Бәһрејн Олајлары

Али Хәлифә режиминин Шиәләрин сајыны азалдыб тәкфирчиләрин сајыны чохалтмаг сијасәти ифша олунду

Хәлифә сүлаләси Шиәләрә гаршы апардығы сијасәт ејни илә ганунсуз сионист режиминин Фәләстин халгына гаршы јүрүтдүјү сијасәтдир.

  • Хәбәрин коду : 652472
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Ҹәлал Фируз вә Доктор Сәид Шәһаби даһа сонра вурғулајыблар: “Али Хәлифә режими бу ҝүнә кими он минләрлә јерли Шиә халгынын вәтәндашлығыны ләғ едиб. Бунунла јанашы режим минләрлә Шиәни ја һәбс етмиш вә јахуд да өлкәдән сүрҝүн етмишдир. Әҝәр режимин ганунсуз сијасәтләри давам едәрсә, үзүн мүддәтдән сонра 90%-ни Шиә тәшкил едән өлкәдә Сүнниләрин хүсуси илә дә, тәкфирчиләрин сајы кәскин сүрәтдә артаҹаг. Вә Шиәләр азлыг тәшкил едәҹәкләр.”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Лондонда Бәһрејн режиминин мүхалифәтчиләринин мәтбуат конфрансы кечирилиб.

Мәтбуат конфрансында Бәһрејн парламентинин сабиг нүмајәндәси Ҹәлал Фируз вә Бәһрејнин Азадлығыны тәләб едән Доктор Сәид Шәһаби Али Хәлифә режиминин сифаришли илә кечириләҹәк парламент сесчкиләринин халг тәрәфиндән бајкот едилмәсинин сәбәбләрини ачыглајараг, Али Хәлифә режиминин јүрүтдүјү хәтәрли сијасәтини, ҹәмијјәтин тәркиб һиссәсиндә дәјишиликләрин апарылдығыны изаһ едибләр.

Али Хәлифә режими тәрәфиндән ганунсуз олараг вәтәндашлыг һүгуглары ләғ едилән бу ики ингилабчы Ҹәлал Фируз вә Доктор Сәид Шәһаби конфарнсда тәкидлә билдирибләр: “Хәлифә сүлаләси чох ҝөзәл анлајыр ки, сифаришли парламент сечкиләриндә Бәһрејн халгы хүсуси илә дә, ҹәмијјәтин чохлуғуну тәшкил едән Шиәләр сечкини бајкот едиб иштирак етмәјәҹәкләр. Буна ҝөрә дә, мөвҹуд режим он минләрлә Сурија вә Әрәбистан тәкфирчиләринә ганунсуз олараг вәтәндашлыг вериб ки, сифаришли парламент сечкиләриндә иштирак етсинләр.”

Ҹәлал Фируз вә Доктор Сәид Шәһаби даһа сонра вурғулајыблар: “Али Хәлифә режими бу ҝүнә кими он минләрлә јерли Шиә халгынын вәтәндашлығыны ләғ едиб. Бунунла јанашы режим минләрлә Шиәни ја һәбс етмиш вә јахуд да өлкәдән сүрҝүн етмишдир. Әҝәр режимин ганунсуз сијасәтләри давам едәрсә, үзүн мүддәтдән сонра 90%-ни Шиә тәшкил едән өлкәдә Сүнниләрин хүсуси илә дә, тәкфирчиләрин сајы кәскин сүрәтдә артаҹаг. Вә Шиәләр азлыг тәшкил едәҹәкләр.”

Ингилабчылар даһа сонра мәтбуат конфрансында билдирибләр: “Хәлифә сүлаләси Шиәләрә гаршы апарылан сијасәтләриндә ејни илә ганунсуз сионист режиминин илләр боју ишғал етдији Фәләстин торпагларында Фәләстин халгына гаршы јүрүтдүјү дәһшәтли сијасәтләрдән истифадә едир. Сионист режими бир тәрәфдән Фәлстин халгына ҝүн вериб ишыг вемәјир диҝәр тәрәфдән исә, дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә јашајан сионистләри Фәләстинә мүһаҹирәт етмәјә тәшвиг едир. Вә бунунла да узун мүддәтдән сонра Фәләстин ҹәмијјәтинин тәркиб һиссәсинин әксәријјәти сионист режиминин хејринә олаҹаг.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki