• Сионизимин Азәрбајҹан Варианты

  САХАЛ әсҝәриндән Бакы атеистләринә!

  Нео-атеизм һамиләри нараһатдыр. Белә ҝетсә гыса бир мүддәтдә бүтүн һибридләр, мутатнтлар мәһв едиләҹәк. Ампуланы дәјишмәк лазымдыр. Ахундов, Салман Рүшди, Рафиг Тағы үслубу илә Ислам ингилабыны јалныз сүрәтләндирмәк олар. Ҹәмијјәти либераллашдыраҹаг, ҝүзәштә ҝетмәјән дини кәсими јумшалдаҹаг тәблиғата еһтијаҹа вар.

  Давамы ...
 • әлијевләр режиминин тоһфәси

  күчәләрдә рузи чыхаран јохсул халг

  Бир тикә чөрәк үчүн гышын сојуғунда донан, јајын ҹырһаҹырында көмүр кими гараланлар арасында ушаг да вар, бөјүк дә. Бу сојуг ҝүнләрдә рузиси күчәләрдән чыхан сојдашларымызла ҝөрүшдүк, онларла һәмсөһбәт олдуг, ағыр һәјат тәрзләрини өз ҝөзләримизлә мүшаһидә етдик.

  Давамы ...
 • Үздән Ирағлара Арха Тапылды

  АНС-ин Ҝеј севҝиси

  Әҹәб демишди Чинҝиз: "Нә олуб горхурсунуз, арвадсуз, һамыныз арвадсуз." Инди нә олду да "голубој"ларын мүдафиәсинә галхдыныз. Инди нә олду “голубој”ларын мүдафиәсинә галхдыныз. Ҝөрәсән Чинҝиз Мустафајев олсајды, онлара "вәтән оғуллары дејиб алгышлајардымы?!

  Давамы ...
 • Русијалы һәрби експертдән саваш анонсу

  “ГАРАБАҒДА МҮҺАРИБӘ ГАЧЫЛМАЗДЫР”

  Александр Храмчихин: “Һәрби әмәлијјатларын башламасы еһтималы 99,99 фаиздир, мүнагишәнин данышыглар јолу илә һәлли мүмкүн олмајаҹаг” Ирәвандакы Гафгаз Институтунун сәдри Александр Исҝәндәрјан: “Азәрбајҹан вә Ермәнистан ҹәмијјәтләри ҝүзәштләрә һазыр дејил”.

  Давамы ...
 • Онлар милләтин ҝенофондуну мәһв етдиләр

  Шәхси ләјагәт олмадан јүксәк мәнсәбләрә чатмаг...

  Һөрмәтли, Ҹәмил мүәллим, бу ҝүн Рафиг Әлијевин, өлкәнин виҹданлы зијалыларынын гарасына тәшкил олунан “зәһмәткеш етиразларыны” ҝөрәндә јадыма 2005-ҹи илдә Әли Инсановла Акиф Мурадвердијевә гурулан илк “мәһкәмәләр” дүшдү. О “мәһкәмәләрин” тәшкилатчылары, һакимијјәтин әлиндә кор аләтә чеврилмиш “зијалы”лар, белә ҝетсә, һәлә чох Азәрбајҹан зијалысыны мүһакимә едәҹәкләр. Тәсәллимиз вә инамымыз онадыр ки, белә чох ҝетмәјәҹәк...

  Давамы ...
 • Арашдырма

  "Ҹибиндә Гуран ҝәздирән һәр мүсәлманы тутмаг олар"

  Хариҹдә дини тәһсил аланларын агибәти неҹә олаҹаг? Онлара нијә дини хадим кими ишләмәк вә јас мәрасимини апармаг гадаған олунур? Гадағанын Ислам дининә аид едилмәси диндарлар арасында ајрысечкилик јаратмырмы? Хариҹдә охујуб ҝәлән шәхс өз гоһумларынын јасыны апарса, она нә едәҹәкләр? Бу мәсәләјә нәзарәт неҹә олаҹаг?

  Давамы ...
 • АРАШДЫРМА

  Вашингтон емисары Бакыда ингилабдан данышаҹаг?

  Мајкл Виккерс Русија вә Газахстандакы просесләрин Азәрбајҹана трансфер едә биләҹәји мәсәләсинә тохуна биләр. Бакы Вашигтонла анлаша билмәсә, Азәрбајҹада чох мүһүм просесләр башлаја биләр.

  Давамы ...
 • ИРАНДА МҮҺАРИБӘ ОЛАРСА...

  РФ Һәрби Прогнозлар Мәркәзинин рәһбәри Анатолиј Чыганов: "Һәтта Иранла Азәрбајҹан арасында Хәзәрин ҹәнубундакы газ јатаглары барәдә мүбаһисәләрины нәзәрә алсаг белә, Бакынын анти-иран һәрби кампанијасыны дәстәкләјәҹәјини ҝөзләмәк лазым дејил"

  Давамы ...
 • Сионистләр аҹиздир

  «Ирана гаршы һәрби мүдахилә олмајаҹаг»

  Әрәстун Оруҹлу: «Исраилдә сечкиләр кечириләндән сонра јени һөкумәтин Ирана вә Түркијәјә гаршы сијасәти дәјишәҹәк». “Исраил исә илләр боју Азәрбајҹанда авторитаризмин мөһкәмләнмәсинә дәстәк вериб”.

  Давамы ...
 • Нә әкәрсән Ону бучәрсән!

  Өвладлар дөврүн һакиминә бәнзәр

  Азәрбајҹан Республикасында сон дөврләр гәтл-гарәт, басгын, шәхсијјәтә тәҹавүз һалларынын артмасы објектив амилләрлә бағлыдыр. Истәнилән ҹәмијјәтдә бир һадисә күтләвиләширсә, онун сәбәбләрини һәмин ҹәмијјәтин дахилиндә ахтармаг лазымдыр.

  Давамы ...
 • сионизимин гара изләри

  рафиг тағы нијә бычагланды?

  Зәрдүшт Әлизадә: "Ола билсин ки, һансыса хариҹи гүввә өлкәдә вәзијјәти гарышдырмаг истәјиб. Бунунла бағлы дөвләт башчысына исмарыҹ верибләр ки, биз истәдијимизи һәјата кечирдирик, сән ҝәрәк бизим бүтүн шәртләримизи гәбул едәсән"

  Давамы ...
 • әлијевләрин анји-ислам сијасәтләри мәһкум едилир

  Елшән Мустафаоғлу дини фәалијјәтдә гадағалара мүнасибәт билдирди

  Фәлсәфә Доктору Елшән Мустафаоғлу: “ХАРиҸДӘ иСЛАМ ТӘҺСиЛи АЛМЫШ МҮТӘХӘССиСЛӘРи СӘҺНӘДӘН ЧЫХАРМАГ ДиН САҺӘСиНи ГӘБиРиСТАНЛЫГ МОЛЛАЛАРЫНА ТӘҺВиЛ ВЕРМӘКДиР”

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди