• Сәудијјәјә Гаршы Глобал Етиразлар Давам Едир

  Хәлифә сүлаләси Шејх Нимрин едамына етираз едән Бәһрејнлиләрә гаршы одлу силаһла вурду – Фото

  Мәлуматымыза ҝөрә, Ајәтуллаһ Нәмрин едамын етираз едән Бәһрејн вәтәндашлары режимин Сәудијјә Әрәбистанындан ҝәтиздирдији муздлу гүввәләри тәрәфиндән ҹидди зоракылыға мәруз галыблар. Белә ки, Хәлифә ҝүҹ структурлары аксија иштиракчыәларына гаршы ҝөз јашардыҹы зәһәрли газлардан, пневматик (ов) силаһларындан истифадә едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Һадисәләри

  Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир – Фото

  Бәһрејн Халгы террорчу вәһһаби режиминин истефа вермәсини тәләб етмәкдә исрарлыдыр.

  Өтән ҝеҹә кечирилән етираз митингиндә дә, Бәһрејнлиләр башда Шејх Әли Сәлман ҹәнаблары олмагла өлкәдәки бүтүн сијаси мәһбусларын азад едилмәси тәләбини ирәли сүрәрәк, Бәһрејн Кәрамәт Ингилабынын Шәһидләринин хатирәсини јашатмышдыр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејн халгы ганунсуз режим тәрәфиндән тапдаланмыш һүгугларынын бәрпа олмасыны тәләб едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгы өлкәјә гејри легал јоллар илә һаким кәсилмиш вәһһаби режиминин ләғвини тәләб едир. 201-ҹи илин 14 Феврал тарихиндә башланан сүлһамиз азадлыг митингләри давам едир. Мәлумата ҝөрә, јүзләрлә бәһрејнли пајтахт Мәнамәнин гәрбиндә етираз аксијасы тәшкил едәрәк башда Шејх Әли Сәлман ҹәнаблары олмагла өлкә һәбсханаларындаки бүтүн сијаси мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едир.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејнлиләр Шејх Әли Салмана дәстәк вермәк үчүн хијабанлара төкүшүлшдүләр – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, минләрлә Бәһрејн Шиәси әл Мусәлла мәнтәгәсиндә хијабанлара чыхараг вәһһаби режими тәрәфиндән һәбс едилән сијаси мәһбуслара дәстәк вердиләр. Етиразчылар ганунсуз режимдән тез бир заманда башда Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлман олмагла бүтүн мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Бәһрејнли көрпәләрин әзадарлыг мәрасими – Фото

  Ашағыдакы фотолар Бәһрејнин пајтахты Мәнамәнин гәрб мәнтәгәси олан Сәнабәс бөлҝәсинин аз јашлы ушагларыдыр.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнә һаким кәсилмиш ганунсуз вәһһаби режими Мәһәррәмлик ајы башламамышдан өнҹә халгын күчә вә хијабанларда санҹдыглары бајраг вә плакартлары мүсадирә едәрәк, Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) мәҹлисләринә гадаған гојмушдур. Лакин бүтүн буна бахмајараг Бәһрејн Шиәләри Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) әзадарлыг мәрасимләрини кечирдирләр. Белә ки, һәтта Бәһрејн Шиәләринин аз јашлы ушаглары да гејрилегал режимин гадағаларына мәһәл гојмадан әзадарлыг мәрасимләриндә иштирак едирләр. Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз фотолар Бәһрејнин пајтахты Мәнамәнин гәрб мәнтәгәси олан Сәнабәс бөлҝәсинин аз јашлы ушагларыдыр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Хәлифә сүлаләсинин әлејһинә галхмыш бәһрејнлиләр Шејх Әли Сәлманын азад олмасыны тәләб етдиләр – Фото

  Гејд едәк ки, 2011-ҹи илдә Бәһрејн "Ислам Ојанышы" ады илә танынан далғанын шаһиди олду. Нүмајишчиләр 14 февралда Лулу рајонунда өлкәјә ганунсуз һаким кәсилмиш крал тәрәфиндән гәбул олунан Милли Әмәк Низамнамәсинә 10 гејдин әлавә едилмәси тәләбилә етираз аксијасы кечирдиләр. Бу сијаси вә игтисади ислаһатларын һәјата кечирилмәсини тәләб едән мүхалифәт рәһбәрлик едирди.

  Давамы ...
 • Али Хәлифәнин Нөвбәти Ҹинајәти

  Хәлифә режимини муздлу әскәрләри Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығынын атрибутларына һөрмәтсизлик етдиләр – Фото

  Мәлумата ҝөрә, мәһәррәм ајынын ҝәлиши илә әлагәдар олараг күчә вә хијабанларда асылмыш плакарт вә бәнерләр Хәлифә режиминин муздлу полисләри тәрәфиндән дағыдылыб.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  БИр даһа Бәһрејн халгы Шејх Сәлманын азад олунмасыны тәләб етди – Фото

  Минләрлә бәһрејнли Ҹүмә Намазындан сонра аксија кечирәрәк режим тәрәфиндән һәбс едилмиш сијасәтчиләрин азад омасыны истәди.

  Али Хәлифә режиминин хариҹи өлкәләрдән ҝәтиздирдији муздлу силаһлылары аксија иштиракчыларына одлу силаһлардан, зәһәрли ҝөзјашардыҹы газлардан атәш ачыблар.

  Давамы ...
 • Бәһреjндә шиәләрин мәсҹидинә һүҹум

  Бәһреjндә шиәләрин мәсҹидинә һүҹум

  Намәлум шәхсләр Бәһреjнин әл-Деjр кәндиндә шиәләрин мәсҹидинә һүҹум едиб, Гуранлара һөрмәтсизлик едәрәк ону ҹырыб вә мәсҹидә хәсарәт вурублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг

  Али Хәлифә гуру гошунларыны ҝедәр ҝәлмәзә ҝөндәрди – Фото

  Бәһрејн вәһһаби режими өз ордусуну Сәудијјә вәһһаби режими илә Јәмән сәрһәд бөлҝәләриндә јерләшдирир.

  Мәлуматымыза ҝөрә, Бәһрејнә ганунсуз сүрәтдә һаким кәсилмиш Хәлифә сүлаләси Јәмән Һизбуллаһынын гаршысыны алмаг мәгсәди илә, Гуру Гүввәләри илә, Дәниз Донамасыны Әрәбистанын Јәмән илә, сәрһәд мәнтәгәләриндә јерләшдирир.

  Давамы ...
 • Беjнәлхалг Амнистиjа Шеjх Әли Салманын дәрһал азад олунмасыны тәләб етди

  Беjнәлхалг Амнистиjа Шеjх Әли Салманын дәрһал азад олунмасыны тәләб етди

  Беjнәлхалг Амнистиjа тәшкилаты Шеjх Әли Салманын мүһакимә олунмасы просесини ҹидди шәкилдә изләдиjини билдирәрәк онун дәрһал азад едилмәсини истәjиб.

  Давамы ...
 • Бәһреjндә мәһбуслар ишҝәнҹә олунур

  Бәһреjндә мәһбуслар ишҝәнҹә олунур

  Бәһреjндә Ҹоу мәркәзи һәбсханасынын мәһбусларындан бири бәһреjнли фәаллара физики вә мәнәви ишҝәнҹәнин давам етдиjини билдириб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн халгы ганлы “Формула 1” машын јарышмасына етираз етди – Фото

  Бәһрејн ингилабчылраы Хәлифә режими тәрәфиндән кечирилән бејнәлхалг “Формула 1” јарышыны ганлы јарыш адландырдылар.

  Аксија иштиракчылары әлләриндә “Бәһрејнимиз Ишғал Олунуб!”, “Биз Тәслим Олмарыг!” шүарлары верән плакатлар тутараг, сүлалә тәрәфиндән ШӘРЛӘНӘРӘК һәбс едилмиш Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслими Шејх Әли Сәлманын вә фаҹиәви сүрәтдә Шәһадәтә јетирилмиш ушаг вә бөјүкәрин шәкилләрини тутмушлар.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејн Шиәләри Шејх Әли Сәлманын һәбс едилмәсинин 100-ҹү ҝүнү мүнасибәти илә етираз аксијасы кечириб – Фото

  Етираз аксијасы иштиракчылары һәбс едилмиш сијаси дустагларын азад едимәсини вә режимин истефаја ҝетмәсини тәләб едибләр.

  Гејд едәк ки, Бәһрејн вәтәндашлары өтән һәфтәнин Базар ҝүнүдән етибарән бу ҝүнә кими давамлы сүрәтдә Әл Мүсәлла вә Әл Биладул Гәдим мәнтәгәләриндә аксијалар кечирирләр. Бундан әлавә диҝәр бөлҝәләрдә дә, Бәһрејн Ингилабчылары Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлманын һәбс олунмасына, һабелә саир сијаси дустаглара ишҝәнҹәләр верилмәсинә гаршы етираз аксијалары тәшкил едибләр. Аксија иштиракчылары һәмчинин “Ҹу” мәркәзи һәбсханада сахланылан сијаси мәһкумларын һаммысына азадлыг тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Һадисәләри

  Бәһрејн Халгы сијаси мәһбусларлын азадлығы үчүн аксија кечиртдиләр – Фото

  Бәһрејн Ингилабчы Халгы Хәлифә сүлаләсинин һәбс етдији сијаси мәһбусларыны азадлығы үчүн өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә аксија ке

  Хатырладаг ки, Бәһрејн 2011-ҹи илин 14 Феврал тарихиндән етибарән Халг күтләси Али Хәлифә вәһһаби падшаһлыг режиминә гаршы, мөвҹуд әдаләтсизлијә гаршы чыхараг өлкәдә халгын истәји илә, јени бир системин гурулмасыны тәләб едибләр. Лакин Хәлифә сүлаләси халгын етиразларыны сусдурмаг мәгсәди илә, Сәуди Әрәбистан вә с. Әрәб өлкәләрдән мадди вә лоҝистик дәстәкләр алмаға башлады. Һәтта Сәуди Әрәбистандан ҝәтиздирилмиш хүсуси тәјинатлы дәстәләр Бәһрејн вәтәндашлығы алараг, Бәһрејн полиси үнванында халга зүлмләр етмәјә башлајыблар.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејн Кәрамәт Ингилабынын илдөнүмү ҝүнү илә әлагәдар ингилачыларла хәлифә сүлаләси арасында гаршыдурма сәнҝимир – Фото

  Аксија заманы вәһһаби мүздурлары Шиә Ингилабчыларына гаршы мүхтәлиф нөв зоракылыг актлары тәтбиг едиб.

  Мәлумата ҝөрә, сәләфи ҹинајәткарлары халгын сәсини јатыртмаг мәгсәди илә, аксија иштиракчыларына гаршы һәмишәки кими одлу силаһлардан, ҝөзјашардыҹы, боғуҹу, зәһәрли газлардан истфадә едибләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Вәһһаби Хәлифә сүлаләси Бәһрејн Кәрамәт Ингилабынын илдөнүмү ҝүнү илә әлагәдар етиразчылара гаршы зоракылыг едир – Фото

  Аксија заманы онларла инсан зәһәрләнмиш вә ов түфәнҝләриндән ачылан атәшләр нәтиҹәсиндә јараланыблар.

  Хәлифә сүлаләсинин ҝүҹ структурлары исә, әнәнәви иолараг Бәһрејн сүлһамиз аксија иштиракчыларына гаршы зәһәрли, боғуҹу, ҝөз јашардыҹы газлардан, сәс бомбаларындан, ов түфәнҝләриндән истифадә едибләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Һадисәләри

  Хәлифә сүлаләси Шејх Әли Сәлманын шәкилини ҝөрмәкдән белә бәрк горху кечирир – Фото

  Азғын Хәлифә сүлаләсинин муздлу әскәрләри Шејх Саламнын мәнзилинә һүҹум чәкәрәк еви үзәриндә асылмыш плакарты сөкүбләр.

  Мүбариз Руһани Шејх Әли Сәлман өз месажларында халгын әлдән чыхдығы һүгугларын бәрпасы үчүн мәһз сүлһамиз етираз аксијаларынын давам етдирилмәси илә әлә ҝәтиздирилә биләҹәјиндә ҝөрүр. О, һәмчинин Бәһрејн халгындан зинданларда олан бүтүн сијаси мәһбусларын азадлығы бә һүгугларынын горунмасы үчүн чалышмалы олдугларыны да вурғулајыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Һадисәләри

  Бәһрејн Шиәләри Хәлифә сүлаләсинин виран етдији Мәсҹидләрдә намаз гылмаға давам едир – Фото

  Бәһрејн Шиәләри һәр бир фүрсәтдән истифадә едәрәк дағыдылмыш Мәсҹидләрин мәканларында ҹамаат намазларыны бәрпа едирләр.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнә гејригануни јоллар илә, һаким кәсилмиш вәһһабиәгидәли Хәлифә сүлаләси, Бәһрејндә Мәсҹид вә Һүсејнијјәләри виран едәрәк, гејд олунан мәканларда дини ајинләрин кечирилмәсинә манеә төрәдир. Бәһрејндән алдығымыз мәлумата ҝөрә, виран олунмуш Мәсҹидләр Хәлифә сүлаләсинин ҝүҹ структурлары тәрәфиндән мүһасирәјә алынараг инанҹлы күтләнин бу мәканлара дахил олуб ибадәт етмәкләринин гаршысыны алырлар. Амма бүтүн бунлара бахмајараг Бәһрејн Шиәләри һәр бир фүрсәтдән истифадә едәрәк дағыдылмыш Мәсҹидләрин мәканларында ҹамаат намазларыны бәрпа едирләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејн Вифаг Партијасы Шурасынын сәдри азад едилди – Фото

  Бәһрејн Апиласија Мәһкәмәси Вифаг Партијасы Шурасынын Сәдринин азад едилмәси илә бағлы һөкм вериб.

  Хатырладаг ки, хәлифә сүлаләсинин мәһкәмәси Сејјид Ҹәмил Казим ҹәнабларыны өлкәдә кечирилән сечкиләрлә бағлы ачыгламалар вердији үчүн 6 ај азадлыгдан мәһрум едилмә ҹәзасына мәһкум етмишдир. Билдирәк ки, Сејјид Ҹәмил Казим сечкиләрдә бәзи мүәјјән шәхсләрин пул алараг намизәдлијини ирәли сүрдүјүнү бәс гәдәр тутарлы сүбут вә шаһидләрлә сабит едәҹәјини билдирмишдир.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејн Шиәләринин Хәлифә сүлаләсинә гаршы етиразлары сәнҝимир – Фото

  Хәлифә сүлаләсинин вәһһаби ҝүҹ структурлары Шиәләрә гаршы ҝенишмигјаслы зәһәрли ҝөзјашардыҹы газлардан, одлу силаһлардан истифад

  Мәлуматымыза ҝөрә, Бәһрејнин мөвҹуд режиминин Сәуди Әрәбистан краллығындан кирајәјә ҝөтүрдүјү муздлу дөјүшчүләри вәтәндашлара гаршы бејнәлхалг аләмдә гадаға олунмуш ов түфәнҝләриндән вә зәһәрли ҝөзјашардыҹы газлардан истифадә едибләр. Белә ки, вәһһаби режиминин һәрбичиләри аксија иштиракчыларындан бир нечә нәфәринә мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри јетирәрәк јаралајыблар.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Хәлифә сүлаләсинин вәһшиликләри сәнҝимир – Халг Шејх Әли Сәлман олмагла јанашы бүтүн сијаси мәһбуслара азадлыг истәјир- Фото

  Режим үнсүрләри илә аксија иштиракчылары арасында баш верән гаршыдурма заманы ҹидди хәсарәт аланларын олдуғу да сөјәнилир.

  Мәлумата ҝөрә, Хәлифә сүлаләсинин Сәуди Әрәбистаннан пулла ҝәтиздирдији муздлу үнсүрләри сүлһамиз аксија иштиракчыларына гаршы мүхтәлиф нөв силаһлардан вә ҝөз јашардыҹы газлардан истифадә едир.

  Давамы ...
 • Бәһрејн

  Хәлифә сүлаләсинин муздлу гүввәләри јахын мәсафәдән гадына атәш ачдылар – Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеочархда ајдын ҝөстәрилир ки, амансыз муздлу гүввәләр халга гаршы неҹә диван тутур.

  Гејрилегал Хәлифә сүлаләсинин Сәуди Әрәбистандан пулла ҝәтиздирдији хүсуси тәјинатлы гүввәләри Бәһрејн Бирлик Партијасынын Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлманын ганунсуз һәбсинә етираз едән гадына јахын мәсафәдән атәш ачыгр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн

  Азғын Хәлифә сүлаләсинин ҝүҹ структурлары Шиә аксијачыларына һүҹум етди – Видео

  Гаршыдурма заманы аксија иштиракчыларынындан бир нечә нәфәр јараланыб.

  Өтән ҝүн Бәһрејн халгы Әл Вифаг партијасынын Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлманын ганунсуз һәбсинә етираз әламәти олараг вәһһаби режиминә гаршы нөвбәти сүлһамиз аксија тәшкил едибләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн

  Шејх Әли Сәлман: Шиә олдуғума ҝөрә һәбс едилмишәм!

  Бәһрејн мәһбуслары Шејх Әли Сәлманын һәбсинә етираз әламәти олараг зинданларда күтләви сүрәтдә аҹлыг аксијасына әл атыблар.

  Бәһрејнин Ҹәвв Мәркәзи ҹәза чәкмә калонијасындакы сијаси дустаглар бәјанат јајымлајараг билдирибләр: “31 Декабр 2014 тарихдән башлајараг Ҹәвв ҹәза чәкмә калонијасынын сијаси дустаглары Шиә Руһаниси вә Вифаг партијасынын баш катиби Шејх Әли Сәлманын һәбс едилмәсинә етраз әламәти олараг күтләви сүрәтдә аҹлыг аксијасына башлајыблар. Бунунла јанашы дустаглар һәр ахшам 22:00 –да Әллаһу Әкбәр шүарлары сәсләндирәрәк Шејх Әли Сәлманын азадлығыны тәләб едирләр. Етираз аксијаларымыз бир һәфтә давам едәҹәкдир”.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Һадисәләри

  Бәһрејнлиләр Хәлифә сүлаләсинин Бирлик Ҹәмијјәтинин сәдри Шејх Әли Сәлманы һәбс етмәсинә кәскин етираз едирләр – Видео

  Хәлифә сүлаләсинин ҹинајәткар әмәлләринә гаршы Бәһрејн халгынын сүлһамиз етиразлары давам едир.

  Өлкәнин бүтүн реҝионларын етираз аксијасы бүрүјүб. Һәтта бәзи рајонларда аксија иштиракчылары илә Хәлифә вәһһаби режимин Сәуди Әрәбистанындан ҝәтиздирдији рәһимсиз һәрбичиләр арасында гаршыдурма јараныб.

  Давамы ...
 • Фарс Көрфәзи кәнарында јашајан дөвләтләр

  Хәлифә сүлаләсинин дахили ишләр назирлији Шејх Әли Сәлманы ҹинајәт шөбәсинә чағырыб – Фото

  Хәлифә сүлаләсинин ҝүҹ структурлары чағырыш вәрәгәсини Шејх Әли Сәлмана тәгдим етмәк истәјәркән евини мүһасирәјә алыблар.

  Вәһһаби режиминин ДИН-и чағырыш вәрәгәсиндә Шејх Әли Сәлмандан 27 Декабр тарихдә “истентаг” олунмаг үчүн пајтахт Мәнамәнин “Әдлијјә” мәнтәгәсиндә јерләшән “Ҹинајәт Үзрә Истентаг Бинасы”на ҝәлмәсини истәјибләр. Мәлумата ҝөрә, режимин чағырыш вәрәгәсинә кәскин етираз едән Бәһрејн Шиәләри билдирибләр ки, Шејх Әли Сәлманын ҹинајәт ишләри үзрә ахтарыш бинасына чағрылмасы һеч ҹүр гәбул едилмәздир...

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди