• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Шејх Әли Салман БМТ-јә етираз етди БМТ дә Бәһрејн һакимијјәтини тәнгид етди

  Шејх Әли Салман: БМТ Инсан Һагглары Шурасы Бәһрејн һакимијјәти барәдә аддымлар атмалыдыр

  БМТ-нин инсан һүгуглары үзрә али комиссары Зејд ибн Раад әл-Һүсејн дүнән мәсәлә илә бағлы вердији ачыгламада Бәһрејндә инсан һүгугларынын позулмасыны писләјәрәк, һәбсләрин һәлә дә давам етдирилмәси, халг етиразларынын гаршысынын алынмасы вә өлкәдәки мөвҹуд һуманитар һүгугларын фаҹиә сәвијјәсинә чатдығыны ачыглајыб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејнлиләр Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимә дәстәк вердиләр. Аксијалар давам едир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгы Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин Дираз мәнтәгәсиндә јерләшән мәнзили гаршысында топлашараг Хәлифә сүлаләсинә етиразларыны билдирибләр. Гејд едәк ки, Бәһрејнә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш Хәлифә сүлаләси Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин вәтәндашлығыны әлиндән алыблар. Гәзәбли халг күтләси өз нөвбәсиндә артыг 80 ҝүндүр ки, Ајәтуллаһ Иса Гасимә дәстәк олдугларыны билдирирләр. Вәһһаби әгидәли олан Али Хәлифә режими өлкәдә мәзһәбләр арасы савашын шиддәтләнәси зәмининдә мүхтәлиф фәалијјәтләр апарыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн шиәләри 6 һәфтә мүгавимәтдән сонра илк дәфә олара Ҹүмә Намазыны бәрпа етдиләр - Фото

  Дираз мәнтәгәсиндә јерләшән Имам Садиг (әлејһи сәлам) адына Мәсҹиддә топлашан бәһрејнлиләр Ҹүмә Намазыны Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Муһсин Ғурејфинин архасында гылыблар.

  Давамы ...
 • Вәһһаби Ҹинајәтләри Сәнҝимир

  Ганунсуз Али Хәлифә режиминин мүһакимә етдији Шиә алимләринин сајы 47-јә чатыб

  БМТ-ин Инсан Һүгуглары Тәшкилаты, Бејнәлхалг Әфв Тәшкилаты вә Авропа Иттифагынын Инсан Һүгуглары тәшкилатларындан Бәһрејн режиминин динҹ аксијалара вә Шиә алимләринә гаршы зоракы сијасәтини писләјән бәјанатлар верилиб.

  Давамы ...
 • Кечәл Бахар Ҝүзҝүјә Адын Өзҝәјә

  Бәһрејн режими БМТ-нин инсан һаглары шурасынын етиразларына мүнасибәт билдириб

  "Өлкәмиздән хәраҹ алмаг истәјәнләрә бир ан олса белә фикир вермәјәҹәјик, хүсусән дә БМТ-јә."

  Бәһрејндә Шиәләрин һаггыны тапдаг алтында гојан Хәлифә сүлаләсинин хариҹи ишләр назири даһа сонра белә дејиб: “Өлкәмиз инсан һаглары шурасы илә ән чох һәмкарлыг едән өлкәләрдәндир. Бу шура сон заманлар сијасәтбазлыг едир, лакин бунун бизә һеч бир тәсири олмајаҹаг.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә вәһһаби режими бу һәфтә дә, шиәләрин Ҹүмә Намазыны бәрпа етмәсинә мане олду - Фото

  Гејд едәк ки, БМТ-нин мәсул шәхсләри бир неч ҝүн өнҹә Бәһрејн һакимијјәтинә өлкәдә Шиәләрин һүгугларына һөрмәтлә јанашмаларыны истәјибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Минләрлә бәһрејнли Али Хәлифә сүлаләсинә гаршы чыхды, Ајәтуллаһ Иса Гасимә Азадлыг! – Фото

  Хатырладаг ки, Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасим Бәһрејн Кәрамәт Ингилабынын мәнәви атасы кими таныныр. О, 1971-ҹи илдә Бәһрејн өлкәсинин јениҹә әрсәјә ҝәлдији заман Нәҹәфи Әшрәфдән ҝеријә өз евинә гајыдыр. Сәс чохлуғу илә, Бәһрејн Милли Мәҹлисинә үзв сечилир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Шејх Абдуллаһ әл-Дәггаг: Танклары илә үзәримиздән кечмәлидирләр ки, Ајәтуллаһ Иса Гасимә тохуна билсинләр!

  Ајәтуллаһ Иса Гасимин евинин гаршысындакы халгын сон ана гәдәр мүбаризә апараҹағыны билдирән Шејх Абдуллаһ әл-Дәггаг, режими гәрарыны дәјишмәјә чағырыб.

  Давамы ...
 • Али Хәлифә Зүлмү Давам Едир

  Бәһрејнли Шәһидин мөһтәшәм дәфн мәрасими – Фото

  Вифаг Ҹәмијјәтинин Баш Катибинин Мүавини Шејх Һәсән Дејһи дә, мәрасимдә чыхыш едәрәк Али Хәлифә режиминин јүрүтдүјү ирги ајры-сечкилик сијасәтләрини вә Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин мәһкум етмәсини кәскин сүрәтдә тәнгид едәрәк хәбәрдарлыг едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә режимин ҹинајәтләри сәнҝимир, Бәһрејн Алимләр Дәрнәјинин сәдринә 15 ил һәбс ҹәзасы верилди

  Сејјид Мәҹид әл-Мәшәл исә јеҝанә ҝүнаһынын өлкәдә азлыг тәшкил едән мөвҹуд вәһһаби режими тәрәфиндән һагсызлыға мәруз галан вә өллкәдә әксәријјәти тәшкил едән Бәһрејн шиәләрини, һабелә шиәләрин дини лидери Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасими мүдафиә етмәк олдуғуну билдириб.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Хәбәрләри

  Минләрләр бәһрејнли Шејх Иса Гасимин мүһакимә олунмасына етираз олараг хијабанлара төкүлүшдү – Фото

  Аксија сүбһ намазына кими давам едиб. Бәһрејнлиләр етираз әламәти олараг өтән ҝеҹә саат 20:30-да өлкәнин бүтүн јерләриндә ишыглары сөндүрүбләр. Саат 21:00-да исә өлкәдәки бүтүн евләрдән Алаһу Әкбәр сәдалары ҝөјә уҹалыб. Даһа сонра исә һамылыгла күчә вә хијабанлара ахышыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә режимин муздлулары ҝеҹә саатларында бәһрејнлиләри силаһла атәшә тутду - Фото

  Әбу Сәби мәнтәгәсиндә дә, халг етираз аксијасы кечирәрәк шаһ Һәмд бин Иса Али Хәлифәјә гаршы шүарлар сәсләндирибләр... Хәлифә режиминин муздлулары исә, сүлһмәрамлы аксија иштиракчыларына гаршы зор тәтбиг едәрәк одлу силаһлардан истифадә едиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә гүввәләри Шејх Иса Гасимин мәнзилинә јахынлашдыгдан сонра халг ајаға галхды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ганунсуз Али Хәлифә режимин тәһлүкәсизлик гүввәләринин машынлары Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин мәнзилинә јахынлашдыгдан сонра Бәһрејн алимләринин дәвәти илә халг ајаға галхды. Шејх Иса Гасимин мәнзили әтрафына топлашан халг күтләси мүхтәлиф шүарлар верәрәк Ајәтуллаһ Гасимә дәстәк олдугларыны елан едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ шејх Иса Гасимә дәстәк верән бәһрејнлиләр әл Кәрадә шәһидләрини андылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгынын Али Хәлифә ганичән вәһһаби режиминә гаршы етиразлары јени мәрһәләјә дахил олуб. Белә ки, артыг 21 ҝүндүр ки, өлкәдә әксәријјәти тәшкил едән лакин буна бахмајараг бүтүн сосиал вә сијаси һүгугларындан мәһрум олан Бәһрејн халгы диктатор режиминин Ајәтуллаһ Иса Гасими вәтәндашлыгдан мәһрум етмәсини гынајарлар. Аксијачылар шејх Иса Гасымын Манаманын Әд-Дираз рајонундакы евинин гаршысында отураг аксијаларына давам етдирирләр. Онлар тәкҹә Бәһрејн мәзлумларынын һүгугларыны дејил һәтта Ирагын пајтахты Бағдадын Кәрада рајонундакы тиҹарәт мәркәзиндә 290-дан артыг инсанын һәлак олмасыны да гынајырлар. Бәһрејн Шиәләри Ираг халгынын дәрдинә шәрик олдуғуну билдириб вә шәһидләрин руһларына дуалар едиб Гуран охујублар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Шејх Иса Гасимин леһинә башланан анти-Хәлифә пикет 18-ҹи ҝүнә гәдәм гојду - Фото

  Хатырладаг ки, Бәһрејн тарих боју Иран әразиси олмуш вә 16-ҹы әсрин әввәләриндә португаллар тәрәфиндән ишғал едилир. 17-ҹи әсирин биринҹи рүбүндә азад олунан Бәһрејн јенидән Ирана – Сәфәвиләр дөвләтинин тәркиб һиссәсинә дахил едилир. 18-ҹи әсрин 80-ҹы илләриндә исә Инҝилтәрә Бәһрејни ишғал едир вә өз протекторатлығына чевирир. Биринҹи Дүнја мүһарибәси дөврүндә Бәһрејндә Инҝилтәрәнин ири һәрби базасы јарадылмышдыр. Иран һөкүмәти Бәһрејни ганунсуз олараг ишғал едилмиш Иран әразиси һесаб едирди. 20-ҹи илләрин сонунда Американын "Бәһрејн петролеум компани"(БАПКО) нефт ширкәти Бәһрејнә сохулмаға башлады. Бәһрејн илк өнҹә Инҝилтәрә даһа сонра АБШ васитәсилә 1946-ҹы илдә рәсми сүрәтдә Иранын тәркиб һиссәсиндән ајрылараг Иран-Фарс көрфәзиндә Инҝилтәрә һөкүмәтинин игамәтҝаһына чеврилди. Даһа сонра исә АБШ-ын бир баша дәхаләтилә 1968-ҹи илдә Бәһрејн, Гәтәр вә Мүгавиләли Оман Әрәб Әмирликләри Федерасијасыны јаратдылар. 1971-ҹи ил августун 14-дә Бәһрејн мүстәгил суверен дөвләт елан едилди вә БМТ-нин 26-ҹы сессијасында БМТ-јә үзв гәбул олунду.

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Гүдс Ҝүнү

  Ајәтуллаһ Иса Гасим: "Әрәбләр Гүдсү чох уҹуз сатдылар"

  Шејх Иса Гасим: “Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү Фәләстинин мәсәләсинин вә Гүдс вә Әл-Әгсанын дәјәрини Ислам үммәтинин дүшүнҹә вә виҹданында ҹанлы сахламагдадыр. Ҝүндән ҝүнә әрәбләрин мөвгејиндә рәзаләт вә рүсвајчылыг артмагдадыр вә онлар ҝетдикҹә зәифләјирләр”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ Иса Гасимин нүмајәндәси: Али хәлифә режими ахмаглыг едәрсә силаһлы етиразлара әл атылаҹаг

  Меһр: -Гасим Сүлејманинин бу барәдә олан мәктубуну неҹә дәјәрләндирирсиниз? -Бу мәктуб, дәгиг вахтда вә дәгиг шәраитдә ҝөндәрилди. Мәктубда, Али-Хәлифәнин, гырмызы хәттә һүҹум етдији гејд олунмушду. Режимин гаршысында икинҹи бир јол да вар. О да, Шејхин вәтәндашлығыны ҝери гајтарараг, онунла мүзакирәләрә башламагдыр. Али-Хәлифә гырмызы хәтләримизә һүҹум етмәјә давам едәрсә, һәгигәт вә һесабламалар дәјишәҹәкдир вә мүмкүндүр ки, халгын һәјата кечирәҹәји ингилаб Али-Хәлифә режиминин сону олсун.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн халгы Шејх Әли Сәлманын азад едилмәси үчүн аксија етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгынын ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы етираз аксијалары давам едир. Белә к и, аксија иштиракчылары режим тәрәфиндән азад фикир вә чыхышларына ҝөрә, һәбс едилән Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлман башда олмагла бүтүн сијаси мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Бәһрејн Халгы 2001-ҹи ил 14 Феврал тарихдән етибарән өлкәләринин ганун чәрчивәсиндә әдаләтлә идарә олунмасыны вә өлкәјә ганунсуз сүрәтдә һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Хәлифә падшаһлыг режиминин ләғв едилмәсини тәләб едирләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн “Әмәл” Тәшкилатынын Баш Катиби вә даһа ики нүфузлу руһани 5 илдән сонра азад олунду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ганунсуз Али Хәлифә вәһһаби режими тәрәфиндән 5 ил әввәл һәбс олунан нүфузлу Шиә руһаниләрдән үчү азад олунуб. Шејх Меһди Мусәвидән сонра Шејх Муһәммәд Әли Әл-Мәһфуз вә Ҹасим Дәмстани дә бу ҝүн ҝүнорта саатларында азадлыға чыхыб. Онларын һәр биринә 10 ил һәбс ҹәзасы верилмишди. Бу ҝүнләрдә исә апеллјасија мәһкәмәси онларын һәбсини 5 илә салараг азад олунма гәрарыны вериб. Шејх Муһәммәд Әли Әл-Мәһфуз өлкәнин “Әмәл” һәрәкатынын баш катиби олуб вә 5 ил һәбс һәјатындан сонра бу ҝүн сәрбәст бурахылыб.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Ингилабы Давам Едир

  Ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы чыхан Бәһрејн халгы Шејх Әли Сәлманын азад олунмасыны тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнин Дәраз мәнтәгәси ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы ҝениш аксија тәшкил верәрәк Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлман башда олмагла бүтүн сијаси мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн Ингилабы давам едир, ганунсуз Али Хәлифә режиминә гаршы аксијалар сәнҝимир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мәзлум Бәһрејн халгы өтән ҝүн Ҹүмә Намазындан сонра ганунсуз Хәлифә режиминә гаршы аксија кечирибләр. Дираз мәнтәгәсиндә етираз митинги кечирән аксија иштиракчылары Бәһрејн прокурорлуғунун Һәмд мәнтәгәсинин Ҹүмә Намазына рәһбәрлик едән Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Мәнсијә гаршы сүрдүјү иттиһамлары мәһкум етдиләр. Ејни заманда митинг иштиракчылары Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Әли Сәлман вә Шејх Мәнсинин шәкилләрини әлләриндә тутараг 2011-ҹи илдән бу ҝүнә кими зоракылыгла һәбс едилән бүтүн Шиә мәһбусларынын тез бир заманда азад едилмәләрини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејнинн Муһриг сакинләри Шејх Әли Сәлмана дәстәк олдугларыны елан едибләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнин Муһриг мәнтәгәси сакинләриндән ибарәт бир груп шәхс ганунсуз Али Хәлифә режимин зинданларында јатан Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлманын мәнзилинә ҝедәрәк онунла һәмрәј олдугларыны бир даһа ачыглајыблар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејн Кәрамәт Ингилабы давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, узун илләр Али Хәлифә вәһһаби падшаһлыг режими алтында јашајараг һүгуглары тапданан Бәһрејн Халгы 15 апрел 2016-ҹы илдә јенидән аксија тәшкил едәрәк мөвҹуд режимә гаршы Ингилабын давам етдирәҹәкләрини билдирибләр. Етиразчылар әлләриндә Вифаг Партијасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әли Сәлман вә с. сијаси мәһбусларын шәкилләрини тутараг бүтүн Шиә мәһбусыарына азадлыг тәләб едибләр. Гејд едәк ки, 2011-ҹи илин Феврал ајынын 14-дән башлајараг Али Хәлифә вәһһаби падшаһлыг режими Бәһрејнли гадын, ушаг вә јашлы инсанлары мүхтәлиф бәһанәләр илә тутараг зинданлара салыр вә бир чохларыны Шәһадәтә јетирир...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејнлиләр Формула 1 вә Ал-Хәлифә диктатор режиминә гаршы аксијаларыны давам етдирир – Фото

  Етиразчылар башда Вифаг Партијасынын Баш Катиби Шејх Әли Сәлман олмагла диктатор режими тәрәфиндән һәбс олунан бүтүн сијаси мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Али Хәлифә режими Шиәләри өлдүрмәјә тәшвиг едән 17- бејнәлхалг китаб сәрҝиси ачыб - Фото

  Белә ки, “Бәһсләр вә Дәрсләр үчүн Бәһрејн Еви” адлы нәшријјәнин чап етдирдији “әл-Говлил һәсән фимә јәстәгбиһу вә әммә јәсән” китабыда нүмајиш етдирилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Бәһрејндә мәрһум Әлламә Вадиинин хатирәси анылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн халгы ҝөркәмли руһани Әлламә Сејјид Ҹәвад Вадиинин хатирәсини әл-Сар һүсејнијјәсиндә аныблар.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki