• Илаһи Инҹиләрин Нур Сил Силәси

  Имам Заман (ә.ф) һәзрәтләри вә онун 313 хүсуси сәһабәси

  Инсанлары күтләви сүрәтдә Динә дәвәт етмәк Иранда олаҹаг.

  Бәзи ривајәтләрдә исә, белә гејд олунур ки, Сејјид Хорасани вә Шүејб ибн Салеһ Иранлыларын дүшмәнләр илә мүһарибә етдикләри заманда пејда олаҹаглар. Белә ки, Иранлылар дүшмәнләр илә мүһарибәнин узун сүрмәсини ҝөрдүкдә, өзләри Сејјид Хорасанини рәһбәр үнванында иҹтимаи вә сијаси ишләриндә тахта сечәҹәкләр, бахмајараг ки, о (Сејјид Хорасани) бу вәзифәни гәбул етмәкдән һеч дә севинмәјәҹәк, лакин онлар ону өзләринә рәһбәр сечәҹәкләр. Даһа сонра Сејјид Хорасани Шуејб ибн Салеһи өз Силаһлы Гүввәләринин рәһбәри тәјин едәҹәк...

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Инҹәсәнәт

  Бәстәкарлар ушаг мусигиси бәстәләмәјә нијә нормал шеир тапа билмирләр? – АРАШДЫРМА

  Гејбә чәкилән ушаг мусигиси вә ја бројлерә мәғлуб олан “Ҹүҹәләрим”

  Вахтилә Азәрбајҹан кино хадимләри Франсада сәфәрдә оларкән дүнја шөһрәтли Чарли Чаплин гонагларын Азәрбајҹандан олдуғуну биләндә, пиано архасына кечиб “Ҹүҹәләрим”и ифа едир вә һамынын јанында уҹа сәслә дејир: “Демәк, сиз бу маһнынын вәтәниндәнсиниз? Мәндән о бәхтәвәр бәстәкара салам дејин”.

  Давамы ...
 • ИШИД-ин Бакы Сcенариси

  Абуталыбовун вәһһаби оғлу вәһһабиләри "Һејдәр" Мәсҹидинә ахунд ҝәтирмәјә чалышыр

  Исрафил Абуталыбовун Әлихан Мусајеви Һејдәр Әлијев Мәсҹидинә ахунд ҝәтирмәјә чалышыр

  Террорчу “Нүсра ҹәбһәси” тәшкилаты илә әлагәли «Ихлас» адлы Хејријјә Тәшкилатынын мүһүм әмәкдашы Исрафил Абуталыбов Һејдәр Әлијев Мәсҹидинин ахунду кими, Азәрбајҹанда вәһһабиләрин ики апарыҹы рәһбәрләриндән бири олан Әлихан Мусајеви ҝөрүр. Онун тәјинаты мәсәләсинә ГМИ вә Дини Гурумларла Иш үзрә Дөвләт Комитәси гәти етираз етсәләрдә лакин һөкүмәт дахилиндә бәзи шышкалар мәһз хәвариҹ «Әлихан Мусајеви» “Һејдәр” Мсҹидинә ахунд тәјин етмәк исрарындадырлар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Һадисәләри

  Сәләфи террорчулары тәрәфиндән гачгын вәзијјәт салынмыш 2 милјон јарым Ираглынын һәјаты тәһлүкә илә үз-үзәдир

  Әл Ҹәзирә телеканалы: “Сојуг гыш мөвсүмү гачгынлар үчүн бир нөмрәл һәдәјә чеврилиб. Јардымлар исә...”

  Дөјүш бөлҝәләриндән гачгын дүшмүш аиләләрин мәсәләләри үзрә комитә сәдри даһа сонра гејд едиб: “Фаҹиә кағыз үзәриндә гејдә алынанлардан гат-гат фәргли вә дәһшәтлидир. 2 милјон јарымдан артыг инсан күтләси илә үзләшмишик. Бу мигдарда гачгын дүшмүш инсан ҹәмијјәтинә јардым ҝөстәрмәк хејли чәтин мәсәләдир. Бу инсанлар бир ҝеҹә ичиндә өз исти вә раһат евләрини, газанҹ јерләрини, әкин саһәләрини, иҹтимаи мәркәзләрини бурахараг белә бир чөл-бијабанлыға үз тутублар.”

  Давамы ...
 • Мүсәлман Бирлијини Парчалајанлар

  Түркијә Елми-Тәдгигат Институту: Минләрлә Түрк Силаһлы Гүввәләри ИШИД террорчуларына гошулмушдур

  Түркијәдә фәалијјәт ҝөстәрән Елми-Тәдгигат Институту билдириб: 12 мин Түрк силаһлысы Суријадакы террорчулара гошулуб.

  Хатырладаг ки, Түркијә парламентинин үзвү Етила Карт бир мүддәт өнҹә чыхышы заманы билдирмишдир: “Түркијәни Конја шәһәриндән 3 мин вәтәндаш ИШИД-ә гошулуб. Бу елә бир һалда баш верир ки, Түркијә дөвләтинин бу ишдән хәбәри вардыр вә буна ҝөз јумур”.

  Давамы ...
 • Мәсумларын Һәјаты

  Бу ҝүн Ислам Пејғәмбәри Муһәммәд ибн Абдуллаһын вә Имам Һәсән Муҹтәбанын Шәһадәтинин илдөнүмүдүр (Арашдырма)

  Ибн Мәсуд: Пејғәмбәр 63 јашында зәһәрлә олунан суи-гәсд нәтиҹәсиндә Шәһадәтә јетирилди.

  Вида Һәҹҹин әмәлләри јеринә јетирилдикдән сонра, зил Һиҹҹә ајынын 18-дә Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һәзрәти Әли ибн Әбу Талиби (әлејһи сәлам) өзүндән сонра Аллаһ Тәаланын јер үзүндәки Хәлифәси вә үммәтин имамы тәјин етди. Бүтүн Мүсәлманлар һәзрәти Әли (әлејһи сәлам) илә биәт етдиләр. Илк биәт едәнләр исә Әбу Бәкр, Өмәр вә Осман олду. Беләликлә дә, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бөјүк бир мәһарәтлә сонунҹу миссијасыны һәјата кечиртди. Видалашма һәҹҹиндән үч ај сонра, 632-ҹи илин ијун ајында Һз.Мәһәммәд габагҹадан она зәһәр васитәси илә, олунмуш суи-гәсд нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишәрәк Шһадәтә јетирилди. Мәдинә шәһәриндә, Шәһадәтә јетирилдији евиндә, һәјат јолдашы Аишә бинти Әбу Бәкирин отағында дәфн олунду.

  Давамы ...
 • Шејтана Алдананлар

  ИШИД террорчуларына баш кәсдирән сеһрли иксир мәлум олду - Арашдырма

  Сән демә вәһһабиләри кишиләшдирән кустар јолла һазырланан амфетамин маддәси имиш!

  Күрдләр шаһидлик едир ки, бу маддәни Кобанидә өлдүрүлмүш јүзләрлә ИШИД-чинин һамысынын ҹибләриндә тапыблар. Гәрбли ҝировларын башларыны кәсән вә "Ҹиһадчы Ҹон” кими танынан британијалы ИШИД үзвүнүн видеоҝөрүнтүләрини анализ етмиш АБШ кәшфијјаты онун амфетаминин тәсири алтында олдуғуну мүәјјән едиб.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Евдә һејван сахламағын фајдасы Ислам Маарифи вә Мүасир тәдгигтлар бахымындан - Арашдырма

  Мәгаләдә Исламда һансы һејванларын сахланмасы вә онларын фајдасы һагда сөз ачылыб.

  Әмирәл Мөминин Әли (әлеји сәлам): “Ов, Гараволчу вә гојун сүрүсүнүн јанында ҝедән (Чобан) итләрдән башга гална итләри сахламағын һеч бир фајдасы јохдур”. Ев һејваны сахлајан инсанлар тәк јашајанларла мүгајисәдә өзләринә даһа чох әминдирләр. Онлар даһа чох үснијјәтҹил вә фобијалардан кәнар олурлар...

  Давамы ...
 • Јәһуди Ишғалынын Сирри – Арашдырма

  Сионистләрин Фәләстиндә јәһуди шәһәрҹикләринин салынма сирри мәлум олду, Украјна јәһудиләри күтләви сүрәтдә Фәләстинә ҝәтиздирил

  Гејрилегал Исраил режими бу ҝүнә кими 6 мин Украјна јәһудисинә сығынаҹаг вериб.

  P.S: Украјна мүнагишәсинә азҹа диггәт јетирән һәр бир шәхс ихтијарсыз олараг белә бир гәнаәтә ҝәлә биләр ки, баш верән бу сүни мүһарибәдә хејри јалныз кичик бир груп, дүнјаны бир-биринә гтышдыран сионист гүввәләри апарыр. Украјна јәһудиләринин Фәләстин торпагларына олан ахыны. Әлбәттә гәтијјәтлә дејә биләрик ки, неҹә дејәрләр бу “ҹүһүд ахыны” авропа јәһудиләринин ишғал етдикләри Фәләстин торпагларына олан 21 әсрин илк күтләви ахыныдыр. Јада салаг ки, јәһудиләрин планлы сүрәтдә 20 әсрин әввәлләриндә вә ахырларында да белә бир күтләв формада ишғал етдикләри Фәләстин торпагларына “ҹүһүд ахыны” олуб.

  Давамы ...
 • Пис вәрдишдән гуртулун

  Дырнаг јемәк вәрдиши неҹә јараныр?

  Дырнаг јемәк вәрдишинин мәнфи физики нәтиҹәләри илә јанашы, сосиал нәтиҹәләри дә вардыр.

  Дырнаг јемәк вәрдиши психоложи мәншәлидир вә мүтләг психолога мүраҹиәт етмәк лазымдыр. Психотерапевтбу проблеми һәлл едәҹәк. Анҹаг вәзијјәт даһа да ҹидди оларса, психиатрла мәсләһәтләшмәклә дәрманларла мүалиҹә тәтбиг олуна биләр.

  Давамы ...
 • Коррупсионерлик

  Милли Банкын сәдри галмагаллы рүшвәт арашдырмасында

  Kit Chellel вә Alexander Weber- ин «Bloomberg» сајтында дәрҹ олунмуш мәгаләсиндә сөһбәт тамамилә реал һадисәләрдән ҝедир.

  Мәгаләдә дејилир ки, 2004-ҹү илин сонларында Азәрбајҹан Республикасынын Мәркәзи Банкы өлкә валјутасынын дизајныны дәјишмәк гәрарына ҝәлир. ОеБС-ин сатыш үзрә директорларындан ханым Ралуҹа Танасесҹу сөвдәләшмәни әлдә етмәк мәгсәдилә Баклыја учур. Азәрбајҹанын банк рәсмиләри исә австријалылара тәклиф едирләр ки, пул чапынын хәрҹләринә 20 фаиз әлавә олунсун ки, сонрадан Азәрбајҹан тәрәфи бу фәрги мәнимсәјә билсин. Мәһкәмә динләмәсиндә 55 јашлы Танасесҹу етираф едир ки, рәһбәрлијиндән иҹазә алдыгдан сонра бу сөвдәләшмәјә разылыг вериб.

  Давамы ...
 • Һз. Пејғәмбәр: Аллаһ Тәала рүшвәт аланы, верәни вә араларындакы васитәчини ләнәтләјир

  Глобал Рүшвәт Риски Индексиндә Азәрбајҹан 197 өлкә арасында 140-ҹыдыр

  Ән ахырынҹә јердә Ниҝеријадыр. Өзбәкистан 194-ҹүдүр.

  197 өлкә арасында Азәрбајҹан рүшвәт рискинә ҝөрә 140-ҹы јери тутур. Мүгајисә үчүн, Ҝүрҹүстан 11-ҹи, Ермәнистан 87-ҹи, Русија 134-ҹү јердәдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Обама Ајәтуллаһ Хаменеијә нечә мәктуб јазыб?

  Ајәтуллаһ Хаменеи ҝенерал Сүлејманијә Америкаја һүҹум етмәк әмри версә, о бир ан да јубанмајаҹаг!

  Факс Нјус ИШИД-лә мүһарибә мөвзусуна тохунараг јазыр: “Өтән һәфтә ИШИД гүввәләри ҝери чәкилдији заман Ираг ордусу гәләбәни гејд етди, Ираг телевизијасы танкларын парадыны нүмајиш етдирди. Дөјүш мәнтәгәсиндә ИШИД-ин әлиндә олан инзибати биналарда Ираг ордусунун әскәрләри мөвге тутмушду. Бу тәсвирләр арасында ИШИД үзәриндә гәләбәнин әсас сәбәбкары сајылан Иран ҝенералы Гасим Сүлејманинин дә симасы ҝөзә дәјирди. Шиә партизан груплары ИШИД-ин сүнни кәндләриндән чыхарылмасында бөјүк рол ојнајыб. Партизан групун рәһбәрләриндән бири “Асошејтед Пресс”ә дејиб ки, СЕПАҺ вә Һизбуллаһ һәрби тәлиматчылары ИШИД-лә дөјүш хәтти боју өн сырададырлар вә 7 мин дөјүшчүјә тәлим кечирләр.”

  Давамы ...
 • Ибрәт

  Имам Һүсејнлә (ә) ҝедәнләр вә галанлар

  Һиндистанын дүнја шөһрәтли дөвләт хадими Ганди Имам Һүсејни (ә) өзүнә идеал сајдығыны дејиб.

  Имамын ашигләри сырасында бәзиләри (мәсәлән Өмәр ибн Әбдүр-Рәһман Мәхзуми, Абдуллаһ ибн Ҹәфәр) Имамла јолдашлыг етмәк әвәзинә ону бу јолдан сахламаг истәјирдиләр. Пејғәмбәр дүнјасыны дәјишәндән сонра елә бир бөһранлы дурум јаранмышды ки, һаггы батилдән, хејири шәрдән фәргләндирмәк чәтин олмушду. Нәинки садә инсанлар, һәтта танынмыш шәхсләр ја Имамын гијамынын һаглы олдуғуну ҝөрмүр, ја да бу гијама гошулмагдан горхурдулар.

  Давамы ...
 • Хошбәхт Аилә

  Узун вә хошбәхт евлилијин 20 сирри - Арашдырма

  Арашдырмада иштирак едәнләрин садәҹә 1 фаизи јахшы интим һәјатыны уғурлу евлилијин шәрти кими гијмәтләндириб.

  Сөһбәт етмәк, бир-биринә һәгигәтләри демәк уғурлу мүнасибәтин илк шәртидир. Мөһтәшәм интим һәјаты исә јени евлиләрә төвсијәләр сијаһысында 18-ҹи сырада дајаныб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Кашифул-Ғита АБШ, Британија, сионизмә...

  Кашифул-Ғита: Теһран, Сурија, Мисир, Ливан, Тунис, Мәракеш, Әл-Ҹәзаир, Кореја, Һиндистан, Чин, Кенија сизин алышдырдығыныз одда

  Мәрһум Ајәтуллаһ Кашифул-Ғита Британијанын фитнәләри һаггында јазыр: “Вәһабилик сахта мәзһәбдир, онун бүнөврәсини Британијанын тәрбијә етдији Мәһәммәд ибн Әбдүл-вәһаб гојмушдур.” Бөјүк мүҹтеһид Лондонун фитнәләрини ифша едәрәк билдирир ки, дүшмәнләр шиә һәгигәтләрини тәһриф едир, Исламын сијаси принсипләрини ихтисара салараг китаблар јајырлар.

  Давамы ...
 • Тәбиәт вә Сағламлыг

  Екзотик мејвәнин билмәдијиниз фајдалары

  Фејхоа јеҝанә мејвәдир ки, организми јодла тәмин етмәсинә ҝөрә ону дәниз мәһсуллары илә мүгајисә етмәк олар.

  Әҝәр организминиздә јод јетеринҹәдирсә, о заман әмин олун ки, сиз өзүнүзү ҝүмраһ, шән, әкс һалда сиз даим өзүнүзү јорғун, ҝүҹдән дүшмүш вә санки һеч нәјә һәвәсиниз олмамыш кими һисс едәҹәксиниз. Јодла бәрабәр фејхоа өзүндә 93 минерал маддәләри ҹәмләшдирир.

  Давамы ...
 • Чин АБШ-а Мејдан Охујур

  ФП: АИИБ-ин јарадылмасы илә Чин вә Америка Бирләшмиш Штатлары глобал тәнзимләмәк јарышына башлајыблар

  АИИБ Асија реҝионунда зәрури телекоммуникасија, енержи вә нәглијјат инфраструктурунун јарадылмасы вә инкишафыны ҝүдүр.

  The Foreign Policy гәзетинин сөзләринә ҝөрә, бир тәрәфдән, белә бир рәгибин мејдана чыхмасында бир баша Америка Бирләшмиш Штатлары өзү ҝүнаһкардыр. Белә ки, Чинин дүнја игтисадијјатына вердији төһфә вә гојдуғу тәсирләри нәзәрә алдыгда сон илләр, БВФ-нин гәрар гәбул едилмәсиндә Чинин ролу чох кичик вә тамамилә гејримүтәнасиб иди. Ејни заманда Америка рәсмиләри Чинин игтисади чәкисини нәзәрә алараг, структур дахилиндә вахтында ислаһат гәрарыны гәбул етмәјибләр.

  Давамы ...
 • Вәһһабиләрин Јәһуди Спонсуру

  “Кока Кола” ширкәти рәсмән “ИШИД”-и тәблиғ едир – Фото

  “Кока Кола” ширкәти јенин дзајнында кола шүшәләри үзәриндә ИСИС јазмагла “ИШИД”-ә дәстәк верди.

  1886-ҹы илдән етибарән ишә башламыш вә 128 илдир ки, һәшарәтләрдән һазырладығы формулун кәшф етмиш кока кола јәһуди ширкәти јени кола габлары үзәриндә инҝилис дилиндә “Share a Coke with ISIS, Drink Cold” јәни кока коланы сәрин ичин вә “ИШИД”ә дә верин сөзүнү јазмагла бир даһа ҹаванлары ИШИД террор груплашмасына гошулмагда бирбаша јардым едир.

  Давамы ...
 • Гида вә Сағламлыг

  Бу гида мәһсулларыны сојудуҹуда сахламајын – Сијаһы

  Балы сојудуҹуда сахламаг дүзҝүн дејил. Бал ашағы температурда кристаллашмагла јанашы бир чох кејфијјәтләрини дә итирир. Диҝәр бир тәрәфдән бал сојудуҹуда сахланылдыгда онун дады да дәјишир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Һиҹаб гадағасынын архасында ким дурур? (Тәһлил)

  2010-ҹу илдән башлајан һиҹаб гадағасы Азәрбајҹан Мүсәлманларына вурулан ән бөјүк зәрбәләрдән биридир.

  Белә баша дүшүлүр ки, Азәрбајҹанда президент, назир сәвијјәсиндә һиҹаб гадағасы јохдур. Бәс бу өзбашыналыг кимләр тәрәфиндән төрәдилир? Кимләр Азәрбајҹанда һиҹаблыларын тәһсилдән узаг сахланылмасыны истәјир? Кимләр диндарларын һиссләри илә ојнајараг араны буландырмаға чалышыр? Әҝәр гадаға јохдурса, бу өзбашыналыг директор-ректор сәвијјәсиндәми мәһдудлашыр? Јәни гадаға белә ҹылыз мәсәләдирми ки, рүшвәтлә, ҹинајәтлә, савадсызлыгла ишдән чыхарылан бәзи директор-ректорларын өһдәсинә гојулур?

  Давамы ...
 • АБШ-ын кечмиш дәниз пијадачысы АБНА илә ексклүзив мүсаһибәсиндә нәләрә етираф етди?

  Америка Бирләшмиш Штатлары сон ики әсирин бөјүк террорчу дөвләтидир – Гатил АБШ-ын инсан һаггларындан данышмаға һаггы јохдур

  К. О'Кеефе: АБШ-ын милјонларла инсанын өлдүрүлдүјүнү нәзәрә алсаг бу өлкәнин Инсан вә бејәлхалг һагглардан данышмаға һаггы јохду

  Америка Бирләшмиш Штатларынын сабиг Дәниз Пијадачысы сајтымызын мүхбиринә вердији ачыгламасынын сонунда билдириб: “Америка һөкүмәти пәрдәархасы гүдрәтләрин әли илә идарә олунур. Онлар, Дүнја Банкынын, Өзәл Банкларын, Инҝилтәрә Банкынын, Авропа Мәркәзи Банкынын, Бејнәлхалг ҺесаблашмаларБанкынын, Бејнәлхалг Валјута Фонду нун вә с. ҝәлир мәнбәләринин нәзарәтини әлдә сахлајанлардыр”.

  Давамы ...
 • Сәләфилик вә Азәрбајҹан

  Пакистанда, Әфганыстанда дөјүшән азәрбајҹанлылар – Арашдырма

  Ариф Јунусун сөзләринә ҝөрә, Азәрбајҹандан кәнарда террор актлары төрәдән сәләфиләрин сајы тәхминән 400 нәфәрдир.

  Ариф Јунусун дедији һәмин 300-400 нәфәр нә гәдәр тәһлүкәлидир, онлар сыраларыны Азәрбајҹанда даһа да ҝенишләндирә биләрләрми, онлары мүҹаһидлијә һансы груплар тәһрик едир?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Нә үчүн ҹәнаб “А” јох, Ајәтуллаһ Хаменеи? – Имам Хаменеинин Вәлијји Әмр олмасынын сәбәбләри

  Мүҹтәһидләр, фәгиһләр, дин алимләри өлкәси кими танынан Иранда нә үчүн башгасы јох, мәһз Ајәтуллаһ Хаменеи рәһбәр сечилди?

  Ајәтуллаһ Хаменеинин елми сәлаһијјәти неҹә тәсдигләниб? Өнҹә гејд етмәлијик ки, Ҹәнаб Рәһбәрин елми сәлаһијјәти барәдә илкин рәј Ислам Ҹүмһуријјәтинин баниси мәрһум Имам Хомејнијә мәхсусдур. Имам Хомејни (р) бујуруб: “Мән сиз Хаменеини Ислам Ҹүмһуријјәтинин ҝүҹлү голу сајырам. Сизи фигһә бәләд, мәсулијјәтли, вилајәти-фәгиһ үсулларындан аҝаһ бир шәхс һесаб едирәм. Сиз Ислам низамы мәсуллары арасында надир шәхсијјәтләрдәнсиниз.” (Сәһифеји-Нур) Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани бујуруб: “Мән хибрә мәҹлисинин үзвү вә Ајәтуллаһ Хаменеини јахшы таныјан бир шәхс олараг билдирирәм ки, о нәзәр саһиби вә иҹтиһад әһлидир. Мән ону фәгиһ, мүҹтәһид һесаб едирәм.” (Рисаләт гәзети)

  Давамы ...
 • Адынын ачыгланмасыны истәмәјән әкскәшфијјатчы:

  Гондарма “ИШИД” террор груплашмасынын ән сон статистикасы \ Террорчулар сырасында түркләр рекорд вурду!

  Азғын “ИШИД” груплашмасынын үзвләринин сајыны ачыгланды. Гондарма “ИШИД”-ин һансы өлкәләрдән нечә үзвү вар?

  11 миндән чох јараглылардан 1300-дән артығы Инҝилтәрә вә авропалыдыр. Галан Түркијәдән 3000 нәфәр, Русијадан 1950 нәфәр, Сербијадан 1800 нәфәр, Белчикадан 1700 нәфәр, Албанијадан 1000 нәфәр, Косоводан 1100 нәфәр, Азәрбајҹандан 450 нәфәр гондарма “ИШИД” груплашмасында иштирак едир.

  Давамы ...
 • Ислам Ордусу

  Иран Ислам Республикасынын һакерләри сионист режимин һәрби базалрына кибер һуҹумлар етди

  Тел-Әвивин Милли Тәһлүкәсизлик Арашдырмалары Институту: “Иран Ислам Республикасы Гәззә мүһарибәси заманы дәфәләрлә исраилин тәһлүкәсизлик вә малијјә мүәссисәләрини кибер һуҹумлара мәруз гојмушдур. Белә бир һүҹумлар тәшкил етмәк ону ҝөстәрир ки, Иран Ислам Республикаснын елми вә техники инфраструктуру бу һүҹумлары тәмин етмәкдә һансы һәддәдир. Арашдырмаларымызда белә бир гәнаәтә ҝәлмәк мүкүндүр ки, Ислам Республикасы јахын ҝәләҹәкдә исраилин тәһлүкәсизлик системләрини Кибер Һүҹумлар јолу илә там зәдәләмәјә гадир олаҹаг”.

  Давамы ...
 • Шејтан Ордусу

  Ниҝеријада гондарма “ИШИД”-ин нөвбәти хәлифәлијини елан етмиш Әбубәкр Шекав + Фото (Арашдырма)

  Стандарт гајдалара ујғун олараг бир дөвүрдә ики ејни хилафәтин еланы онун батиллијинә әјани сүбутдур

  вәһһаби, сәләфи, тәкфирчи” үнсүрләрин Ислам өлкәләриндә “ислам хилафәти” адлы ҹыртан хилафәтликләрини јаратмагдан әсас мәгсәдләри Аллаһ Тәаланын јер үзүнә ҝөндәрдији Ислам динини арадан апармагдыр.

  Давамы ...
 • Сионизимин Ҹинајәтләри

  Јәһудиләрин Гәззаја һүҹумлары заманы ҹанлы иткинин ачыглaнмасы: 2103 Шәһид 10500-дән чох јаралы

  Гәзза Золағынын ҹәнубунда јерләшән Рәфаһ шәһәриндә исә, јәһуди ишғалчылары шәһәрин ән ишләк тиҹарәт мәркәзләриндән бирини ағыр силаһлар илә һәдәфә алараг 6 фәләстинлини јараламыш, гејд олунан тиҹарәт мәркәзини исә јерлә јексан етмишдир.

  Давамы ...
 • Шејтанын Ич Үзү

  Кимисә мәһкәмәјә вермәјәҹәјинә сөз вермиш Фәтһуллаһ Ҝүлән сөзүнүн үстүндә дајанмады + Фото

  Мәһкәмә иддиалары үчүн јүзминләрлә лирә пул хәрҹләјән Ҝүләнин, бу мүраҹиәтләрин әксәријјәтиндән һеч бир нәтиҹә әлдә етмәјиб

  2000-ҹи илдә “Нил” нәшријјатындан чыхан, Ф. Ҝүләнин мүәллифи олдуғу “Ишығын ҝөрдүјү үфүг” китабынын 217-ҹи сәһифәсиндә, “Аллаһа аид һүгуга гарыша билмәрәм, мәнә аид һеч бир һаггдан өтрү һеч кими мәһкәмәјә вермәјәҹәјимә сөз верирәм” – јазылыб.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki