• Тәһлил

  Әлијевләр вә Азәрбајҹан халгынын сүннүлүјә доғру апарылмасы...

  Белә тезисләр ирәли сүрүлүр ки түркчүлүклә шиәлик дүз ҝәлмир вә түркчүлүк әсасән сүннүчүлүклә бир ола биләр.

  Әһалинин сүрәтлә касыблашмасы сүннүлүјүн инкишафына хидмәт едәҹәк. Әрәбләр бура пуллар төкәҹәк. Ән тәһлүкәлиси одур ки бу сүннүлүк ады илә зыр вәһабилијин тәблигинә чеврилә биләр вә белә дә олаҹаг. Ејни бу просесләр Суријда ҝедирди. Игтисади ислаһатлардан сонра кәндләр касыблашды. Гәтәр вә Сәудијә емисарларынын хәрҹләдији пулларла әсасән сүннү олан ҹамаат даһа да радикал груплара үз тутду.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Јазычы Чинҝиз Абдуллајев нәләр данышмады - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹанын Халг јазычысы Чинҝиз Абдуллајев јени истисмара тәһвил верилән Китабхана ачылышында үрәкдолусу јанғы илә чыхыш едиб. Онун бу чыхышы Азәрбајҹанда ән чох јајылан видеолардан бири олуб. Сәбәби исә видеоја бахдыгдан сонра сизә ајдын олаҹагдыр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Хәбәрләри

  Исламиада кечирән Бакынын Ханкәндиндә ермәни ишғалчылары дағын үзәриндә нәһәнҝ Хач инша етдиләр – Видео

  Ермәниләр ишғал етдикләри Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) торпаглары олан Гарабағ вә әтраф рајонларда мүхтәлиф килсә вә хач абидәләри инша етмәклә бу гәдим торпагларын ермәниләрә мәнсуб олдуғуну иддиа етмәк истәјирләр...

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

  Шаһид: “Мәнә мәнәви тәзјиг еләдиләр… Мән билмәздим ки, руһаниләримизә гаршы мәндән белә ифадә аларлар".

  Шаһид Самир Бабајев диндириләркән прокурорун "бу шәхсләри таныјырсынызми?" суалына белә ҹаваб вериб: "Бу адамлар һәр ај јетимләр евинә ҝедиб, јетимләрин башына әл чәкәнләрдир, бу шәхсләр һәр ај гоҹалар евинә ҝедиб онлара гајғы ҝөстәрәнләрдир”.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Ојунлары. Ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән тәрәфләри

  Илһам Әлијев: “Сәрт олмасаг, һәр јан партлајаҹаг”

  Пајтахт Бакы Ислам Һәмрәјлији Ојунлары илә паралел даһа бир просесә – инанҹлы кәсимә гаршы репрессијалара да шаһидлик едир. Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә 2015-ҹы илин нојабрында Нардаранда кечирилән әмәлијјат заманы вә сонракы мүддәтдә һәбс олунан шәхсләрин мәһкәмә просеси кечирилир. Нардаран һадисәләри заманы Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын рәһбәри Талеһ Бағырзадә башда олмагла 70-дәк шәхс сахланылыб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләр

  Нардаранда Шаһбазовлар аиләсинә гаршы һакимијјәтин мүһарибәси – Фото

  Јерли сакинләр бу аиләјә гаршы апарылан сијасәтләри белә изаһ едирләр: “Бир аиләдән 4 нәфәри шәрләјәрәк һәбс етмәк артыг бу һәдди ашмагдыр. Мүсәлман өлкәсиндә Намаз гыланлара гаршы дүшмәнчилијә сон верилмәлидир...”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләри

  "Нарадаран иши-3" тәхирә салынды Шиә руһаниләри һәлә дә карсдадыр

  Мәлумата ҝөрә, бу ҝүн саат 11:00-а тәјин олунан мәһкәмә, әввәлҹә 14:30-а тәхирә салыныб. Даһа сонра 14:30-да исә кечән дәфә шаһид гисминдә ҝәлән бандотдел әмәлијјатчысы Елман Бајрамов бу ҝүнки мәһкәмә просесинә гатылмајыб. Һаким исә, вәкилләрдән биринин ҝәлмәмәсини бәһанә едәрәк мәһкәмәни 15 мај, саат 11:00-а тәхирә салындығыны елан едиб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Шиә руһаниси Елчин Гасымов “шаһид” полисә: 'Киши ол...'

  Шиә руһаниси Елчин Гасымовун мүгајисәси һакими һиддәтләндириб. Әввәлҹә “шаһид” полис залдан чыхарылыб, ардындан һакимләр өзләри дә мәһкәмә залыны тәрк едибләр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Намаз мәһбусу Шејх Сәрдарын иши үзрә истинтагын јекунлашмасына даир Вәкил Ҹавад Ҹавадовун ачыгламасы

  Вәкил Ҹавад Ҹавадов: Ҹинајәт ишинин материаллары илә таныш оларкән Масаллы рајон Иҹра һакимијјәтинин Масаллы шәһәр инзибати әрази үзрә нүмајәндәси Камал Мазанов тәрәфиндән гәрәзли хасијјәтнамә верилдији мәлум олмушдур.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Бакыда етираз аксијасы, Нәсими рајонун сакинләри ајаға галхды

  5-ҹи микрорајон әразисиндә јерләшән Асиф Мәһәррәмов күчәси 46, 48, 50 вә 52-ҹи сајлы биналарын сакинләри сых әразидә тикиләҹәк објектин онларын һәјатыны чәтинләшдирәҹәјини билдирир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Јүрүшләринин Давамы

  Һаҹы Зүлфүгар, Рузи Исмајылов вә Рамил Сејфуллајев 4 ҝүндүр карса салыныб - Видеорепортаж

  Иттиһам олунанларын вәкилләри Акиф Әлијев, Рүстәм Зүлфүгаров вә Шәһла Һүмбәтованын ветенуҝрунда.аз-а вердији хәбәрә ҝөрә, диҝәр иттиһам едиләнләр 2-3 саатлыға карсда сахландыгдан сонра өз камераларына гајтарылса да Гуран Һафизи Һөҹҹәтүл Ислам Зүлфүгар Микајылов, Һөҹҹәтүл Ислам Рамил Сејфуллајев вә Һөҹҹәтүл Ислам Рузи Исмајилов 4 ҝүндүр карсдадырлар.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләринин Давамы

  Әдаләтсиз һаким Зејнал Ағајев журналистләри мәһкәмәдән говду-"Нардаран иши 3" тәхирә дүшдү

  Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин әмәкдашы Елман Ағајевин сәсинин ешидилмәмәсини һәм залда отуранлар, һәм тәгсирләндирилән шәхсләр, һәм дә журналистләр дәфәләрлә һакимин диггәтинә чатдырсалар да тәдбир ҝөрүлмәјиб. Техники проблемләри арадан галдырмаг әвәзинә әдаләтсиз һаким Зејнал Ағајев "Ветенуҝрунда.аз" сајтынын мүхбири Арзу Абдулланын залдан чыхаылмасыны тәләб едиб. Сәбәб исә журналистин шаһид гисминдә иштирак едән Елман Ағајевин сәсинин ешидилмәдијини һакимин диггәтинә чатдырмасы олуб.

  Давамы ...
 • Сајтлар нијә блокланыб?

  Мәһкәмә биабырчы фактларла башлады

  Сән демә, өлкәдә баш верән интиһарлар, сосиал-игтисади бөһран, митинг мүзакирәләри һагда хәбәрләр јајмаг, Азәрбајҹан охуҹусуну хариҹи медианын Илһам Әлијеви “диктатор” адландырмасындан хәбәрдар етмәк “дөвләтин вә ҹәмијјәтин ганунла горунан марагларына” тәһдид јарадырмыш. Һәр һалда, Баш прокурор Закир Гаралов белә һесаб едир. Она ҝөрә дә “Азадлыг” гәзетинин “азадлиг.инфо”, “Азадлыг” радиосунун “азадлиг.org”, Мејдан.ТВ-нин, “Азәрбајҹан сааты” телевизија програмынын вә “Туран ТВ”нин сајтларында јајымланан бу гәбилдән материаллары јығыб, Нәглијјат, Рабитә вә Јүксәк Технолоҝијалар Назирлијинә ҝөндәриб ки, һәмин сајтлара өлкә әразисиндән ҝириш мәһдудлашдырылсын.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләринин Давамы

  Нардаран 3 мәһкәмәсиндә галмагал, Сејјид Елман бәддуа етди - Аудио

  ӘһлиБејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – ХәбәрАҝентлијининвердијихәбәрәәсасән, буҝүн 01 мај 2017 тарихдәНардаран“иши” - 3 мәһкәмәсиндәгалмагалјашаныб. Әдаләтсиз һаким журналистләри мәһкәмә залындан говуб, Сејјид Елман Ағазадә бәддуа едиб...

  Давамы ...
 • Аллаһ Јолунун Давамчылары

  28.04.2017 Нардаран 2 Мәһкәмәсиндә #Иса #Ләнкаринин Мөһтәшәм чихишы - Аудио

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 28, 04, 2017 тарихдә Нардаран 2 Мәһкәмәсиндә чыхыш едән Иса Ләнкаринин Мөһтәшәм чихишы...

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

  Тәҹридханада өлән сијаси мәһбус ҝизлинҹә дәфн едилиб ФОТО

  Дәфн мәхфи шәраитдә тәшкил едилиб. Һүгуг мүдафиәчиси Огтај Ҝүлалыјев бу барәдә мәлумат ала билиб вә бир нечә иҹтимаи фәалла бирликдә ахтарышлардан сонра М.Гәләндәровун гәбрини тапыб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

  ''Меһман Һүсејнов өлкәдәки ән пис ҹәзачәкмә мүәссисәсинә ҝөндәрилиб''

  Бу һәбсхананын илк сијаси мәһбусу Әбүлфәз Елчибәј олуб Апрелин 21-дә һәбсдә олан блоҝер Меһман Һүсејнов 14 сајлы Ҹәзачәкмә Мүәссисәсинә көчүрүлүб. Бу барәдә мәлуматы онун вәкили Елчин Садыгов јајыб.

  Давамы ...
 • Әлијевләрин анти-Шиә сијасәтләринин давамы

  “Нардаран иши” – 2: “Мәнимлә әмрлә данышма. Сән кимләр үчүнсә һаким ола биләрсән, амма бизим үчүн һаким дејилсән”

  Шиә Руһаниси Иса Ләнкәрани ишверән полисә: “Јашар Нури билсәјди ки, бу ҹүр актјор вар, корифеј олмазды…”

  Шиә Руһаниси Елчин Гасымов: “Бу адамы (ишверән полиси) мәҹбур едибләр, үзүмә дајаныб. Ону өјрәдибләр. Инди үзүмә баха билмир, виҹдан әзабы чәкир. Сизин гол чәкдијиниз бу ифадәјә ҝөрә нә гәдәр аилә башсыз галыб. Адамын кишилији олар, бојнуна алар. Бу адамын бојнуна гојублар һамысыны…”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Ҝерчәкләри

  Вәтәндаш: "Азәрбајҹанда гулдарлыг гурулушудур" - Видео

  Hефт вә гызылла зәнҝин олан 9 милјонлуг Азәрбајҹан Республикасында халгын ҝүзараны сыфырдан да ашағы сәвијјәдә дурур. Белә бир вар-дөвләтә саһиб олан дөвләтин вәтәндашлары јашамагдан өтрү өлкәни тәрк едиб Русија, гәрб вә шәрг өлкәләринә үз тутурлар...

  Давамы ...
 • Әлијевләр режиминин анти-Шиә сијасәтләри сәнҝимир

  Мәсҹиди мүдафиә едәнләрдән гисас алмаға башлајыблар \ Бакыда - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бакы режими Аллаһын јер үзәриндәки ибадәт Евләри сајылан Мәсҹидләри мүдафиә едәнләрдән гисас алмаға башлајыб... Белә ки, Һаҹи Ҹавад Мәсҹидинин Мүдафиәсинә ҝәлән Мөмин Мәммәдов Рауф Ширван полиси тәрәфиндән һәбс едилиб...

  Давамы ...
 • Сајтлар нијә блокланыр?

  ''Сајтларын блокланмасы конститусијаја зиддир''

  Бағланмыш “Азадлыг” гәзетинин редактору Рөвшән Һаҹыбәјли билдирир ки, һөкумәт интернет әсриндә блокланмаја наил ола билмәјәҹәк. Алтернатив үсулларла журналистләр јенә ишләринә давам едәҹәкләр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Һүгуг мүдафиәчиси: “Рәшад Рамазановун вәзијјәти чох ағырдыр”

  “Фаҹебоок” сәһифәсиндә дин, азадлыг, әдаләт мөвзуларында статуслар јазан Рамазанов иттиһамы гәбул етмир, сосиал шәбәкәләрдә һакимијјәти тәнгид етдији үчүн сијаси мотивләрлә, сахта иттиһамла һәбс едилдијини иддиа едир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Илһам Әлијев намаз гылмаға башлајыр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹанын президенти ишғал олунан әразиләрдә ермәни вәһшиләринин дағытдығы Мәсҹидләрдә намаз гылаҹағына сөз вериб...

  Давамы ...
 • Сәфилләр...

  Әл Тутмаг Әлидән Галыб! Бакыда ики отагда јашајан он ики башлы 3 аиләнин трагедијасы - Видео

  21 чи әсирдә миллионерләр шәһәри Бакида јашајан бир аләнин дәһшәтли бир вәзијәри.

  видеода ҝөрдүјүнүз бу чаван нә гачгин дејил, нә дә Сүрија вә ја Ираг вәтандаши дејил, бу бизим пајтахтимиз Азәрбајҹанын Әмирчан гәсәбәсинин сакинидир... 21 чи әсирдә миллионерләр шәһәри Бакида јашајан бир аләнин дуруму бу дәһшәтли һәддәми олмалыдыр???

  Давамы ...
 • Бакы Хәбәрләри

  Әсил Бакылы ханым Советскидәки Мәсҹидләр һагда ҝөрүн нәләр сөјләди – Видео мүраҹиәт

  Сөкүлмә нөвбәси Һаҹы Ҹавад Мәсҹидинә ҝәләндә, Дин ишләри үзрә дөвләт комитәси вә ГМИ-и кими Мәсҹидфоб мәмурлары бакылыларын мүгаимәти илә үзләшмәли олдулар. Мәсәлә президентлик сәвијјәсинә чатдыгда исә, Азәрбајҹан президенти мәсәләнин һәлли үчүн хүсуси комисијанын јарадылмасы әмрини верди. Белә бир гәрарын верилмәси бәзи бакылыларын тәшәккүр етмәләринә сәбәб олду. Гәдим бакылылардан олан, рус дилли ана телефон васитәсилә мүраҹиәт јајымлајараг Һаҹы Ҹавад вә диҝәр гәдим тарихи Мәсҹидләр вә бу Мәсҹидләри ҹанлары илә горујан бакылылар һагда олдугҹа дәјәрли ифадәләр ишләдәрәк сонда президентә Һаҹы Ҹавад Мәсҹиди илә бағлы атдығы мүсбәт аддыма ҝөрә дәрин тәшәккүрүнү билдириб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

  Вәкил: Намаз мәһбусу Шејх Сәрдарын һәбс мүддәти бир даһа узадылды.

  Бу ҝүн һәбсдә олан Азәрбајҹан Руһаниләр Мәҹлисинин (АРМ) үзвү, Маиде.Аз сајтынын баш редактору, намаз мәһбусу Шејх Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин Масаллы Рајон Мәһкәмәсиндә мәһкәмәси кечирилиб.

  Давамы ...
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди