачылмасыны истәјирләр. Һәтта бизә дедиләр ки, әҝәр Түркијә сәрһәдләри ачса, Ермәнистан “Лачын дәһлизи”ни бошалтмаға һазырдыр. Бизимлә ҝөрүшүндә президент Левон Тер-Петросјан ачыг шәкилдә деди ки, “Лачын дәһлизи” бошалырса, бу, Ермәнистан үчүн дә фајдалы оларды. Јәни, Гарабағ проблеминин һәлли үчүн данышыглар апармаг даһа асан олар”- Ҝ.Чапан гејд едиб.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди