• Масон, Сионизим вә Сатанизимин Һијләләри

  АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә вә Сәудијјә Имам Мәһдини гәтлә јетирмәк үчүн сәләфилији јаратдылар – Видео (Тәһлил)

  ИШИД: "Биз Имам Мәһдинин Зүһр Етмәсини Ҝөзләјирик, Ҝәләндә Ону Өлдүрәҹәјик".

  Хәбис шејтан вә ҹинләрдән, инсанлардан тәркиб олан ордусу илә Адәм өвладлары арасында олан саваш, сәһиһ һәдисләримизә әсасән Имам Заман һәзрәтләринин зүһур едәҹәји ҝүнә кими давам едәҹәк. Имам Мәһди зүһур етдикдә шејтанын бојнун вураҹаг. Бу сәбәбдән дә, шејтанын инсанлар арасында әлалтылары олан АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә, Сәудијјә, Әрәб бирлији вә Пакистан әл-әлә вериб Имам Мәһдијә гаршы шејтани ордуну илләр бәридир ки, јарадараг Ағанын ҝәлишини ҝөзләјирләр. Лакин онларын мәгсәдләри Имам Заман һәзрәтләринин ҝәлдији заман ону Шәһадәтә јетирмәкдир...

  Давамы ...
 • Бөјүк “Туран” вә Азәрбајҹана Дәјән Зәрбәләр

  Түркләрин Азәрбајҹана гаршы дүшмәнчилији әбәдидир, Ататүркүн Ленинә Азәрбајҹанла бағлы мәктубу үзә чыхды

  Мәктубда јазылмыш тәклифнамәнин 2-ҹи маддәсиндә дејилир ки, “Болшевик гүввәләри инҝилис һәрби гүввәләрини чыхартмаг үзрә онлар әлејһинә һәрәката башламасыны тәмин едәрсә, Түркијә һөкумәти дә империалист ермәни һөкумәти үзәринә һәрби һәрәкат иҹрасыны вә Азәрбајҹан һөкумәтини дә болшевик дөвләтләр зүмрәсинә дахил етмәји таһүд едәр.”

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Серҝеј Румјантсев: “Әлијев режиминин ҝәләҹәји јохдур, она јалныз авторитар гәсбкар кими бахылаҹаг”

  “Һазыркы систем өлкәнин ресурсларыны талајыб, чарә ислаһатлардадыр, бу да Әлијевләр сүлаләсинин сону демәкдир”

  “Сонуҹда Әлијевләр аиләси 20 илдән чохдур өлкәјә нәзарәти сахлајыр. Үстәлик, февралда биринҹи ханым Меһрибан Әлијева биринҹи витсе-президент тәјин олунуб. Јәни, өлкә башчысынын башына бир иш ҝәлсә, өлкәни онун амбисијалы һәјат јолдашы идарә едәҹәк” јазан мүәллиф вурғулајыр ки, бу заман Әлијевләр аиләси дахилиндә һакимијјәтин үчүнҹү трансфери баш верәҹәк, даһа дәгиги, Әлијевләр-Пашајевләр аиләсинә кечәҹәк.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  әлијевләр режиминин Нардаран әмәлијјаты Нардаран мәһбусунун ҝөзү илә…

  Вә ја о һадисәнин Азәрбајҹан ҹәмијјәтинә вердији фајдалар…

  Тале Бағырзадә өз чыхышларында өлкәдәки иҹтимаи-сосиал мәсәләләри тәһлил едир вә мәмур өзбашыналыгларынын гаршысынын алынмасынын ваҹиблијиндән данышырды. Һакимијјәт исә өзүнү гүсурсуз билир вә бу тәнгидләри һәзм едә билмирди. Бу, диктаторлара мәхсус тәрздир. Нәтиҹәдә Тале Бағырзадәни узунмүддәтли һәбсә салмаг үчүн бөјүк бир ҹинајәт төрәдилди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Интиһарлар нәдән баш верир? Ҝүнүн аҹы иҹмалы

  Азад Исазадә: “Тәәссүф ки, биздә интиһарларын арашдырылмасыјла мәшғул олан һеч бир гурум јохдур”

  Експерт вахтында профилактик тәдбирләрин, интиһарларын гаршысынын алынмасы үчүн тәблиғатын апарылмасыны ваҹиб сајыр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  ‘Индики һалда ја ганун дәјишмәли, ја Әлијевләр бошанмалыдыр’ – Видео тәһлил

  Илһам Әлијев ханымы Меһрибан Әлијеваны Азәрбајҹанын витсе президенти тәјин едиб.

  Меһрибан Әлијеванын тәјинаты ганунидирми? 7.1. Вәзифәли шәхсләрин јахын гоһумлары, сечкили вәзифәләр вә ганунвериҹиликлә нәзәрдә тутулан диҝәр һаллар истисна олмагла, билаваситә онун табелијиндә олан һеч бир вәзифә тута билмәзләр. 7.2. Бу Ганунун 7.1-ҹи маддәсинин тәләбләрини позан шәхсләр һәмин тәләбләрин позулмасы мүәјјән едилдикдән сонра 30 ҝүн мүддәтиндә һәмин позунтуну көнүллү олараг арадан галдырмадыглары һалда табечилији истисна едән башга вәзифәјә кечирилмәли, бу мүмкүн олмадыгда исә һәмин шәхсләрдән бири тутдуғу вәзифәдән азад олунмалыдыр.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һөкумәтин “Нардаран әмәлијјаты” неҹә ифлас етди? – тәһлил

  Дүнја вә өлкә иҹтимаијјәтинә бу “тәам”ы једиздирмәк мүмкүн олмады

  “...Амма һөкумәтин бүтүн планлары бир мәһәкмә просесилә дармадағын олду. Шаһид ифадәләри, иттиһам олунан шәхсләрин ортаја гојдуғу фактлар, вәкилләрин дашдан кечән аргументләри Нардаранда баш верәнләрин әввәлҹәдән јазылмыш ссенари олдуғуну тәсдигләди. Үстәлик, мөвҹуд режимин нә гәдәр гәддар олдуғуну, өлкәдә һүгугсузлуғун нә гәдәр бој атдығыны ҝөстәрди...”

  Давамы ...
 • Сионизим Әлалтылары

  Әлијевләрин мултикултуралист сијасәти сионистләрин үрәјини нә ҹүр әлә ҝәтирди - Арашдырма

  Палнын әсас мәгсәди исә Азәрбајҹан республикасында мултикултурализм сијасәти ады илә шиәләрин асимиласија олмасыдыр.

  Мәһз буна ҝөрәдир ки, Азәрбајҹан республикасында вә мултикултурализм илиндә мәһдудлашдырыҹы ганунларын гәбул едилмәсилә шиә фәалларына тәзјиг артмышдыр. Белә ки, кечмишдә ҝөрүнмәјән полиси, тәһлүкәсизлик- информасија тәдбирләри Ашура ҝүнүнә аид Нардаранын Биби-Рәһимә (имам Ризанын баҹысы) һәрәминдә нечә он мин нәфәрлик мәрасим биринҹи дәфә олараг кечирилмәди.

  Давамы ...
 • Тарих Олдуғу Кими

  Ганлы 20 јанвар һадисәсинин баниләри, Артур Рәсизадә вә диҝәрләри Совет ордусуну Бакыја чағырмышды? – Факт

  Һафиз Һаҹијев дејиб: “20 јанвары төрәдәнләр һазырда өлкәмиздә вәзифәдәдир. Бу шәхсләр һазырда Азәрбајҹаны јенидән сојгырыма мәруз гојурлар. Һеч нә дәјишмәјиб… Газах рајонунун бөјүк бир әразисини ермәниләрә верән Шамил Рәсулзадә Артур Расизадәнин әмисидир. Бүтүн бу фактлар ачылмалыдыр…”

  Давамы ...
 • Тарихин Ачылмамыш Сиррләри

  Јагуб Мәммәдов: Рәфсәнҹани Т.Петросијана гәбул етдирмишдир ки, Гарабағ Азәрбајҹан торпағыдыр

  Шуша вә Лачын ермәниләрә садәҹә тәһвил верилди. Бунун хәјанәт олмасына һеч бир шүбһә јохдур!

  Јагуб Мәммәдов: "президент Рәфсәнҹани Гарабағ мүнагишәсинин һәллиндә әлиндән ҝәләни еләди. Азәрбајҹан вә Ермәнистан арасында Теһранда атәшкәс елан олунанда, сәнәдә имза атыланда Левон Тер-Петросјан Дағлыг Гарабағы Азәрбајҹанын әразиси кими танымышдыр".

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Мулти-култирализмә садиг олан Бакы режми вә 5 манатын үзәриндәки сөзләрин мәнасы

  7-8 ај бундан габаг бир ермәни тарихчиси бизим дөрд тарихчинин хорузуну голтуғуна верди.

  Тарихи дә сијасиләшдириб, консепсијаларыны да түрк миллијјәтчилији үзәриндә гурублар. Азәрбајҹанда јашајан халгларын һамсыны турк елан едирләр... Она ҝөрә дә ермәниләрә удузурлар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Азәрбајҹандан јумурта үчүн Түркијәјә ахан милјонлар ермәниләрә чатыр – Видео

  Гејд едәк ки, Түркијә Тиҹарәт Сиҹили Газетесинин (Түркијә Одалар вә Борсалар Бирлијинин рәсми јајым органы) 2014-ҹү ил, декабрын 12-дә дәрҹ едилмиш сајында јер алан мәлумата ҝәрә, “Емре Пилич” ширкәтинин Сәһмдарлар Шурасына ашағыдакы шәхсләр дахилдир: Өмәр Орал, Өмүр Орал, Онур Орал, Мерт Ибраһим Даштан, Сејһан Давутоғлу Даштан, Арто Севан Оскајан вә Андраник Раффи Бозаҹыјан.

  Давамы ...
 • Гыса Арашдырма

  Бир террорун ики үзү: Мөвлуд Мәтин вә Фазил Мустафа – гибләси Пенсилванијада оланлар…

  Фазил Мустафанын Һәсән Руһанини конјак ичмәјә, донуз әти јемәјә дәвәт етмәси онун әгидәдашларынын Суријада, Ирагда мәғлуб олмасындан өтрү гәһрү-пәришан олмасынын психолоҝијасындан ирәли ҝәлән бир мәсәләдир. Һалбуки өзүнү әһли-сүннә адландыран вә әслиндә әһли сүннәјә ләкә олан бу шәхс Фәләстиндә, Суријада, Ирагда сүннү гардашлары мүдафиә етдији үчүн Ирана тәшәккүр етмәли иди.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Олдуғу Кими- Арашдырма

  Өзләрини түркчү вә сәләфи адландыран ҹүһүд нөкәрләри нијә сусур? АрменианРепорт: Руһани ермәниләрин милли ләјагәтини алчатды

  Иран Ислам Республикасынын Президенти Һәсән Руһанинин Јереван сәфәриндә нәләр баш верди?

  Армениан Репорт: “...Руһанинин Јеревана сәфәри һазырлыг сәвијјәсиндә Иран тәрәфи бизә тәҹили хаһиш илә чағыырыш едәрәк Сојгырым Музејини зијарәт етмәсини сәфәрин мәҹбури програмындан чыхарылмасыны тәләб едиб... Һә ахы бу нә иди? Нә үчүн Саркисјан фарслара иҹазә верди ки, бизим ләјагәтимизә силли вурсунлар? Һансы сәбәбә ҝөрә, Серж Саркисјан онун үзүнә түпүрдүкләри заман өзүнү белә ҝөстәрди ки, ҝүја јағыш јағыр? Демәли белә чыхыр ки, Руһани сәфәри заманы даһа чох дүшүнүрмүш ки, фарсларла “бир мәдәнијјәт вә сивлизасијасы” олан халгы (јәни ермәниләри) гәсдсиз вә гәрәзсиз дејил мәһз Азәрбајҹан илә Түркијәни өзүндән инҹитмәсин (Руһани нә Түркијәнин, нә дә Азәрбајҹанын хәтринә дәјмәк истәмир)... Ҝөрәсән биз нә ҝөзләјирдик? Ахы фарслар тәкҹә мүсәлман дејилләр, һәм дә сон дәрәҹә хаин вә намәрд халгдырлар...”- ситатын сону.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Зәрдүшт Әлизадә: “90-ҹы илләрин сонунда Ермәнистанын тәҹавүзкар дөвләт кими танынмасы тәклифини мәһз Теһран ирәли сүрдү"

  “Иран Ислам ингилабындан сонра исә вәзијјәт дәјишди. Јени ислам һакимијјәти бүтүн мүсәлман дүнјасыјла һәмрәј олдуғуну вә Фәләстинин ишғалыны, Исраилин дөвләт кими танымадығыны бәјан етди. Һәтта ислам радикаллары Кемп-Девид сазишини имзалајан Мисир президенти Әнвәр Садаты өлдүрәндән сонра террору ҝерчәкләшдирән һәрбчинин адыны Теһранын әсас хијабанларындан биринә гојдулар...”

  Давамы ...
 • Факт

  Ермәни валјутасы 20 фаиз, нефти вә газы олан Азәрбајҹан манаты исә 220 фаиз дәјәрини итириб

  Елман Рүстәмов: Идарәетмә ҝөтүрүлсә манатын мәзәннәсидә нә баш верәҹәјини билмирик.

  Газахыстанын валјутасы 24, Ҝүрҹүстанын валјутасы 30, Ермәнистанын валјутасы 20 фаиз дәјәрини итириб. Русијанын валјутасы әввәл 45 фаиз дәјәр итирди, сонра исә бу рәгәм 15 фаизә енди. Азәрбајҹан манаты исә 220 фаиз иткијә мәруз галыб. Тәбии ки, Ҝүрҹүстан вә Ермәнистанын тәбии еһтијатлары Азәрбајҹанла мүгајисә олуна билмәз.

  Давамы ...
 • Суал вә Ҹаваб

  Гуран вә Сүннәјә әсасән Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вәфат етмишдир, јохса Шәһид олмушдур?

  “Анҹаг иман ҝәтириб јахшы ишләр ҝөрән, Аллаһы чох зикр едән, зүлмә уғрадыгдан (Пејғәмбәр вә Ислам әлејһинә һәҹв ешитдикдән) сонра (онларын рәдди үчүн шерләр јазмагла) интигам аланлардан башга! Зүлм едәнләр тезликлә биләҹәкләр ки, неҹә бир дөнүш јеринә гајтарылаҹаглар”. (“Шүәра” 227).

  Давамы ...
 • Сионист Сичавулларынын Јер Алдығы Режим

  БДУ-нун Илаһијјат факултәси Азәрбајҹанда мәзһәбчилик тәһлүкәсини јарадыр - Арашдырма

  Илаһијјат факүлтәсинин билинмәјән үзү.

  Һәгигәт будур ки, динин хүсусилә дә, шиәлијин мүһафизәкар характерини нәзәрә алан совет империализми Азәрбајҹан халгыны даһа раһат ассимилјасија етмәк үчүн өлкәмиздә дини тәһсили тамамилә гадаған етмишдир. Бахмајараг ки, Орта Асија дөвләтләриндә сүннилик али мәдрәсә сәвијјәсиндә тәдрис вә тәһлил олунурду. Бәлкә, елә буна ҝөрә дә, совет һакимијјәти гурулан кими ән чох репресијалара мәруз галан сосиал групларын башында Шиә дин хадимләримиз ҝәлмишди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ГМИ-нин ләғви Азәрбајҹанда динин мәһдудлашдырылмасы лајиһәсинин бир һиссәсидир

  Азәрбајҹан дөвләти дини тәлим саһәдә ән чох ССРИ дөврүнүн тәҹрүбәләри әсасында, дилсизлик дили илә дини өзү үчүн тирјәк билир.

  Дөвләт дүзҝүн дин тәрбијәчиләри вә тәблиғчиләри илә вурушмуш, һәлә дә болшевикләрин дини мәсәләләрдә мәғлуб олмуш үслублары илә дөвләти идарә етмәк истәјир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Јухарыдан ингилаб вә ја ...

  Азәрбајҹанда системли бөһран дәринләшмәкдә давам едир...

  Президент Илһам Әлијев һәлә 2015-ҹи илин әввәлиндә вәд етдији тәхирәсалынмаз ислаһатлары ҝеҹикдирир.

  Давамы ...
 • Ашура Хилгәтин Сирри

  Имам Һүсејн (ә) вә Әрбәин

  Сејид ибн Тавус: “Әһли-бејт әсирләри Шамдан јола дүшүб Ирага чатдыгда, карванын рәһбәриндән онлары Кәрбәлаја апармасыны истәдиләр. Карванын рәһбәри онларын истәјини јеринә јетирди. Әсирләр Кәрбәлаја чатдыгда...”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Клинтона сечки өнҹәси шок — СЕКС СКАНДАЛЫ

  ФТБ-нин директору Ҹејмс Комеј ҹүмә ҝүнү АБШ Конгресинә мәктуб ҝөндәрәрәк Клинтонун електрон мәктуб скандалына аид јени мәлуматлар әлдә етдикләрини вә бу сәбәбдән јени истинтага старт вериләҹәјини билдириб. Бу мәктубдан сонра сечки мүбаһисәләриндә електрон мәкуб скандалы ҝүндәмә бомба кими дүшүб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Референдум президентин јенијетмә оғлу Һејдәр Әлијевин сијасәтә ҝәтирилмәси үчүндүр – Јазар

  Әлијевләр аиләсинин үч өвладынын ән кичији олан Һејдәр дөрдүнҹү курс тәләбәсидир вә о, һәр һансы сијаси тәҹрүбәјә малик дејил. Анҹаг партиархал Азәрбајҹан үчүн бунун елә бир әһәмијјәти јохдур. Һаким аиләнин киши вариси олараг, атасы кими онун да бабасы вә адашы олан кечмиш президент Һејдәр Әлијев тәрәфиндән әсасы гојулан сијаси ирси давам етдирәҹәји ҝөзләнилир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Әлијев режиминдә «Ҝүлән ҹамаатына» гаршы мүбаризә. Һәгигәт јохса... - Арашдырма

  Дөвләт апаратларында олан “ҝүләнчиләр” даһа чох режимин дәстәј вә һимајәсиндән бәһрәләнир вә режимин сијаси, игтисади вә маариф саһәсиндә әсас тәминатчыларына, неҹә дејәрләр кадрларына чеврилибләр. Мисал олараг буна Милләт Вәкили Фазил Мустафаны ҝөстәрә биләрик!

  Давамы ...
 • Далана Сөјкәнмиш Јәһуди Идеолоҝијасы

  Јәһудиләрин апардығы сијасәтин ганунсуз исраил режиминә олан мәнфи тәсирләри - Тәфәррүат

  Јанвар ајындан ијул ајынын сонуна гәдәр апарылан статистикаја ҝөрә, үч милјон јарымдан чох исраиллинин миграсија едилдији вә бу ҝөстәриҹинин өтән илә нисбәтән 14.9% артдығы ачыгланыб. Јазыда Американын һәрби вә малијјә дәстәкләринә бахмајараг, сионист режимин һәлә дә игтисади вә сосиал бөһранларла мүбаризә апардығы вә јохсуллуғун 22 фаизә чатдығы вурғуланыб.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди