• АБШ Гачдығына Етираф Етди

  Сепаһын итисүрәтли гајыглары АБШ-ын Дестројер-мәһведиҹи ҝәмиләрини ҝери чәкилмәк мәҹбуријјәтиндә гојду – Видео

  Америка Дәниз Әмәлијјатларынын командири Ҹон Ричардсон бу һагда дејиб: “Сепаһын гајыглары бизим вердијимиз хәбәрдарлыглара бахмајараг сүрәтлә ҝәмијә јахынлашырдылар. Гајыглар бизим 300 метирлијимизә чатдыгда јолумузу сүрәтлә дәјишәрәк ҝеријә чәкилдик.”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Доналд Трампын фитвасыјла Нју-Јоркда Мәсҹид ахундуну өлдүрән иргчи јахаланды - Фото

  Гејд едәк ки, өтән ҝүн Нју-Јоркда гәтлә јетириләнләрин дәфн мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә иштирак едәнләр дәфн мәрасимини тираз аксијасына чевириб вә гатилин тапылараг ҹәзасына чатырылмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Нју-Јоркда јәһуди иргчи тәрәфиндән өлдүрүлән Имам Ҹамаат вә көмәкчисинин дәфн мәрасими - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нју-Јоркун 5 әсас бөлҝәсиндән бири олан Куинс мәнтәгәсиндә јерләшән әл-Фурган Мәсҹидинин јәһуди иргчи тәрәфиндән гәтлә јетирилмиш 55 јашлы Әләддин Аканҹи адлы Имам Ҹамааты вә ону мүшајиәт едән 64 јашлы Сирамуддин адлы көмәкчисинин дәфн мәрасими кечирилиб. Гејд едәк ки, Мүсәлманлара гаршы һәјата кечирилән террор һадисәси шәнбә ҝүнү, 13 Август , јерли вахтла 14:50-дә һәјата кечирилиб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Нју-Јорк Мүсәлманларынын гәзәби сәнҝимир: Д. Трампын чыхышындан сонра Имам Ҹаматы Шәһид етдиләр – Фото

  ҺадисәиләәлагәдарМусәлмантоплусухијабанларачыхарагмәсулларданМүсәлманларыниргчиләргаршысындамүһафизәолунмасыны, гәтләјетириләншәхсләринишиндәһаггынвәәдаләтиниҹраолунмасынытәләбедибләр. Онлар Трампын чыхышларыны баш верән һадисәләрдә вә Исламфобијанын ҝүҹләнмәсиндә тәсирли олдуғуну дејәрәк, “Трампын Тәгсиридир!”, “Мүсәлманлар Ҹинајәтдән Бизардыр!” кими шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Д. Трупун анти-Ислам чыхышларындан сонра иргчиләр Нју-Јоркда Мәсҹид Имам Ҹамаатыны террор етдиләр - Фото

  Мәсҹид әһли хијабанлара төклүшәрәк етираз аксијасы кечириблр. Онлар билдирибләр ки, Мәсҹидин Имам Ҹамаатынын гәтлә јетирилмәсиндә бир баша АБШ президентлијинә намизәд олан Доналд Труп тәгсирлидир. Мәһз бу сионист, анти-Исламчынын Ислам вә Мүсәлманлара гаршы етдији чыхышлардан сонра Америкада Ислам вә Мүсәлманлара гаршы тәзјигләр сәнҝимәјиб.

  Давамы ...
 • Олимпиа Хәбәрләри

  Риода Исраил идманчылары бајкотедилди, һамы комфорт автобусларда һәрәкәт едәркән јәһудиләр...

  Ачылыш мәрасиминә ҝетмәк үчүн бу Ливан өлкәси вә Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш исраил режими үчүн бир автобус ајрылыб. Лакин илк олараг автобуса минән ливанлы идманчылар гапылары бағлајараг исраилли идманчыларыны бајкот едәрәк ичәри бурахмајыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Трумпун мүавини од пүскүрдү: “ИШИД”и Обама вә Клинтон гурмушдур!

  Ираг мүһарибәсиндә өлдүрүлмүш олан Мүсәлман бир әсҝәрин атасынын реаксијаларына ҹаваб верән Пенҹе, белә данышды: Һумајун Ханын өлдүрүлмәсиндән мәсул олан Обама вә Клинтонун сијасәтләридир. Бу сијасәтләр ИШИД кими бир ҹанавары мејдана ҝәтирмишдир.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Јәһуди изи: Гарадәрили Мүсәлманын полис тәрәфиндән гәтлә јетирилмәси канадалыларын һиддәтини артырды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Канадада зеһни бахымдан ҝеридә галан гарадәрили Мүсәлманын полис шөбәсиндә өлмәси вәтәндашларын һиддәтинә сәбәб олуб. Мәлумата ҝөрә өтән ҝүн 500 нәрәфдән артыг канадалы хијабанлара төклүшәрәк отава шәһәриндә тәзаһүрат кечирибләр. Һал шаһидләри билдирибләр ки, полис 37 јашлы Әбдүррәһман Әбдини һәбс едәркән вәһшиҹәсинә ону дөјдүбләр. Әбдүррәһман полисдән алдыөы зәрәбләр нәтиҹәсиндә ағыр јараланараг дүнјасыны дәјишиб. Ҹүмә ҝүнү исә Отава шәһәриндә 600 нәрәфдән артыг канадалынын иштиракы илә, Әбдүррәһман Әбди торпаға тапшырылыб. Онун дәфн әрасиминдә Отава бәләдијјәси Ҹејм Ватсын да иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Филоделфијада сионист исраил режимин бајрағы белә јандырылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Американын Филаделфија шәһәриндә етиразчылар Милли Демократларын конфранс залындан кәнарда сионист јәһуди режиминин бајрағыны јандырараг Јашасын Интифадә! шүарларыны сәсләндирибләр. Етиразчыларын әлиндә Фәләстин бајрағы ҝөјә уҹалдылыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Ешшәкин тәмсилчиси Һилари Клинтон надүрүст адамдыр!- америкалыларын сорғуја вердикләри ҹаваб

  АБШ әһалисинин 46 фаизи исә президентлијә намизәд Доналд Трампы дәстәкләјир.

  “Ешшәк” вә “ Фил” мүвафиголараг, демократвәреспубликачыпартијаларынынсимволларыдыр. Бу адлар әввәлләрдә сијаси кинајә илә јанашы иди, амма бу ики партијанын тәрәфдарлары зирәкликлә бу терминләрдән өз хејирләринә истифадә етдиләр. Америкада ики ән бөјүк вә ән мәшһур партијалар јәни демократ вә республикачы партијалары елә бир әзәмәт вә һејбәтә малик олмајан Ешшәк вә Фил символлары илә танынырлар.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ-да нөвбәти анти-полис әмәлијјат, 3 полис өлдүрүлдү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатларында иргчи вә полис зоракылығына гаршы етиразлар артыг нөвбәти мәрһәләјә гәдәм гојмаг үзрәдир... Өтән ҝүн Американын Луисијана штатынын Батон Роже шәһәриндә полислә силаһлы шәхс арасында инсидент баш вериб. Һадисә заманы 3 полис өлдүрүлүб вә даһа 5 полис исә јараланыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Америкалылар гисасларыны белә алдылар, 4 АБШ полиси өлдүрүлдү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ-ын Техас штатынын Даллас шәһәриндә вәзијјәт ҝәрҝинләшиб. Даллас Полис рәиси Девид Браунун вердији ачыгламаја ҝөрә, полис илә, тәзаһүратчылар арасында силаһлы инсидент јашаныб. Нәтиҹә дә, 4 полис әмәкдашы һәлак олуб, 11 нәфәр јараланыб. Гаршыдурмалар заманы полисләрин снајпер түфәнҝләриндән ачылан атәшлә өлдүрүлдүјү мәлум олуб. Полисә атәш ачан шәхсләрдән икиси сахланылыб. Онлардан бири көнүллү шәкилдә полис идарәсинә ҝәләрәк тәслим олуб, диҝәрини исә хүсуси тәјинатлылар сахлајыб. Хатырладаг ки, Луизиана вә Минесота штатларында ики гарадәрили полис тәрәфиндән өлдүрүлүб. Бу һадисәдән сонра бир нечә штатда етиразлар башлајыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Јәһуди иргчи Америкада Намаз гыланлара силаһлы башгын етди

  Һадисә зәмининдә јараланан Һүсејн Ҝеле полисә вердији ачыгламада белә дејиб: “Биздән үч нәфәри гачдыгдан сонра террорчу мәни вә диҝәр Мүсәлман гардашымы машынын арха отураҹағына әјләшдирди. Сонра 5 метр машындан араланараг бизә атәш ачмаға башлады. Мән ајағшмдан јараландым.”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Обаманын мүнтәзәм олараг голф ојнадығы һәрби базаја силаһлы һүҹум олду

  "Coint Base Andrews" һәрби базасы АБШ президентләрини дашыјан Аир Форс Оне тәјјарәләринин јерләшдији базадыр. Һәмин һәрби база Ағ Евә тәхминән 24 километр мәсафәдә јерләшир.

  Давамы ...
 • АмерикаХәбәрләри

  Доналд Трамп Иран Ислам Республикасынын Гүдрәтинә етираф етди

  Биз иранлылара 150 милјард доллар гајтардыг вә әвәзиндә һеч нә алмадыг...

  Трамп: Бизим ахмаг лидерләримизин ахмагҹасына сијасәтләрлә ҝөрдүкләри иш нәтиҹәсиндә Иран өзүнү Ирагын нәзарәтини әлә алмаға һазырлајыр.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Һиҹаблы ханым Канаданын “ән јахшы бејини” адына лајиг ҝөрүлүб - Фото

  Шәнбә 28 мај 206 тарихдә, Канаданын Онтарио штатынын Һамилтон шәһәриндә Макмастера Университетиндә "Канаданын Милли Бејини" адлы мүсабигә кечирилиб. Мүсабигәдә 14 ән јахшы јухары синиф шаҝирдин адлары ачыгланыб. Чәтин кечән јарышманын галиби исә Һиҹабла тәһсил алмыш 17 јашлы Нуран Абумазен сечилиб. Мүнсифләр һејәти ону “ән јахшы бејини” адына лајиг ҝөрүбләр.

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  Мәшһур боксчу Муһәммәд Әлинин Бејрут, Кәрбәла, Мәшһәд вә Кәбә Евинә етдији сәфәрләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 20 әсрин әфсанәви идманчысы Муһәммәд Әли 74 јашында фани дүнјаја ҝөзүнү јумараг 4 ијун 2016 тарихдә вәфат етди. 1965-ҹи илдә Ислам Динин гәбул едән вә адыны дәјишәрәк Муһәммәд Әли гојан боксчу америка вә авропалы ҝәнҹләрин Ислам дининә рәғбәт ҝөстәрмәсиндә мүһүм рол ојнады. Ејни заманда о, Америкада гарадәрили вәтәндашларын һүгугларынын бәрпасы уғрунда апарылан мүбаризәнин дә, актив иштиракчыларындан иди. Ашағыда ҝөрәҹәјиниз шәкилләрдән Муһәммәд Әлинин Ислама, Һизбуллаһа, Имам Хомејнијә вә Мүгәддәс Түрбәләрин зијарәт етмәсинә олан мејл вә севҝисини ашкар мүшаһидә етмәк олар.

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  Мәшһур Бокс Кралы Муһәммәд Әли 74 јашында вәфат етди / Һолливуду тәәҹҹүбә ҝәтирән шәхсин әһвалаты - Фото

  Америкалы Мүсәлман боксчу нә үчүн адынын һолливудун мәшһурлар хијабаны үзәриндә јазылмасына разы олмамышдыр?!!!

  Гејд едәк ки, Дүнја шөһрәтли америкалы Мүсәлман боксчу, “Америка Гарадәрили Вәтәндашларын Һүгуглары” һәракатынын танынмыш үзвү Муһәммәд Әли бу ҝүн 4 мај, 2016 тарихдә, 74 јашында нәфәс чатышмамазлығы нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. Мәрһум боксчу узун илләр иди ки, Паркинсон хәстәлијиндән әзијјәт чәкирди. Сон бир нечә ҝүнү нәфәс проблеми илә үзләшдији үчүн Аризона әјаләтиндә хәстәханаја јерләшдирилмишдир.

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәләри

  АБШ Јәмәни Ишғал етди, Америка һәрби ҝәми вә тәјјарәләрини Јәмәнә јеритди

  Мәлумата ҝөрә, АБШ ишғалчыларынын хүсуси тәјинатлыларынын Јәмәнә јеридилмәсинин үстүндән бир ҝүн кечмәмиш АБШ-ын һәрби ҝәми вә тәјјарәләри дә Јәмәнә дахил олублар.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Бразилијада Шиә гыз ушагларынын “Һәдди Тәклиф” бајрамы кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ҝөзәл бир адәт әнәнәјә ујғун олараг, Мәсумларын милад бајрамларында 9 (һәдди тәклиф) јашына чатмыш гыз ушагларыны үчүн, онларын јениҹә Аллаһ Тәалаја рәсми сүрәтдә бәндәлик етмәкләри вә Чадраја бүрүнмәләри мүнасибәти илә шәнлик бајрамы кечирилир. Бразилијада да бир груп гыз ушагларынын Һәдди Тәклиф бајрамы һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамы ҝүнүндә гејд олунуб. Мәрасим Бразилијанын “Муһәммәд Рәсуллуллаһ” Мәсҹидинин Имам Ҹамааты Шејх Висам Исанын вә Сан Пауло шәһәрининНур Гадынлар Ҹәмијјәтинин нүмајәндәси ханым Сејјидә Сәлам Муһсинин иштиракы илә Бразилија Ислами Мәркәзиндә кечирилиб. Гејд едәк бу бајрам јалныз Шиәләрдә һәјата кечирилир. Вә бу бајрамын бинөврәси Иран Ислам Ингилабындан сонра гојулуб.

  Давамы ...
 • Америка

  АБШ, Денвер Шиәләри Имам Мусаи Казыма әза сахлады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 7-ҹи Имам Мусаи Казымын Шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы бүтүн дүнја Шиәләри әзаја гәрг олду. Белә ки,Америка Бирләшмиш Штатларынын Колорадо әјаләтинин Денвер шәһәриндә јашајан Шиәләр “әл Зәһра (с) Ислами Мәркәз”ин офисиндә әзадарлыг мәрасими кечирибләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  ШОК! Католикләр һүҹума кечди, Нју Нјоркда Православ Килсәси Јандырылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нји Јоркун мәркәзи мәнтәгәси Мунһитендә јерләшән Православ Килсәси јандырылыб. Һадисә Пасха бајрамы ҝүнү Саинт-Сава Православ килсәсиндә баш вериб. Бир нәфәрин јараландығы дејилир. Гејд едәк ки, Саинт-Сава килсәси 1850-ҹи илдә инша едилиб вә 1943-ҹү илдән бәри Сербија Православ килсәсинин нәзарәти алтына кечәрәк фәалијјәт ҝөстәриб. Хатырладаг ки, христианлыгда Католилк килсәси илә Православ килсәси арасында гәдим әјјамдан мүнагишәләр мөвҹуд олуб. Мүасир заманәмиздә дә, АБШ вә Гәрб Блокуна һаким олан Католикләр Русија вә Славијанлара һаким олан Православлара гаршы мүбаризәдәдирләр. Православлар Ахирәззәманда баш верәҹәк гијамда католикләр вә сионистләр әлејһинә олдугларыны билдирирләр. Ҝениш мәлумат әлдә етмәк истәјәнләр Александр Дугинин чыхышларыны изләјә биләрләр.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki