• Суал вә Ҹаваб

  Гуран вә Сүннәјә әсасән Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вәфат етмишдир, јохса Шәһид олмушдур?

  “Анҹаг иман ҝәтириб јахшы ишләр ҝөрән, Аллаһы чох зикр едән, зүлмә уғрадыгдан (Пејғәмбәр вә Ислам әлејһинә һәҹв ешитдикдән) сонра (онларын рәдди үчүн шерләр јазмагла) интигам аланлардан башга! Зүлм едәнләр тезликлә биләҹәкләр ки, неҹә бир дөнүш јеринә гајтарылаҹаглар”. (“Шүәра” 227).

  Давамы ...
 • Сионист Сичавулларынын Јер Алдығы Режим

  БДУ-нун Илаһијјат факултәси Азәрбајҹанда мәзһәбчилик тәһлүкәсини јарадыр - Арашдырма

  Илаһијјат факүлтәсинин билинмәјән үзү.

  Һәгигәт будур ки, динин хүсусилә дә, шиәлијин мүһафизәкар характерини нәзәрә алан совет империализми Азәрбајҹан халгыны даһа раһат ассимилјасија етмәк үчүн өлкәмиздә дини тәһсили тамамилә гадаған етмишдир. Бахмајараг ки, Орта Асија дөвләтләриндә сүннилик али мәдрәсә сәвијјәсиндә тәдрис вә тәһлил олунурду. Бәлкә, елә буна ҝөрә дә, совет һакимијјәти гурулан кими ән чох репресијалара мәруз галан сосиал групларын башында Шиә дин хадимләримиз ҝәлмишди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ГМИ-нин ләғви Азәрбајҹанда динин мәһдудлашдырылмасы лајиһәсинин бир һиссәсидир

  Азәрбајҹан дөвләти дини тәлим саһәдә ән чох ССРИ дөврүнүн тәҹрүбәләри әсасында, дилсизлик дили илә дини өзү үчүн тирјәк билир.

  Дөвләт дүзҝүн дин тәрбијәчиләри вә тәблиғчиләри илә вурушмуш, һәлә дә болшевикләрин дини мәсәләләрдә мәғлуб олмуш үслублары илә дөвләти идарә етмәк истәјир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Јухарыдан ингилаб вә ја ...

  Азәрбајҹанда системли бөһран дәринләшмәкдә давам едир...

  Президент Илһам Әлијев һәлә 2015-ҹи илин әввәлиндә вәд етдији тәхирәсалынмаз ислаһатлары ҝеҹикдирир.

  Давамы ...
 • Ашура Хилгәтин Сирри

  Имам Һүсејн (ә) вә Әрбәин

  Сејид ибн Тавус: “Әһли-бејт әсирләри Шамдан јола дүшүб Ирага чатдыгда, карванын рәһбәриндән онлары Кәрбәлаја апармасыны истәдиләр. Карванын рәһбәри онларын истәјини јеринә јетирди. Әсирләр Кәрбәлаја чатдыгда...”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Клинтона сечки өнҹәси шок — СЕКС СКАНДАЛЫ

  ФТБ-нин директору Ҹејмс Комеј ҹүмә ҝүнү АБШ Конгресинә мәктуб ҝөндәрәрәк Клинтонун електрон мәктуб скандалына аид јени мәлуматлар әлдә етдикләрини вә бу сәбәбдән јени истинтага старт вериләҹәјини билдириб. Бу мәктубдан сонра сечки мүбаһисәләриндә електрон мәкуб скандалы ҝүндәмә бомба кими дүшүб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Референдум президентин јенијетмә оғлу Һејдәр Әлијевин сијасәтә ҝәтирилмәси үчүндүр – Јазар

  Әлијевләр аиләсинин үч өвладынын ән кичији олан Һејдәр дөрдүнҹү курс тәләбәсидир вә о, һәр һансы сијаси тәҹрүбәјә малик дејил. Анҹаг партиархал Азәрбајҹан үчүн бунун елә бир әһәмијјәти јохдур. Һаким аиләнин киши вариси олараг, атасы кими онун да бабасы вә адашы олан кечмиш президент Һејдәр Әлијев тәрәфиндән әсасы гојулан сијаси ирси давам етдирәҹәји ҝөзләнилир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Әлијев режиминдә «Ҝүлән ҹамаатына» гаршы мүбаризә. Һәгигәт јохса... - Арашдырма

  Дөвләт апаратларында олан “ҝүләнчиләр” даһа чох режимин дәстәј вә һимајәсиндән бәһрәләнир вә режимин сијаси, игтисади вә маариф саһәсиндә әсас тәминатчыларына, неҹә дејәрләр кадрларына чеврилибләр. Мисал олараг буна Милләт Вәкили Фазил Мустафаны ҝөстәрә биләрик!

  Давамы ...
 • Далана Сөјкәнмиш Јәһуди Идеолоҝијасы

  Јәһудиләрин апардығы сијасәтин ганунсуз исраил режиминә олан мәнфи тәсирләри - Тәфәррүат

  Јанвар ајындан ијул ајынын сонуна гәдәр апарылан статистикаја ҝөрә, үч милјон јарымдан чох исраиллинин миграсија едилдији вә бу ҝөстәриҹинин өтән илә нисбәтән 14.9% артдығы ачыгланыб. Јазыда Американын һәрби вә малијјә дәстәкләринә бахмајараг, сионист режимин һәлә дә игтисади вә сосиал бөһранларла мүбаризә апардығы вә јохсуллуғун 22 фаизә чатдығы вурғуланыб.

  Давамы ...
 • Нә Баш Верир?!!!

  АБШ ҹасусу Ф. Ҝүләнин “имамы”, нурчу Фазил Мустафа бу ҝүн нурчулугдан имтина едир?!!! - Факт

  Торбанын ичиндә нә олдуғу артыг мәлум олду.

  Фазил Гәзәнфәроғлу 1998-ҹи илдә Түркијәдән Азәрбајҹана ҝәлдији вахтдан өзүнүн етираф етдији кими, тәригәт тәрәфдары олмасы, 2006-ҹы илдән нурчу адландырылмасы һәр кәсә мәлумдур. Һәтта Фазил Гәзәнфәроғлуна иҹтимаијјәт арасында “имам, ахунд, молла” адландырылмасынын тарихчәси вар. Беләликлә, тәкҹә нурчу адландырылмагла ганеләнмәјән депутат Гәзәнфәроғлу, Түркијәдән Азәрбајҹана ҝәлдикдән илләр сонра өзүнү Исламда һәнәфи адланан тәригәт принсипләринә садиг вә о дини гәбул едән бир диндар олдуғуну билдирмишдир. Мараглы мәгамлардан бири дә, Фазил бәј Түркијәјә ҝедиб ҝәлдикдән сонра дини тәригәтләрә гуллуг етдијини билдирди...

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  «Азад Авропа» радиосу “Нардаран иши” һагда јазы дәрҹ едиб

  Мәгаләдә бу иш үзрә мәһкәмәдә үзә чыхан илҝинҹ деталларла бағлы материаллар өз әксини тапыб.

  “Сијаси Мәһбусларсыз Азәрбајҹан” Иҹтимаи Бирлијиндән Огтај Ҝүлалыјев дејир ки, террорчулуг иттиһамыны тәсдигләјән һеч бир сүбут јохдур. Сорушур ки, әҝәр доғрудан да Бағырзадә вә тәрәфдарлары террорчудурса, нијә онлары тутмаг үчүн ихтисаслашмыш террорла мүбаризә гурумлары јох, јерли сырави полисләр ҹәлб едилмишди? Нијә мүлки вәтәндашларын һәјаты тәһлүкәјә атылды вә тәслим олмаг үчүн һеч бир чағырыш етмәдән полис онлара дәрһал атәш ачмаға башлады?

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Александыр Дугин: "Америка Түркијәдәки дөвләт чеврилишинә 2 милјард доллар ајырды"

  Түркијәдә ҝеријә нә галды? Бу гарышыг ҝеополитик проблеми неҹә һәлл едәҹәк? Дост сајылан инсанлар президент Әрдоғаны өлдүрмәјә ҹәһд етдиләр. Тәһлүкәсизлијин тәминатчысы сајыланлар Түркијәни дахили мүһарибәнин астанасына ҝәтирди. Әҝәр уғурлу олсајдылар, Түркијәдә сабитлик галмајаҹаг, бәлкә дә ЫЫЫ Дүнја Мүһарибәсинә гәдәр ҝедиб чыха биләҹәк ганлы бир дахили мүһарибә олаҹагды.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Гәрбин мүсәлман өлкәләриндә едам ҹәзасыны ләғв етдирмәсинин сирри - АРАШДЫРМА

  Гәрбин Исламын мәһвинә јөнәлмиш 100 иллик планында өлүм һөкмүнүн ләғви илә бағлы маддәси.

  Илк мүкәммәл едам машыны - ҝилјотин орта әсрләрдә Гәрбдә - Франсада јарадылыб. Едам ҹәзасы дөврүмүздә БМТ-јә үзв олан 102 өлкәнин ганунвериҹилијиндән чыхарылыб. 7 өлкә едам ҹәзасыны јалныз мүһарибә дөврү ҹинајәтләри үчүн тәтбиг едир, 50 өлкәнин исә ганунвериҹилијиндә мөвҹуд олмасына бахмајараг, фактики олараг практикада 10 илдир ки, тәтбиг едилмир. 37 өлкәнин исә һәм ганунларында, һәм дә практикасында едам ҹәзасы мөвҹуддур. Бу 37 өлкә арасында АБШ, Јапонија, Тајван вә Сингапур сәнаје өлкәләридир. Беларус истисна олмагла һеч бир Авропа өлкәси едам ҹәзасыны тәтбиг етмир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ифша едилди: АБШ вә Түркијәнин ИШИД-ә дәстәк үчүн јени планлары

  Һамы ҝөрүр ки, Вашингтон да, Анкара да террорчуларла гәтијјән ҹидди мүбаризә апармыр, әслиндә өз ҝеосијаси мәгсәдләринә наил олурлар. Вашингтон Түркијәјә “күрд проблеми”нин һәлли үчүн карт-бланш вериб, өзләри исә ИШИД-ә гаршы мүбаризә ады алтында “Әсәд проблеми”ни һәлл едир...

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Гәрб парчаланыр, Русија-Түркијә јахынлашыр, Јахын Шәрг бөһраны битмир...Дүнја дүзәни кимин хејринә дәјишир?- Политолог рәјләри

  Үмуми олараг демәк олар ки, дүнјада баш верән просесләр дүнјаны ағушуна алан һипер информасијанын ҝәтирдији нәтиҹәләрдир”.

  Давамы ...
 • Сөздә “Шир” Оланлар

  Ибраһим Седијани, Мави Мәрмәрәдә сағ галан јазычы: "Исраил 9 нәфәри гәтлә јетирди, Әрдоған исә ҝәмини батырды"

  И. Седијани: Әрдоған утанмадан инсанларын ҝөзүнүн ичинә бахараг јалан сөјләјир.

  И. Седијани: “...Мави Мәрмәрә басгынынын сәбәби, 587 нәфәрин јардымы Ашдода бурахмаг әвәзинә, бирбаша Гәззаја апармаг истәмәси иди. Исраил һәмин ҝүн 9 нәфәри өлдүрдү, амма Әрдоған бу разылашма илә Мави Мәрмәрәни тамамилә батырды...”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  “Мән варамса, Исраил јохдур” – дејән Әрдоған манифестинин сону

  Түркијә вә исраил режиминин дипломатлары 26 ијунда Авропанын һансыса (бу һәлә дәгигләшмәјиб) пајтахт шәһәриндә бир араја ҝәләҹәкләр. Исраил рәсмиләринин билдирдијинә ҝөрә, бу Түркијә илә Исраил арасында сонунҹу ҝөрүш олаҹаг. Мүтләг нәтиҹә верәҹәк. Исраилин Түркијәдән тәләб етдији јеҝанә мәсәлә исә Һәмасын Истанбулдакы бүросунун бағланмасыдыр.

  Давамы ...
 • Әлбир Олуб Бир Ајы бир Шир Илә...

  Дөвләтә ишдијән јерли һүгуг мүдафиәчиләри Исламчы мәһбуслара санки дүшмән кәсилиб

  Намизәд Сәфәров: “Өлкәдә дин хадимларинә, инанҹлы кәсимә гаршы бәзи даирәләрдә гысганчлыг һиссләри мөвҹуддур. Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрән бир сыра һүгуг мүдафиә тәшкилатлары рәһбәрләринин чыхышларына нәзәр салдыгда һөкумәтин мөвгејини сәрҝиләдикләрини ҝөрүрүк.”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Рамиз Меһдијевин ермәни олдуғу иддиа едилир

  АПА-нын мәлуматына ҝөрә, Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијев һәмин ҝүндә Тејмур Рамиз оғлу Меһдијевин фөвгәладә һаллар назиринин мүавини тәјин едилмәси һаггында сәрәнҹам имзалајыб. Президентин диҝәр сәрәнҹамы илә Т. Меһдијевә ҝенерал-мајор али һәрби рүтбәси верилиб. Меһдијевин оғлу Тимур Меһдијев дә мәһз дајыларынын имканларындан истифаде едәрәк, Ермәнистанда өзүнә ҝениш бизнес саһәси гура билиб. Елә дүшмән өлкәјә нефт өтүрән иш адамларындан бири дә Меһдијевин оғлу олуб. Бундан башга, Тимурун һазырда хариҹидә ермәниләрлә бирҝә дајыларынын адына бөјүк бизнеси вар.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Политолог Ҹүмшүд Нуријев: “Ермәниләрлә гоһумлуғу олан 10 депутатымыз вар...”

  "Ермәни әсилли мәмурлар өз сәнәдләрини елә дәјишдирибләр ки...”

  "Нә гәдәр ки, дөвләт структурларымызда ермәниганлылар чалышыр, Гарабағ проблеми һәлл едилмәјәҹәк”

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Гасим Сүлејмани Јахын Шәрг өлкәләри барәдә әһәмијјәтли ачыгламалар верди

  Суријанын ҹоғрафи әһәмијјәтини вә бу ҹоғрафијаја һаким олманын чох ваҹиб олдуғуну билдирән Гасим Сүлејмани, "Иран илләр әрзиндә Сурија мүгавимәтинә көмәкчи олмағы баҹарыб вә чох ҹидди бир тәһлүкәнин гаршысыны алыб. ИШИД-ә гаршы јарадылан коалисија гүввәләри арасында 40 өлкәдән 25-и ҝүҹлү вә зәнҝин өлкәләр олмасына бахмајараг, ИШИД илә мүбаризәдә мүвәффәгијјәтли ола билмәјибләр. Бу ҝүн ИШИД-ин Ирага сохулмасындан 2 ил кечмәсинә бахмајараг, Мосул һәлә дә онларын ишғалындадыр. Әлбәттә Иран Ислам Республикасы Ирагда ИШИД-ә гаршы мүбаризәдә әһәмијјәтли јерә маликдир вә бунун ән әсас нүмунәси көнүллү халг гүввәләринин мүбаризәсидир. Онлар Ирана гаршы бөјүк симпатија ҝөстәрирләр", дејә гејд едиб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ''Илһам Әлијев Гарабағ проблемини һеч вахт һәлл етмәјәҹәк''

  Азәр Гасымлы: ''Бу ҝүн јалныз Саркисјан вә Ермәнистан дејил, Илһам Әлијев дә статус-квонун тәрәфдарыдыр''

  Бир сөзлә, Илһам Әлијев Гарабағ проблемини һеч вахт һәлл етмәјәҹәк. Чүнки әрази бүтөвлүјүмүзү бәрпа етмәк она сәрф етмир. Гарабағы дүшүнән әсл дөвләт адамы коррупсијаја булашмаз вә өвладларына Лондонда өлкәмизин иллик һәрби бүдҹәсинин 1/4 мигдарында мүлк алмаз. Ҝүндәмә ҝүҹлә сохушдурулан "Гарабағ просеси" - һакимијјәтин нөвбәти сијаси имитасијасыдыр!"

  Давамы ...
 • Шејтан вә Масонлуг

  Һомосексуализм вә Азәрбајҹаны ҝөзләјән тәһлүкәләр – АРАШДЫРМА

  Масонларын содомизмә ҝәтириб чыхаран бу чиркин порнографија планы өз ишини ҝөрүб. Сексуал ингилабын горхунҹ нәтиҹәләриндән ән әсасы Аллаһын вә инсан тәбиәтинин гаршысында бағышланмаз бир ҹинајәтин сајылан һомосексуализмин дүнјаја ән ҝениш шәкилдә јајылмасы олуб. Гәрбдә 20 јашлы ҝәнҹләрин 25%-и һомосексуалдыр...

  Давамы ...
 • Шејтанын Һијләләри Чох Зәифдир! Гурани Кәрим.

  АБШ, Гәрб, сионист режим вә Сәудијјә Әрәбистаны Һизбуллаһ нијә һәдәф сечиб? - АНАЛИЗ

  Гәрбин вә Сәудијјәнин нәзарәтиндә олан террорчуларын нөвбәти һәдәфи Ливандыр!

  Ливанын Һизбуллаһ тәшкилаты өлкәнин шимал-шәргиндә, Сурија сәрһәдиндә вә башга јерләрдә ИШИД террорчулары илә фәал шәкилдә мүһарибәдә јеҝанә һәрби ҝүҹ кими ҝөрүнүр. Ејни заманда, јүз минләрлә јохсул Ливан вәтәндашы илә сағлам сосиал әлагә гуран јеҝанә тәшкилатдыр. Һәм мүсәлман, һәм дә христиан партијаларла вә һәрәкатларла коалисијалар јарадыр. О һалда Һизбуллаһ нә үчүн һәдәф сечилиб?

  Давамы ...
 • Әлагәләр

  ИИР ермәниләри чох ағыр вурду: ГАРАБАҒ ПЛАНЫ

  Иранын Ермәнистана марағы азалыб вә Теһран ермәниләрдән садәҹә, хариҹи сијасәтиндә конјунктур елементи кими истифадә етмәјә башлајыб. Әслиндә, әввәлләр дә белә иди: Ирандакы ермәни иҹмасы рәсми Теһран үчүн хариҹи сијасәтдә "өлкәдәки дини вә милли азлыгларын һүгугларынын там тәминаты"ны ҝөстәрмәк үчүн ширма ролуну ојнајыб, инди дә беләдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ШОК! Гарабағда баш верән "дөрдҝүнлүк мүһарибә” АБШ тәхрибатыдыр

  ИИР-дан Гарабағдакы сон дөјүшләр барәдә АЧЫГЛАМА.

  Әли Әкбәр Вилајәти: "Мүнагишә тәрәфләринин дөјүшләр башлајандан бир нечә ҝүн сонра атәши дајандырмасы да буну демәјә әсас верир. Бир сыра експертләр һесаб едир ки, АБШ-ын вә мүттәфигләринин Ираг вә Суријадакы уғурсузлуғу, Шимали Гафгаздан минләрлә дөјүшчүнүн Јахын Шәргә ҝетмәси фонунда Вашингтон Русијанын ҹәнуб сәрһәдләринә јахын әразидә хаос јаратмаг истәјир”.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki