• Гарабағ

  М. Шевченко Гарабағын гајтарылмасы үчүн нәзәрдә тутлан вариантлары ачыглады, Русија ордусу Азәрбајҹана дөнүр?

  Политолог Максим Шевченко: “Ермәнистан Гарабағ әтрафы рајонлардан гошунларыны чыхартмалыдыр вә Гарабағ зонасы Азәрбајҹанын нәзарәти алтында силаһсызлашдырылмалыдыр. Бу силаһсызлашдырманы бејнәлхалг сүлһмәрамлылар һәјата кечирә биләр. Даһа сонра гачгынларын доғма евләринә гајыдышы тәмин олунмалыдыр”.

  Давамы ...
 • Лүтфән Охујун

  Истамбул саммити “Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын” тарихиндә ән пис конфранс кими јадда галды (Арашдырма)

  Әрдаоғанын Саммитин ачылышында етдији чыхышында бах бу нөгтәләри ҝөрә билирик: “Мәним диним вә мәзһәбим нә сүннидир вә нә дә Шиә. Мән Исламам!” Белә ибарәтләр бүтүн Ислам Дүнјасыны һәдәләјә биләҹәк бир нөв хәрчәнҝ хәстәлијини әкс етдирир. Вә ҝөстәрир ки, һәр ан мәнтәгә өлкәләри өлүмүҹүл тајфа савашларына дахил ола биләр. О мәзһәб вә тајфа савашлары ки, артыг бу ҝүнләр бәзиләри биләрәкдән бу мүһарибәнин ардыјҹадырлар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Рус мәтбуаты: Азәрбајҹанда ИШИД силаһлылары 3 рајонда Сумгајыт, Шабран вә Гусарда топлашыб

  Президент Путин һава-космик гүввәләримизи Суријаја јеридәркән гаршыја һансы мәгсәди гојмушду? О дејирди ки, орада дөјүшән террорчулар орада да өлмәлидирләр. Ки, сонра онлары Русијада вә јахуд гоншу өлкәләрдә өлдүрмәк лазым ҝәлмәсин.

  Давамы ...
 • Вәһһаби Үнсүрләри

  ШОК! Сәуд кралы 60 ил өнҹә АБШ-а јазмышды: “Мисири вурун, Суријаны бөлүн, Ирагы...''

  Сәудијјә Әрәбистанынын кечмиш кралы Фејсәл ибн Әбдүл Әзиз: “Суријаја ҝәлинҹә, һүҹум едилмәси лазым олан икинҹи өлкә Суријадыр. Бу истигамәтдә лазым олан будур: Суријанын бәзи торпагларыны ондан ајыраг ки, бу өлкә дә башыны галдыра билмәјәрәк өзү-өзүјлә мәшғул олсун вә Әрәб дүнјасындакы (мәғлуб олмуш) Мисирин јерини долдурмаг дүшүнҹәсинә гапылмасын.”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ШОК кечмиш ЈАП-чы: ‘’Һејдәр Әлијевин азәрбајҹанлы дејил! Анасы ермәни, атасы језди күрддүр!’’

  Надир Аҝајев әлијевләр сүлаләсинин иҹ үзүнү ачды.

  ...Һејдәр һәлә ана бәтниндә оланда, доғма атасы – језди күрдү дүнјасыны дәјишир. Һејдәр анасынын гуҹағында көрпә олдуғу вахт Әлирзаја әрә ҝәлир вә анасы да көрпәнин атасынын адыны Әлирза јаздырыр. Һејдәр Әлијев 10 мај 1923-ҹү илдә Нахчыванда јох, 18 март 1919-ҹу илдә Ермәнистанын ССР Сисиан рајонунда доғулмушдур...

  Давамы ...
 • Шејтан коалисијасы

  Азәрбајҹанда СӘЛӘФИ-ИСРАИЛ фитнәси (1)

  Дедиләр ки, биз јалныз Аллаһа тәвәккүл етдик. Еј Рәббимиз! Бизи залым тајфанын фитнәсинә дүчар етмә! (Јунис сурәси, ајә 85)

  Еј әзиз Азәрбајҹанын дин алимләри, фәаллары, зијалылары! Еј һәгигәт ардынҹа олан мүсәлман халг, Әһли-бејт (ә) ашигләри! Өлкәмизин залым башчыларынын Ислам дүшмәнләри илә һәмкарлыгла јаратдығы фитнәнин дәринлијини ҝөрүн, иҹтимаи фикри доғру истигамәтләндирмәк үчүн илаһи вәзифә олараг һаггы бәјан един.

  Давамы ...
 • Вәлијји Фәгиһ Нәзәријјәси

  Александр Дугин: Вилајәти-Фәгиһин мәркәзиндә инсан јох, Аллаһын ирадәси дајаныр!

  “Ортодокс Мәсиһи Русија вә Шиә Иран гәрб-сәләфи ҹәбһәси илә үзбәүздүр...”

  Александр Дугин ортодокс мәсиһиликлә Шиәлик арасында тәфәккүр, ирфан вә ахирүззаман инанҹыны мүштәрәк инанҹ сајыр.

  Давамы ...
 • Ермәни Годуғлары

  Азәрбајҹанда анасы ермәни мәмурун һимајәчиләри ачыгланды – Сијаһы

  Һаҹыбала Абуталыбова ҝәлинҹә, ермәни сојлу Р.Мәммәдов, аз гала Бакынын јарысыны “дөвләт сифариши” ады илә сөкдүрүрдү.

  Бакынын “јарысыны” һеч бир гануна мәһәл гојмадан булдозерлә јерлә-јексан едиб дағыдан, компенсасија вермәдән инсанлары һалал евләриндән вә офисләриндән күчәјә атан , һәтта фәһләләрин пулуну белә мәнимсәјән Р.Мәммәдов, анасынын сәнәдләрини дә сахталашдырыб, ермәнини бу јолла “азәрбајҹанлыја” чевириб. Белә ҹинајәтләрә, дөвләт сәнәдләрини сахталашдырмаға ҝөрә исә чох ағыр ҹәзалар нәзәрдә тутулур!

  Давамы ...
 • Халгын Малыны Талан Едәнләр

  Дәһшәт! Лерикин иҹра башчысы дөвләт бүдҹәсини белә талан едиб

  Јери ҝәлмишкән, рајон иҹра башчысынын МТН шефи илә әлагәләри һагда бир гәдәр сонракы арашдырмада гејдләр олаҹаг.

  Бөлҝәдә 2014-ҹү илдән бу ҝүнә кими гејдә алынан бүдҹә ҹинајәтләрини, малијјә хәјанәтләрини, ајры-ајры коррупсија фактларыны арашдырыб, өлкә башчысына верилән вәдләрә әмәл едилмәдији өјрәнилиб.

  Давамы ...
 • Милләт Неҹә Тараҹ Олур Олсун Нә Иши Вар...

  Сојуг һавада јол сүпүрән, зибил дашыјан Азәрбајҹан пенсијачылары...

  Бакыда пенсијачылар јени фәһләлијә башладыглары заман хариләр дүнја туруна чыхыр

  Аҹы ҝерчәк беләдир ки, Азәрбајҹанда пенсијалар әксәрән коммунал хәрҹләри белә өдәмәк игтидарында олмур. Буна ҝөрә дә пенсијачы јашлы инсанлар гејри-легал әмәк саһәләриндә чалышмаға мәҹбур олурлар. О үздән Азәрбајҹанда гоҹалар гоҹалыгларыны истираһәт ичиндә дејил, мин бир әзијјәтлә чалышараг, пул газанмагла кечирирләр.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Бу “шампун”лардан истифадә етмәјин, сизи өлдүрә биләр? - Неҹә хилас олаг?

  Габын архасында тәркиб јериндә БИО јазылыбса, демәли бунлар үзәринә кимјәви гатгы дүстуру јазылмыш шампунлардан јахшыдыр.

  1970-ҹи илә кими шампунларын тәркибинә кимјәви маддә гатылмырды. 70-ҹи илдән башлајараг, шампунлара аз мигдарда кимјәви гатгы гатылмаға башлады. Инди исә бу гатгылар о һәддә чатыб ки, сач төкүлмәси, дәри-сач диби проблемләри вә гараҹијәр хәстәликләринә сәбәб олур.

  Давамы ...
 • Нәләр Баш Верир?

  Истанбулда өзүнү ҝүлләләләјән азәрбајҹанлы дипломатын өлмү илә бағлы ШОК иддиа

  Азәрбајҹандан вә Гафгаздан анормал сәләфиләри кимләр Сурија вә Ирагда вурушмаға ҝөндәрирмиш?

  Гејд едәк ки, дипломат Фәхрәддин Әлијевин өлүмү бир чохлары үчүн мүәммалы олдуғу дејилир. Иддиаја ҝөрә, Ф. Әлијевин Гафгаз вә Азәрбајҹан Республикасындан ахышараг Түркијәјә ҝәлиб вә орадан да, Сурија вә Ирага кечәрәк мүхтәлиф террор дәстәләри сырасында Сурија вә Ираг халгларына гаршы вурушдугларындан хәбәрдар имиш. Вә бу мәсәләнин үстүн ачмагла Ф. Әлијев, бу ишдә бир баша ролу вә дәстәји олан Түркијәнин јксәк вәзифәли рәсмиләринин вә һәмдә Азәрбајҹан дөвләтинин али мәгамларында чалышан вәзифәлиләрин адларыны үмум күтләјә ифша етмиш олаҹагмыш.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  ШОК: Һөкүмәт ишчиләри Сәудијјә сәфирлијиндән алдыглары пуллар мүгабилиндә Шиә Руһаниләрини һәбс едир

  Ресурс: Илһам Әлијев мәһз Түркијә вә Сәудијјә режимләринин (ишғалчы сионист режимин дәстәји илә һазырланмыш) планларыны иҹра еди

  Натиг Кәримовун һәбсинә вә онун 274-ҹү маддәси илә иттиһам олунмасына ишарә едән гајнаг даһа сонра билдириб ки, бүтүн бунлар вәһһаби-сәләфи әгидәли систем ишчиләринин Әрәбистан сәфирлијиндән алдыглары АБШ долларларлары мүгабилиндә һәјата кечирдибләр.

  Давамы ...
 • Хоруз Банллады!

  Шәрәфсизләрин шәрәфсиз һәјатынын шәрәфсиз тәзаһүрү олан Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли вә она шәрәфли ҹаваб - Арашдырма

  Әввәлини ЈАП-чыларла кечиртмиш сонуну да ҝөпчуларла (АБШ) кечирән Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли иддиа едир ки,

  Бу “гушҹығаз” Гурандан ситатлар ҝәтирмәјә ҹан атараг Ислам Өлкәси вә Онун Баниләрини санки савадсызлыгда иттиһам едир!!! буна демәк лазымдыр ки, неҹә дејәрләр “әлин белә јағлыдырса сүрт өз кечәл башыва”. Ај бала! Белә Гуран охујуб она әмәл едәнсәнсә бәс нәјә ҝөрә Гурани Кәримдә Һиҹабын зәрурилијинә даир бујурулан ајәләрә әмәл етмәјиб о “жылка” башывы (һәлә башга јерләриви демирик) ајазда гојмусан?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Азәрбајҹана санксијаларын сәбәби барәдә ермәни мәтбуатында сенсасион јазы - Тәһлил

  Ермәнистанда кимсә буна севинирсә, ону там шәкилдә гојун адландырмаг олар.

  Илһам Әијев өзүнү неҹә апараҹаг? О, индијәдәк бөјүк әзм ҝөстәрир вә Ермәнистан иҹтимаијјәти ону иттиһам етсә дә, демәлијәм ки, бу, әдаләтсизиликдир. Әлијевин мәруз галдығы басгынын дәрәҹәсини тәсәввүр етмәк чәтиндир. Кифајәт гәдәр ағыллы вә јахшы тәһсилли оғлан олмагла дәрк едир ки, мүһарибә башлајаҹағы һалда, еһтимал ки, бүтүн дөвләти итирәҹәк: мәсәлә Азәрбајҹанын тамамилә бөлүнмәси илә дејил, јох олмасы илә баша чата биләр.

  Давамы ...
 • Түрк вә Азәри Давасы

  Әлиса Ниҹат түркләри белә јериндә әјләшдирди

  “Ататүрк Азәрбајҹаны Ленинә сатды”

  Әлиса Ниҹат: “Түркләр ҝедиб Ататүркүн гәбрини јаласынлар. Ататүрк Ленинлә сазишә ҝирди, Азәрбајҹаны сатды. Ленин Ататүркә 200 тон гызыл верди. Ататүркүн сајәсиндә Анадолу һиссәсини сахладылар вә дөвләт кими јашамаларына имкан јаранды. Инди ишләри-ҝүҹләрини бошлајыб дүшүбләр Шаһ Исмајыл Хәтаинин үстүнә. Ҝедин өз тарихинизә нәзәр салын вә өз нөгсанларынызы тәфтиш един”.

  Давамы ...
 • Илһам Әлијевин Злмү Давам Едир

  Али Јәһуд сүлаләсинин дахили гошунлары Нардарана “нәзарәт едир”

  “Бир нечә нәфәр барәсиндә ҹәза тәтбиг едилиб”.

  Јәһуди режимин муздлу әскәрләри Нардаранлыларын евләринә зорла сохулур вә истәдикләри евләрдән силаһ-сүрсат анбары ашкарлајырлар. Халг газсыз вә ишыгсыз јашамагда давам едир...

  Давамы ...
 • Халгынын Ганы баһасына Креслосуну Мөһкәмләтди

  Али јәһуд Нардаран Фаҹиәсин төрәтдикдән сонра “Moody`s” Азәрбајҹанын рејтингини сабит сахлады

  Тәшкилат јени һесабатыны ачыглады.

  Билдијимиз кими әлијевләр сүлаләсинин һеса-китабсыз нефт истихраҹы вә нефт тәҹһизатларынын модерн олмамасы уҹбатындан истихраҹ заманы күлли мигдарда нефт иткисинә јол верилмәси артыг Азәрбајҹан Нефтин еһтијатларыны сүрәтлә азалмасына сәбәб олуб. Диҝәр тәрәфдән исә, Азәрбајҹан сырф Нефт ресурсларына архаланан өлкәләр сырасындадыр вә Нефт һасилатындан башга һеч бир истеһсал базасына малик дејилдир. Мәһз бу сәбәбдән дә, әлијевләрин Нефтдән аслылығы онлары дүнја сионизими илә әмәкдашлыға вадар едән әсас амилләрдән биридир. Бахмајараг ки, атеистлик бу сүлаләнин тәркиб һиссәсиндән бири олараг галмагдадыр...

  Давамы ...
 • Сепаһи Гүдс Нардаран Фаҹиәсинә өз мүнасибәтин билдирди

  Азәрбајҹан Республикасында Нардаран шиәләринин ганлы репрессијалара мәруз галмасынын сәбәбләри - Бүрһан Һишмәти

  Бүтүн бунлар ҝөстәрир ки, Бакы Иран Ислам Республикасынын шиәләр вә дүнја мүсәлманларыны һимајәсиндән чох ниҝарандыр.

  Сон илләрдә Бакы бәзи мәлуматсыз сијаси даирәләрин хош мүнасибәтиндән суи-истифадә едәрәк Иран информасија дипломатијасыны Азәрбајҹан һадисәләринә мүнасибәтдә јајындырмаг үчүн бир нөв бупер золағы јаратмыш, анти-шиә сијасәтләрини белә бир шәраитдә һәјата кечирмишдир. Белә ҝөрүнүр ки, Бакы сон ҹинајәт заманы да Иран тәрәфинин хош мүнасибәтиндән суи-истифадә етмишдир. Амма һеч шүбһә јохдур ки, Нардаран шәһидләринин ганы бу өлкә мүсәлманларынын аҝаһлығыны ҝүҹләндирәҹәк.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ганлы Нардаран Фаҹиәсинин објектив тәһлил

  НАРДАРАН ҺАДИСӘСИ – БАЛАНСЛАШДЫРЫЛМЫШ СИЈАСӘТИ ДАВАМ ЕТДИРМӘЈӘ БИР ҸӘҺД

  Хүласә, јерли һөкүмәт Русијанын сифариши илә өлкәдә Исраилин узун илләрдир ки, гуруб јаратдығы ҹасуслуг, јахуд Азәрбајҹан үчүн идарәетмә шәбәкәсини дағытмагла Гәрби, Американы, Исраили гәзәбләндирибсә бунун кәнарында санки Ирана һүҹум едиб, она бағлы инсанлара атәш ачараг ганыны төкүб, дин хадимләрини һәбс едиб, онлара гаршы ҝениш репрессијалара башламагла бир нөв јараладығы тәрәфин јарасына мәлһәм гојур вә бунунла да өз баланслашдырылмыш сијасәтини давам етдирир. Бир нөв өзүнүн Иран-Русија иттифагына гошулма иттиһамыны бу тәрздә рәдд едәрәк гаршы тәрәфә билдирир ки, белә олсајды биз һеч вахт Иранын мәнафејинә зидд олан аддым атмаздыг.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Әлијевләрин әсас лоббичиләри (јәһудиләр) чәтин дурумда

  Һакимијјәт мәһз “исраил лоббиси” илә сых әмәкдашлыг һесабына Азәрбајҹандакы сечки сахтакарлығыны өрт-басдыр етмәјә чалышыб.

  Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли: «Һакимијјәтин ҝүвәндији јәһуди лоббиси артыг нәинки Азәрбајҹанын, Исраилин өз проблемләрини һәлл етмәк игтидарында дејил»

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Әлијевләр сүлаләси нијә Нардаран Фаҹиәсини төрәтди?..

  Нардаран әмәлијјатынын сәбәбләри әввәлҹәдән һазырланмыш бир планын тәркиб һиссәси кими дәјәрләндирилмәлидир.

  Әмәлијаты һәјата кечирән тәрәфдән олан шаһидләр дөвләт тәрәфдән олдуғу үчүн фәрди ачыгламалар вермәјә ихтијарлары јохдур. Диндарлар тәрәфдән шаһид оланлар исә ја өлдүрүлүб ја да һәбс олунублар. Һәлак олан полисләр исә һеч бир тибби експертизанын мүвафиг рәјләри олмадан, тәләм-тәләсик дәфн олундулар. Она ҝөрә дә ҹаваба еһтијаҹы олан суаллар вә арашдырылмалы нүанслар гаранлыг олараг галмагдадыр.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Тале Бағырзадәнин һәдәф сечилмәси…

  Бир сөзлә, Тале Бағырзадә “Аллаһ һөкумәтимизи горусун” демәдији үчүн “гара сијаһы”ја дүшдү.

  Беләликлә, һәр 3 версија буну ҝөстәрир ки, Нардаран әмәлијаты дөвләтин вә милләтин тәһлүкәсизлији үчүн јох, һакимијјәтин өз күрсүсүнү горумасы үчүн реаллашдырылыб.

  Давамы ...
 • Ијрәнҹ Ојнунун Тәһлили

  Азәрбајҹан Республикасынын шиәләрә гаршы планлары

  Азәрбајҹанын рәсмиләри вә медиалары өлкәдәки шиә руһаниләринин вә дини групларынын фәалијјәтләрини Иранла бағлајырлар. Һалбуки, бу груплар дәфәләрлә өзләринин һансыса өлкәјә бағлы олмамаларына тәкид едибләр.

  Давамы ...
 • Тарих

  Әмирәл-мөмининин (ә) шәһадәт тарихчәси

  Пејғәмбәри-Әкрәм (с) бу шәһадәт һаггында габагҹадан хәбәр вермишди.

  Әмирәл-мөминин (ә) өз гатили һаггында белә дејәрди: “Мәни адсыз-сансыз бири өлдүрәҹәкдир. О, ән алчаг гәбиләдәндир. Мәни нә дөјүш мејданында вә нә дә мәрдлик мејданында дејил, суи-гәсд едәрәк, өлдүрәҹәкдир”.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Гәдр ҝеҹәсинин һансы олмасы нијә ҝизли сахланылыр?

  Гәдр ҝеҹәсинин бу гәдәр ҝизли олмасынын сәбәби будур ки, онун бүтүн ҝеҹәләрини әһја сахлајаг.

  “Биз ону (бир јердә) чох бәрәкәтли бир ҝеҹәдә (Гәдр ҝеҹәсиндә) назил етдик. Чүнки Биз (Өз әнәнәви ганунларымыза әсасән) һәмишә (аләмдәкиләри) горхудан олмушуг. Һәмин ҝеҹә бүтүн мөһкәм ишләр (илин һадисәләри, о ҹүмләдән ҝәлән Гәдр ҝеҹәсинә кими Гур’анын назил олмасы) бир-бириндән ајрылыр (вә иҹрачы мәмурлара чатдырылыр)”. (“Духан” 3-4).

  Давамы ...
 • Оруҹлуг вә Сағламлыг

  Мүбарәк Рамазан ајында јуху неҹә тәнзимләнмәлидир?

  Мүбарәк ајда хүсусилә, битки чајлары истеһлакына үстүнлүк верилмәлидир.

  Рамазан ајында обашдандан сонра јатмамаға сәј ҝөстәрилмәлидир. Обашдандан сонра јатыб јенидән галхдыгда бүтүн ритм позулур.

  Давамы ...
 • Ишғалчы Ермәнистан

  Гарабағ ермәниләри Ирәван ермәниләринә гаршы һазырлыглары ҝүҹләндирир

  Нахчыван вә Јераз групларына ҝүвәнән Илһам Әлијев тактикасына бәнзәр шәкилдә, президент Саркисјан да Гарабағ ермәниләринә ҝүвәни

  Еһтимал олунур ки, Ирәванда сон етиразларын фонунда президент Серж Саркисјан Украјнадакы “Мајдан" һадисәләринин вә мүмкүн дөвләт чеврилишинин Ермәнистанда тәкрарлана биләҹәјиндән еһтијат едир. Вәзијјәтин бу мәҹрада инкишафы һалында онун мүдафиә назири С.Оһанјана вә шәхси һејәти Ермәнистан ермәниләриндән ибарәт һәрби һиссәләрә етибар едә билмәјәҹәји еһтимал олунур.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki