• Ибрәт

  Имам Һүсејнлә (ә) ҝедәнләр вә галанлар

  Һиндистанын дүнја шөһрәтли дөвләт хадими Ганди Имам Һүсејни (ә) өзүнә идеал сајдығыны дејиб.

  Имамын ашигләри сырасында бәзиләри (мәсәлән Өмәр ибн Әбдүр-Рәһман Мәхзуми, Абдуллаһ ибн Ҹәфәр) Имамла јолдашлыг етмәк әвәзинә ону бу јолдан сахламаг истәјирдиләр. Пејғәмбәр дүнјасыны дәјишәндән сонра елә бир бөһранлы дурум јаранмышды ки, һаггы батилдән, хејири шәрдән фәргләндирмәк чәтин олмушду. Нәинки садә инсанлар, һәтта танынмыш шәхсләр ја Имамын гијамынын һаглы олдуғуну ҝөрмүр, ја да бу гијама гошулмагдан горхурдулар.

  Давамы ...
 • Хошбәхт Аилә

  Узун вә хошбәхт евлилијин 20 сирри - Арашдырма

  Арашдырмада иштирак едәнләрин садәҹә 1 фаизи јахшы интим һәјатыны уғурлу евлилијин шәрти кими гијмәтләндириб.

  Сөһбәт етмәк, бир-биринә һәгигәтләри демәк уғурлу мүнасибәтин илк шәртидир. Мөһтәшәм интим һәјаты исә јени евлиләрә төвсијәләр сијаһысында 18-ҹи сырада дајаныб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Кашифул-Ғита АБШ, Британија, сионизмә...

  Кашифул-Ғита: Теһран, Сурија, Мисир, Ливан, Тунис, Мәракеш, Әл-Ҹәзаир, Кореја, Һиндистан, Чин, Кенија сизин алышдырдығыныз одда

  Мәрһум Ајәтуллаһ Кашифул-Ғита Британијанын фитнәләри һаггында јазыр: “Вәһабилик сахта мәзһәбдир, онун бүнөврәсини Британијанын тәрбијә етдији Мәһәммәд ибн Әбдүл-вәһаб гојмушдур.” Бөјүк мүҹтеһид Лондонун фитнәләрини ифша едәрәк билдирир ки, дүшмәнләр шиә һәгигәтләрини тәһриф едир, Исламын сијаси принсипләрини ихтисара салараг китаблар јајырлар.

  Давамы ...
 • Тәбиәт вә Сағламлыг

  Екзотик мејвәнин билмәдијиниз фајдалары

  Фејхоа јеҝанә мејвәдир ки, организми јодла тәмин етмәсинә ҝөрә ону дәниз мәһсуллары илә мүгајисә етмәк олар.

  Әҝәр организминиздә јод јетеринҹәдирсә, о заман әмин олун ки, сиз өзүнүзү ҝүмраһ, шән, әкс һалда сиз даим өзүнүзү јорғун, ҝүҹдән дүшмүш вә санки һеч нәјә һәвәсиниз олмамыш кими һисс едәҹәксиниз. Јодла бәрабәр фејхоа өзүндә 93 минерал маддәләри ҹәмләшдирир.

  Давамы ...
 • Чин АБШ-а Мејдан Охујур

  ФП: АИИБ-ин јарадылмасы илә Чин вә Америка Бирләшмиш Штатлары глобал тәнзимләмәк јарышына башлајыблар

  АИИБ Асија реҝионунда зәрури телекоммуникасија, енержи вә нәглијјат инфраструктурунун јарадылмасы вә инкишафыны ҝүдүр.

  The Foreign Policy гәзетинин сөзләринә ҝөрә, бир тәрәфдән, белә бир рәгибин мејдана чыхмасында бир баша Америка Бирләшмиш Штатлары өзү ҝүнаһкардыр. Белә ки, Чинин дүнја игтисадијјатына вердији төһфә вә гојдуғу тәсирләри нәзәрә алдыгда сон илләр, БВФ-нин гәрар гәбул едилмәсиндә Чинин ролу чох кичик вә тамамилә гејримүтәнасиб иди. Ејни заманда Америка рәсмиләри Чинин игтисади чәкисини нәзәрә алараг, структур дахилиндә вахтында ислаһат гәрарыны гәбул етмәјибләр.

  Давамы ...
 • Вәһһабиләрин Јәһуди Спонсуру

  “Кока Кола” ширкәти рәсмән “ИШИД”-и тәблиғ едир – Фото

  “Кока Кола” ширкәти јенин дзајнында кола шүшәләри үзәриндә ИСИС јазмагла “ИШИД”-ә дәстәк верди.

  1886-ҹы илдән етибарән ишә башламыш вә 128 илдир ки, һәшарәтләрдән һазырладығы формулун кәшф етмиш кока кола јәһуди ширкәти јени кола габлары үзәриндә инҝилис дилиндә “Share a Coke with ISIS, Drink Cold” јәни кока коланы сәрин ичин вә “ИШИД”ә дә верин сөзүнү јазмагла бир даһа ҹаванлары ИШИД террор груплашмасына гошулмагда бирбаша јардым едир.

  Давамы ...
 • Гида вә Сағламлыг

  Бу гида мәһсулларыны сојудуҹуда сахламајын – Сијаһы

  Балы сојудуҹуда сахламаг дүзҝүн дејил. Бал ашағы температурда кристаллашмагла јанашы бир чох кејфијјәтләрини дә итирир. Диҝәр бир тәрәфдән бал сојудуҹуда сахланылдыгда онун дады да дәјишир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Һиҹаб гадағасынын архасында ким дурур? (Тәһлил)

  2010-ҹу илдән башлајан һиҹаб гадағасы Азәрбајҹан Мүсәлманларына вурулан ән бөјүк зәрбәләрдән биридир.

  Белә баша дүшүлүр ки, Азәрбајҹанда президент, назир сәвијјәсиндә һиҹаб гадағасы јохдур. Бәс бу өзбашыналыг кимләр тәрәфиндән төрәдилир? Кимләр Азәрбајҹанда һиҹаблыларын тәһсилдән узаг сахланылмасыны истәјир? Кимләр диндарларын һиссләри илә ојнајараг араны буландырмаға чалышыр? Әҝәр гадаға јохдурса, бу өзбашыналыг директор-ректор сәвијјәсиндәми мәһдудлашыр? Јәни гадаға белә ҹылыз мәсәләдирми ки, рүшвәтлә, ҹинајәтлә, савадсызлыгла ишдән чыхарылан бәзи директор-ректорларын өһдәсинә гојулур?

  Давамы ...
 • АБШ-ын кечмиш дәниз пијадачысы АБНА илә ексклүзив мүсаһибәсиндә нәләрә етираф етди?

  Америка Бирләшмиш Штатлары сон ики әсирин бөјүк террорчу дөвләтидир – Гатил АБШ-ын инсан һаггларындан данышмаға һаггы јохдур

  К. О'Кеефе: АБШ-ын милјонларла инсанын өлдүрүлдүјүнү нәзәрә алсаг бу өлкәнин Инсан вә бејәлхалг һагглардан данышмаға һаггы јохду

  Америка Бирләшмиш Штатларынын сабиг Дәниз Пијадачысы сајтымызын мүхбиринә вердији ачыгламасынын сонунда билдириб: “Америка һөкүмәти пәрдәархасы гүдрәтләрин әли илә идарә олунур. Онлар, Дүнја Банкынын, Өзәл Банкларын, Инҝилтәрә Банкынын, Авропа Мәркәзи Банкынын, Бејнәлхалг ҺесаблашмаларБанкынын, Бејнәлхалг Валјута Фонду нун вә с. ҝәлир мәнбәләринин нәзарәтини әлдә сахлајанлардыр”.

  Давамы ...
 • Сәләфилик вә Азәрбајҹан

  Пакистанда, Әфганыстанда дөјүшән азәрбајҹанлылар – Арашдырма

  Ариф Јунусун сөзләринә ҝөрә, Азәрбајҹандан кәнарда террор актлары төрәдән сәләфиләрин сајы тәхминән 400 нәфәрдир.

  Ариф Јунусун дедији һәмин 300-400 нәфәр нә гәдәр тәһлүкәлидир, онлар сыраларыны Азәрбајҹанда даһа да ҝенишләндирә биләрләрми, онлары мүҹаһидлијә һансы груплар тәһрик едир?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Нә үчүн ҹәнаб “А” јох, Ајәтуллаһ Хаменеи? – Имам Хаменеинин Вәлијји Әмр олмасынын сәбәбләри

  Мүҹтәһидләр, фәгиһләр, дин алимләри өлкәси кими танынан Иранда нә үчүн башгасы јох, мәһз Ајәтуллаһ Хаменеи рәһбәр сечилди?

  Ајәтуллаһ Хаменеинин елми сәлаһијјәти неҹә тәсдигләниб? Өнҹә гејд етмәлијик ки, Ҹәнаб Рәһбәрин елми сәлаһијјәти барәдә илкин рәј Ислам Ҹүмһуријјәтинин баниси мәрһум Имам Хомејнијә мәхсусдур. Имам Хомејни (р) бујуруб: “Мән сиз Хаменеини Ислам Ҹүмһуријјәтинин ҝүҹлү голу сајырам. Сизи фигһә бәләд, мәсулијјәтли, вилајәти-фәгиһ үсулларындан аҝаһ бир шәхс һесаб едирәм. Сиз Ислам низамы мәсуллары арасында надир шәхсијјәтләрдәнсиниз.” (Сәһифеји-Нур) Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани бујуруб: “Мән хибрә мәҹлисинин үзвү вә Ајәтуллаһ Хаменеини јахшы таныјан бир шәхс олараг билдирирәм ки, о нәзәр саһиби вә иҹтиһад әһлидир. Мән ону фәгиһ, мүҹтәһид һесаб едирәм.” (Рисаләт гәзети)

  Давамы ...
 • Адынын ачыгланмасыны истәмәјән әкскәшфијјатчы:

  Гондарма “ИШИД” террор груплашмасынын ән сон статистикасы \ Террорчулар сырасында түркләр рекорд вурду!

  Азғын “ИШИД” груплашмасынын үзвләринин сајыны ачыгланды. Гондарма “ИШИД”-ин һансы өлкәләрдән нечә үзвү вар?

  11 миндән чох јараглылардан 1300-дән артығы Инҝилтәрә вә авропалыдыр. Галан Түркијәдән 3000 нәфәр, Русијадан 1950 нәфәр, Сербијадан 1800 нәфәр, Белчикадан 1700 нәфәр, Албанијадан 1000 нәфәр, Косоводан 1100 нәфәр, Азәрбајҹандан 450 нәфәр гондарма “ИШИД” груплашмасында иштирак едир.

  Давамы ...
 • Ислам Ордусу

  Иран Ислам Республикасынын һакерләри сионист режимин һәрби базалрына кибер һуҹумлар етди

  Тел-Әвивин Милли Тәһлүкәсизлик Арашдырмалары Институту: “Иран Ислам Республикасы Гәззә мүһарибәси заманы дәфәләрлә исраилин тәһлүкәсизлик вә малијјә мүәссисәләрини кибер һуҹумлара мәруз гојмушдур. Белә бир һүҹумлар тәшкил етмәк ону ҝөстәрир ки, Иран Ислам Республикаснын елми вә техники инфраструктуру бу һүҹумлары тәмин етмәкдә һансы һәддәдир. Арашдырмаларымызда белә бир гәнаәтә ҝәлмәк мүкүндүр ки, Ислам Республикасы јахын ҝәләҹәкдә исраилин тәһлүкәсизлик системләрини Кибер Һүҹумлар јолу илә там зәдәләмәјә гадир олаҹаг”.

  Давамы ...
 • Шејтан Ордусу

  Ниҝеријада гондарма “ИШИД”-ин нөвбәти хәлифәлијини елан етмиш Әбубәкр Шекав + Фото (Арашдырма)

  Стандарт гајдалара ујғун олараг бир дөвүрдә ики ејни хилафәтин еланы онун батиллијинә әјани сүбутдур

  вәһһаби, сәләфи, тәкфирчи” үнсүрләрин Ислам өлкәләриндә “ислам хилафәти” адлы ҹыртан хилафәтликләрини јаратмагдан әсас мәгсәдләри Аллаһ Тәаланын јер үзүнә ҝөндәрдији Ислам динини арадан апармагдыр.

  Давамы ...
 • Сионизимин Ҹинајәтләри

  Јәһудиләрин Гәззаја һүҹумлары заманы ҹанлы иткинин ачыглaнмасы: 2103 Шәһид 10500-дән чох јаралы

  Гәзза Золағынын ҹәнубунда јерләшән Рәфаһ шәһәриндә исә, јәһуди ишғалчылары шәһәрин ән ишләк тиҹарәт мәркәзләриндән бирини ағыр силаһлар илә һәдәфә алараг 6 фәләстинлини јараламыш, гејд олунан тиҹарәт мәркәзини исә јерлә јексан етмишдир.

  Давамы ...
 • Шејтанын Ич Үзү

  Кимисә мәһкәмәјә вермәјәҹәјинә сөз вермиш Фәтһуллаһ Ҝүлән сөзүнүн үстүндә дајанмады + Фото

  Мәһкәмә иддиалары үчүн јүзминләрлә лирә пул хәрҹләјән Ҝүләнин, бу мүраҹиәтләрин әксәријјәтиндән һеч бир нәтиҹә әлдә етмәјиб

  2000-ҹи илдә “Нил” нәшријјатындан чыхан, Ф. Ҝүләнин мүәллифи олдуғу “Ишығын ҝөрдүјү үфүг” китабынын 217-ҹи сәһифәсиндә, “Аллаһа аид һүгуга гарыша билмәрәм, мәнә аид һеч бир һаггдан өтрү һеч кими мәһкәмәјә вермәјәҹәјимә сөз верирәм” – јазылыб.

  Давамы ...
 • Ислам Ҝөзәл Ады Сечмәји Төвсијә Едир

  Азәрбајҹан ганунуна ҝөрә вәтәндаш адын неҹә дәјишдирә биләр? – Арашдырма

  Имам Рза (әлејһи сәлам) диҝәр бир һәдисдә бујурурлар: Һәр бир евдә әҝәр Муһәммәд, Әһмәд, Әли, Һәсән, Һүсејн, Ҹәфәр, Талиб, Әбдуллаһ вә Фатимә адлары оларса фәгирлик (мадди вә мәнәви касыбчылыг) һеч заман о евә дахил олмаз. (Вәсаилуш Шиә, ҹилд 15, сәһ. 129)

  Давамы ...
 • Јәһуд Гөвмү

  Гәззафи Бу Сирри билән һәр кәси өлдүртдү

  2010-ҹу илдә диктатор режиминдән гачараг Авропаја пәнаһәндә олмуш Н. Мисмар, Лондонда ишыг үчү ҝөрән әл-Һәјат гәзетинә вердији хүсуси мүсаһибәдә, Гәддафинин ән садиг адамларындан Салеһ Бу Фәрванын ејни сәбәблә 1980-ҹи илләрдә Румынијада өлдүрүлдүјүнү, Фәрваја Аишә Гәззафинин јәһуди олдуғуну сөјләјән Ливијанын Рома сәфири Әммар Зу Нунун да, мүәммалы сүрәтдә һазырланмыш бир суи-гәсдә гурбан ҝетдијини сөјләјиб.

  Давамы ...
 • Илһам Әлијевин “вурулан” ортаглары -Арашдырма

  Өлкәни бирҝә таласалар да, дөвләт башчысы назирләрини өзүнә гурбан вермәк јолуну тутур

  Сәфәр Әбијевин вәзифәдән ҝетмәсинин сәбәбләри сырасында даһа чох әсҝәр өлүмләринин артмасы вә бу фонда һакимијјәтә халгын гәзәбинин бөјүмәси ҝөстәрилир. “Әсҝәр өлүмләринә јох!” етиразлары өлкәдә ҹидди сијаси чахнашма јаратды вә назир өз постуну итирди. Амма вәзијјәт дәјишдими? Әлбәттә, дәјишди. Фәгәт, јахшылыға доғру дејил, писләшмәјә тәрәф. Ынди Силаһлы Гүввәләрдә өлүм һаллары Сәфәр Әбијеви һөрмәтлә анмаға имкан верәҹәк гәдәр артыб. Үстәлик, Силаһлы Гүввәләрдә башлајан ҹидди “гисас јохламалары” шәхси һејәтлә марагланмаг үчүн забитләрдә имкан вә вахт гојмур. Ындики назир хошу ҝәлмәјән адамлара “көһнә назирин адамлары” дејиб, мәһв едир.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Сиjасәләрин Давамы Олараг

  Бакы режими террорчу “вәһһабиләри” деjил Ислам Партиjасынын үзвләрини һәбс едир! Астара олаjлары, арашдырма

  Бәзи аналтикләрин дедикләринә ҝөрә, Астара халгына бата билмәjән иҹра башчысы jени иjрәнҹ үслуба әл атыб. Јәни халгы үз-үзә гоjмаг. Бу сәбәбдән дә, сосиал шәбәкәдә баш верән һадисәләр вә онун ардыjҹа Әрчиван сакинләринин тез бир заманда һәдәгәдән чыхмалары, баш вермиш һадисәjә һеч адиjjаты олмаjан, мәһз иҹра башчысы Гәзәнфәр Ағаjевин мәнимсәмәк истәдиjи базарын jанараг күл олмасы вә jанғынын сәбәбкары кими мәһз Әрчиванлыларын туш ҝәлмәси чох бөjүк шүбһә доғуран мәсәләдир. Аталар демишкән “Хорузун Гуjруғу Ҝөрсәнди”.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Режим

  Әлиjев режиминин Исламла дүшмәнчилиjи

  Бу ҝүнләрдә мәтбуатда бу мөвзунун мүзакирәси заманы белә мәлум олду ки, спикер Огтаj Әсәдовун тәклифи ҹәмиjjәтдә әкс сәда доғуруб вә Гуранын азәрбаjҹан дилиндә охунмасынын тәрәфдарлары һеч дә аз деjилмиш.

  Давамы ...
 • Јаланчынын Ев Јанды Һеч Ким Она Инанмады

  Илһам Әлиjевин jаланы

  Һеч кимә сирр деjил ки, Илһам Әлиjев һакимиjjәтдә галыб, игтидардан ҝетмәмәк үчүн Шеjтанын өзү илә белә әлбир олмаға һазырдыр вә елә әлбир дә олуб.

  Давамы ...
 • Ҹүһүд Пропогандасы

  Иран Ислам Республикасына гаршы нифрәт һарадан вә кимләр тәрәфиндән jарадылыр? – Арашдырма

  Тәһриф олунмуш Төврата мураҹиәт етдикдә орада jазылмыш аjәләри охуjуруг: “Еj Исраил өвладлары аjағынызын басдығы һәр торпаг сизин олаҹаг. Рәбб Танры сизин арханыздадыр. Сизин һеjбәтиниздән бүтүн милләтләр горхуjа дүшәҹәк” Тәквин бөлүмү 1.

  Давамы ...
 • Азәрбаjҹан нефтинин ҝизли мафиjасы ашкарланды

  Дөвләт Нефт Ширкәти өз сөвдәләшмәләрини кимләрин әли илә вә неҹә едир?

  Арашдырма әсасында “Аноним Азәрбаjҹан” адлы һесабат һазырланыб. Сәнәддә Азәрбаjҹан нефт сәнаjесиндә “ҝизли фигур кими чыхыш едән Анар Әлиjев адлы шәхс” барәдә данышылыр. Арашдырма нәтиҹәсиндә бәлли олуб ки, чох аз адамын таныдығы Анар Әлиjев АРДНШ-лә ән азы 48 jүксәк мәнфәәтли сөвдәләшмәдә иштирак паjына маликдир. Сөвдәләчмәләрдә нә үчүн мәһз бу шәхсин иштирак етмәси вә онун иштиракынын өлкә үчүн нә дәрәҹәдә сәмәрәли олмасы исә мәлум деjил.

  Давамы ...
 • Сионизимин иjрәнҹ планы

  Хәтәр зәнҝи – Азәрбаjҹан минталитетинин алкагол, уjушдуруҹу маддәләр вә хәстәликләрлә мәһв едилмәси

  Баку-Кастел пивә компаниjасынын рәһбәри Адам Тлехураj мүсаһибәләринин бириндә деjир ки, Азәрбаjҹанда көрпәләр дә дахил олмагла илдә 6 литр пивә ичирләр. Биз дадвериҹи маддәләрдән истифадә едиб азәрбаjҹанлылара даһа чох пивә ичирдәҹәjик. Ондан -“сиз Азәрбаjҹан халгыны алкоголик етмәк истәjирсиниз?”-деjә сорушанда о, ҹаваб верир ки, бәс, сиз истәjирсиниз бизи бағласынлар? Биз дә инвестисиjа гоjмаг програмыны jарымчыг сахлаjаг?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Бу ҝүн һәр jериндән дуран милләти ашағылаjыр – Бунун көкү һардан ҝәлир? – Тәһлил

  Публисист вә ссенарист Чинҝиз Султансоj: “Бир вахтлар ади “Топхана” мешәсинин гырылмасы илә 100 минләрлә инсанын меjданлара ахышмасыны, инди ән ҹидди һагсызлыгларда белә мүшаһидә етмәмәjимизи әксәр инсанлар милләтин мәнәви сынмасында ҝөрүр.”

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди