• Арашдырма

  Дираззурун муһасирәдән чыхарылмасы АБШ-ын Јахын Шәрг планыны неҹә алт-үст етди? (Тәһлил)

  Рәсми Вашингтон даима бөлҝәдәки мүттәфигләрини Иран хофу вә “Шиә Һилалы” тәһлүкәси илә горхутмаға вә бунун васитәсилә онлара күлли мигдарда силаһ сатмаға чалышыб. Бу тенденсија “Әрәб Баһары”ндан доған мүнагишәләр заманы максимум һәддә чатды. Амма бу кифајәт етмирди. Исраил әтрафында олан өлкәләрин һамысы бир јолла зәифләмәли мүстәгил сијасәтиндән әл чәкмәли идиләр.

  Давамы ...
 • Охујун, бахын вә раһат јатын

  ИРАН- ИСРАИЛ ӘЛАГӘЛӘРИ - АРАШДЫРМА

  Бәлкә торпағыны горуја биләҹәк сәнә јардым едән гоншу дөвләтләрин ордусуну Азәрбајҹандан чыхармаг, Иранын јардымыны гәбул еләмәмәјин нәтиҹәси јахшыдыр? Нәтиҹәсини ҝөрдүк. Ики әлли Гарабағы ермәниләрә тәһвил вердиләр. Һәлә Елчибәј ағылда оланлар онун бу әмәлләрини вәтәнпәрвәрлик нүмунәси кими дәјәрләндириб өз ҹылыз ағыллары илә Иранда нөгсан ахтармаға чалышырлар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Политолог: “Сәудијјә 110 милјардлыг силаһ алса да, ҝүҹ јенә Иран тәрәфдәдир”

  Рөвшән Новрузоғлу: “Трамп Сәудијјә Әрәбистанына “хәраҹ” алмаг үчүн сәфәр етди”.

  Политолог Рөвшән Новрузоғлу: “Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын зәиф сијасәтинин нәтиҹәсидир ки, АБШ вә Сәудијјә бу ҹүр аддымлар атыр...”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Америкалы политолог: Авропа Ајәтуллаһ Хаменеи гаршысында зәлил олду

  Америкалы дилчи, философ, вә политолог Ноам Чомски Иранда кечирилән сечкиләр барәдә фикирләрини ачыглајыб

  Америкалы политолог Ноам Чомски: Иран Ислам Республикасында кечирилән сечкиләринин галиби мәһз Хаменеи олду.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Әлијевләр вә Азәрбајҹан халгынын сүннүлүјә доғру апарылмасы...

  Белә тезисләр ирәли сүрүлүр ки түркчүлүклә шиәлик дүз ҝәлмир вә түркчүлүк әсасән сүннүчүлүклә бир ола биләр.

  Әһалинин сүрәтлә касыблашмасы сүннүлүјүн инкишафына хидмәт едәҹәк. Әрәбләр бура пуллар төкәҹәк. Ән тәһлүкәлиси одур ки бу сүннүлүк ады илә зыр вәһабилијин тәблигинә чеврилә биләр вә белә дә олаҹаг. Ејни бу просесләр Суријда ҝедирди. Игтисади ислаһатлардан сонра кәндләр касыблашды. Гәтәр вә Сәудијә емисарларынын хәрҹләдији пулларла әсасән сүннү олан ҹамаат даһа да радикал груплара үз тутду.

  Давамы ...
 • Тарих вә Тәһлилләр

  Түркләрин Азәрбајҹанда ермәни ады алтында мүсәлман гәтлиамы – ШОК ДӨВЛӘТ СӘНӘДЛӘРИ

  Доғруданмы 15 сентјабр Бакынын азад едилдији вә Азәрбајҹан Ҹүмһуријјәтинин пајтахт елан едилдији ҝүндүр?

  Әҝәр Османлы хиласкар идисә, 1918-ҹи илдә Тәбриздә Шејх Мәһәммәд Хијабани нә үҹүн она – һәмин бу ордуја гаршы вурушурду? Јохса, Хијабани дә сатгын иди?! Һәгигәт исә беләдир: Османлы Балканлардакы мәғлубијјәтдән вә нефтлә зәнҝин әразиләри (Месопотамија, Әрәб јарымадасы вә с.) итирдикдән сонра бу иткиләри компенсасија етмәк үчүн пантүркизм бајрағы алтында Гафгазы вә Орта Асијаны, панисламизм бајраҝы алтында да Әфҝаныстан вә Һиндистаны ишғал етмәји планлашдырырды.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Ојунлары. Ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән тәрәфләри

  Илһам Әлијев: “Сәрт олмасаг, һәр јан партлајаҹаг”

  Пајтахт Бакы Ислам Һәмрәјлији Ојунлары илә паралел даһа бир просесә – инанҹлы кәсимә гаршы репрессијалара да шаһидлик едир. Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә 2015-ҹы илин нојабрында Нардаранда кечирилән әмәлијјат заманы вә сонракы мүддәтдә һәбс олунан шәхсләрин мәһкәмә просеси кечирилир. Нардаран һадисәләри заманы Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын рәһбәри Талеһ Бағырзадә башда олмагла 70-дәк шәхс сахланылыб.

  Давамы ...
 • Доғру вә Дүзҝүн Тәһлил

  Мәрһум Н. Әрбәкан: “Америка вә исраилин Мүсәлман өлкәләриндә нә иши вар? Иран, Сурија вә Ирагла дост олаг”- Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мәрһум Нәҹмәддин Әрбәкан 25 ил өнҹә данышараг реал фактлары ортаја гојур. Гаршысында ики Америка вә Инҝилис масон сичавуллары бахын неҹә динлијирләр... ербәкан

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Сабиг “МТН”-чи һеч бир дәлил олмадан ишадамыны СЕПАҺ ҝенералы илә әмәкдашлыгда тәгсирләндирир - Мәһкәмә

  Зәрәрчәкән В. Әзизов дејиб ки, МТН-дә тәзјигләрә мәруз галыб, бир әмәкдаш силаһы она тушлајыб.

  Зәрәрчәкмиш Видади Әзизов билдириб ки, ҝүнүн сонуна кими МТН-дә сахланылыб, сонра изаһаты алынмадан сәрбәст бурахылыб. Сәрбәст бурахылмасы үчүн 300 мин долларыны алыблар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Експерт: Тәһси Назирлијинин хариҹдә охумуш тәләбәләрин дипломларыны танымамасы ганундан кәнардыр

  “Бу гәрар абитуријентләрин өлкәдән пул чыхармамасына һесабланыб”

  Набатәли Гуламоғлу:Хариҹдә охујан тәләбәләрин диплому нијә бурда танынмыр?

  Давамы ...
 • Гәрб вә АБШ-ын Јаланлары

  Суријада ИШИД-ин мәғлуб олдуғу әрәфәдә кимјави һуҹуму әслиндә кимләр едир вә мәгсәдләри нәдир? – Видеотәһлил

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн АБШ Суријаја рекет һүҹумуна кечди. Мәгсәд там бәлли иди, ИШИД террор груплашмасынын мәғлубијјәтә уғрамасы сионист исраил режими, АБШ, Гәрб, Түркијә, Сәудијјә режимини нараһат едирди елә буна ҝөрә дә, террор груплашмаларына јени бир үфүгүн ачылмасы вә тәзә нәфәс алмалары ҝәрәк иди. Ән јахшы иш исә террорчуларын ардыҹыл мәғлубијјәтләрә уғрадыглары јаранын үзәринә мәлһәм гојмаг иди, јәни дүнја империалистләринин өндәри олан бөјүк шејтан ләгәбини газанмыш АБШ тәрәфиндән Сурија дөвләтинә гаршы јарым-мүһарибә елан едилмәси.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

  Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

  Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

  Давамы ...
 • Масон, Сионизим вә Сатанизимин Һијләләри

  АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә вә Сәудијјә Имам Мәһдини гәтлә јетирмәк үчүн сәләфилији јаратдылар – Видео (Тәһлил)

  ИШИД: "Биз Имам Мәһдинин Зүһр Етмәсини Ҝөзләјирик, Ҝәләндә Ону Өлдүрәҹәјик".

  Хәбис шејтан вә ҹинләрдән, инсанлардан тәркиб олан ордусу илә Адәм өвладлары арасында олан саваш, сәһиһ һәдисләримизә әсасән Имам Заман һәзрәтләринин зүһур едәҹәји ҝүнә кими давам едәҹәк. Имам Мәһди зүһур етдикдә шејтанын бојнун вураҹаг. Бу сәбәбдән дә, шејтанын инсанлар арасында әлалтылары олан АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә, Сәудијјә, Әрәб бирлији вә Пакистан әл-әлә вериб Имам Мәһдијә гаршы шејтани ордуну илләр бәридир ки, јарадараг Ағанын ҝәлишини ҝөзләјирләр. Лакин онларын мәгсәдләри Имам Заман һәзрәтләринин ҝәлдији заман ону Шәһадәтә јетирмәкдир...

  Давамы ...
 • Бөјүк “Туран” вә Азәрбајҹана Дәјән Зәрбәләр

  Түркләрин Азәрбајҹана гаршы дүшмәнчилији әбәдидир, Ататүркүн Ленинә Азәрбајҹанла бағлы мәктубу үзә чыхды

  Мәктубда јазылмыш тәклифнамәнин 2-ҹи маддәсиндә дејилир ки, “Болшевик гүввәләри инҝилис һәрби гүввәләрини чыхартмаг үзрә онлар әлејһинә һәрәката башламасыны тәмин едәрсә, Түркијә һөкумәти дә империалист ермәни һөкумәти үзәринә һәрби һәрәкат иҹрасыны вә Азәрбајҹан һөкумәтини дә болшевик дөвләтләр зүмрәсинә дахил етмәји таһүд едәр.”

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Серҝеј Румјантсев: “Әлијев режиминин ҝәләҹәји јохдур, она јалныз авторитар гәсбкар кими бахылаҹаг”

  “Һазыркы систем өлкәнин ресурсларыны талајыб, чарә ислаһатлардадыр, бу да Әлијевләр сүлаләсинин сону демәкдир”

  “Сонуҹда Әлијевләр аиләси 20 илдән чохдур өлкәјә нәзарәти сахлајыр. Үстәлик, февралда биринҹи ханым Меһрибан Әлијева биринҹи витсе-президент тәјин олунуб. Јәни, өлкә башчысынын башына бир иш ҝәлсә, өлкәни онун амбисијалы һәјат јолдашы идарә едәҹәк” јазан мүәллиф вурғулајыр ки, бу заман Әлијевләр аиләси дахилиндә һакимијјәтин үчүнҹү трансфери баш верәҹәк, даһа дәгиги, Әлијевләр-Пашајевләр аиләсинә кечәҹәк.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  әлијевләр режиминин Нардаран әмәлијјаты Нардаран мәһбусунун ҝөзү илә…

  Вә ја о һадисәнин Азәрбајҹан ҹәмијјәтинә вердији фајдалар…

  Тале Бағырзадә өз чыхышларында өлкәдәки иҹтимаи-сосиал мәсәләләри тәһлил едир вә мәмур өзбашыналыгларынын гаршысынын алынмасынын ваҹиблијиндән данышырды. Һакимијјәт исә өзүнү гүсурсуз билир вә бу тәнгидләри һәзм едә билмирди. Бу, диктаторлара мәхсус тәрздир. Нәтиҹәдә Тале Бағырзадәни узунмүддәтли һәбсә салмаг үчүн бөјүк бир ҹинајәт төрәдилди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Интиһарлар нәдән баш верир? Ҝүнүн аҹы иҹмалы

  Азад Исазадә: “Тәәссүф ки, биздә интиһарларын арашдырылмасыјла мәшғул олан һеч бир гурум јохдур”

  Експерт вахтында профилактик тәдбирләрин, интиһарларын гаршысынын алынмасы үчүн тәблиғатын апарылмасыны ваҹиб сајыр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  ‘Индики һалда ја ганун дәјишмәли, ја Әлијевләр бошанмалыдыр’ – Видео тәһлил

  Илһам Әлијев ханымы Меһрибан Әлијеваны Азәрбајҹанын витсе президенти тәјин едиб.

  Меһрибан Әлијеванын тәјинаты ганунидирми? 7.1. Вәзифәли шәхсләрин јахын гоһумлары, сечкили вәзифәләр вә ганунвериҹиликлә нәзәрдә тутулан диҝәр һаллар истисна олмагла, билаваситә онун табелијиндә олан һеч бир вәзифә тута билмәзләр. 7.2. Бу Ганунун 7.1-ҹи маддәсинин тәләбләрини позан шәхсләр һәмин тәләбләрин позулмасы мүәјјән едилдикдән сонра 30 ҝүн мүддәтиндә һәмин позунтуну көнүллү олараг арадан галдырмадыглары һалда табечилији истисна едән башга вәзифәјә кечирилмәли, бу мүмкүн олмадыгда исә һәмин шәхсләрдән бири тутдуғу вәзифәдән азад олунмалыдыр.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һөкумәтин “Нардаран әмәлијјаты” неҹә ифлас етди? – тәһлил

  Дүнја вә өлкә иҹтимаијјәтинә бу “тәам”ы једиздирмәк мүмкүн олмады

  “...Амма һөкумәтин бүтүн планлары бир мәһәкмә просесилә дармадағын олду. Шаһид ифадәләри, иттиһам олунан шәхсләрин ортаја гојдуғу фактлар, вәкилләрин дашдан кечән аргументләри Нардаранда баш верәнләрин әввәлҹәдән јазылмыш ссенари олдуғуну тәсдигләди. Үстәлик, мөвҹуд режимин нә гәдәр гәддар олдуғуну, өлкәдә һүгугсузлуғун нә гәдәр бој атдығыны ҝөстәрди...”

  Давамы ...
 • Сионизим Әлалтылары

  Әлијевләрин мултикултуралист сијасәти сионистләрин үрәјини нә ҹүр әлә ҝәтирди - Арашдырма

  Палнын әсас мәгсәди исә Азәрбајҹан республикасында мултикултурализм сијасәти ады илә шиәләрин асимиласија олмасыдыр.

  Мәһз буна ҝөрәдир ки, Азәрбајҹан республикасында вә мултикултурализм илиндә мәһдудлашдырыҹы ганунларын гәбул едилмәсилә шиә фәалларына тәзјиг артмышдыр. Белә ки, кечмишдә ҝөрүнмәјән полиси, тәһлүкәсизлик- информасија тәдбирләри Ашура ҝүнүнә аид Нардаранын Биби-Рәһимә (имам Ризанын баҹысы) һәрәминдә нечә он мин нәфәрлик мәрасим биринҹи дәфә олараг кечирилмәди.

  Давамы ...
 • Тарих Олдуғу Кими

  Ганлы 20 јанвар һадисәсинин баниләри, Артур Рәсизадә вә диҝәрләри Совет ордусуну Бакыја чағырмышды? – Факт

  Һафиз Һаҹијев дејиб: “20 јанвары төрәдәнләр һазырда өлкәмиздә вәзифәдәдир. Бу шәхсләр һазырда Азәрбајҹаны јенидән сојгырыма мәруз гојурлар. Һеч нә дәјишмәјиб… Газах рајонунун бөјүк бир әразисини ермәниләрә верән Шамил Рәсулзадә Артур Расизадәнин әмисидир. Бүтүн бу фактлар ачылмалыдыр…”

  Давамы ...
 • Тарихин Ачылмамыш Сиррләри

  Јагуб Мәммәдов: Рәфсәнҹани Т.Петросијана гәбул етдирмишдир ки, Гарабағ Азәрбајҹан торпағыдыр

  Шуша вә Лачын ермәниләрә садәҹә тәһвил верилди. Бунун хәјанәт олмасына һеч бир шүбһә јохдур!

  Јагуб Мәммәдов: "президент Рәфсәнҹани Гарабағ мүнагишәсинин һәллиндә әлиндән ҝәләни еләди. Азәрбајҹан вә Ермәнистан арасында Теһранда атәшкәс елан олунанда, сәнәдә имза атыланда Левон Тер-Петросјан Дағлыг Гарабағы Азәрбајҹанын әразиси кими танымышдыр".

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Мулти-култирализмә садиг олан Бакы режми вә 5 манатын үзәриндәки сөзләрин мәнасы

  7-8 ај бундан габаг бир ермәни тарихчиси бизим дөрд тарихчинин хорузуну голтуғуна верди.

  Тарихи дә сијасиләшдириб, консепсијаларыны да түрк миллијјәтчилији үзәриндә гурублар. Азәрбајҹанда јашајан халгларын һамсыны турк елан едирләр... Она ҝөрә дә ермәниләрә удузурлар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Азәрбајҹандан јумурта үчүн Түркијәјә ахан милјонлар ермәниләрә чатыр – Видео

  Гејд едәк ки, Түркијә Тиҹарәт Сиҹили Газетесинин (Түркијә Одалар вә Борсалар Бирлијинин рәсми јајым органы) 2014-ҹү ил, декабрын 12-дә дәрҹ едилмиш сајында јер алан мәлумата ҝәрә, “Емре Пилич” ширкәтинин Сәһмдарлар Шурасына ашағыдакы шәхсләр дахилдир: Өмәр Орал, Өмүр Орал, Онур Орал, Мерт Ибраһим Даштан, Сејһан Давутоғлу Даштан, Арто Севан Оскајан вә Андраник Раффи Бозаҹыјан.

  Давамы ...
 • Гыса Арашдырма

  Бир террорун ики үзү: Мөвлуд Мәтин вә Фазил Мустафа – гибләси Пенсилванијада оланлар…

  Фазил Мустафанын Һәсән Руһанини конјак ичмәјә, донуз әти јемәјә дәвәт етмәси онун әгидәдашларынын Суријада, Ирагда мәғлуб олмасындан өтрү гәһрү-пәришан олмасынын психолоҝијасындан ирәли ҝәлән бир мәсәләдир. Һалбуки өзүнү әһли-сүннә адландыран вә әслиндә әһли сүннәјә ләкә олан бу шәхс Фәләстиндә, Суријада, Ирагда сүннү гардашлары мүдафиә етдији үчүн Ирана тәшәккүр етмәли иди.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Олдуғу Кими- Арашдырма

  Өзләрини түркчү вә сәләфи адландыран ҹүһүд нөкәрләри нијә сусур? АрменианРепорт: Руһани ермәниләрин милли ләјагәтини алчатды

  Иран Ислам Республикасынын Президенти Һәсән Руһанинин Јереван сәфәриндә нәләр баш верди?

  Армениан Репорт: “...Руһанинин Јеревана сәфәри һазырлыг сәвијјәсиндә Иран тәрәфи бизә тәҹили хаһиш илә чағыырыш едәрәк Сојгырым Музејини зијарәт етмәсини сәфәрин мәҹбури програмындан чыхарылмасыны тәләб едиб... Һә ахы бу нә иди? Нә үчүн Саркисјан фарслара иҹазә верди ки, бизим ләјагәтимизә силли вурсунлар? Һансы сәбәбә ҝөрә, Серж Саркисјан онун үзүнә түпүрдүкләри заман өзүнү белә ҝөстәрди ки, ҝүја јағыш јағыр? Демәли белә чыхыр ки, Руһани сәфәри заманы даһа чох дүшүнүрмүш ки, фарсларла “бир мәдәнијјәт вә сивлизасијасы” олан халгы (јәни ермәниләри) гәсдсиз вә гәрәзсиз дејил мәһз Азәрбајҹан илә Түркијәни өзүндән инҹитмәсин (Руһани нә Түркијәнин, нә дә Азәрбајҹанын хәтринә дәјмәк истәмир)... Ҝөрәсән биз нә ҝөзләјирдик? Ахы фарслар тәкҹә мүсәлман дејилләр, һәм дә сон дәрәҹә хаин вә намәрд халгдырлар...”- ситатын сону.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Зәрдүшт Әлизадә: “90-ҹы илләрин сонунда Ермәнистанын тәҹавүзкар дөвләт кими танынмасы тәклифини мәһз Теһран ирәли сүрдү"

  “Иран Ислам ингилабындан сонра исә вәзијјәт дәјишди. Јени ислам һакимијјәти бүтүн мүсәлман дүнјасыјла һәмрәј олдуғуну вә Фәләстинин ишғалыны, Исраилин дөвләт кими танымадығыны бәјан етди. Һәтта ислам радикаллары Кемп-Девид сазишини имзалајан Мисир президенти Әнвәр Садаты өлдүрәндән сонра террору ҝерчәкләшдирән һәрбчинин адыны Теһранын әсас хијабанларындан биринә гојдулар...”

  Давамы ...
 • Факт

  Ермәни валјутасы 20 фаиз, нефти вә газы олан Азәрбајҹан манаты исә 220 фаиз дәјәрини итириб

  Елман Рүстәмов: Идарәетмә ҝөтүрүлсә манатын мәзәннәсидә нә баш верәҹәјини билмирик.

  Газахыстанын валјутасы 24, Ҝүрҹүстанын валјутасы 30, Ермәнистанын валјутасы 20 фаиз дәјәрини итириб. Русијанын валјутасы әввәл 45 фаиз дәјәр итирди, сонра исә бу рәгәм 15 фаизә енди. Азәрбајҹан манаты исә 220 фаиз иткијә мәруз галыб. Тәбии ки, Ҝүрҹүстан вә Ермәнистанын тәбии еһтијатлары Азәрбајҹанла мүгајисә олуна билмәз.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki