• Азәрбајҹан Хәбәрләри

  ШОК: Һөкүмәт ишчиләри Сәудијјә сәфирлијиндән алдыглары пуллар мүгабилиндә Шиә Руһаниләрини һәбс едир

  Ресурс: Илһам Әлијев мәһз Түркијә вә Сәудијјә режимләринин (ишғалчы сионист режимин дәстәји илә һазырланмыш) планларыны иҹра еди

  Натиг Кәримовун һәбсинә вә онун 274-ҹү маддәси илә иттиһам олунмасына ишарә едән гајнаг даһа сонра билдириб ки, бүтүн бунлар вәһһаби-сәләфи әгидәли систем ишчиләринин Әрәбистан сәфирлијиндән алдыглары АБШ долларларлары мүгабилиндә һәјата кечирдибләр.

  Давамы ...
 • Хоруз Банллады!

  Шәрәфсизләрин шәрәфсиз һәјатынын шәрәфсиз тәзаһүрү олан Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли вә она шәрәфли ҹаваб - Арашдырма

  Әввәлини ЈАП-чыларла кечиртмиш сонуну да ҝөпчуларла (АБШ) кечирән Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли иддиа едир ки,

  Бу “гушҹығаз” Гурандан ситатлар ҝәтирмәјә ҹан атараг Ислам Өлкәси вә Онун Баниләрини санки савадсызлыгда иттиһам едир!!! буна демәк лазымдыр ки, неҹә дејәрләр “әлин белә јағлыдырса сүрт өз кечәл башыва”. Ај бала! Белә Гуран охујуб она әмәл едәнсәнсә бәс нәјә ҝөрә Гурани Кәримдә Һиҹабын зәрурилијинә даир бујурулан ајәләрә әмәл етмәјиб о “жылка” башывы (һәлә башга јерләриви демирик) ајазда гојмусан?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Азәрбајҹана санксијаларын сәбәби барәдә ермәни мәтбуатында сенсасион јазы - Тәһлил

  Ермәнистанда кимсә буна севинирсә, ону там шәкилдә гојун адландырмаг олар.

  Илһам Әијев өзүнү неҹә апараҹаг? О, индијәдәк бөјүк әзм ҝөстәрир вә Ермәнистан иҹтимаијјәти ону иттиһам етсә дә, демәлијәм ки, бу, әдаләтсизиликдир. Әлијевин мәруз галдығы басгынын дәрәҹәсини тәсәввүр етмәк чәтиндир. Кифајәт гәдәр ағыллы вә јахшы тәһсилли оғлан олмагла дәрк едир ки, мүһарибә башлајаҹағы һалда, еһтимал ки, бүтүн дөвләти итирәҹәк: мәсәлә Азәрбајҹанын тамамилә бөлүнмәси илә дејил, јох олмасы илә баша чата биләр.

  Давамы ...
 • Түрк вә Азәри Давасы

  Әлиса Ниҹат түркләри белә јериндә әјләшдирди

  “Ататүрк Азәрбајҹаны Ленинә сатды”

  Әлиса Ниҹат: “Түркләр ҝедиб Ататүркүн гәбрини јаласынлар. Ататүрк Ленинлә сазишә ҝирди, Азәрбајҹаны сатды. Ленин Ататүркә 200 тон гызыл верди. Ататүркүн сајәсиндә Анадолу һиссәсини сахладылар вә дөвләт кими јашамаларына имкан јаранды. Инди ишләри-ҝүҹләрини бошлајыб дүшүбләр Шаһ Исмајыл Хәтаинин үстүнә. Ҝедин өз тарихинизә нәзәр салын вә өз нөгсанларынызы тәфтиш един”.

  Давамы ...
 • Илһам Әлијевин Злмү Давам Едир

  Али Јәһуд сүлаләсинин дахили гошунлары Нардарана “нәзарәт едир”

  “Бир нечә нәфәр барәсиндә ҹәза тәтбиг едилиб”.

  Јәһуди режимин муздлу әскәрләри Нардаранлыларын евләринә зорла сохулур вә истәдикләри евләрдән силаһ-сүрсат анбары ашкарлајырлар. Халг газсыз вә ишыгсыз јашамагда давам едир...

  Давамы ...
 • Халгынын Ганы баһасына Креслосуну Мөһкәмләтди

  Али јәһуд Нардаран Фаҹиәсин төрәтдикдән сонра “Moody`s” Азәрбајҹанын рејтингини сабит сахлады

  Тәшкилат јени һесабатыны ачыглады.

  Билдијимиз кими әлијевләр сүлаләсинин һеса-китабсыз нефт истихраҹы вә нефт тәҹһизатларынын модерн олмамасы уҹбатындан истихраҹ заманы күлли мигдарда нефт иткисинә јол верилмәси артыг Азәрбајҹан Нефтин еһтијатларыны сүрәтлә азалмасына сәбәб олуб. Диҝәр тәрәфдән исә, Азәрбајҹан сырф Нефт ресурсларына архаланан өлкәләр сырасындадыр вә Нефт һасилатындан башга һеч бир истеһсал базасына малик дејилдир. Мәһз бу сәбәбдән дә, әлијевләрин Нефтдән аслылығы онлары дүнја сионизими илә әмәкдашлыға вадар едән әсас амилләрдән биридир. Бахмајараг ки, атеистлик бу сүлаләнин тәркиб һиссәсиндән бири олараг галмагдадыр...

  Давамы ...
 • Сепаһи Гүдс Нардаран Фаҹиәсинә өз мүнасибәтин билдирди

  Азәрбајҹан Республикасында Нардаран шиәләринин ганлы репрессијалара мәруз галмасынын сәбәбләри - Бүрһан Һишмәти

  Бүтүн бунлар ҝөстәрир ки, Бакы Иран Ислам Республикасынын шиәләр вә дүнја мүсәлманларыны һимајәсиндән чох ниҝарандыр.

  Сон илләрдә Бакы бәзи мәлуматсыз сијаси даирәләрин хош мүнасибәтиндән суи-истифадә едәрәк Иран информасија дипломатијасыны Азәрбајҹан һадисәләринә мүнасибәтдә јајындырмаг үчүн бир нөв бупер золағы јаратмыш, анти-шиә сијасәтләрини белә бир шәраитдә һәјата кечирмишдир. Белә ҝөрүнүр ки, Бакы сон ҹинајәт заманы да Иран тәрәфинин хош мүнасибәтиндән суи-истифадә етмишдир. Амма һеч шүбһә јохдур ки, Нардаран шәһидләринин ганы бу өлкә мүсәлманларынын аҝаһлығыны ҝүҹләндирәҹәк.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ганлы Нардаран Фаҹиәсинин објектив тәһлил

  НАРДАРАН ҺАДИСӘСИ – БАЛАНСЛАШДЫРЫЛМЫШ СИЈАСӘТИ ДАВАМ ЕТДИРМӘЈӘ БИР ҸӘҺД

  Хүласә, јерли һөкүмәт Русијанын сифариши илә өлкәдә Исраилин узун илләрдир ки, гуруб јаратдығы ҹасуслуг, јахуд Азәрбајҹан үчүн идарәетмә шәбәкәсини дағытмагла Гәрби, Американы, Исраили гәзәбләндирибсә бунун кәнарында санки Ирана һүҹум едиб, она бағлы инсанлара атәш ачараг ганыны төкүб, дин хадимләрини һәбс едиб, онлара гаршы ҝениш репрессијалара башламагла бир нөв јараладығы тәрәфин јарасына мәлһәм гојур вә бунунла да өз баланслашдырылмыш сијасәтини давам етдирир. Бир нөв өзүнүн Иран-Русија иттифагына гошулма иттиһамыны бу тәрздә рәдд едәрәк гаршы тәрәфә билдирир ки, белә олсајды биз һеч вахт Иранын мәнафејинә зидд олан аддым атмаздыг.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Әлијевләрин әсас лоббичиләри (јәһудиләр) чәтин дурумда

  Һакимијјәт мәһз “исраил лоббиси” илә сых әмәкдашлыг һесабына Азәрбајҹандакы сечки сахтакарлығыны өрт-басдыр етмәјә чалышыб.

  Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли: «Һакимијјәтин ҝүвәндији јәһуди лоббиси артыг нәинки Азәрбајҹанын, Исраилин өз проблемләрини һәлл етмәк игтидарында дејил»

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Әлијевләр сүлаләси нијә Нардаран Фаҹиәсини төрәтди?..

  Нардаран әмәлијјатынын сәбәбләри әввәлҹәдән һазырланмыш бир планын тәркиб һиссәси кими дәјәрләндирилмәлидир.

  Әмәлијаты һәјата кечирән тәрәфдән олан шаһидләр дөвләт тәрәфдән олдуғу үчүн фәрди ачыгламалар вермәјә ихтијарлары јохдур. Диндарлар тәрәфдән шаһид оланлар исә ја өлдүрүлүб ја да һәбс олунублар. Һәлак олан полисләр исә һеч бир тибби експертизанын мүвафиг рәјләри олмадан, тәләм-тәләсик дәфн олундулар. Она ҝөрә дә ҹаваба еһтијаҹы олан суаллар вә арашдырылмалы нүанслар гаранлыг олараг галмагдадыр.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Тале Бағырзадәнин һәдәф сечилмәси…

  Бир сөзлә, Тале Бағырзадә “Аллаһ һөкумәтимизи горусун” демәдији үчүн “гара сијаһы”ја дүшдү.

  Беләликлә, һәр 3 версија буну ҝөстәрир ки, Нардаран әмәлијаты дөвләтин вә милләтин тәһлүкәсизлији үчүн јох, һакимијјәтин өз күрсүсүнү горумасы үчүн реаллашдырылыб.

  Давамы ...
 • Ијрәнҹ Ојнунун Тәһлили

  Азәрбајҹан Республикасынын шиәләрә гаршы планлары

  Азәрбајҹанын рәсмиләри вә медиалары өлкәдәки шиә руһаниләринин вә дини групларынын фәалијјәтләрини Иранла бағлајырлар. Һалбуки, бу груплар дәфәләрлә өзләринин һансыса өлкәјә бағлы олмамаларына тәкид едибләр.

  Давамы ...
 • Тарих

  Әмирәл-мөмининин (ә) шәһадәт тарихчәси

  Пејғәмбәри-Әкрәм (с) бу шәһадәт һаггында габагҹадан хәбәр вермишди.

  Әмирәл-мөминин (ә) өз гатили һаггында белә дејәрди: “Мәни адсыз-сансыз бири өлдүрәҹәкдир. О, ән алчаг гәбиләдәндир. Мәни нә дөјүш мејданында вә нә дә мәрдлик мејданында дејил, суи-гәсд едәрәк, өлдүрәҹәкдир”.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Гәдр ҝеҹәсинин һансы олмасы нијә ҝизли сахланылыр?

  Гәдр ҝеҹәсинин бу гәдәр ҝизли олмасынын сәбәби будур ки, онун бүтүн ҝеҹәләрини әһја сахлајаг.

  “Биз ону (бир јердә) чох бәрәкәтли бир ҝеҹәдә (Гәдр ҝеҹәсиндә) назил етдик. Чүнки Биз (Өз әнәнәви ганунларымыза әсасән) һәмишә (аләмдәкиләри) горхудан олмушуг. Һәмин ҝеҹә бүтүн мөһкәм ишләр (илин һадисәләри, о ҹүмләдән ҝәлән Гәдр ҝеҹәсинә кими Гур’анын назил олмасы) бир-бириндән ајрылыр (вә иҹрачы мәмурлара чатдырылыр)”. (“Духан” 3-4).

  Давамы ...
 • Оруҹлуг вә Сағламлыг

  Мүбарәк Рамазан ајында јуху неҹә тәнзимләнмәлидир?

  Мүбарәк ајда хүсусилә, битки чајлары истеһлакына үстүнлүк верилмәлидир.

  Рамазан ајында обашдандан сонра јатмамаға сәј ҝөстәрилмәлидир. Обашдандан сонра јатыб јенидән галхдыгда бүтүн ритм позулур.

  Давамы ...
 • Ишғалчы Ермәнистан

  Гарабағ ермәниләри Ирәван ермәниләринә гаршы һазырлыглары ҝүҹләндирир

  Нахчыван вә Јераз групларына ҝүвәнән Илһам Әлијев тактикасына бәнзәр шәкилдә, президент Саркисјан да Гарабағ ермәниләринә ҝүвәни

  Еһтимал олунур ки, Ирәванда сон етиразларын фонунда президент Серж Саркисјан Украјнадакы “Мајдан" һадисәләринин вә мүмкүн дөвләт чеврилишинин Ермәнистанда тәкрарлана биләҹәјиндән еһтијат едир. Вәзијјәтин бу мәҹрада инкишафы һалында онун мүдафиә назири С.Оһанјана вә шәхси һејәти Ермәнистан ермәниләриндән ибарәт һәрби һиссәләрә етибар едә билмәјәҹәји еһтимал олунур.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил Силәси

  Имам Заман (ә.ф) һәзрәтләри вә онун 313 хүсуси сәһабәси

  Инсанлары күтләви сүрәтдә Динә дәвәт етмәк Иранда олаҹаг.

  Бәзи ривајәтләрдә исә, белә гејд олунур ки, Сејјид Хорасани вә Шүејб ибн Салеһ Иранлыларын дүшмәнләр илә мүһарибә етдикләри заманда пејда олаҹаглар. Белә ки, Иранлылар дүшмәнләр илә мүһарибәнин узун сүрмәсини ҝөрдүкдә, өзләри Сејјид Хорасанини рәһбәр үнванында иҹтимаи вә сијаси ишләриндә тахта сечәҹәкләр, бахмајараг ки, о (Сејјид Хорасани) бу вәзифәни гәбул етмәкдән һеч дә севинмәјәҹәк, лакин онлар ону өзләринә рәһбәр сечәҹәкләр. Даһа сонра Сејјид Хорасани Шуејб ибн Салеһи өз Силаһлы Гүввәләринин рәһбәри тәјин едәҹәк...

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Инҹәсәнәт

  Бәстәкарлар ушаг мусигиси бәстәләмәјә нијә нормал шеир тапа билмирләр? – АРАШДЫРМА

  Гејбә чәкилән ушаг мусигиси вә ја бројлерә мәғлуб олан “Ҹүҹәләрим”

  Вахтилә Азәрбајҹан кино хадимләри Франсада сәфәрдә оларкән дүнја шөһрәтли Чарли Чаплин гонагларын Азәрбајҹандан олдуғуну биләндә, пиано архасына кечиб “Ҹүҹәләрим”и ифа едир вә һамынын јанында уҹа сәслә дејир: “Демәк, сиз бу маһнынын вәтәниндәнсиниз? Мәндән о бәхтәвәр бәстәкара салам дејин”.

  Давамы ...
 • ИШИД-ин Бакы Сcенариси

  Абуталыбовун вәһһаби оғлу вәһһабиләри "Һејдәр" Мәсҹидинә ахунд ҝәтирмәјә чалышыр

  Исрафил Абуталыбовун Әлихан Мусајеви Һејдәр Әлијев Мәсҹидинә ахунд ҝәтирмәјә чалышыр

  Террорчу “Нүсра ҹәбһәси” тәшкилаты илә әлагәли «Ихлас» адлы Хејријјә Тәшкилатынын мүһүм әмәкдашы Исрафил Абуталыбов Һејдәр Әлијев Мәсҹидинин ахунду кими, Азәрбајҹанда вәһһабиләрин ики апарыҹы рәһбәрләриндән бири олан Әлихан Мусајеви ҝөрүр. Онун тәјинаты мәсәләсинә ГМИ вә Дини Гурумларла Иш үзрә Дөвләт Комитәси гәти етираз етсәләрдә лакин һөкүмәт дахилиндә бәзи шышкалар мәһз хәвариҹ «Әлихан Мусајеви» “Һејдәр” Мсҹидинә ахунд тәјин етмәк исрарындадырлар.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Һадисәләри

  Сәләфи террорчулары тәрәфиндән гачгын вәзијјәт салынмыш 2 милјон јарым Ираглынын һәјаты тәһлүкә илә үз-үзәдир

  Әл Ҹәзирә телеканалы: “Сојуг гыш мөвсүмү гачгынлар үчүн бир нөмрәл һәдәјә чеврилиб. Јардымлар исә...”

  Дөјүш бөлҝәләриндән гачгын дүшмүш аиләләрин мәсәләләри үзрә комитә сәдри даһа сонра гејд едиб: “Фаҹиә кағыз үзәриндә гејдә алынанлардан гат-гат фәргли вә дәһшәтлидир. 2 милјон јарымдан артыг инсан күтләси илә үзләшмишик. Бу мигдарда гачгын дүшмүш инсан ҹәмијјәтинә јардым ҝөстәрмәк хејли чәтин мәсәләдир. Бу инсанлар бир ҝеҹә ичиндә өз исти вә раһат евләрини, газанҹ јерләрини, әкин саһәләрини, иҹтимаи мәркәзләрини бурахараг белә бир чөл-бијабанлыға үз тутублар.”

  Давамы ...
 • Мүсәлман Бирлијини Парчалајанлар

  Түркијә Елми-Тәдгигат Институту: Минләрлә Түрк Силаһлы Гүввәләри ИШИД террорчуларына гошулмушдур

  Түркијәдә фәалијјәт ҝөстәрән Елми-Тәдгигат Институту билдириб: 12 мин Түрк силаһлысы Суријадакы террорчулара гошулуб.

  Хатырладаг ки, Түркијә парламентинин үзвү Етила Карт бир мүддәт өнҹә чыхышы заманы билдирмишдир: “Түркијәни Конја шәһәриндән 3 мин вәтәндаш ИШИД-ә гошулуб. Бу елә бир һалда баш верир ки, Түркијә дөвләтинин бу ишдән хәбәри вардыр вә буна ҝөз јумур”.

  Давамы ...
 • Мәсумларын Һәјаты

  Бу ҝүн Ислам Пејғәмбәри Муһәммәд ибн Абдуллаһын вә Имам Һәсән Муҹтәбанын Шәһадәтинин илдөнүмүдүр (Арашдырма)

  Ибн Мәсуд: Пејғәмбәр 63 јашында зәһәрлә олунан суи-гәсд нәтиҹәсиндә Шәһадәтә јетирилди.

  Вида Һәҹҹин әмәлләри јеринә јетирилдикдән сонра, зил Һиҹҹә ајынын 18-дә Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һәзрәти Әли ибн Әбу Талиби (әлејһи сәлам) өзүндән сонра Аллаһ Тәаланын јер үзүндәки Хәлифәси вә үммәтин имамы тәјин етди. Бүтүн Мүсәлманлар һәзрәти Әли (әлејһи сәлам) илә биәт етдиләр. Илк биәт едәнләр исә Әбу Бәкр, Өмәр вә Осман олду. Беләликлә дә, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бөјүк бир мәһарәтлә сонунҹу миссијасыны һәјата кечиртди. Видалашма һәҹҹиндән үч ај сонра, 632-ҹи илин ијун ајында Һз.Мәһәммәд габагҹадан она зәһәр васитәси илә, олунмуш суи-гәсд нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишәрәк Шһадәтә јетирилди. Мәдинә шәһәриндә, Шәһадәтә јетирилдији евиндә, һәјат јолдашы Аишә бинти Әбу Бәкирин отағында дәфн олунду.

  Давамы ...
 • Шејтана Алдананлар

  ИШИД террорчуларына баш кәсдирән сеһрли иксир мәлум олду - Арашдырма

  Сән демә вәһһабиләри кишиләшдирән кустар јолла һазырланан амфетамин маддәси имиш!

  Күрдләр шаһидлик едир ки, бу маддәни Кобанидә өлдүрүлмүш јүзләрлә ИШИД-чинин һамысынын ҹибләриндә тапыблар. Гәрбли ҝировларын башларыны кәсән вә "Ҹиһадчы Ҹон” кими танынан британијалы ИШИД үзвүнүн видеоҝөрүнтүләрини анализ етмиш АБШ кәшфијјаты онун амфетаминин тәсири алтында олдуғуну мүәјјән едиб.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Евдә һејван сахламағын фајдасы Ислам Маарифи вә Мүасир тәдгигтлар бахымындан - Арашдырма

  Мәгаләдә Исламда һансы һејванларын сахланмасы вә онларын фајдасы һагда сөз ачылыб.

  Әмирәл Мөминин Әли (әлеји сәлам): “Ов, Гараволчу вә гојун сүрүсүнүн јанында ҝедән (Чобан) итләрдән башга гална итләри сахламағын һеч бир фајдасы јохдур”. Ев һејваны сахлајан инсанлар тәк јашајанларла мүгајисәдә өзләринә даһа чох әминдирләр. Онлар даһа чох үснијјәтҹил вә фобијалардан кәнар олурлар...

  Давамы ...
 • Јәһуди Ишғалынын Сирри – Арашдырма

  Сионистләрин Фәләстиндә јәһуди шәһәрҹикләринин салынма сирри мәлум олду, Украјна јәһудиләри күтләви сүрәтдә Фәләстинә ҝәтиздирил

  Гејрилегал Исраил режими бу ҝүнә кими 6 мин Украјна јәһудисинә сығынаҹаг вериб.

  P.S: Украјна мүнагишәсинә азҹа диггәт јетирән һәр бир шәхс ихтијарсыз олараг белә бир гәнаәтә ҝәлә биләр ки, баш верән бу сүни мүһарибәдә хејри јалныз кичик бир груп, дүнјаны бир-биринә гтышдыран сионист гүввәләри апарыр. Украјна јәһудиләринин Фәләстин торпагларына олан ахыны. Әлбәттә гәтијјәтлә дејә биләрик ки, неҹә дејәрләр бу “ҹүһүд ахыны” авропа јәһудиләринин ишғал етдикләри Фәләстин торпагларына олан 21 әсрин илк күтләви ахыныдыр. Јада салаг ки, јәһудиләрин планлы сүрәтдә 20 әсрин әввәлләриндә вә ахырларында да белә бир күтләв формада ишғал етдикләри Фәләстин торпагларына “ҹүһүд ахыны” олуб.

  Давамы ...
 • Пис вәрдишдән гуртулун

  Дырнаг јемәк вәрдиши неҹә јараныр?

  Дырнаг јемәк вәрдишинин мәнфи физики нәтиҹәләри илә јанашы, сосиал нәтиҹәләри дә вардыр.

  Дырнаг јемәк вәрдиши психоложи мәншәлидир вә мүтләг психолога мүраҹиәт етмәк лазымдыр. Психотерапевтбу проблеми һәлл едәҹәк. Анҹаг вәзијјәт даһа да ҹидди оларса, психиатрла мәсләһәтләшмәклә дәрманларла мүалиҹә тәтбиг олуна биләр.

  Давамы ...
 • Коррупсионерлик

  Милли Банкын сәдри галмагаллы рүшвәт арашдырмасында

  Kit Chellel вә Alexander Weber- ин «Bloomberg» сајтында дәрҹ олунмуш мәгаләсиндә сөһбәт тамамилә реал һадисәләрдән ҝедир.

  Мәгаләдә дејилир ки, 2004-ҹү илин сонларында Азәрбајҹан Республикасынын Мәркәзи Банкы өлкә валјутасынын дизајныны дәјишмәк гәрарына ҝәлир. ОеБС-ин сатыш үзрә директорларындан ханым Ралуҹа Танасесҹу сөвдәләшмәни әлдә етмәк мәгсәдилә Баклыја учур. Азәрбајҹанын банк рәсмиләри исә австријалылара тәклиф едирләр ки, пул чапынын хәрҹләринә 20 фаиз әлавә олунсун ки, сонрадан Азәрбајҹан тәрәфи бу фәрги мәнимсәјә билсин. Мәһкәмә динләмәсиндә 55 јашлы Танасесҹу етираф едир ки, рәһбәрлијиндән иҹазә алдыгдан сонра бу сөвдәләшмәјә разылыг вериб.

  Давамы ...
 • Һз. Пејғәмбәр: Аллаһ Тәала рүшвәт аланы, верәни вә араларындакы васитәчини ләнәтләјир

  Глобал Рүшвәт Риски Индексиндә Азәрбајҹан 197 өлкә арасында 140-ҹыдыр

  Ән ахырынҹә јердә Ниҝеријадыр. Өзбәкистан 194-ҹүдүр.

  197 өлкә арасында Азәрбајҹан рүшвәт рискинә ҝөрә 140-ҹы јери тутур. Мүгајисә үчүн, Ҝүрҹүстан 11-ҹи, Ермәнистан 87-ҹи, Русија 134-ҹү јердәдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Обама Ајәтуллаһ Хаменеијә нечә мәктуб јазыб?

  Ајәтуллаһ Хаменеи ҝенерал Сүлејманијә Америкаја һүҹум етмәк әмри версә, о бир ан да јубанмајаҹаг!

  Факс Нјус ИШИД-лә мүһарибә мөвзусуна тохунараг јазыр: “Өтән һәфтә ИШИД гүввәләри ҝери чәкилдији заман Ираг ордусу гәләбәни гејд етди, Ираг телевизијасы танкларын парадыны нүмајиш етдирди. Дөјүш мәнтәгәсиндә ИШИД-ин әлиндә олан инзибати биналарда Ираг ордусунун әскәрләри мөвге тутмушду. Бу тәсвирләр арасында ИШИД үзәриндә гәләбәнин әсас сәбәбкары сајылан Иран ҝенералы Гасим Сүлејманинин дә симасы ҝөзә дәјирди. Шиә партизан груплары ИШИД-ин сүнни кәндләриндән чыхарылмасында бөјүк рол ојнајыб. Партизан групун рәһбәрләриндән бири “Асошејтед Пресс”ә дејиб ки, СЕПАҺ вә Һизбуллаһ һәрби тәлиматчылары ИШИД-лә дөјүш хәтти боју өн сырададырлар вә 7 мин дөјүшчүјә тәлим кечирләр.”

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди