• Али Хәлифә режиминин ҹинајәтләри сәнҝимир

  Бәһрејн вәһһаби режимин ҝүҹ структурлары даһа бир Мәсҹиди дағытдылар, бәһрејнли мәһбус аҹлыг аксијасына башлады – Фото

  Бәһрејн Шиәләринин јениҹә тәмир етдикләри Мәсҹид Хәлифә сүлаләсинин ҝүҹ структурлары тәрәфиндән виран едилди. Етиразлар давам ед

  Гејд едәк ки, Хәлифә сүлаләси Бәһрејндә зүлм етдикләри кими һәбсханаларда да, инсанлара гаршы зоракылыг сијасәтләриндән әл чәкмирләр. Инсан Һаггларынын нүмајәндәләри дәфәләрлә режимин зинданларда вердији ишкәнҹәләриндән, Инсан Һагларыны кобуд сүрәтдә поздугларындан бејналхалг гурумлара шикајәт етсәләр дә, лакин тәсүфлә билдирмәлијик ки, Али Хәлифә режими өз чиркин сијасәтиндән әл чәкмир. Тәкҹә, кечән ај әрзиндә Бәһрејн сијаси мәһбуслары һамылыгла режим тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә гадынларын һәбс едилмәси илә бағлы 3 ҝүн әл-Һовзул Ҹаф һәбсханасында аҹлыг аксијасы етмишдирләр.

  Давамы ...
 • Хәлифә сүлаләсинин бајкот олунмчуш сијасәтләри

  Бәһрејндә Шиәләрин бајкот етдији али хәлифә режиминин сифаришли парламент сечкиләри башлајыб – Фото

  Шиә мүхалифәтчиләри вә Хәлифә режиминин әлејһинә олан бир чох вәтәндашлар сахта сечкиләри “Комедик сәһнә” адландырыб.

  Али Хәлифә режими тәрәфиндән ганунсуз олараг вәтәндашлыг һүгуглары ләғ едилән Ҹәлал Фируз вә Доктор Сәид Шәһаби конфарнсда тәкидлә билдирибләр: “Хәлифә сүлаләси чох ҝөзәл анлајыр ки, сифаришли парламент сечкиләриндә Бәһрејн халгы хүсуси илә дә, ҹәмијјәтин чохлуғуну тәшкил едән Шиәләр сечкини бајкот едиб иштирак етмәјәҹәкләр. Буна ҝөрә дә, мөвҹуд режим он минләрлә Сурија вә Әрәбистан тәкфирчиләринә ганунсуз олараг вәтәндашлыг вериб ки, сифаришли парламент сечкиләриндә иштирак етсинләр.”

  Давамы ...
 • Бәһрејн 14 Феврал Һәракаты Давам Едир

  Халгын вәһһабијөнлү Али Хәлифә режимә гаршы етиразлары сәнҝимир – Гадынларын һәбс едилмәсинә сон гојулсун! - Фото

  Бәһрејн халгы етираз аксијалары кечирәрәк Али Хәлифә режими тәрәфиндән гадынларын һәбс едилмәси кими ҹинајәтләрә гаршы чыхыблар.

  Гејд едәк ки, тәшкил олунмуш аксијаларда етиразчылар әлләриндә “Али Хәливә режими тәрәфиндән сивил гадынларын һәбс едилмәсинә Ар Олсун!” јазылы плакартлар тутараг, режимин ҹылызлығыны бир даһа дүнја иҹтимаијјәтинә нүмајиш етдирибләр.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы Дүнјада – Бәһрејн

  Бәһрејнин Сәнабәс мәнтәгәсиндә мөһтәшәм Ашура әзадарлығы – Фото

  Вәһһаби әгидәли Али Хәлифә режиминин матәм мәрасимләри илә бағлы гојдуғу гадағалара бахмајараг Сәбусә мәнтәгәси Маһи Муһәррәм дахил олан ҝүндән бәри минләрлә Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ашигләринин әзадарлыг мәрасиминдә актив иштрак етдикләринин шаһиди олуб.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејн Әзадарлығы Дүнјада – Бәһрејн

  Али Хәлифә режимин Имам Һүсејн (ә) матәм бајрағы һүркүсү – Видео

  Али Хәлифә вәһһаби режими Имам Һүсејн (ә) әзадарларына Мәһәррәмлик ајы илә әлгәдар кечирилән тәдбирләрә гадаға гојуб.

  Вәһһаби режими, Ашура Һәгигәтләри илә әлагәдар халг күтәсинин күчә вә хијабанларда уҹалдылмыш бүтүн шүар вә әзадарлыг бајрағларыны јығышдырырлар.

  Давамы ...
 • Али Хәлифә Режимин Анти-Ислам Сијасәтләри Сәнҝимир

  Бәһрејндә әл-Вифаг Иҹамсынын фәалијјәти вәһһабиләр тәрәфиндән гадаға едилди

  әл-Вифаг иҹмасынын бүтүн фәалијјәтләри Али Хәлифә режим мәһкәмәси тәрәфиндән 3 ај мүддәт әрзиндә дондурулду.

  Гејд едәк ки, Вифаг Ҹәмијјәти Бәһрејнин ән бөјүк мүхалифәтчи Шиә ҹәмијјәтидир. Вифаг Ҹәмијјәти 2002-ҹи илдән етибарән халг күтләсинин истәји вә мадди дәстәји илә јарадылмыш вә елә һәмин замандан да өз рәсми фәалијјәтинә башламышдыр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт ингилабы Давам Едир

  Бәһрејнлиләр етираз митингләри тәшкил етмәклә вәһһаби режимин парламент сечкиләрини бајкот едибләр – Фото

  әл-Дијә, Сәмаһиҹ шәһәрләриндә аксијалар тәшкил едән Шиәләр парламент сечкиләрини бајкот етмәклә јанашы сијаси мәһбусларын азадлы

  Гејд едәк ки, Бәһрејн Шиәләринин парламент вә бәләдијјә сечкиләринин бајкот едилмәси илә бағлы тәшкил етдикләри етираз митингләри өлкә иҹтимаијјәти, сијаси органлар тәрәфиндән јүксәк сәвијјәдә гаршыланыб. Мүхтәлиф сијаси тәшкилатлар да өз нөвбәләриндә бүтүн бәһрејнлиләри али Хәлифә режими тәрәфиндән кечириләҹәк парламент вә бәләдијјә сечкиләрни бајкот етмәјә чағырыблар.

  Давамы ...
 • Бәһрејн

  Бәһрејнин Имам Садиг (ә) адына Мәсҹидиндә Ҹүмә Намазы, Падшаһлыг режими мәһв олмалыдыр – Фото

  Ајәтуллаһ Иса Гасымын сәһһәти илә әлагәдар бәһрејнлиләр ики һәфтә ардыҹыл олараг, Ҹүмә Намазларыны Шејх Әли Сәлмана игтида едибл

  Шејх Әли Сәлман Ҹүмә Намазынын хүтбәләриндә Бәһрејнә һаким кәсилмиш вәһһабиәгидәли Али Хәлифә режиминин солғун сијасәтләринә тохунараг билдириб: “Бүтүн ингилабчлар вә мүхалифәтчләр јахшы анлајырлар ки, тајфабазлыг сијасәтләри иҹтимаијјәтин зәрәринәдир. Буна ҝөрә дә, мүхалифәт һеч заман халгы тајфалара вә гәбиләләрә бөлмәјир. Әксинә бизим сијасәтимиз бүтүн тајфалары ваһид бир вәтән әтрафында бирләшдирәрәк вәтәндаш һүгугларынын бәрпасыдыр”.

  Давамы ...
 • Бәһрејн вәһһаби режиминин ҹинајәтләри

  Али Хәлифә режими вандаллығыны бир даһа сүбут етди – Пајтахтда сәрҝҝиләнән “Ашура Чадырлары” виран едилди – Фото

  Мәһәррәм ајынын ҝириши әрәфәсиндә Али Хәлифә режими Пајтахт Мәнаменин ҹәнубундакы символик Ашура чадырыны дағытды.

  әл-Вифаг Иҹмасы: “Али Хәлифә режиминин дини азадлыг зәмининдәки фәалијјәтләри, хүсуси ил дә, Шиәләрә гаршы јүрүтдүјү сијасәтләри дөзүлмәздир. Мәсҹидләрин виран едилмәси, Мәддаһларын вә Хитабәчиләрин тәгиб едилмәси, дини даирәләрә јүрүш едиб дағыдылмасы, Һүсејнијјә мәсулларынын һәбс едилмәси вәс. кими мәһдудијјәтләр бу мәнфур сијасәтләрин бариз нүмунәсидир”.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди