Һаҹы Мөвсүмә гаршы апарылан репресијалара етиразлар сәнҝимир

Исламчыларын Һүгугларыны Мүдафиәси Комитәси бәјанат јајараг, М.Сәмәдов олмагла Исламчылара гаршы репресијалары мәһкум етди

ИҺМК: М.Сәмәдова гаршы мәлум сијаси, физики вә мәнәви террор һәрәкәтләрини дәрһал дајандырмағы, тәҹили сурәтдә тәләб едирик.

  • Хәбәрин коду : 642626
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Етиразлара гошулан Исламчыларын Һүгугларыны Мүдафиәси Комитәси дә өз нөвбәсиндә гејд олунан һаггсызлыгларла бағлы бәјанат јајымлајараг, өлкәдә вә өлкә хариҹиндә инсан һүгугларынын мүдафиәси илә мәшғул олан јерли вә бејнәлхалг тәшкилатлардан мәсәләни нәзарәтә ҝөтүрмәјә вә Мөвсүм Сәмәдовун һәјаты үчүн јаранмыш тәһлүкәнин арадан галдырылмасы үчүн сәјләрини артырмағы риҹа едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ШӘРЛӘНӘРӘК 12 ил мүддәтиндә “азадлыгдан мәһрум едилән” Али Савадлы Дини Хадим, Әхлаг Устады, Али Савадлы Һәким вә Азәрбајҹан Ислам Партијасынын Лидери Доктор Мөвсүм Сәмәдова гаршы сәнҝимәјән репресијалар, истәр өлкә дахилиндә истәрсә дә өлкә хариҹиндә етиразлара гаршыланмышдыр...

Етиразлара гошулан Исламчыларын Һүгугларыны Мүдафиәси Комитәси дә өз нөвбәсиндә гејд олунан һаггсызлыгларла бағлы бәјанат јајымлајараг, өлкәдә вә өлкә хариҹиндә инсан һүгугларынын мүдафиәси илә мәшғул олан јерли вә бејнәлхалг тәшкилатлардан мәсәләни нәзарәтә ҝөтүрмәјә вә Мөвсүм Сәмәдовун һәјаты үчүн јаранмыш тәһлүкәнин арадан галдырылмасы үчүн сәјләрини артырмағы риҹа едиб.

Комитәдән јајымланан бәјанаты диггәтинизә чатдырырыг:


Сон ҝүнләр, сијаси мотивләрлә һәбс едиләрәк 12 ил азадлыгдан мәһрум едилмиш АИП сәдри, др. Мөвсүм Сәмәдовун ады вә һәјаты әтрафында ҹәрәјан едән хошаҝәлмәз һадисәләри бөјүк нараһатлыгла изләмәкдәјик.
Белә ки, бу ҝүнә кими һеч бир сәбәб ҝөстәрилмәдән ҹәза чәкдији 11 сајлы ҸЧМ-дән гәфил, ҝеҹә јары 12 сајлы ҸЧМ-нә көҹүрүлмәси вә елә һәмин ҝүндән етибарән 5 ҝүн мүддәтинә “карс”а салынмасы, ҹәзасы битмәмиш даһа 7 ҝүн мүддәтинә артырылмасы, ејни заманда, бүтүн бу һагсызлыг вә ганун позунтуларына гаршы етираз әламәти олараг аҹлыг аксијасы кечирмәси, бу ҝүнә кими бүтүн бунлара һеч бир рәсми реаксијанын верилмәмәси, омбудсман вә Гызыл Хаҹ Ҹәмијјәтинин нүмајәндәләри илә ҝөрүш тәләбинин һәјата кечирилмәмәси вә бүтүн бунлар азмыш кими, инди дә 3 ил мүддәтинә Гобустан гапалы һәбсханасына ҝөндәрилмәси, бизим онун һәјаты вә сағламлығы һаггындакы әндишә вә тәшвишимизи артырмагдадыр.

Әлбәттә, сијаси, хүсусилә дә инанҹлы-сијаси мәһбуслара гаршы мүнасибәт вә рәфтар әввәл ҝүндән зоракылыг вә ишҝәнҹәләрлә мүшајиәт олунуб. Лакин сон ҝүнләр онлара гаршы едилән зоракылыглар, һәјата кечирилән ганун позунтулары вә гејри-инсани рәфтар бир хејли интенсивләшиб. Буну нәзәрә алан ИҺМК ашағыдакылары бәјан едир:

1. Һәбсинин мотиви кими, др. Мөвсүм Сәмәдова (һәмчинин илаһијјатчылар Тале Бағыров вә Абҝүл Сүлејманова) гаршы сәрҝиләнән бу амансыз рәфтар да сијаси сәҹијјә дашыјыр вә онлара гаршы сијаси гисасчылыг вә тәдриҹи физики террор нијјәтиндән хәбәр верир. Әҝәр белә олмасајды, һәбсдә олдуглары бу 2-3 ил әрзиндә бу ҹүр амансыз вә гәддар мүнасибәтә, зоракылыглара мәруз галмаздылар.

2. Сифариш верән вә сифариши иҹра едәнләрин кимлијиндән асылы олмајараг, др. М.Сәмәдова (һабелә диҝәр ады чәкилән ики шәхсә) гаршы мәлум сијаси, физики вә мәнәви террор һәрәкәтләрини дәрһал дајандырмағы, тәҹили вә тәхирәсалынмаз сурәтдә М.Сәмәдовун сәһһәтиндә јаранмыш ҹидди проблемләрин арадан галдырылмасына башламағынызы тәләб едирик. Әкс тәгдирдә, баш верә биләҹәк истәнилән хошаҝәлмәз һал вә һадисәнин мәсулијјәтини бирбаша олараг Пенитенсиар Хидмәт дашыјаҹаг.

3. Ејни заманда, хәбәрдарлыг едәрәк билдиририк ки, мәһбусларын сахланмасына, сағламлығына вә һәјатына ҹавабдеһ олан Пенитенсиар Хидмәт башда олмагла, өлкәдә иҹтимаи әдаләтин тәмин олунмасына ҹавабдеһлик дашыјан Әдлијјә Назирлији кимләринсә әлиндә ојунҹаға чеврилмәмәли вә дөвләт ганунларынын, конститусион вә фундаментал инсан һүгугларынын тапданмасына имкан вермәмәлидир.

4. Бүтүн бу кими һаллар һакимијјәтлә вәтәндаш арасында арзуолунмаз учурум јарадыр ки, нәтиҹәдә дөвләтчилијимиз хәләл ҝөрүр. Гырагда дүшмән ахтармаг әвәзинә, вәтәндашы идарәчилији алтында олан һөкумәтинә гаршы дүшмәнә чевирән анти-милли вә анти-инсани әмәлләриниздән әл чәкин вә јаддан чыхармајын ки, бир ҝүн бу әмәлләринизә ҝөрә Ганун вә Танры гаршысында ҹаваб верәҹәксиниз.

5. Сонда, өлкәдә вә өлкә хариҹиндә инсан һүгугларынын мүдафиәси илә мәшғул олан јерли вә бејнәлхалг тәшкилатлардан мәсәләни нәзарәтә ҝөтүрмәјә вә Мөвсүм Сәмәдовун һәјаты үчүн јаранмыш тәһлүкәнин арадан галдырылмасы үчүн сәјләрини артырмағы риҹа едирик.


Исламчыларын Һүгугларыны Мүдафиәси Комитәси

5.10.2014"

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki