Азәрбајҹан

Исламчы мәһбусарын аилә үзвләри етираз бәјанаты гәбул едибләр

«Зүлм едәнләр тезликлә биләҹәкләр ки, неҹә бир дөнүш јеринә гајыдаҹаглар» (Шүәра сурәси, ајә 227).

  • Хәбәрин коду : 651262
  • Мәнбә : Исламинсеси.орҝ
Хүласә

Өзләрини Мүсәлман сајан вә бир тәрәфдән Мүсәлманларын мүгәддәс ҝүнләрини гејд едиб халгына сәбр диләјән бир сыра һакимијјәт нүмајәндәләри, диҝәр тәрәфдән мүгәддәс Мәһәррәм ајында Мүсәлманларын ичиндә сајылыб-сечилән Ислами дәјәрләри, елми, әхлагы вә әдәби илә танынан, өз халгынын азадлығы уғрунда өз азадлығындан кечән бу шәхсләрә гаршы гәрәзли рәфтар етмәклә јанашы, халгын ҝөзүндә өзләрини Мүсәлман вә әдаләтли бир шәхсләр кими ҝөрсәнмәјә чалышырлар. Амма, тарих буну да хатырладыр ки, мәзлумијјәтдә, зинданда, сүрҝүндә олмаларына бахмајараг һагг әһли һәмишә галиб вә иззәтлидир. Ашура мәктәби буну вурғулајан ән мүгәддәс мәктәбдир. Бәли, һәр ҝүн Ашура вә һәр јер Кәрбәладыр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, нојабрын 11-дә БММ-дә тәшкил едилән “Имам Һүсејн (ә) мәктәбинин дини-фәлсәфи дәјәри” мөвзусунда елми-практик конфрансын сонунда тәдбир иштиракчылары етираз бәјанаты гәбул едибләр.

Бәјанатда дејилир:


Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим

Артыг бир нечә ҝүндүр ки, гондарма иттиһамларла шәрләнәрәк азадлыгдан мәһрум едилән Азәрбајҹан Республикасы Әдлијјә Назирлијинин Пенитенсиар Хидмәтинин мүхтәлиф Ҹәзачәкмә Мүәссисәләриндә сахланылан вә һал-һазырда мәһбус һәјаты јашајан Һаҹы Мөвсүм Сәмәдова, Һаҹы Абҝүл Сүлејманова вә Һаҹы Талеһ Бағырова гаршы зоракылыг вә әсассыз бәһанәләрлә карса салынма вә мүхтәлиф нөв тәзјигләрлә ҹәзаландырма һаллары ҝениш вүсәт алараг, онларын сағламлығына вә һәјатына тәһлүкә јарадаҹаг сон һәддә чатмышдыр.

Билдијиниз кими бу үч дәјәрли илаһијјатчы алимимиз: Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов, 2011-ҹи илин јанвар ајынын 7-дә һәбс олунараг 12 ил мүддәтинә, Һаҹы Абҝүл Сүлејманов 2011-ҹи илин август ајынын 11-дә һәбс олунмагла 11 ил мүддәтинә, Һаҹы Талеһ Бағыров 2013-ҹү илин март ајынын 31-дә һәбс олунараг 2 ил мүддәтинә азадлыдан мәһрум етмә ҹәзасына мәһкум едилмишләр. Чох тәәссүф һисси илә гејд едирик ки, Азәрбајҹан халгынын вә Мүсәлман дүнјасынын бу инанҹлы вә дәјәрли оғуллары өз әгидәләринә вә ҹәмијјәтдә олан һагсызлыглара өз етираз сәсләрини уҹалтдыгларына ҝөрә шәрләнәрәк һәбс олунублар вә бу артыг һеч кәсә сирр дејилдир. Белә ки, өзләрини Мүсәлман сајан вә бир тәрәфдән Мүсәлманларын мүгәддәс ҝүнләрини гејд едиб халгына сәбр диләјән бир сыра һакимијјәт нүмајәндәләри, диҝәр тәрәфдән мүгәддәс Мәһәррәм ајында Мүсәлманларын ичиндә сајылыб-сечилән Ислами дәјәрләри, елми, әхлагы вә әдәби илә танынан, өз халгынын азадлығы уғрунда өз азадлығындан кечән бу шәхсләрә гаршы гәрәзли рәфтар етмәклә јанашы, халгын ҝөзүндә өзләрини Мүсәлман вә әдаләтли бир шәхсләр кими ҝөрсәнмәјә чалышырлар. Амма, тарих буну да хатырладыр ки, мәзлумијјәтдә, зинданда, сүрҝүндә олмаларына бахмајараг һагг әһли һәмишә галиб вә иззәтлидир. Ашура мәктәби буну вурғулајан ән мүгәддәс мәктәбдир. Бәли, һәр ҝүн Ашура вә һәр јер Кәрбәладыр.

 Неҹә ки, Гурани Кәрим бујурур: «Зүлм едәнләр тезликлә биләҹәкләр ки, неҹә бир дөнүш јеринә гајыдаҹаглар» (Шүәра сурәси 227).

Биз, бу инанҹ саһибләринин аиләләри вә онларла һәмрәј олан диндарлар, һабелә АИП гадынлар шурасы, «Әсҝәр аналарына дәстәк» ИБ-ји, «Фатимә» гадын һејәти, «Нәрҝиз» гадынлар ҹәмијјәти, АИП ҝәнҹләр тәшкилаты, «Ругәјјә» гадын иҹмасы, «Зејнәбијјун» гадынлар ҹәмијјәти, «Иффәт» гадынлар ҹәмијјәти вә диҝәр тәшкилатлар тәрәфиндән кечирилән бу конфрансын нәтиҹәсинә әсасән, сон заманлар ҝүнаһсыз јерә һәбсдә олан һиҹаб мәһбусларына гаршы баш галдыран тәзјигләрә кәскин етиразымызы, һәмчинин әҝәр онлара гаршы гәрәзли сурәтдә јеридилән тәзјиг вә репрессијалара сон гојулмајаҹағы вә тезликлә азадлыглары тәмин олунмајаҹағы тәгдирдә онлара дәстәк вә тәрәфдар олмағымызла бағлы мүхтәлиф нөвлү етиразларымызы давам етдирәҹәјимизи билдирмәклә, ашағыдакы тәләбләрлә бәјанат веририк:

1. Һаҹы Мөвсүм Сәмәдова, Һаҹы Абҝүл Сүлејманова вә Һаҹы Талеһ Бағырова, һабелә бурада адлары чәкилмәјән башга ҝүнаһсыз диндарлара гаршы едилән зоракылыглара вә репрессијалара сон гојулсун.

2. Онлар ҝүнаһсыз олдуглары үчүн азад олунсунлар, мүвафиг дөвләт органлары бунун иҹрасыны тәмин етсинләр.

3. Бәјанатын сурәти Азәрбајҹан Республикасынын Президентинә, “Јунеско” вә “Ысеско”нун хошмәрамлы сәфири, “Һ.Әлијев” фондунун президенти М.Әлијеваја, Азәрбајҹан Республикасы Милли Мәҹлисинә, Азәрбајҹан Республикасынын Баш Прокурорлуғуна, Азәрбајҹан Республикасынын Әдлијјә Назирлијинә, Азәрбајҹан Республикасы Әдлијјә Назирлијинин Пенитенсиар Хидмәтинә, Ислам Конфрансы Тәшкилатына, Бејналхалг Гырмызы Хач вә Гызыл Ајпара Ҹәмијјәтинә, Авропа Шурасына, Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсинә, Азәрбајҹан Республикасында фәалијјәт ҝөстәрән бүтүн өлкәләрин сәфирликләринә ҝөндәрилсин.

Имза:”Һәр ҝүн Ашура вә һәр јер Кәрбәла” конфрансынын иштиракчылары.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki