• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Шејх Абдуллаһ әл-Дәггаг: Танклары илә үзәримиздән кечмәлидирләр ки, Ајәтуллаһ Иса Гасимә тохуна билсинләр!

  Ајәтуллаһ Иса Гасимин евинин гаршысындакы халгын сон ана гәдәр мүбаризә апараҹағыны билдирән Шејх Абдуллаһ әл-Дәггаг, режими гәрарыны дәјишмәјә чағырыб.

  Давамы ...
 • Али Хәлифә Зүлмү Давам Едир

  Бәһрејнли Шәһидин мөһтәшәм дәфн мәрасими – Фото

  Вифаг Ҹәмијјәтинин Баш Катибинин Мүавини Шејх Һәсән Дејһи дә, мәрасимдә чыхыш едәрәк Али Хәлифә режиминин јүрүтдүјү ирги ајры-сечкилик сијасәтләрини вә Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин мәһкум етмәсини кәскин сүрәтдә тәнгид едәрәк хәбәрдарлыг едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә режимин ҹинајәтләри сәнҝимир, Бәһрејн Алимләр Дәрнәјинин сәдринә 15 ил һәбс ҹәзасы верилди

  Сејјид Мәҹид әл-Мәшәл исә јеҝанә ҝүнаһынын өлкәдә азлыг тәшкил едән мөвҹуд вәһһаби режими тәрәфиндән һагсызлыға мәруз галан вә өллкәдә әксәријјәти тәшкил едән Бәһрејн шиәләрини, һабелә шиәләрин дини лидери Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасими мүдафиә етмәк олдуғуну билдириб.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Хәбәрләри

  Минләрләр бәһрејнли Шејх Иса Гасимин мүһакимә олунмасына етираз олараг хијабанлара төкүлүшдү – Фото

  Аксија сүбһ намазына кими давам едиб. Бәһрејнлиләр етираз әламәти олараг өтән ҝеҹә саат 20:30-да өлкәнин бүтүн јерләриндә ишыглары сөндүрүбләр. Саат 21:00-да исә өлкәдәки бүтүн евләрдән Алаһу Әкбәр сәдалары ҝөјә уҹалыб. Даһа сонра исә һамылыгла күчә вә хијабанлара ахышыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә режимин муздлулары ҝеҹә саатларында бәһрејнлиләри силаһла атәшә тутду - Фото

  Әбу Сәби мәнтәгәсиндә дә, халг етираз аксијасы кечирәрәк шаһ Һәмд бин Иса Али Хәлифәјә гаршы шүарлар сәсләндирибләр... Хәлифә режиминин муздлулары исә, сүлһмәрамлы аксија иштиракчыларына гаршы зор тәтбиг едәрәк одлу силаһлардан истифадә едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә гүввәләри Шејх Иса Гасимин мәнзилинә јахынлашдыгдан сонра халг ајаға галхды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ганунсуз Али Хәлифә режимин тәһлүкәсизлик гүввәләринин машынлары Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин мәнзилинә јахынлашдыгдан сонра Бәһрејн алимләринин дәвәти илә халг ајаға галхды. Шејх Иса Гасимин мәнзили әтрафына топлашан халг күтләси мүхтәлиф шүарлар верәрәк Ајәтуллаһ Гасимә дәстәк олдугларыны елан едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ шејх Иса Гасимә дәстәк верән бәһрејнлиләр әл Кәрадә шәһидләрини андылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгынын Али Хәлифә ганичән вәһһаби режиминә гаршы етиразлары јени мәрһәләјә дахил олуб. Белә ки, артыг 21 ҝүндүр ки, өлкәдә әксәријјәти тәшкил едән лакин буна бахмајараг бүтүн сосиал вә сијаси һүгугларындан мәһрум олан Бәһрејн халгы диктатор режиминин Ајәтуллаһ Иса Гасими вәтәндашлыгдан мәһрум етмәсини гынајарлар. Аксијачылар шејх Иса Гасымын Манаманын Әд-Дираз рајонундакы евинин гаршысында отураг аксијаларына давам етдирирләр. Онлар тәкҹә Бәһрејн мәзлумларынын һүгугларыны дејил һәтта Ирагын пајтахты Бағдадын Кәрада рајонундакы тиҹарәт мәркәзиндә 290-дан артыг инсанын һәлак олмасыны да гынајырлар. Бәһрејн Шиәләри Ираг халгынын дәрдинә шәрик олдуғуну билдириб вә шәһидләрин руһларына дуалар едиб Гуран охујублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Шејх Иса Гасимин леһинә башланан анти-Хәлифә пикет 18-ҹи ҝүнә гәдәм гојду - Фото

  Хатырладаг ки, Бәһрејн тарих боју Иран әразиси олмуш вә 16-ҹы әсрин әввәләриндә португаллар тәрәфиндән ишғал едилир. 17-ҹи әсирин биринҹи рүбүндә азад олунан Бәһрејн јенидән Ирана – Сәфәвиләр дөвләтинин тәркиб һиссәсинә дахил едилир. 18-ҹи әсрин 80-ҹы илләриндә исә Инҝилтәрә Бәһрејни ишғал едир вә өз протекторатлығына чевирир. Биринҹи Дүнја мүһарибәси дөврүндә Бәһрејндә Инҝилтәрәнин ири һәрби базасы јарадылмышдыр. Иран һөкүмәти Бәһрејни ганунсуз олараг ишғал едилмиш Иран әразиси һесаб едирди. 20-ҹи илләрин сонунда Американын "Бәһрејн петролеум компани"(БАПКО) нефт ширкәти Бәһрејнә сохулмаға башлады. Бәһрејн илк өнҹә Инҝилтәрә даһа сонра АБШ васитәсилә 1946-ҹы илдә рәсми сүрәтдә Иранын тәркиб һиссәсиндән ајрылараг Иран-Фарс көрфәзиндә Инҝилтәрә һөкүмәтинин игамәтҝаһына чеврилди. Даһа сонра исә АБШ-ын бир баша дәхаләтилә 1968-ҹи илдә Бәһрејн, Гәтәр вә Мүгавиләли Оман Әрәб Әмирликләри Федерасијасыны јаратдылар. 1971-ҹи ил августун 14-дә Бәһрејн мүстәгил суверен дөвләт елан едилди вә БМТ-нин 26-ҹы сессијасында БМТ-јә үзв гәбул олунду.

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Гүдс Ҝүнү

  Ајәтуллаһ Иса Гасим: "Әрәбләр Гүдсү чох уҹуз сатдылар"

  Шејх Иса Гасим: “Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү Фәләстинин мәсәләсинин вә Гүдс вә Әл-Әгсанын дәјәрини Ислам үммәтинин дүшүнҹә вә виҹданында ҹанлы сахламагдадыр. Ҝүндән ҝүнә әрәбләрин мөвгејиндә рәзаләт вә рүсвајчылыг артмагдадыр вә онлар ҝетдикҹә зәифләјирләр”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ Иса Гасимин нүмајәндәси: Али хәлифә режими ахмаглыг едәрсә силаһлы етиразлара әл атылаҹаг

  Меһр: -Гасим Сүлејманинин бу барәдә олан мәктубуну неҹә дәјәрләндирирсиниз? -Бу мәктуб, дәгиг вахтда вә дәгиг шәраитдә ҝөндәрилди. Мәктубда, Али-Хәлифәнин, гырмызы хәттә һүҹум етдији гејд олунмушду. Режимин гаршысында икинҹи бир јол да вар. О да, Шејхин вәтәндашлығыны ҝери гајтарараг, онунла мүзакирәләрә башламагдыр. Али-Хәлифә гырмызы хәтләримизә һүҹум етмәјә давам едәрсә, һәгигәт вә һесабламалар дәјишәҹәкдир вә мүмкүндүр ки, халгын һәјата кечирәҹәји ингилаб Али-Хәлифә режиминин сону олсун.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн халгы Шејх Әли Сәлманын азад едилмәси үчүн аксија етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгынын ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы етираз аксијалары давам едир. Белә к и, аксија иштиракчылары режим тәрәфиндән азад фикир вә чыхышларына ҝөрә, һәбс едилән Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлман башда олмагла бүтүн сијаси мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Бәһрејн Халгы 2001-ҹи ил 14 Феврал тарихдән етибарән өлкәләринин ганун чәрчивәсиндә әдаләтлә идарә олунмасыны вә өлкәјә ганунсуз сүрәтдә һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Хәлифә падшаһлыг режиминин ләғв едилмәсини тәләб едирләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн “Әмәл” Тәшкилатынын Баш Катиби вә даһа ики нүфузлу руһани 5 илдән сонра азад олунду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ганунсуз Али Хәлифә вәһһаби режими тәрәфиндән 5 ил әввәл һәбс олунан нүфузлу Шиә руһаниләрдән үчү азад олунуб. Шејх Меһди Мусәвидән сонра Шејх Муһәммәд Әли Әл-Мәһфуз вә Ҹасим Дәмстани дә бу ҝүн ҝүнорта саатларында азадлыға чыхыб. Онларын һәр биринә 10 ил һәбс ҹәзасы верилмишди. Бу ҝүнләрдә исә апеллјасија мәһкәмәси онларын һәбсини 5 илә салараг азад олунма гәрарыны вериб. Шејх Муһәммәд Әли Әл-Мәһфуз өлкәнин “Әмәл” һәрәкатынын баш катиби олуб вә 5 ил һәбс һәјатындан сонра бу ҝүн сәрбәст бурахылыб.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Ингилабы Давам Едир

  Ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы чыхан Бәһрејн халгы Шејх Әли Сәлманын азад олунмасыны тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнин Дәраз мәнтәгәси ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы ҝениш аксија тәшкил верәрәк Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлман башда олмагла бүтүн сијаси мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн Ингилабы давам едир, ганунсуз Али Хәлифә режиминә гаршы аксијалар сәнҝимир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мәзлум Бәһрејн халгы өтән ҝүн Ҹүмә Намазындан сонра ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы аксија кечирибләр. Дираз мәнтәгәсиндә етираз митинги кечирән аксија иштиракчылары Бәһрејн прокурорлуғунун Һәмд мәнтәгәсинин Ҹүмә Намазына рәһбәрлик едән Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Мәнсијә гаршы сүрдүјү иттиһамлары мәһкум етдиләр. Ејни заманда митинг иштиракчылары Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Әли Сәлман вә Шејх Мәнсинин шәкилләрини әлләриндә тутараг 2011-ҹи илдән бу ҝүнә кими зоракылыгла һәбс едилән бүтүн Шиә мәһбусларынын тез бир заманда азад едилмәләрини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејнинн Муһриг сакинләри Шејх Әли Сәлмана дәстәк олдугларыны елан едибләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнин Муһриг мәнтәгәси сакинләриндән ибарәт бир груп шәхс ганунсуз Али Хәлифә режимин зинданларында јатан Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлманын мәнзилинә ҝедәрәк онунла һәмрәј олдугларыны бир даһа ачыглајыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, узун илләр Али Хәлифә вәһһаби падшаһлыг режими алтында јашајараг һүгуглары тапданан Бәһрејн Халгы 15 апрел 2016-ҹы илдә јенидән аксија тәшкил едәрәк мөвҹуд режимә гаршы Ингилабын давам етдирәҹәкләрини билдирибләр. Етиразчылар әлләриндә Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлман вә с. сијаси мәһбусларын шәкилләрини тутараг бүтүн Шиә мәһбусыарына азадлыг тәләб едибләр. Гејд едәк ки, 2011-ҹи илин Феврал ајынын 14-дән башлајараг Али Хәлифә вәһһаби падшаһлыг режими Бәһрејнли гадын, ушаг вә јашлы инсанлары мүхтәлиф бәһанәләр илә тутараг зинданлара салыр вә бир чохларыны Шәһадәтә јетирир...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејнлиләр Формула 1 вә Ал-Хәлифә диктатор режиминә гаршы аксијаларыны давам етдирир – Фото

  Етиразчылар башда Вифаг Партијасынын Баш Катиби Шејх Әли Сәлман олмагла диктатор режими тәрәфиндән һәбс олунан бүтүн сијаси мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә режими Шиәләри өлдүрмәјә тәшвиг едән 17- бејнәлхалг китаб сәрҝиси ачыб - Фото

  Белә ки, “Бәһсләр вә Дәрсләр үчүн Бәһрејн Еви” адлы нәшријјәнин чап етдирдији “әл-Говлил һәсән фимә јәстәгбиһу вә әммә јәсән” китабыда нүмајиш етдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејндә мәрһум Әлламә Вадиинин хатирәси анылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгы ҝөркәмли руһани Әлламә Сејјид Ҹәвад Вадиинин хатирәсини әл-Сар һүсејнијјәсиндә аныблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн халгы сијаси мәһбусларын тез бир заманда азад олмаларыны тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгынын јүзләрлә кәсими пајтахт Мәнамәин гәрб наһијјәсиндә етираз митинги кечирәрәк ганунсуз Хәлифә режими тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едиләрәк зинданлара салынмыш сијаси мәһбусларын тез бир заманда гејдсиз вә шәртсиз азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејнлиләр Шејх Әли Сәлманла һәмрәј олдугларыны бир даһа елан етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнин Һәмд мәнтәгәсинин сакинләри ганунсуз вәһһаби режими тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш Бәһрејн Вифаг-һәмрәјлик Партијасынын Сәдри Шејх Әли Сәлманын евиндә топлашараг, бир даһа Шејх Әли Сәлманла һәмрәј олдугларыны елан едибләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Хәбәрләри

  Бәһрејн Ингилабы, 5 ил зүлмә гаршы мүгавимәт - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Ислам Ингилабынын Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи Бәһрејн Ингилабы һагда бујуруб: “Ислам Ојаныышы баш верән өлкәләр арасында Бәһрејн халгынын мәзлумлуғу диҝәр өлкәләрә нисбәтдә даһа артыг вә чохдур. Артыг беш илдән артыгдыр ки, бу халгын мәзлумлуғу һәлә дә, давам едир...”

  Давамы ...
 • Бәһрејн Ингилабынын 5-ҹи Ил Дөнүмү

  Бәһрејн: Сүлһмәрамлы Халг ов силаһларынын гурбанына чеврилиб – Фото +18

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 2011-ҹи илин 14 Феврал ајындан башлајараг бу ҝүнә кими сәләфи әгидәли Хәлифә сүлаләси Бәһрејн Халгына гаршы амансыз рәфтарлар едәрәк, сүлһмәрамлы аксија иштиракчыларыны мүхтәлиф силаһлар илә о ҹүмләдән ов түфәнҝи илә јаралајыр вә Шәһадәтә јетирир.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабына Дәстәк

  Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Бәһрејн Ингилабынын 5-ҹи ил дөнүмү мүнасибәти илә Бәјанат верди

  Бәһрејн Ингилабы дүнјанын мүхтәлиф өлкәләринин дәстәјини газана билди. Вә сәбәб олду ки, Фарс Көрфәзи әтрафында олан Әрәб дөвләтләринин сакинләри дә, тәдриҹән өз өлкәләриндә халгын сијаси, иҹтимаи вә игтисади олајларда иштирак етмәкләрини тәләб етсинләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн Шиәләри вәһһабиләрин виран етдикләри Мәсҹиддә намаз гылырлар – Фото

  Гејд едәк ки, гәддзр Али Хәлифә режими 2011-ҹи илдә Бәһрејн халгындан интигам алмаг мәгсәди илә, тәкҹә 38 Мәсҹиди виран едәрәк јерлә јексан етмишдир. Амма буна бахмајараг Бәһрејнлиләр фүрсәт әлә дүшән кими Мәсҹидин јериндә ҹамаат намазы бәрпа едирләр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы Давам Едир

  Бәһрејн Шиәләринин Хәлифә сүлаләсинә гаршы етираз аксијалары ҝеҹәләр давам едир – Фото

  Аксијалары ҝеҹәләр кечирдән Бәһрејнлиләр мүхтәлиф шүарларла јазылмыш плакартлар тутараг Шиә сојгырымына, сијаси мәһбусаларын һәбсинә, әһалинин мәзһәб мәнсубијјәтинә ҝөрә, тәһгир вә тәгиб олунмасына сон гојулараг, сијаси вә игтисади әдаләтин бәрпа едилмәсин тәләб едибләр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди