• Америка Хәбәрләри

  Филоделфијада сионист исраил режимин бајрағы белә јандырылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Американын Филаделфија шәһәриндә етиразчылар Милли Демократларын конфранс залындан кәнарда сионист јәһуди режиминин бајрағыны јандырараг Јашасын Интифадә! шүарларыны сәсләндирибләр. Етиразчыларын әлиндә Фәләстин бајрағы ҝөјә уҹалдылыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Ешшәкин тәмсилчиси Һилари Клинтон надүрүст адамдыр!- америкалыларын сорғуја вердикләри ҹаваб

  АБШ әһалисинин 46 фаизи исә президентлијә намизәд Доналд Трампы дәстәкләјир.

  “Ешшәк” вә “ Фил” мүвафиголараг, демократвәреспубликачыпартијаларынынсимволларыдыр. Бу адлар әввәлләрдә сијаси кинајә илә јанашы иди, амма бу ики партијанын тәрәфдарлары зирәкликлә бу терминләрдән өз хејирләринә истифадә етдиләр. Америкада ики ән бөјүк вә ән мәшһур партијалар јәни демократ вә республикачы партијалары елә бир әзәмәт вә һејбәтә малик олмајан Ешшәк вә Фил символлары илә танынырлар.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ-да нөвбәти анти-полис әмәлијјат, 3 полис өлдүрүлдү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатларында иргчи вә полис зоракылығына гаршы етиразлар артыг нөвбәти мәрһәләјә гәдәм гојмаг үзрәдир... Өтән ҝүн Американын Луисијана штатынын Батон Роже шәһәриндә полислә силаһлы шәхс арасында инсидент баш вериб. Һадисә заманы 3 полис өлдүрүлүб вә даһа 5 полис исә јараланыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Америкалылар гисасларыны белә алдылар, 4 АБШ полиси өлдүрүлдү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ-ын Техас штатынын Даллас шәһәриндә вәзијјәт ҝәрҝинләшиб. Даллас Полис рәиси Девид Браунун вердији ачыгламаја ҝөрә, полис илә, тәзаһүратчылар арасында силаһлы инсидент јашаныб. Нәтиҹә дә, 4 полис әмәкдашы һәлак олуб, 11 нәфәр јараланыб. Гаршыдурмалар заманы полисләрин снајпер түфәнҝләриндән ачылан атәшлә өлдүрүлдүјү мәлум олуб. Полисә атәш ачан шәхсләрдән икиси сахланылыб. Онлардан бири көнүллү шәкилдә полис идарәсинә ҝәләрәк тәслим олуб, диҝәрини исә хүсуси тәјинатлылар сахлајыб. Хатырладаг ки, Луизиана вә Минесота штатларында ики гарадәрили полис тәрәфиндән өлдүрүлүб. Бу һадисәдән сонра бир нечә штатда етиразлар башлајыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Јәһуди иргчи Америкада Намаз гыланлара силаһлы башгын етди

  Һадисә зәмининдә јараланан Һүсејн Ҝеле полисә вердији ачыгламада белә дејиб: “Биздән үч нәфәри гачдыгдан сонра террорчу мәни вә диҝәр Мүсәлман гардашымы машынын арха отураҹағына әјләшдирди. Сонра 5 метр машындан араланараг бизә атәш ачмаға башлады. Мән ајағшмдан јараландым.”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Обаманын мүнтәзәм олараг голф ојнадығы һәрби базаја силаһлы һүҹум олду

  "Coint Base Andrews" һәрби базасы АБШ президентләрини дашыјан Аир Форс Оне тәјјарәләринин јерләшдији базадыр. Һәмин һәрби база Ағ Евә тәхминән 24 километр мәсафәдә јерләшир.

  Давамы ...
 • АмерикаХәбәрләри

  Доналд Трамп Иран Ислам Республикасынын Гүдрәтинә етираф етди

  Биз иранлылара 150 милјард доллар гајтардыг вә әвәзиндә һеч нә алмадыг...

  Трамп: Бизим ахмаг лидерләримизин ахмагҹасына сијасәтләрлә ҝөрдүкләри иш нәтиҹәсиндә Иран өзүнү Ирагын нәзарәтини әлә алмаға һазырлајыр.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Һиҹаблы ханым Канаданын “ән јахшы бејини” адына лајиг ҝөрүлүб - Фото

  Шәнбә 28 мај 206 тарихдә, Канаданын Онтарио штатынын Һамилтон шәһәриндә Макмастера Университетиндә "Канаданын Милли Бејини" адлы мүсабигә кечирилиб. Мүсабигәдә 14 ән јахшы јухары синиф шаҝирдин адлары ачыгланыб. Чәтин кечән јарышманын галиби исә Һиҹабла тәһсил алмыш 17 јашлы Нуран Абумазен сечилиб. Мүнсифләр һејәти ону “ән јахшы бејини” адына лајиг ҝөрүбләр.

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  Мәшһур боксчу Муһәммәд Әлинин Бејрут, Кәрбәла, Мәшһәд вә Кәбә Евинә етдији сәфәрләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 20 әсрин әфсанәви идманчысы Муһәммәд Әли 74 јашында фани дүнјаја ҝөзүнү јумараг 4 ијун 2016 тарихдә вәфат етди. 1965-ҹи илдә Ислам Динин гәбул едән вә адыны дәјишәрәк Муһәммәд Әли гојан боксчу америка вә авропалы ҝәнҹләрин Ислам дининә рәғбәт ҝөстәрмәсиндә мүһүм рол ојнады. Ејни заманда о, Америкада гарадәрили вәтәндашларын һүгугларынын бәрпасы уғрунда апарылан мүбаризәнин дә, актив иштиракчыларындан иди. Ашағыда ҝөрәҹәјиниз шәкилләрдән Муһәммәд Әлинин Ислама, Һизбуллаһа, Имам Хомејнијә вә Мүгәддәс Түрбәләрин зијарәт етмәсинә олан мејл вә севҝисини ашкар мүшаһидә етмәк олар.

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  Мәшһур Бокс Кралы Муһәммәд Әли 74 јашында вәфат етди / Һолливуду тәәҹҹүбә ҝәтирән шәхсин әһвалаты - Фото

  Америкалы Мүсәлман боксчу нә үчүн адынын һолливудун мәшһурлар хијабаны үзәриндә јазылмасына разы олмамышдыр?!!!

  Гејд едәк ки, Дүнја шөһрәтли америкалы Мүсәлман боксчу, “Америка Гарадәрили Вәтәндашларын Һүгуглары” һәракатынын танынмыш үзвү Муһәммәд Әли бу ҝүн 4 мај, 2016 тарихдә, 74 јашында нәфәс чатышмамазлығы нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. Мәрһум боксчу узун илләр иди ки, Паркинсон хәстәлијиндән әзијјәт чәкирди. Сон бир нечә ҝүнү нәфәс проблеми илә үзләшдији үчүн Аризона әјаләтиндә хәстәханаја јерләшдирилмишдир.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәләри

  АБШ Јәмәни Ишғал етди, Америка һәрби ҝәми вә тәјјарәләрини Јәмәнә јеритди

  Мәлумата ҝөрә, АБШ ишғалчыларынын хүсуси тәјинатлыларынын Јәмәнә јеридилмәсинин үстүндән бир ҝүн кечмәмиш АБШ-ын һәрби ҝәми вә тәјјарәләри дә Јәмәнә дахил олублар.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Бразилијада Шиә гыз ушагларынын “Һәдди Тәклиф” бајрамы кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ҝөзәл бир адәт әнәнәјә ујғун олараг, Мәсумларын милад бајрамларында 9 (һәдди тәклиф) јашына чатмыш гыз ушагларыны үчүн, онларын јениҹә Аллаһ Тәалаја рәсми сүрәтдә бәндәлик етмәкләри вә Чадраја бүрүнмәләри мүнасибәти илә шәнлик бајрамы кечирилир. Бразилијада да бир груп гыз ушагларынын Һәдди Тәклиф бајрамы һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамы ҝүнүндә гејд олунуб. Мәрасим Бразилијанын “Муһәммәд Рәсуллуллаһ” Мәсҹидинин Имам Ҹамааты Шејх Висам Исанын вә Сан Пауло шәһәрининНур Гадынлар Ҹәмијјәтинин нүмајәндәси ханым Сејјидә Сәлам Муһсинин иштиракы илә Бразилија Ислами Мәркәзиндә кечирилиб. Гејд едәк бу бајрам јалныз Шиәләрдә һәјата кечирилир. Вә бу бајрамын бинөврәси Иран Ислам Ингилабындан сонра гојулуб.

  Давамы ...
 • Америка

  АБШ, Денвер Шиәләри Имам Мусаи Казыма әза сахлады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 7-ҹи Имам Мусаи Казымын Шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы бүтүн дүнја Шиәләри әзаја гәрг олду. Белә ки,Америка Бирләшмиш Штатларынын Колорадо әјаләтинин Денвер шәһәриндә јашајан Шиәләр “әл Зәһра (с) Ислами Мәркәз”ин офисиндә әзадарлыг мәрасими кечирибләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  ШОК! Католикләр һүҹума кечди, Нју Нјоркда Православ Килсәси Јандырылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нји Јоркун мәркәзи мәнтәгәси Мунһитендә јерләшән Православ Килсәси јандырылыб. Һадисә Пасха бајрамы ҝүнү Саинт-Сава Православ килсәсиндә баш вериб. Бир нәфәрин јараландығы дејилир. Гејд едәк ки, Саинт-Сава килсәси 1850-ҹи илдә инша едилиб вә 1943-ҹү илдән бәри Сербија Православ килсәсинин нәзарәти алтына кечәрәк фәалијјәт ҝөстәриб. Хатырладаг ки, христианлыгда Католилк килсәси илә Православ килсәси арасында гәдим әјјамдан мүнагишәләр мөвҹуд олуб. Мүасир заманәмиздә дә, АБШ вә Гәрб Блокуна һаким олан Католикләр Русија вә Славијанлара һаким олан Православлара гаршы мүбаризәдәдирләр. Православлар Ахирәззәманда баш верәҹәк гијамда католикләр вә сионистләр әлејһинә олдугларыны билдирирләр. Ҝениш мәлумат әлдә етмәк истәјәнләр Александр Дугинин чыхышларыны изләјә биләрләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Калифорнија Трампа гаршы аксија кечиртди, полис машыны чеврилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Клаиорнија сакинләри 20 Апрел тарихдә АБШ президентлијинә намизәдлијини ирәли сүрән јәһудиәсилли Доналд Трампа гаршы етираз аксијасы тәшкил едибләр. Аксија иштиракчылары илә Трампын тәрәфдашлары арасында гаршыдурма јашаныб. Тәрәфләр бир-биринә даш вә кәссәк атыблар, полис машынларынын шүшәләри сындырылыб вә даһа бир полис машынын ашырдыблар.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (ә) Давамчылары

  CNN аҝентлији Шиәлијин Кубада јајылдығыны хәбәр верди – Фото

  Статистикаја әсасән Кубалыларын 85%-и Католик вә ҹәми 1%-и јәни 10.000 нәфәри исә Мүсәлмандыр. Лакин Куба Мүсәлманларынын һансы мәзһәб ардыҹылы олмалары мәлум олмаса да, журналистин чәкдији шәкилләрдән белә нәзәрә ҝәлир ки, Шиәлик Кубада ҝениш јајылмагдадыр!

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Һиҹаблы гадынлар ишә бурахылмадыглары ширкәтдән АБШ мәһкәмәсинә шкајәт етдиләр

  Гејд едәк ки, Жет Стрем һава нәглијјаты вә авиасија саһәсиндә үзрә чалышан ширкәтдир. 2008-ҹи илдән башлајараг Америкада фәалиојјәт ҝөстәриб. Фәалијјәтинин илкин илләриндә Мүсәлман Һиҹаблы гадынларын һиҹабла ишә ҝәлмәләринә һеч бир гадаға гојмајан ширкәт мәһз 2013-ҹү илдә јенин ганун бәһанәси илә, онларла Мүсәлман Һиҹаблы гадыны ишдән чәхарыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ сијасәтләрини ифша едән Трамп! Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ президент сечкиләринә намизәд Доналд Трамп тәблиғат компанијасыны башлајан ҝүндән иргчи вә дүшмәнчилик тәбли чалмагдадыр...

  Давамы ...
 • АБШ Хәбәрләри

  ШОК! Америкада Мүсәлман аиләни Һиҹаблы олдуғуна ҝөрә тәјјарәјә бурахмадылар – Фото

  Белә ки, Чикагодан Вашингтона учмаға һазырлашан тәјјарәјә әјләшмәк истәјән Иман Сәд Шәлби, ханымы вә азјашлы үч өвлады капитан вә саһибәдән- стүардесса ушаглар үчүн даһа тәһлүкәсизлик бир јер истәдикдә онлара ҹаваб “тәһлүкәсизлијә хатир” тәјјарәни тәрк етмәләри олуб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ Конгресинин бинасында атышма баш вериб, 1 полис јараланыб – Фото

  Һадисәдән дәрһал сонра Конгресә вә "Ағ ев"ә ҝириш-чыхыш бағланыб.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ пајтахты Вашингтонда Когресин јерләшдији Капитоли бинасында атышма олуб. Мәлумата ҝөрә, силаһлы инсидент Капитолини зијарәт едән мәркәздә баш вериб. Атәш ачмыш шәхс сахланылыб, бир полис ишчиси атышма нәтиҹәсиндә јараланыб. Капитоли бинасында чалышан ишчиләрә сығынаҹагда ҝизләнмәси мәсләһәт ҝөрүлүб. Һадисәдән дәрһал сонра Конгресә вә "Ағ ев"ә ҝириш-чыхыш бағланыб. Һазырда һадисәнин сәбәбләри арашдырылыр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Фидел Кастро: "Обаманы динләјән заман адам инфаркт ола биләр"

  Кастро бунунла бағлы “Ҝранма” гәзетиндә “Гардаш Обама” адлы мәгалә илә чыхыш едиб.

  Мәгаләсиндә Кастро Обаманын сөзләрини иронија илә “бал ајында верилән вәд” адландырыб.

  Давамы ...
 • Бөјүк Шејтан АБШ

  Һәр шејмәлум олду! Нју Јоркун сабиг бәләдијјәси: ИШИД-и Һилари Клинтон әрсәјә ҝәтирди!

  Родолф Ҹулијани дејиб ки, Барак Обаманын илк президентлији дөнәминдә АБШ ХИН-и постунда чалылшан Һ. Клинтон НАТО гүввәләрини Ирагдан чыхардылмасында ҝөстәрдији әмәкдашлығы илә, ИШИД-ин әмәлә ҝәлмәсиндә бөјүк рол ојнајыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Вашенгтон “Руһинҹа Мүсәлманларынын Сојгырымы” актыны инкар етди

  Милјардларла иллик бүдҹәсинә пул хәрҹләнән БМТ кими тәшкилатлар, Фәләстин Торпагларында ишғалчы исраил режимин гурмагдан башга, бу ҝүнә кими һеч бир әмәли аддым атмамышдыр. Әксинә дүнјада зүлмүн бир аз да чохалмасына, көк салыб артмасына зәминә јаратмышдыр. Мјанмада буддистләрин Мүсәлманлара гаршы ҝөрдүкләри Сојгырымлар гаршысында да БМТ, садәҹә кағыз үзәриндә мөвҹуд вәзијјәтдән нараһат олдуғуну дилә ҝәтирмиш вә башга һеч бир ҹидди аддым ирәли атмамышдыр.

  Давамы ...
 • Сатанист Сионизим Хәбәрләри

  “AİPAC” АБШ-ын ән нүфузлу ҹүһүд тәшкилаты конфрансда Азәрбајҹаны мүзаки етди - Фото

  AİPAC сијаси конфрансларында чыхыш етмәк үчүн Азәрбајҹанын АБШ-дакы сәфири Елин Сүлејманов дәвәт олунуб.

  Америка Исраил Иҹтимаи Ишләр Комитәси (AİPAC), иллик әсасда кечирилән конфранс чәрчивәсиндә Шиә дүнјасы башда олмагла бүтүн Ислам Дүнјасына ағыр зәрбә ендирмәк мәгсәди илә, Азәрбајҹан вә ганунсуз Исраил режими арасындакы тәрәфдашлыг мүнасибәтләринә һәср едилмиш “Јени тәрәфдашлар: Исраил вә Гафгаз реҝиону” мөвзусунда семинар тәшкил едиб.

  Давамы ...
 • Пејғәмбәрин Ҹиҝәр Парәси...

  АБШ-ын Денвер шәһәриндә Ханым Фатимәи Зәһранын (с) әзадарлыг мәрасими гејд едилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фатимијјә Ҝүнләри илә бағлы Американын Колорадо әјаләтинин Денвер шәһәриндә јерләшән Әл Зәһра Ислам Мәркәзи тәрәфиндән һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) Шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә әзадарлыг мәрасими кечирирләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Сечки кампанијасында сионист Исраил-Фәләстин проблемини гумарбаз кими һәлл едәҹәјини билдирән Трамп

  Планым һәр ики тәрәф үчүн дә игтисади еффективлији артыраҹаг, мәшғуллуг тәмин олунаҹаг, буну мәндән јахшы ким едә биләр.

  Гәззада казино шәбәкәси гурмағы планлашдырдығыны дејән Трамп, бөлҝәнин голф мејданчасы, отел вә курорт шәһәрҹији иншасы үчүн мүнасиб олдуғуну дејиб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Ҹон Керрини чыхыш етмәјә гојмадылар: Сәудијјә вә исраилә дәстәк вермәкдән чәкинин! – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Сенатынын Хариҹи Әлагәләр Комитәсинин динләмә иҹласында мәрузә едән Ҹон Керри ҝөзләнилмәз һадисә илә үзләшиб. Белә ки, бир груп иҹлас иштиракчылары үзәриндә “Сәудијјәјә вә исраилә дәстәк вермәкдән чәкинин!” шүарлары јазылмыш плакарт вә шәкилләр тутараг Ҹон Керринин чыхышыны кәсиб јарыда гојублар. Етиразчылар билдирибләр ки, исраиә пул вермәкдән, Сәудијјәјә исә силаһ сатмагдан чәкинин!

  Давамы ...
Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди