Ганлы Нардаран Фаҹиәсинин Давамы

Т.Бағырзадә: Онлар Илһам Әлијеви тәфтиш етсинләр.Һакимијјәт дәјишиклији онсуз да олаҹаг. Бу сивил јолла олса, даһа јахшы олар.

Һаким Аббас Һүсејнову залдан чыхарды. Мүттәһимләр Аббас Һүсејнов олмадан иҹласын кечирилмәсинә етираз едибләр.

  • Хәбәрин коду : 780547
  • Мәнбә : Мејдан ТВ
Хүласә

Тале Бағырзадә чыхыш едиб. О, билдириб ки, телеканалларда диндарларла бағлы тәблиғат апарылыр:"Милли Шуранын, Әли Кәримлинин, Ҹәмил Һәсәнлинин иманыны тәфтиш едәнләрин өзләринин иманыны тәфтиш етмәк лазымдыр. Нардаранда матәм бајраглары тапдалананда, ган төкүләндә һарда иди онлар? Онлар Илһам Әлијеви тәфтиш етсинләр. Бизи өлдүрән, зүлм едән Милли Шура дејил. Бу һакимијјәт ермәниләрә сәрф едир. Биз истәјирик бу халг бир ҝүн ҝөрсүн. Һакимијјәт үчүн дин мараглы дејил. Онлар инсанлығын дүшмәнидир. Даһа актив олмаг вә аксијалара дәстәк вермәк лазымдыр. Аксија заманы сүни әнҝәл јарадырлар. Демәк ки, горхурлар. Һакимијјәт дәјишиклији онсуз да олаҹаг. Бу сивил јолла олса, даһа јахшы олар. Бунлар илләрди зәли кими халгын ганыны сүмүрүр. Бизим мүбаризәмиз һе бир диндар кәсимлә јох, һакимијјәтләдир. О да етдикләри зүлмләрә ҝөрә. Гијамәтдә илк суал "нијә сусдун" олаҹаг. Сүннисән, шиәсән јох".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сентјабрын 14-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә "Мүсәлман Бирлији " Һәрәкатынын үзвү Талеһ Бағырзадә, АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлы вә Нардаран һадисәләриндә тәгсирләндириллән диҝәрләринин иши үзрә нөвбәти мәһкәмә просеси кечирилиб.

Бизә зүлм едән Милли Шура иди?

Просес башламаздан әввәл Талеһ Бағырзадә чыхыш едиб. О, билдириб ки, телеканалларда диндарларла бағлы тәблиғат апарылыр:"Милли Шуранын, Әли Кәримлинин, Ҹәмил Һәсәнлинин иманыны тәфтиш едәнләрин өзләринин иманыны тәфтиш етмәк лазымдыр. Нардаранда матәм бајраглары тапдалананда, ган төкүләндә һарда иди онлар? Онлар Илһам Әлијеви тәфтиш етсинләр. Бизи өлдүрән, зүлм едән Милли Шура дејил. Бу һакимијјәт ермәниләрә сәрф едир. Биз истәјирик бу халг бир ҝүн ҝөрсүн. Һакимијјәт үчүн дин мараглы дејил. Онлар инсанлығын дүшмәнидир. Даһа актив олмаг вә аксијалара дәстәк вермәк лазымдыр. Аксија заманы сүни әнҝәл јарадырлар. Демәк ки, горхурлар. Һакимијјәт дәјишиклији онсуз да олаҹаг. Бу сивил јолла олса, даһа јахшы олар. Бунлар илләрди зәли кими халгын ганыны сүмүрүр. Бизим мүбаризәмиз һе бир диндар кәсимлә јох, һакимијјәтләдир. О да етдикләри зүлмләрә ҝөрә. Гијамәтдә илк суал "нијә сусдун" олаҹаг. Сүннисән, шиәсән јох".

Ҹәримә камерасына салындым

Даһа сонра иҹлас башлајыб. Иҹласда чыхыш едән Аббас Һүсејнов Милли Шуранын аксијаларына дәстәк олдуғу үчүн ҹәримә камерасына салындығыны дејиб: "Иҹазәли аксијаја дәстәк олдуғум үчүн буну едирләр. Дејирләр, ҝөстәриш Президент Апаратындан ҝәлиб. Бизим азадлығымызы әлимиздән алыблар". Һаким исә бунун иҹласа дәхли олмадығыны, бунун мәһкәмә јолу илә вәкилләр тәрәфиндән һәлл олуна биләҹәјини дејиб. Даһа сонра тәгсирләндирилән шәхсләрин "Шрек" адландырдығл БМҸМИ-нин әмәкдашы Ибраһим Казымов ифадә вериб. О, Расим Ҹәбрајылову зәрәрсизләшдирдијини дејиб. Билдириб ки, ондан силаһ ҝөтүрүлүб вә Расим онлара атәш ачыб.

Тәгсирләндирилән шәхсләр исә ондан уҹадан данышмағы вә онларын үзүнә бахмағы тәләб едибләр. Шаһид исә онлара "гәһрәманлыг етмисиниз ки, үзүнүзә бахым?"ҹавабыны вериб. Бу тәгсирләндирилән шәхсләр тәрәфиндән наразылыгла гаршыланлб. Һаким фасилә елан едиб.

Горхурсуз, сизи дә "Бандотдел"дә ишҝәнҹә верәрләр?

Фасиләдән сонра һаким дејиб ки, И.Казымов даһа сонра чағыырлыб ифадәсинә давам едәҹәк. Иҹласда БМҸМИ-нин әмәкдашы Камил Мәммәдов да ифадә вериб. О, Агил Исмајылову зәрәрсизләшдирдијини дејиб. Билдириб ки, ондан гумбара чыхыб. О, һәјәтдән партлајыҹы гурғу тапылдығыны десә дә, ону тәсвир едә билмәјиб. Вәкилләр ондан атышманын дајанма сәбәбини сорушублар. Шаһид "јәгин ағыллары башларына ҝәлди" дејә ҹаваб вериб. Бу да наразылыгла гаршыланыб. Аббас Һүсејнов һакимдән она ирад тутмасыны истәјиб: "Горхурсунуз ки, сизә дә "Бандотдел"дә ишҝәнҹә верәрәләр?" Һаким исә бундан сонра Аббас Һүсејновун залдан чыхарылмасы барәдә гәрар гәбул едиб.

Фасиләдән сонра һаким Әлөвсәт Аббасов билдириб ки, Аббас Һүсејнова дәфәләрлә хәбәрдарлыг едилиб, лакин о, буна мәһәл гојмур: "Бу ҝүн она үч дәфә хәбәрдарлы едилди. Онун етдикләрини сиз дә ҝөрүрсүнүз. Нә заман мәһкәмәјә мүраҹиәт едиб, үзрхаһлыг етсә, о заман иҹласда иштиракы тәмин едиләҹәк. Бу, ганунвериҹилијин тәләбидир. Кимисә тәһгир едибсә, үзр истәмәк гәбаһәт дејил".

Аббас Һүсејнов олмаса, биз дә иштирак етмирик

Тәгсирләндирилән шәхсләр исә Аббас Һүсејнов олмадан иҹласын кечирилмәсинә етираз едибләр. Онлар билдирибләр ки, белә олса, иҹласда иштиракдан вә вәкилликдән имтина едәҹәкләр.

Фариз Намазлы исә һакимдән мәһкәмә истинтагыны битирмәји вә һөкмү елан етмәји истәјиб. Фуад Гәһрәманлы исә Аббас Һүсејнов әвәздән сөз вериб ки, бир даһа бу һал тәкрар олунмајаҹаг. Лакин һаким онун өзүнүн мүраҹиәт етмәсини истәјиб. Тәгсирләндирилән шәхсләр исә һакимдән мәсләһәтләшмәк үчүн вахт истәјибләр. Фасилә заманы Фуад Гәһрәманлы вә Талеһ Бағырзадә Аббас Һүсејновла мәсләһәтләшибләр. Фасиләдән сонра Аббас Һүсејнов иҹласда иштирак едиб. О, һеч кимә һөрмәтсизлик етмәдијини, мәһкәмә тәрәфиндән һүгугларынын горунмасыны истәдијини, әксинә она гаршы һөрмәтсизлик едилдијини дејиб. Һаким исә онларын һүгугларынын горундуғуну дејиб.

Деди ки, өлмәдијинә ҝөрә севинмә

Даһа сонра Камил Мәммәдов суаллары ҹавабландырыб. О, Агил Исмајылову мәтбәхдә сахладығыны десә дә, Агил Исмајылов буну тәкзиб едиб. Билдириб ки, башга бир адам һәјәтдә сахлајыб вә үзәриндә силаһ олмајыб: "Бу адам "Бандотдел"дә әлини гојду чијнимә, деди ки, өлмәдијинә ҝөрә севинмә".

Талеһ Бағырзадә исә шаһиддән нијә ону идарәјә чағырмадыгларыны сорушуб: "Сизә мән лазым идимсә, чағырардыныз ҝәләрдим. Нијә ган төкүрдүнүз ки?" Шаһид исә она "нә вахтдан силаһлы дәстәнин башчысы идарәјә чағырылыр" суалыны вериб. Талеһ Бағырзадә исә дәфәләрлә полис идарәсинә вә МТН-ә чағырылдығыны дејиб.

Просес сентјабрын 22-дә давам едәҹәк.

Т. Бағырзадә әнәнәви олараг әлијевләр режими тәрәфиндән Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 120-ҹи (гәсдән адам өлдүрмә) маддәсинин 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12, 29,120-ҹи (гәсдән адам өлдүрмәјә ҹәһд) маддәсинин 29, 120. 2.1, 29,120.2.3, 29, 120.2.4, 29,120.2.7, 29, 120. 2. 12, 228.3-ҹү (ганунсуз олараг одлу силаһ әлдә етмә), 228.4-ҹү (ганунсуз олараг силаһ ҝәздирмә) вә диҝәр маддәләри илә ШӘРЛӘНИЛИР. Өтән ил нојабрын 26-да һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашларынын Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдикләри хүсуси әмәлијјат заманы Т. Бағырзадә дә дахил олмагла 60-дан чох шәхс сахланылыб. Һәмин шәхсләрдән бир нечәсинин ҹинајәт иши диҝәрләриндән ајрылараг Сабунчу рајон Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб, барәләриндә мүвафиг һөкмләр чыхарылыб.

АХҸП сәдринин мүавини Ф. Гәһрәманлы исә өтән ил декабрын 8-дә һәбс едилиб. О, Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 281-ҹи (дөвләт әлејһинә ачыг чағырышлар), 283-ҹү ( милли, ирги, сосиал вә ја дини нифрәт вә дүшмәнчилијин салынмасы) вә 220.2-ҹи (һакимијјәт нүмајәндәсинин гануни тәләбләринә фәал шәкилдә табе олмамаға вә күтләви иғтишашлара, һабелә вәтәндашлара гаршы зоракылыг етмәјә чағырышлар етмә) маддәләри илә ШӘРЛӘНИЛИР.

 

Диггәт: Хәбәрдәнистифадәетдикдәмәнбәјәистинадлазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди