• Үздән Ирағлара Арха Тапылды

  АНС-ин Ҝеј севҝиси

  Әҹәб демишди Чинҝиз: "Нә олуб горхурсунуз, арвадсуз, һамыныз арвадсуз." Инди нә олду да "голубој"ларын мүдафиәсинә галхдыныз. Инди нә олду “голубој”ларын мүдафиәсинә галхдыныз. Ҝөрәсән Чинҝиз Мустафајев олсајды, онлара "вәтән оғуллары дејиб алгышлајардымы?!

  Давамы ...
 • Русијалы һәрби експертдән саваш анонсу

  “ГАРАБАҒДА МҮҺАРИБӘ ГАЧЫЛМАЗДЫР”

  Александр Храмчихин: “Һәрби әмәлијјатларын башламасы еһтималы 99,99 фаиздир, мүнагишәнин данышыглар јолу илә һәлли мүмкүн олмајаҹаг” Ирәвандакы Гафгаз Институтунун сәдри Александр Исҝәндәрјан: “Азәрбајҹан вә Ермәнистан ҹәмијјәтләри ҝүзәштләрә һазыр дејил”.

  Давамы ...
 • Онлар милләтин ҝенофондуну мәһв етдиләр

  Шәхси ләјагәт олмадан јүксәк мәнсәбләрә чатмаг...

  Һөрмәтли, Ҹәмил мүәллим, бу ҝүн Рафиг Әлијевин, өлкәнин виҹданлы зијалыларынын гарасына тәшкил олунан “зәһмәткеш етиразларыны” ҝөрәндә јадыма 2005-ҹи илдә Әли Инсановла Акиф Мурадвердијевә гурулан илк “мәһкәмәләр” дүшдү. О “мәһкәмәләрин” тәшкилатчылары, һакимијјәтин әлиндә кор аләтә чеврилмиш “зијалы”лар, белә ҝетсә, һәлә чох Азәрбајҹан зијалысыны мүһакимә едәҹәкләр. Тәсәллимиз вә инамымыз онадыр ки, белә чох ҝетмәјәҹәк...

  Давамы ...
 • Арашдырма

  "Ҹибиндә Гуран ҝәздирән һәр мүсәлманы тутмаг олар"

  Хариҹдә дини тәһсил аланларын агибәти неҹә олаҹаг? Онлара нијә дини хадим кими ишләмәк вә јас мәрасимини апармаг гадаған олунур? Гадағанын Ислам дининә аид едилмәси диндарлар арасында ајрысечкилик јаратмырмы? Хариҹдә охујуб ҝәлән шәхс өз гоһумларынын јасыны апарса, она нә едәҹәкләр? Бу мәсәләјә нәзарәт неҹә олаҹаг?

  Давамы ...
 • АРАШДЫРМА

  Вашингтон емисары Бакыда ингилабдан данышаҹаг?

  Мајкл Виккерс Русија вә Газахстандакы просесләрин Азәрбајҹана трансфер едә биләҹәји мәсәләсинә тохуна биләр. Бакы Вашигтонла анлаша билмәсә, Азәрбајҹада чох мүһүм просесләр башлаја биләр.

  Давамы ...
 • ИРАНДА МҮҺАРИБӘ ОЛАРСА...

  РФ Һәрби Прогнозлар Мәркәзинин рәһбәри Анатолиј Чыганов: "Һәтта Иранла Азәрбајҹан арасында Хәзәрин ҹәнубундакы газ јатаглары барәдә мүбаһисәләрины нәзәрә алсаг белә, Бакынын анти-иран һәрби кампанијасыны дәстәкләјәҹәјини ҝөзләмәк лазым дејил"

  Давамы ...
 • Сионистләр аҹиздир

  «Ирана гаршы һәрби мүдахилә олмајаҹаг»

  Әрәстун Оруҹлу: «Исраилдә сечкиләр кечириләндән сонра јени һөкумәтин Ирана вә Түркијәјә гаршы сијасәти дәјишәҹәк». “Исраил исә илләр боју Азәрбајҹанда авторитаризмин мөһкәмләнмәсинә дәстәк вериб”.

  Давамы ...
 • Нә әкәрсән Ону бучәрсән!

  Өвладлар дөврүн һакиминә бәнзәр

  Азәрбајҹан Республикасында сон дөврләр гәтл-гарәт, басгын, шәхсијјәтә тәҹавүз һалларынын артмасы објектив амилләрлә бағлыдыр. Истәнилән ҹәмијјәтдә бир һадисә күтләвиләширсә, онун сәбәбләрини һәмин ҹәмијјәтин дахилиндә ахтармаг лазымдыр.

  Давамы ...
 • сионизимин гара изләри

  рафиг тағы нијә бычагланды?

  Зәрдүшт Әлизадә: "Ола билсин ки, һансыса хариҹи гүввә өлкәдә вәзијјәти гарышдырмаг истәјиб. Бунунла бағлы дөвләт башчысына исмарыҹ верибләр ки, биз истәдијимизи һәјата кечирдирик, сән ҝәрәк бизим бүтүн шәртләримизи гәбул едәсән"

  Давамы ...
 • әлијевләрин анји-ислам сијасәтләри мәһкум едилир

  Елшән Мустафаоғлу дини фәалијјәтдә гадағалара мүнасибәт билдирди

  Фәлсәфә Доктору Елшән Мустафаоғлу: “ХАРиҸДӘ иСЛАМ ТӘҺСиЛи АЛМЫШ МҮТӘХӘССиСЛӘРи СӘҺНӘДӘН ЧЫХАРМАГ ДиН САҺӘСиНи ГӘБиРиСТАНЛЫГ МОЛЛАЛАРЫНА ТӘҺВиЛ ВЕРМӘКДиР”

  Давамы ...
 • Сионист нөкәри ермәни әлијевләр режими

  ЈЕНИ ГАНУН ЛАЈИҺӘСИ ШЕЈХИН ӨЗҮНӘ ДӘ ТӘТБИГ ОЛУНАҸАГ?

  Мәфтуллајев Васиф: "Белә бир гадаға олса, онда Азәрбајҹан Шејхинә дә ҝәрәк тәтбиг едилсин. Она ҝөрә ки, ҹәнаб Шејх өзү дә хариҹдә тәһсил алыб". Илһам Әлијев: "Гәбул олунмуш јени ганун лајиһәси там гәрәзли вә мәкрли нијјәтләрлә тәсбит олунуб".

  Давамы ...
 • Динсиз Дүнјанын Сону Һара Ҝедир?

  Радикал демократчылыг даһа чох һансы тәбәгәләр үчүн ҹәлбедиҹидир?

  1970-ҹи илләрдән бәри үстүнлүк ҝаһ мөтәдилләрин, ҝаһ да радикалларын тәрәфинә кечир. Ирана, Пакистана, Индонезијаја, Мисирә бахын. Амма өлкә-өлкә баханда ҝөрүрсән ки, Гәрб дәјәрләрини радикал дәрәҹәдә гәбул етмәјә һазыр адамлар әввәли мөтәдил демократ олмуш мүсәлманлар гаршысында ҝери чәкилмәјә мәҹбур олублар. Вә мөдил демократларда сонда Ислам дәјәрләрини гәбул едирләр. Артыг дүнја Зүһура доғру һәрәкәт едир. Һәр кечиртдијимиз ҝүндә бир ҝүн олараг Зүһура јахынлашмагдадыр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди