Ганлы 26 Нојабр Нардаран Һадисәләри

Аббас Һүсејн Азәрбајҹан Халгына мүраҹиәт етди: Аллаһ бизләри имтаһан етмәклә бәрабәр ҹәмијјәти дә имтаһан едир

''Һаггы билиб демәмәк һагсызлығы түғјан етдирмәкдир''

  • Хәбәрин коду : 794326
  • Мәнбә : Meydan tv
Хүласә

Аббас Һүсејн: Тәсәлли тапмаг үчүн анҹаг Әһли-бејтин башына ҝәтирилән мүсибәтләри дүшүнмәклә сакитләширдик...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән илин Нојабр ајынын 26-ы Бакы вахты илә 13:00 радәләриндә, Зөһр вә Әср намазларындан сонра Илһам Әлијевин бир-баша тапшырыглары әсасында Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә төрәдилән ҹинајәтиндән артыг бир кечир. Бу мүнасибәтлә ҝүнаһсыз јерә һәбс едилән Аббас Һүсејн Азәрбајҹан халгына мүраҹиәт едәрәк Нардарн ҹинајәтиндә баш верән фаҹиәләрдән вә бунун әсас сәбәбкарларындан сөз ачыгб.

Аббас Һүсејнин јазысыны сизләрә тәгдим едирик:

Азәрбајҹанын тарихиндә ганлы һадисәләр, инсанларын һагсызлыға вә зүлмә уғрадығы дөврләр чох олмушдур. Кечән әсрин 37-ҹи илләринин һәлә дә ҹанлы шаһидләри вар. Амма нә јазыг ки, биз ишҝәнҹә, һагсызлыг вә зүлмү бу ҝүн анҹаг тарих китабларындан охумуруг. Ҹәми бир ил өнҹә Бакынын јахынлығында, Нардаран кәндиндә илләрдир игтидары зәбт едән гүввәләр гәтлиам төрәтди. Бәлкә дә бу ҝүнүмүзүн ҹинајәтләри 37-ҹи илләри дә ҝеридә гојуб. Тарих тәкрарланыр вә јенә дә зүлмләр, ишҝәнҹәләр, һәбсләрлә ҝәләҹәк нәсилләрин охујаҹағы јени тарих јазылыр.

Тәәссүф ки, Азәрбајҹан совет империјасынын басгылары алтында да, мүстәгиллик дөнәминдә дә ејни шејләри јашады вә бизим ҝәләҹәјә бурахдығымыз тарих дүнән бабаларымызын бизә мирас гојдуғундан фәргли дејил.

Әзиз халгым! Кечән ил баш вермиш Нардаран һадисәләри јаддашлардан силинмәјәҹәк вә јәгин ки, 2015-ҹи илин 26 нојабры Азәрбајҹан тарихиндә дәрин из гојаҹаг. Ҹәмијјәтдә баш верән һаглы наразылыглары дилә ҝәтирәнләри һәр заман һәбсләр, тәһдидләрлә тәсирсиз һала ҝәтирмәк истәјән игтидар "Мүсәлман Бирлији" Һәракатынын илк ҝүнләриндән бизи һагг јолундан, доғрулары сөјләмәкдән чәкиндирмәјә ҹәһд етди. Бизи ләкәләмәјә, дини дөвләт гурмагда, һансыса башга бир өлкәјә аҝентлик етмәкдә ҝүнаһландырмаға чалышды. "Мүсәлман Бирлији" Һәрәкаты јарандығы ҝүндән мөвҹуд һакимијјәтин азғынлығыны, вәтәндашлара гаршы зоракылығыны, әһалинин һаггыны гәсб етмәсини ашкар шәкилдә иҹтимаијјәтә бәјан етмишдир. Һәгигәтләри ешидиб өз ејибләрини дүзәлтмәк, ислаһатлара ҝетмәк јеринә һијләҝәрҹәсинә ојунлар гурараг, Имам Һүсејнин әза ајында өз вәтәндашларынын ганыны ахыдыб өлдүрмәјә, шәрләјәрәк һәбс етмәјә, ишҝәнҹә вермәјә гәрар вердиләр.

Азәрбајҹанын јахын кечмишиндә 20 Јанвар, Хоҹалы кими фаҹиәләр вар. Хоҹалыда баш верән һадисәләр ермәни забитләри тәрәфиндән төрәдилмишдисә, чох тәәссүф ки, Нардаранда бизим башымыза ҝәтирилән мүсибәтләр "өз полисләримиз" тәрәфиндән һәјата кечирилмишди. Хоҹалыда гадынлары ермәни вә рус јараглылары ҝүлләбаран етмидисә, Нардаранда гаршысына чыхан гадын вә һәтта ушагларла да ејни ҹүр рәфтар едәнләр дә онларла ејни маһијјәти вә хисләти пајлашанлар иди. Әлләри бу халгын ганына батан ермәниләр бу өлкәјә ҝәлдикләри заман онлары ән јахшы јерләрдә гонаг едиб хидмәтләриндә дуранлар, назлары илә ојнајанлар, етиразлардан горунмаг үчүн полисләрдән мүһафизә бандасы јараданлар ҝөрүн бизләрә нәләр етдиләр?! Тәсәлли тапмаг үчүн анҹаг Әһли-бејтин башына ҝәтирилән мүсибәтләри дүшүнмәклә сакитләширдик.

Бизә "Бандотдел" адланан ҹәһәннәмдә ишҝәнҹә вердикләриндә бәзән фикирләширдим ки, бәлкә ермәни әсирлијиндәјик? Чүнки ҝөрдүјүмүз ишҝәнҹәләри ермәни әсирлијиндән хилас олмуш сојдашларымыздан динләмишдик. Бир инсанын әлләринин архадан гандалланыб башына гара торба кечириләрәк дөјүлмәси, ишҝәнҹә верилмәси, гејри-инсани рәфтарлара мәруз галмасы, електрикә верилмәси јалныз ермәни әсирлијиндә оланларын башына ҝәлә биләр дејә дүшүнмәјин. Чох тәәссүф ки, бу садаладыгларымдан да артығы полисләр тәрәфиндән башымыза ҝәтирилиб. Чүнки бу һакимијјәт халгына гәним кәсилиб. Онун алдығы силаһлар өз милләтинә јөнәлиб. Гарабағы ишғал едәнләрә ҝүллә атмаға ҹәсарәт етмәјән режим өз вәтәндашларынын ганыны ахытды. Һәмин силаһлар ишғал олунмуш торпагларымызын азадлығы уғрунда истифадә олунсајды, 25 ил әрзиндә һәр ил торпагларымызын ишғал олундуглары ҝүнү анмаз, азад олундуглары ҝүнү гејд едәрдик.

Баш верән мүсибәтләрә ҝөрә кимләрсә үзүлүб нараһат олмасын. Бу оланлар илаһи тәгдирдән кәнар бир шеј дејил. Бу, бир имтаһандыр. Зүлм едәнләр әлбәт, бир ҝүн ҹәзаландырылаҹаглар. Әслиндә, бу һадисәләрдә Аллаһ бизләри имтаһан етмәклә бәрабәр ҹәмијјәти дә имтаһан едир.

Әзиз халгым! Һагсызлыг гаршысында етираз етмәк, зүлмә гаршы мүбаризә апармаг инсанлыг борҹудур. Дин дә бизләрдән егоист иман истәмир. Чүнки дин ҹанлы аләми әһатә едән ҹәмијјәтләрин рифаһыны истәјир. Бизим зүлмә гаршы мүбаризәмиз һамынын рифаһы үчүндүр. Рифаһ, фирәванлыг һәр бир вәтәндашын һаггыдыр. Әҝәр бир ҹәмијјәтдә өзбашыналыг, зүлм, коррупсија баш верирсә, адекват аддым атмаг артыг бир вәзифәдир. Чүнки һаггы билиб демәмәк һагсызлығы түғјан етдирмәкдир. Инанын ки, јашадығыныз бүтүн проблемләрин, дүшдүјүнүз бүтүн чәтинликләрин, гаршылашдығыныз һагсызлыгларын сәбәбкары бу режимдир, режимин әдаләтсизлијидир. Сиз сусдугҹа онлар даһа да азғынлашаҹаг, сиз бојун әјдикҹә, онлар даһа јухары галхмаг үчүн сизи әзиб сындыраҹаг.

Әслиндә, садә инсана олунан зүлм системин чөкмәјинә ҝәтириб чыхарыр. Игтидарын әлиндә олан ҝүҹлә һаггы мәһв етмәк истәји мүбаризәмизин доғрулуғуну бир даһа исбат едир. Һакимијјәтин Нардаранда вәтәндашлара гаршы террор етмәкдә мәгсәди халгына ҝүҹ ҝөстәриб ҝөзүнү горхутмагдыр. Истәдији ҹәмијјәтдәки бүтүн етиразчыларын сәсини боғмагдыр. Анҹаг һесаблаја билмәдикләри шејләр дә вар. Баш верән һадисәләр, ҹәмијјәтдә инсанлара гаршы ҝөстәрилән мүнасибәтләр тәзадлар јарадараг, мүбаризә руһијјәсини дирилтмиш, зүлмләрдән горхмамаг әзмини јаратмышдыр.

Тарихдә һеч вахт мүбаризә мејданлары бош галмајыб. Әҝәр мүәјјән заманларда мүбаризләр һәбсханалара дүшсәләр дә, сүрҝүнләрә мәруз галсалар да, шәһадәтә јетишсәләр дә, јениләрини, даһа да мүкәмәлләрини, гәтијјәтли давамчыларыны јетишдирибләр. Зүлм едәнләр истәмәсәләр дә, әдаләт өз јерини тапаҹагдыр. О заман һәр кәс һүрријәтини газанаҹагдыр. Бизләри гандаллајыб дөрд дивара мәһкум едәнләр, јалан долу иттиһам һазырлајанлар, сифаришлә һөкм чыхаранлар, унутмасынлар ки, онларын зәнҹири башгаларынын әлиндәдир.

Бизим сивил мүбаризәмиздә гејри-инсани рәфтарла гәтлә јетирилмиш дөрд шәһидимиз вар. Аналарымызын гурумајан ҝөз јашлары вар. Мәним гардашларым азадлығын шәһидидирләр! Мәним гардашларым виҹданын шәһидидирләр! Онлар инсанлыг, һагг јолунун шәһидләридирләр! Ислам дининдә шәһидлик ән уҹа зирвә сајылыр. Бизим гардашалрымыз бу зирвәјә чатдылар вә онларын төкүлән ганынын, архаларындан ахыдылан һәр дамла ҝөз јашынын мәсулијјәти бу һакимијјәтдәкиләрин үзәриндәдир.

2016-ҹы или "мултукултурализм или" елан едиб әслиндә, өз вәтәндашына гәним кәсилән бир игтидар артыг өз симасыны ҝизләдә билмир. Биз бу ҝүн өлкәдә түғјан едән өзүбашыналыг вә әдаләтсизликләри зиндан диварлары арасындан изләјиб ешидирик. Азәрбајҹан инсаны һазыркы игтидарын террор маһијјәтли сијасәтиндән әзијјәт чәкир. Биз буна ҝөз јумдугҹа, һәлә чох Нардаран һадисәләри олаҹаг. Биз сусдугҹа Азәрбајҹанын бүтүн бөлҝә, кәнд, гәсәбәләри бу һакимијјәтин зоракы хисләтиндән нәсибини алаҹаг. О үздән дә Нардаран һадисәләринин илдөнүмүндә бир даһа јахшы дүшүнүб гәрар вермәлијик: Ја өлкәмизә саһиб чыхыб һагг давамызы сона гәдәр апараҹағыг, ја да һагларымызы әлдән вериб ҝәләҹәјимизи вә талејимизи бу амансыз игтидара тәслим едәҹәјик.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди