• Бакы Пентагон Әлагәләри

  Пентагон Бакыја һәрби базасыны ҝәтирмәк үчүн Евелин Фаркасыны Азәрбајҹана ҝөндәриб

  Гысамүддәтли сәфәр заманы онун Азәрбајҹанда бир сыра рәсми шәхсләрилә ҝөрүшләри нәзәрдә тутулур.

  Азәрбајҹан дөвләт рәсмиләри илә ҝөрүшдә икитәрәфли әлагәләр, о ҹүмләдән тәһлүкәсизлик саһәсиндә әмәкдашлыг вә мүдафиә мәсәләләри мүзкирә олунаҹаг.

  Давамы ...
 • АБШ полиси даһа бир гарадәрили өлдүрдү

  АБШ полиси даһа бир гарадәрили өлдүрдү

  Миссури штатынын Ст.Луис шәһәриндә полисин гарадәрили jениjетмәни өлдүрмәсиндән сонра баш галдыран аксиjада нүмаjишчиләрә гаршы ҝөзjашардыҹы газдан истифадә едилиб.

  Давамы ...
 • АБШ-ын Ирана ҝөндәрдиjи ҝизли месаж ортаjа чыхды

  АБШ-ын Ирана ҝөндәрдиjи ҝизли месаж ортаjа чыхды

  Бу иддианы “Форбес” журналынын jазары Маjкл Ледин ирәли сүрүб. Онун сөзләринә ҝөрә, һәмин вәдә һәрәкатын лидери олан Мир Һүсеjн Мүсәви илә АБШ кәшфиjjаты әлагә гуруб:

  Давамы ...
 • Түркијәнин Нөвбәти Тарихи Сәһви

  “ИШИД” бәһанәси илә АБШ һәрбичиләри вә гырыҹы тәјјарәләри Инҹирлик шәһәринә дахил олду – Фото

  Түркијәнин АБШ гырыҹы тәјјарәләри вә һәрбичиләринә Инҹирлик Һәрби Һава Базасындан истифадә етмәсинә иҹазә вермәси гыналынды.

  Јәгуб Әрик Әл: “Империализим АБШ-ын вердији “Бөјүк Јахын Шәрг”лајиһәсини һәјата кечиртмәк мәгсәдини ҝүдүр. Билмәк лазымдыр ки, мәнтәгәдә баш верән бүтүн проблемләр, о ҹүмләдән Түркијәнин гаршылашдығы проблемләрин һаммысы бу лајиһәнин бир һиссәсидир. Түркијә дөвләти чалышмалыдыр ки, империализимин истәкләрини һәјата кечирән аләтә чеврилмәысин.”

  Давамы ...
 • АБШ-да jенидән ара гарышды: митингдә атышма

  АБШ-да jенидән ара гарышды: митингдә атышма

  АБШ-ын Миссоури штатынын Ферҝусон шәһәриндә силаһсыз гарадәрили jениjетмәнин полис тәрәфиндән өлдүрүлмәсинин биринҹи илдөнүмү илә бағлы етираз аксиjалары кечирилиб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Барак Обама ИИР-ла әлдә олунан тарихи сазишин ләғв олунмасына ишарә етди

  Барак сазишин мәһз америкалылар тәрәфиндән ләғв едиләҹәјинә ишарә едәрәк билдириб: “Разылашмада әкс олунан мүддәалардан һәр-һансы позуларса Ирана гаршы бүтүн игтисади санксијалар гүввәјә минәҹәк.”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Обама: ИШИД-ә һәрби тәлимләрин тез верилмәси һагда фәрман вермишәм – Видео

  Пентагона ҝедән АБШ президенти мәтбуат конфрансында нәләрә етираф етди.

  Јүксәк сәвијјәли һәрби рәсмиләр илә ИШИД-ин мөвгеијјәтини арашдырмаг мгәгсәдилә Пентагона ҝедән Барак Обама мәтбуат конфрансы кечирәрәк билдириб: “Өтән ај вердијим фәрмандан сонра ИШИД силаһлыларынын һәрби тәлимләри тезләшдириләҹәк.”

  Давамы ...
 • Шејтана Табе Оланлар

  АБШ Истанбулдакы консуллуг бинасында һомосексуалларын бајрағыны асды – Фото

  Хатырладаг ки, Түркијә илк Мүсәлман өлкәсидир ки, ејниҹинслиләрин бир бириләри илә “евләнмәләринә” иҹазә вериб.

  АБШ консуллуғунун бу јарамаз һәрәкәти Барак Обама тәрәфиндән Ијун ајынын “һомосексуалларын шәрәф ајы” кими гәләмә вермәсиндән сонра баш вериб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Нју Јоркда “ИШИД”-ә гошулмаг истәјән бир ҹаван һәбс едилди – Фото

  FBİ 21 јашлы ҹаваны ИШИД террор груплашмасына гошулмаға ҹәһд етмәкдә ҝүнаһкар биләрәк һәбс едиб.

  Америка Мәһкәмәси Самуелә 15 ил иш кәсәрәк азадлыгдан мәһрум едиб. Онун шәрти азадлыға бурахылмасы да рәд олунуб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Президентлијә намизәдлијини верән Ҹеб Буш фамилијасындан имтина едиб– Фото

  Ирагдан ајаггабы илә говулан Ҹорҹ Бушун гардашы Ҹеб тәблиғатларда фамилијасыны (Буш кәлмәсини) силдириб.

  ДИД универиситетиндә чыхыш едән 64 јашлы Ҹеб Буш белә ҝүман едир ки, фамилијасыны (Буш кәлмәсини) тәблиғат пустерләриндән силдирмәклә вә адыны тәҹүб ишарәсилә “Ҹеб!” јазмагла америкалыларын рәјини әлдә едә биләр.

  Давамы ...
 • Сејјид Һәсән Хомејни Сао Пауло шәһәриндә

  Һәсән Хомејни: Шиәләр ИШИД вәһшилији илә Һәгиги Ислам арасындакы фәрги дүнјаја танытдырмалыдыр – Фото

  Һ. Хомејни Бразилија Шиәләри үчүн Ислам Ингилабынын әсас үч (1- дахили, 2- мәнтәгә үчүн, 3- дүнја үчүн) месажыны садалајыб.

  О, даһа сонра билдириб: “Зоракылыгларын Ислам ады илә күтләви информасија вастәләриндә тәблиғ олунан буҝүнкү дүнјамызда биз Шиәләр севҝи, мәһәббәт, вә әгланијјәтлә долу олан һәгиги Дини бәшәријјәтә чатдырмагда мәсулијјәт дашыјырыг.”

  Давамы ...
 • Керринин снаjперлә вурулдуғу деjилир

  Керринин снаjперлә вурулдуғу деjилир

  Русиjа Хариҹи Кәшфиjjат Хидмәтинин һесабатына ҝөрә, АБШ-ын дөвләт катиби Ҹон Керриjә jүксәк сәвиjjәли ИШИД командири илә Франсада кечирдиjи ҝөрүш заманы суи-гәсд едилиб.

  Давамы ...
 • Мәһкәмә АБШ-да һиҹаб тахдығына ҝөрә ишә гәбул едилмәjән мүсәлман гадынын хеjиринә гәрар чыхарыб

  Мәһкәмә АБШ-да һиҹаб тахдығына ҝөрә ишә гәбул едилмәjән мүсәлман гадынын хеjиринә гәрар чыхарыб

  2008-ҹи илдә Аберҹромбие & Фитҹһ мағазалар шәбәкәсинә ишә гәбул үчүн мүраҹиәт етдән Исламы гәбул етмиш америкалы Саманта Елауф һиҹаб тахдығна ҝөрә рәдд ҹавабы алыб. Ширкәт гәрарыны дүканларындакы хүсуси дресс-код гаjдасы илә изаһ едиб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Америкалылар Аризонада Ислам Пејғәмбәрини (с) бир даһа тәһгир етдиләр – Фото

  АБШ забитинин тәшкилатчылығы илә Финикс шәһәриндә топлашан америкалылар Ислам Пејғәмбәринә (с) гаршы аксија кечирибләр.

  “Етиразчыларын” аксијаја одлу силаһларла ҝәлмәләрини тәләб едән АБШ Дәниз Донамасы пијадачыларынын сабиг забити Ҹон Рајтзмер, Бөјүк Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) карикатурасы чәкәнләр арасында мүсабигә кечирәрәк “галибләрә” һәдијјәләр тәгдим едиб.

  Давамы ...
 • АБШ Бөјүк Шејтандыр! Имам Хомејни (р)

  Башына “ҹүһүд ҹүббәси” гојмуш Обама даим сионист режимини мүдафиә етдијини ачыглады – Фото

  Обама: “ИИР илә нүвә мәсәләсиндә һәтта әҝәр тәвафүгә јетишсәк дә, “терроризимә” хатир Ирана јенә дә санксија тәтбиг едәҹәјик.”

  Башына ҹүһүд папағы гојмуш Барак Обама даһа сонра Иран Ислам Республикасынын сүлһамиз нүвә фәалијјәтләрини суал алтына алараг билдириб: “Америка вә онун мүттәһидләри Иранла нүвә мәсәләсиндә һәтта әҝәр тәвафүгә јетишсә белә, мән Ираны Һизбуллаһа дәстәк вериб Исраили һәдәләдијинә хатир јенә дә санксијалара мәруз гојаҹағам.”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ полисинин даһа бир гарадәрилини һәбс етдикдән ики саат сонра гәтлә јетирдији хәбәри ашкарланды – Фото

  Һадисә 2012-ҹи илдә баш версә дә, лакин видеоҝөрүнтү јајымладыгдан сонра Америкада бөјүк әкс сәда доғуруб.

  “Каy Fох 14” каналынын јајымладығы видеода ајдын ҝөрүнүр ки, намәлум сәбәбләр үзүндән ганахмаја мәруз галмыш вә данышмаға тагәти олмајан Ҹејмз Бронун үзәринә ҹәзачәкмә мүәссисәсинин хүсуси тәјинатлы дәстәләри јүрүјәрәк, ону камерасынын дахилиндә “Мән Нәфәс Ала Билмирәм!!!” демәсинә бахмајараг вәһшиҹәсинә дөјәрәк јерә узадырлар. Брон јенә фәрјад едәрәк дејир: “Бронхларымда ганахмам вар нәфәс ала билмирәм!!!”... Сонда Бронун һалы даһа да ҝәрҝинләшдикдән сонра полис бөлмәси Ҹејмзи хәстәханаја јола салыр, лакин Брон артыг јолда кечинәрк һәјатыны итирир вә хәстәханадан бир баша гәбристанлыға ҝөндәриләрәк дәфн едилир.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Нју-Јорк полиси нүвә силаһларына гаршы етираз едәнләри сәбәбсиз ҹәһәтә сахлады - Фото

  Онларла америкалы вәтәндаш БМТ-нин бинасы гаршысында нүвә силаһларына гаршы сүлһамиз етираз едибләр.

  Aксија иштиракчылары билдирибләр ки, НПТ илә бағлы нүвә силаһларынын контроллашдырылмасына даир чохтәрәфли мүзакирәләр кечиртмәк әвәзинә, дүнјада нүвә силаһларынын мәһви иә әлагәдар мүзакирәләр апарылмалыдыр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ-ын Бултимор шәһәриндә фөвгәладә вәзијјәт елан олунду, полис зоракылығы давам едир – Фото

  Америкада инсан һагглары кобуд сүрәтдә позулур, полислә етиразчылар арасындакы гаршыдурмада 15 забит јараланыб.

  Америка полиси тәрәфиндән гәтлә јетирилән “Фредди Ҝрај”ын дәфн мәрасиминдән бир нечә саат сонра Бултимор шәһәрини етираз аксијалары бүрүјүб. Дәфн мәрасиминдә иштирак едән 2500 –дән артыг етиразчы күтлә хијабанларда етиразларыны билдирәркән полис зоракылығы илә үзләшмәли олублар.

  Давамы ...
 • Ҝенерал-маjор Есмаили: Америка илә һеч бир сазиш олмаjаҹаг

  Ҝенерал-маjор Есмаили: Америка илә һеч бир сазиш олмаjаҹаг

  Иран Ислам Республикасы Ордусунун Хатәмуләнбиjа ҺҺМ Гәраҝаһынын команданы деjиб ки, һеч вахт Америка илә һеч бир сазиш әлдә олунмаjаҹаг.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Гарадәрили Америка вәтәндашлары Балтиморе полис вәһшилијинә етираз етди – Фото

  АБШ-да полис гүввәләри тәрәфиндән гарадәрили вәтәндашлар ҹәмијјәтин ганунпозанлары илә ејни сәвијјәдә тутулур.

  Хатырладаг ки, гарадәрили Ферди Ҝерини Балтиморе шәһәр полиси тәрәфиндән мүвәггәти һәбс олундуғу мүддәт әрзиндә онурға бејни зәдәси нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишәрәк һәлак олмушдур.

  Давамы ...
 • Санксиjаларын jығышдырылмасы үзрә Иран, Америка вә Авропа мүзакирәләринин икинҹи дөврү баша чатыб

  Санксиjаларын jығышдырылмасы үзрә Иран, Америка вә Авропа мүзакирәләринин икинҹи дөврү баша чатыб

  Иран вә Америка рәсмиләринин әһатәли jекун разылашманын мәтнинин jазылышы вә санксиjалрын jыығышдырылмасы тәрзи барәдә мүзакирәләри дүнән ҝеҹә баша чатыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ полис мәмуру даһа бир гарадәрилини вәһшиҹәсинә гәтлә јетирди – Фото

  Ағдәрили Америкалы полис 50 јашлы гарадәрили вәтәндаша архадан 8 ҝүллә атәши ачараг вәһшиҹәсинә гәтлә јетирди.

  Гејд едәк ки, сосиал шәбәкәләрдә јајымланан видеочархда Чарлестонда баш веәрн ҹинајәт сәһнәси ајдын ҝөрсәнир. Ағдәрили америкалы полис мәмуру Мајкел Слиҝер силаһсыз олан вә фәрар едән һалда гарадәрили вәтәндаша архадан ҝүллә илә атәш ачараг өләнә кими вурур. Беләликлә дә, Слиҝер өзүнү мүдафиә етмә мәгсәди илә, вә јахуд шүбһәли шәхс тәрәфиндән баш верә биләҹәк зоракылығын гаршысыны алмаг кими бәһанләрдән истифадә едә билмәјәҹәк.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Венесуелалылар Обаманын кукласын јандырдылар – Фото

  Венесуела вәтәндашлары “Пак” бајрамы мүнасибәти илә, империалист АБШ президенти Обаманын кукласыны јандырыблар.

  Каракасда Барак Обаманын кукласыны јандыранлардан бири гејд едиб ки, Обама Сүлһ нобел мүкафатына лаиг адам дејил. Чүнки Обама дүнјаја вә бүтүн өлкәләрә зијан вуранын үнсүрдүр. О, јер үзәриндә ән мәнур чеһрәдир. Обама дүнјада ән чох гәтл һадисәләри төрәдән вә саир халгларын һүгугларыны ашкара кобудҹасыан позан бир шәхсдир.

  Давамы ...
 • Иран вә Алтылыг групунун нүвә анлашмасы; мүхтәлиф реаксиjалар

  Иран вә Алтылыг групунун нүвә анлашмасы; мүхтәлиф реаксиjалар

  Лозанна разылашмасы ардынҹа Иранла Алтылыг Групунун нүвә саһәсиндәки мүзакирәләринин һәссас бир мәрһәләjә дахил олдуғу бир шәраитдә, бәзи гүввәләр кечмишдә олдуғу кими ембарго вә тәһдид кими сиjасәтләри давам етдирмәклә сон ҝүнләр Лозаннада нүвә саһәсиндә Иранла Гәрб өлкәләри арасында имзаланмыш сәнәди шүбһә алтында гәрар вермәjә чалышырлар.

  Давамы ...
 • Америкада мүсәлманларын саjы 2050-ҹи илә гәдәр христианларла бәрабәрләшәҹәк

  Америкада мүсәлманларын саjы 2050-ҹи илә гәдәр христианларла бәрабәрләшәҹәк

  , Америкада апарылан тәдгигатлар Америкадакы мүсәлман әһалинин 2050-ҹи илә гәдәр христианларла еjни саjда олаҹағыны ҝөстәрди.

  Давамы ...
Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди