• Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  ИИР вә хариҹи өлкәләрдән ҝәлән шаирләр Имам Хаменеи илә ҝөрүшүб – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Һәсән Мүҹтәбанын (әлејһи сәлам) мөвлүд ахшамы бир груп Мәдәнијјәт вә Инҹәсәнәт хадимләри, Фарс Әдәбијјаты вә Шерләри үзрә профессорлар, ҹаван вә јашлы Шаирләр вә Азәрбајҹан, Һиндистан, Пакистан, Әфганыстан вә Таҹикистан өлкәләриндән тәшриф ҝәтирән Шаирләр Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери һәзрәт Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары илә ҝөрүш кечирибләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мәсумәји Гумда Имам Хомејнијә (р) һәср едилмиш “Ҝүнәшин Хәлвәтиндә” шәкил сәрҝиси кечирилир – Фото

  Һиҹри Шәмси тарихи илә, Хордадын 14-дән (4 ијун) башлајан бу сәрҝи ҹари ајын 27-ә (17 ијун) кими давам едәҹәк.

  Гум Ишраг Галерија мәркәзиндә дүзәнләнән сәрҝидә фотограф Рәсул Сәдр Амилинин Имам Хомејни (Аллаһ рәһмәт етсин) ҹәнабларындан чәкдији уникал вә бәнзәрсиз шәкилләри нүмајиш етдирилир.

  Давамы ...
 • Ираг

  Кәрбәләда “Сиддигәји Күбра” адына Гадынларын Фәалијјәт Мәркәзи – Фото

  Һәз. Әбүлфәзлил Әббасын (ә) һәрәми тәрәфиндән гадынлар үчүн фәалијјәт мәркәзи инша едилиб истисмара верилди.

  Гејд олинан лајиһә һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) һәрәминин ихтисаслашдырылмыш лајиһәләриндән бири сајылыр. Лајиһәдән әсас мәгсәд Ираглы гадынларын Ислам Дини вә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Маарифинә әсасланараг иҹтимаијјәтин мүхтәлиф саһәләриндә фәалијјәт ҝөстәрмәләридир.

  Давамы ...
 • Ағлын Итирмиш Ағылсызлар

  Анормал сәләфиләрин нөвбәти гәһрәманлыглары – Вандал вәһһабиләр Ашшур империјасына аид бир шәһәри виран етди – Фото

  Сәләфи вәһшиләри Ирагда јерләшән гәдим бир әразини виран едәрәк һадисәнин ҝөрүнтүләрини сосиал шәбәкәләрдә јајымлајыблар.

  Сионист гүввәләрин там дәстәји илә дүнјанын дөрд бир тәрәфиндән Ираг вә Суријаја ҝәтиздирилән ағылсызлар Мосулун Ҹәнуб Шәргиндән 30 км аралығда јерләшән Ашшур империјасынын салдығы шәһәри дахилиндәки бүтүн тарихи әшјалар илә бирликдә дармадағын едибләр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Инҹәсәнәт

  Бәстәкарлар ушаг мусигиси бәстәләмәјә нијә нормал шеир тапа билмирләр? – АРАШДЫРМА

  Гејбә чәкилән ушаг мусигиси вә ја бројлерә мәғлуб олан “Ҹүҹәләрим”

  Вахтилә Азәрбајҹан кино хадимләри Франсада сәфәрдә оларкән дүнја шөһрәтли Чарли Чаплин гонагларын Азәрбајҹандан олдуғуну биләндә, пиано архасына кечиб “Ҹүҹәләрим”и ифа едир вә һамынын јанында уҹа сәслә дејир: “Демәк, сиз бу маһнынын вәтәниндәнсиниз? Мәндән о бәхтәвәр бәстәкара салам дејин”.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејнин (ә) һәрәминин тәмир ишләри давам едир

  Имам Һүсејнин (ә) Шәһид олдуғу јерин үзәриндәки диварда китабә јапышдырылды – Фото

  Иранлы сәнәткарларын дүзәлтдикләри китабә Има Һүсејнин (әлејһи сәлам) пак һәрәминдә, гәтлиҝаһда асылды.

  Һәрәмин техники мүһәндислики үзрә директору Кәрим әл Әнбари: “Кәтибәнин хүсусијјәтләриндән бири дә, кәтибә үзәриндә 14 Мәсум нијјәтинә 14 әдәд Муһәммәди Ҝүлү (гызыл ҝүл) вә 12 Имам нијјәтинә 12 ҝүл тумурҹуглары ишләнилиб. Кәтибәнин диҝәр тәрәфиндә исә, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) бармағында ҝәздирдији әгиг дашлы үзүјүн шәкили һәкк олунуб вә үзүкүн әгиг дашы үзәриндә дә, Имам Садигдән (әлејһи сәлам) нәгл олунан рәвајәтә ҝөрә, “Иннәллаһә Балиғу Әмриһ” (Шүбһәсиз Аллаһ Исдәдијини Чатдыраҹаг) кәлмәси јазылыб.”

  Давамы ...
 • Ән бөјүк миниатүр китаб коллексијасынлн саһиби

  Азәрбајҹанлы Ҝиннесин Рекордлар Китабына дүшүб

  2913 уникал китабдан ибарәт өзәл китабхана өтән илин октјабрында Бакыда тәсдигләниб.

  Алфред Миллс-ин 1815-ҹи ил нәшрли "Инҝилис тарихинин шәкли", тәхминән 1175-ҹи илә аид әрәбҹә Гуран вә 16 әсрә аид "Массес оф Ст. Франҹис оф Ассиси анд Ст. Анне" китабын 436-ҹы нәшри дә бу китаблар арасындадыр.

  Давамы ...
 • Ислами Инҹиләр

  Имам Һүсејнин (ә) һәрәминин музејиндәки гијмәтли әшјалар – Фото

  Кәрбәлаја ҝәлән хариҹи туристләр гејд олунан музејә бахыш кечиртдикләри кими зәвварлар да бахыш кечирдә биләрләр.

  Музејдә Ислам Ерасынын әввәләринә аид бир чох сахсы габлар, гылынҹ, хәнҹәр, гәмә, Шиәлијин рәмзи олан бешбармаг әләм, Гуран Кәрим, јазы лөвһәләри, ипәк халча, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) пак мәзарынын үзәринә гојулмуш гәдим зәриһин әшјалары, бүрүнҹ габлар, ҝүмүш шамданлар вә. с әшјалар мөвҹуддур.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәәсәнәт

  Мәшһәд шәһәриндә Имам Казым вә Имам Ҹавадын (ә) мәзарларынын үзәринә гојулаҹаг сандыгларын ҝөрүнтүләри – Фото

  Бу сандыглар үзәриндә 39 милјон 600 мин парча хатәмдән (јәни бүрүнҹ, тахта, фил сүмүјү, филиз, ҝүмүш) истифадә олунуб.

  Имам Муһәммәд Ҹавадын (әлејһи сәлам) мәзары үзәринә гојулаҹаг сандыг үзәриндә Инсан сүрәси, Имам Мусаји Казымын (әлејһи сәлам) гәбри шәрифи үзәриндә гојулаҹаг сандыг үзәриндә исә, Нәбә сүрәси вә Ҹүмә сүрәси илә, Әла сүрәләринин мүәјјән ајәләри нәгш вурулуб.

  Давамы ...
 • Халгын Пуллары Нијә таланылыр?!!!

  “Бакы-2015” илк Авропа Ојунларынын тәгдиматы Бакыда дејил Истанбулун “Чыраған” сарајында кечирилди - Фото

  Мәрасимдә Меһрибан Әлијева бир груп намәһрәмләр илә румка румкаја вурду. Сарајын хәрҹисә халгын ҹибиндән ҝетди.

  Һејдәр Әлијев Фондунун тәшкилатчылығы вә Аз. Ре-нин Түркијәдәки сәфирлијинин дәстәји илә кечирилән мәрасимдә “гардаш өлкәнин” мәдәнијјәт вә туризм назири Әртоғрул Ҝүнај, Түркјә тәлхәкләри Түркан Шорај, Неҹати Шашмаз һәјат јолдашы Наҝеһан Гашыгчы вә с. иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Ејдуллаһил Әкбәр

  Исфәһан шәһәринин халг инҹәсәнәткарлары Гәдир Хум Һадисәсини сәһнәләшдириб – Фото

  Һәр ил олдуғу кими бу ил дә, 18 Зил Һәҹҹә ајында дүнјанын бир чох өлкәләриндә Гәдир Хум Бајрамы мөһтәшәм гејд едилиб.

  Исфәһан шәһәринин халг инҹәсәнәткарлары Гәдир Хум Бајрамынын ҝүнү мүнасибәти илә шәһәрин Хаҹу көрпүсү кәнарында тарихи һадисәни сәһнәләшдирмәклә бир даһа һәгигәти инсанлара ашкар едибләр.

  Давамы ...
 • “Гүдс Ҝүнү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы”н Хәбәрләри

  Илк дәфә кечирилән “Гүдс Ҝүнү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” сона јетди – Фото

  Теһранда кечирилән конфранс ИИР-ын Ислам Шурасы Мәҹлисинин Сәдр мүавини Һүсејн Шејхул Исламын иштиракы илә, сона јетиб.

  Јекун мәрасиминдә һәмчинин Фәләстин Интифадасына Дәстәк Верән Комитәнин Катиби, Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһим сәлам) Ассамблејасынын Баш Катиби вә Фәләстин Халгынын Ислами Ингилабына Дәстәк Верән Комитәнин Сәдри Һөҹҹәтүл Ислам Муһәммәд Һәсән Әхтәри ҹәнаблары, Теһранын Ислам Шурасы Мәҹлисиндәки нүмајәндәси Мустәфа Рәһман Дуст, Теһран Бәләдијјәсинин нүмајәндәси, Фәләстин вә Сурија дөвләтләринин Иран Ислам Республикасындакы сәфирликләринин нүмајәндәләри дә иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Инҹәсәнәтин Тәблиғатдакы Ролу

  “Гүдс Ҝүнү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы”нын мәтбуат конфрансы – Фото

  Конфранс бу ҝүн, 27 Сентјабр, 2014-ҹү ил, сәһәр радәләриндә пајтахт Теһранда өз ачылышына рәсмән старт вериб.

  Дүнјада илк дәфә олараг, кечирилән “Үмүмдүнја Гүдс Ҝүнү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији олмагла бир сыра рәсми дөвләт вә гејридөвләт даирәләри тәрәфиндән тәшкил олунуб.

  Давамы ...
 • Ислами Инҹәсәнәтин Тәзаһүрү

  Имам Һүсејнин (ә) һәрәминин музејиндәки гијмәтли тарихи әсәрләр + Фото

  Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминдә јаранмыш музејин тәсис едилмә заманы 2009-ҹу илләрә гајыдыр.

  Мүтәхәссисләр арашдырмалардан сонра Кәрбәла зијарәтинә ҝәләрәк падишаһлар, вә зәманәсинин саир адлы санлы, һабелә диҝәр зәвварлары тәрәфиндән Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминә вәгф етдикләри баһалы әшјаларын адларыны ачыглајыблар.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан

  Елчин Шыхлы журналистикадан ҝедир

  Елчин Шыхлы рәһбәрлик етдији мәтбу органларын фәалијјәтинин бирдәфәлик бағланмасы һаггында гәрар вериб.

  Елчин Шыхлы: “Нормал журналистика илә мәшғул олмағын һеч бир мәнасы јохдур. Гој һавалар бир аз сәринләшсин, бејнимиз бир аз раһатлашсын, ҝөрәк башымыза нә иш ҝәлир”.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәсәнәт

  “Кәбә Мөвлуду” адлы Хәттатлыг Сәрҝиси + Фото

  ИИР-да Имам Әлинин (әлејһи сәлам) Кәбә Евиндә дүнја ҝәлмәсинин илдөнүмү мүнасибәти илә сәрҝи тәшкил едилиб.

  Сәрҝидә “علی” (Әли әлејһи сәлам) кәлмәсиндән вә һәмчинин Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Имам Әли (әлејһи сәлам) һаггда бујурдуглары һәдисләрдән истифадә едәрәк мүхтәлиф нөв јарадылмыш Шаһ Әсәрләр бахыҹыларын диггәтини өзүнә чәкәрәк һәр бир кәси валеһ едир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Халг Артисти

  Лүтфәли Абдуллајевин 100 иллијинә һәср олунан јубилеј тәдбири кечирилиб

  Халг артисти Фәрһад Бәдәлбәјли Л. Абдуллајевлә бағлы хатирәләрини данышыб, актјорун театр вә кино саһәсиндәки хидмәтләриндән данышыб: "Мән она Лүтфәли әми дејирдим. Бизим аиләнин јахын досту, әзизи иди. Инсанлар Лүтфәли әмини она ҝөрә севирләр ки, о да инсанлары севирди".

  Давамы ...
 • Ислам Алимләри

  Москва инистутунда Шиәләрин Тәглид Мәрҹәси олан Муһәммәд Багир Сәдрин бүстү гоjулуб + Фото

  Ачылыш мәрасиминдә Иран Ислам Республикасы, Ираг Республикасы, Суриjа Республикасы вә Ливанын дипломатлары һабелә Москва Беjнәлхалг Әлагәләр Инистутунун Деканы Анатолиj Тарканов олмагла инистутун диҝәр проффессор вә тәләбәләри иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Аллаһсыз Тәкфирчи Гүввәләр...

  Инҹәсәнәт дүшмәнләри олан сәләфиләр, Бөјүк Әрәб шаиринин һејкәлини дағытдылар

  Мәлум дүшмән дөвләтләр тәрәфиндән Суријаја ҝәтиздирилән муздлу тәкфирчи сәләфи террористләри даһа әввәл дә, Идлиб әјаләтиндә бөјүк Әрәб шаири Әбу Ала әл-Муарринин хатирәсинә уҹалдылан һејкәли партладараг һаваја учурмуш, бир чох зијалы вә әдәбијјатчынын мәзарларыны дағыдараг сүмүкләрини чөлә чыхартмышлар...

  Давамы ...
 • Ҝеҹикмиш аддым

  Рамиз Меһдијев “Муғам аләми” фестивалынын кечирилмәсинә даир сәрәнҹам верди

  Азәрбајҹана башағры вә рүсвајчылыгдан савајы бир шеј бәхш етмәјән бәднам евровисион 2012 фәсад мүсабигәсиндән сонра Президент Администрасијасы рәһбәринин нәһајәт дүрүст сәрәнҹамы илә “Муғам аләми” фестивалынын кечирилмәсинә даир тәдбирләр планы тәсдиг едилиб.

  Давамы ...
 • МӘДӘНИЈЈӘТ

  Мөмүнә Хатун Түрбәси вә Гарабағлар абидәси УНЕСҸО-нун мадди ирс сијаһысына салынаҹаг + ФОТО

  Нахчыван Мухтар Республикасында јерләшән Мөмүнә Хатун Түрбәси вә Гарабағлар абидәсинин УНЕСҸО-нун мадди ирс сијаһысына салынмасы үчүн иш апарылыр.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki