• Јәмән Хәбәләри

  АБШ Јәмәни Ишғал етди, Америка һәрби ҝәми вә тәјјарәләрини Јәмәнә јеритди

  Мәлумата ҝөрә, АБШ ишғалчыларынын хүсуси тәјинатлыларынын Јәмәнә јеридилмәсинин үстүндән бир ҝүн кечмәмиш АБШ-ын һәрби ҝәми вә тәјјарәләри дә Јәмәнә дахил олублар.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Бразилијада Шиә гыз ушагларынын “Һәдди Тәклиф” бајрамы кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ҝөзәл бир адәт әнәнәјә ујғун олараг, Мәсумларын милад бајрамларында 9 (һәдди тәклиф) јашына чатмыш гыз ушагларыны үчүн, онларын јениҹә Аллаһ Тәалаја рәсми сүрәтдә бәндәлик етмәкләри вә Чадраја бүрүнмәләри мүнасибәти илә шәнлик бајрамы кечирилир. Бразилијада да бир груп гыз ушагларынын Һәдди Тәклиф бајрамы һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамы ҝүнүндә гејд олунуб. Мәрасим Бразилијанын “Муһәммәд Рәсуллуллаһ” Мәсҹидинин Имам Ҹамааты Шејх Висам Исанын вә Сан Пауло шәһәрининНур Гадынлар Ҹәмијјәтинин нүмајәндәси ханым Сејјидә Сәлам Муһсинин иштиракы илә Бразилија Ислами Мәркәзиндә кечирилиб. Гејд едәк бу бајрам јалныз Шиәләрдә һәјата кечирилир. Вә бу бајрамын бинөврәси Иран Ислам Ингилабындан сонра гојулуб.

  Давамы ...
 • Америка

  АБШ, Денвер Шиәләри Имам Мусаи Казыма әза сахлады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 7-ҹи Имам Мусаи Казымын Шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы бүтүн дүнја Шиәләри әзаја гәрг олду. Белә ки,Америка Бирләшмиш Штатларынын Колорадо әјаләтинин Денвер шәһәриндә јашајан Шиәләр “әл Зәһра (с) Ислами Мәркәз”ин офисиндә әзадарлыг мәрасими кечирибләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  ШОК! Католикләр һүҹума кечди, Нју Нјоркда Православ Килсәси Јандырылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нји Јоркун мәркәзи мәнтәгәси Мунһитендә јерләшән Православ Килсәси јандырылыб. Һадисә Пасха бајрамы ҝүнү Саинт-Сава Православ килсәсиндә баш вериб. Бир нәфәрин јараландығы дејилир. Гејд едәк ки, Саинт-Сава килсәси 1850-ҹи илдә инша едилиб вә 1943-ҹү илдән бәри Сербија Православ килсәсинин нәзарәти алтына кечәрәк фәалијјәт ҝөстәриб. Хатырладаг ки, христианлыгда Католилк килсәси илә Православ килсәси арасында гәдим әјјамдан мүнагишәләр мөвҹуд олуб. Мүасир заманәмиздә дә, АБШ вә Гәрб Блокуна һаким олан Католикләр Русија вә Славијанлара һаким олан Православлара гаршы мүбаризәдәдирләр. Православлар Ахирәззәманда баш верәҹәк гијамда католикләр вә сионистләр әлејһинә олдугларыны билдирирләр. Ҝениш мәлумат әлдә етмәк истәјәнләр Александр Дугинин чыхышларыны изләјә биләрләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Калифорнија Трампа гаршы аксија кечиртди, полис машыны чеврилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Клаиорнија сакинләри 20 Апрел тарихдә АБШ президентлијинә намизәдлијини ирәли сүрән јәһудиәсилли Доналд Трампа гаршы етираз аксијасы тәшкил едибләр. Аксија иштиракчылары илә Трампын тәрәфдашлары арасында гаршыдурма јашаныб. Тәрәфләр бир-биринә даш вә кәссәк атыблар, полис машынларынын шүшәләри сындырылыб вә даһа бир полис машынын ашырдыблар.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (ә) Давамчылары

  CNN аҝентлији Шиәлијин Кубада јајылдығыны хәбәр верди – Фото

  Статистикаја әсасән Кубалыларын 85%-и Католик вә ҹәми 1%-и јәни 10.000 нәфәри исә Мүсәлмандыр. Лакин Куба Мүсәлманларынын һансы мәзһәб ардыҹылы олмалары мәлум олмаса да, журналистин чәкдији шәкилләрдән белә нәзәрә ҝәлир ки, Шиәлик Кубада ҝениш јајылмагдадыр!

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Һиҹаблы гадынлар ишә бурахылмадыглары ширкәтдән АБШ мәһкәмәсинә шкајәт етдиләр

  Гејд едәк ки, Жет Стрем һава нәглијјаты вә авиасија саһәсиндә үзрә чалышан ширкәтдир. 2008-ҹи илдән башлајараг Америкада фәалиојјәт ҝөстәриб. Фәалијјәтинин илкин илләриндә Мүсәлман Һиҹаблы гадынларын һиҹабла ишә ҝәлмәләринә һеч бир гадаға гојмајан ширкәт мәһз 2013-ҹү илдә јенин ганун бәһанәси илә, онларла Мүсәлман Һиҹаблы гадыны ишдән чәхарыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ сијасәтләрини ифша едән Трамп! Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ президент сечкиләринә намизәд Доналд Трамп тәблиғат компанијасыны башлајан ҝүндән иргчи вә дүшмәнчилик тәбли чалмагдадыр...

  Давамы ...
 • АБШ Хәбәрләри

  ШОК! Америкада Мүсәлман аиләни Һиҹаблы олдуғуна ҝөрә тәјјарәјә бурахмадылар – Фото

  Белә ки, Чикагодан Вашингтона учмаға һазырлашан тәјјарәјә әјләшмәк истәјән Иман Сәд Шәлби, ханымы вә азјашлы үч өвлады капитан вә саһибәдән- стүардесса ушаглар үчүн даһа тәһлүкәсизлик бир јер истәдикдә онлара ҹаваб “тәһлүкәсизлијә хатир” тәјјарәни тәрк етмәләри олуб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ Конгресинин бинасында атышма баш вериб, 1 полис јараланыб – Фото

  Һадисәдән дәрһал сонра Конгресә вә "Ағ ев"ә ҝириш-чыхыш бағланыб.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ пајтахты Вашингтонда Когресин јерләшдији Капитоли бинасында атышма олуб. Мәлумата ҝөрә, силаһлы инсидент Капитолини зијарәт едән мәркәздә баш вериб. Атәш ачмыш шәхс сахланылыб, бир полис ишчиси атышма нәтиҹәсиндә јараланыб. Капитоли бинасында чалышан ишчиләрә сығынаҹагда ҝизләнмәси мәсләһәт ҝөрүлүб. Һадисәдән дәрһал сонра Конгресә вә "Ағ ев"ә ҝириш-чыхыш бағланыб. Һазырда һадисәнин сәбәбләри арашдырылыр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Фидел Кастро: "Обаманы динләјән заман адам инфаркт ола биләр"

  Кастро бунунла бағлы “Ҝранма” гәзетиндә “Гардаш Обама” адлы мәгалә илә чыхыш едиб.

  Мәгаләсиндә Кастро Обаманын сөзләрини иронија илә “бал ајында верилән вәд” адландырыб.

  Давамы ...
 • Бөјүк Шејтан АБШ

  Һәр шејмәлум олду! Нју Јоркун сабиг бәләдијјәси: ИШИД-и Һилари Клинтон әрсәјә ҝәтирди!

  Родолф Ҹулијани дејиб ки, Барак Обаманын илк президентлији дөнәминдә АБШ ХИН-и постунда чалылшан Һ. Клинтон НАТО гүввәләрини Ирагдан чыхардылмасында ҝөстәрдији әмәкдашлығы илә, ИШИД-ин әмәлә ҝәлмәсиндә бөјүк рол ојнајыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Вашенгтон “Руһинҹа Мүсәлманларынын Сојгырымы” актыны инкар етди

  Милјардларла иллик бүдҹәсинә пул хәрҹләнән БМТ кими тәшкилатлар, Фәләстин Торпагларында ишғалчы исраил режимин гурмагдан башга, бу ҝүнә кими һеч бир әмәли аддым атмамышдыр. Әксинә дүнјада зүлмүн бир аз да чохалмасына, көк салыб артмасына зәминә јаратмышдыр. Мјанмада буддистләрин Мүсәлманлара гаршы ҝөрдүкләри Сојгырымлар гаршысында да БМТ, садәҹә кағыз үзәриндә мөвҹуд вәзијјәтдән нараһат олдуғуну дилә ҝәтирмиш вә башга һеч бир ҹидди аддым ирәли атмамышдыр.

  Давамы ...
 • Сатанист Сионизим Хәбәрләри

  “AİPAC” АБШ-ын ән нүфузлу ҹүһүд тәшкилаты конфрансда Азәрбајҹаны мүзаки етди - Фото

  AİPAC сијаси конфрансларында чыхыш етмәк үчүн Азәрбајҹанын АБШ-дакы сәфири Елин Сүлејманов дәвәт олунуб.

  Америка Исраил Иҹтимаи Ишләр Комитәси (AİPAC), иллик әсасда кечирилән конфранс чәрчивәсиндә Шиә дүнјасы башда олмагла бүтүн Ислам Дүнјасына ағыр зәрбә ендирмәк мәгсәди илә, Азәрбајҹан вә ганунсуз Исраил режими арасындакы тәрәфдашлыг мүнасибәтләринә һәср едилмиш “Јени тәрәфдашлар: Исраил вә Гафгаз реҝиону” мөвзусунда семинар тәшкил едиб.

  Давамы ...
 • Пејғәмбәрин Ҹиҝәр Парәси...

  АБШ-ын Денвер шәһәриндә Ханым Фатимәи Зәһранын (с) әзадарлыг мәрасими гејд едилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фатимијјә Ҝүнләри илә бағлы Американын Колорадо әјаләтинин Денвер шәһәриндә јерләшән Әл Зәһра Ислам Мәркәзи тәрәфиндән һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) Шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә әзадарлыг мәрасими кечирирләр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Сечки кампанијасында сионист Исраил-Фәләстин проблемини гумарбаз кими һәлл едәҹәјини билдирән Трамп

  Планым һәр ики тәрәф үчүн дә игтисади еффективлији артыраҹаг, мәшғуллуг тәмин олунаҹаг, буну мәндән јахшы ким едә биләр.

  Гәззада казино шәбәкәси гурмағы планлашдырдығыны дејән Трамп, бөлҝәнин голф мејданчасы, отел вә курорт шәһәрҹији иншасы үчүн мүнасиб олдуғуну дејиб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Ҹон Керрини чыхыш етмәјә гојмадылар: Сәудијјә вә исраилә дәстәк вермәкдән чәкинин! – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Сенатынын Хариҹи Әлагәләр Комитәсинин динләмә иҹласында мәрузә едән Ҹон Керри ҝөзләнилмәз һадисә илә үзләшиб. Белә ки, бир груп иҹлас иштиракчылары үзәриндә “Сәудијјәјә вә исраилә дәстәк вермәкдән чәкинин!” шүарлары јазылмыш плакарт вә шәкилләр тутараг Ҹон Керринин чыхышыны кәсиб јарыда гојублар. Етиразчылар билдирибләр ки, исраиә пул вермәкдән, Сәудијјәјә исә силаһ сатмагдан чәкинин!

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријаллы ханымлар Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн тәзаһүрат етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Банчи шәһәриндә јашајан гадынлар Ниҝерија дөвләти тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилән Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онун һәјат јолдашы башда олмагла бүтүн ҝүнаһсыз мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр. Ниҝерија Ислам Һәракатынын үзвү Һәсән Бала билдириб ки, Ниҝерја һәрбичиләринин Шиәләр гаршы һәјата кечиртдикләри вәһшијанә әмәлијјаты заманы 2000 ҝүнаһсыз вә силаһсыз Шиә Шәһид едилиб, 705 Шиәнин һәјаты исә бу ҝүнә кими намәлум олараг галыр. Онларын нә өлүсүндән нә дә дирисиндән һеч бир хәбәр јохдур.

  Давамы ...
 • Идман вә Ислам

  Гурана вә Ислама сығынан ики америкалы мүсәлман - Мәһәммәд Әли вә Малик Әбдүл Әзиз (Тајсон) - Фото

  Шәкилдә ҝөрүнән бу ики нәфәри дүнјада танымајан олмаз. (Танымајанлар варса, демәк, дүнјадан хәбәрләри јохдур).

  Мәһәммәд Әли вә Малик Әбдүл Әзиз (Мајк Тајсон). Бу шәхсләри боксдан башга, даһа бир дәјәр бирләшдирир. Онлар диндашдыр. Мәһәммәд Әлинин әлиндә тутдуғу китаб Гурани-Кәримдир.

  Давамы ...
 • АмерикаХәбәрләри

  ЧикагодаШејхНәмирин 40 мәрасимикечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Американын Чокаго шәһәриндә јашајан Мүсәлманлар Сәудијјә режими тәрәфиндән едам едиләрәк Шәһид едилмиш Ајәтуллаһ Шејх Багир Нәмир әл-Нәмирин 40 мәрасимини гејд едибләр. МәрасимЧикагоИсламМәркәзиндәкечирилиб.

  Давамы ...
 • Ҹәнуби Америка

  Еквадорда Әрдоғана гаршы үсјан, Террорчу Рәдд Ол! Дејә еквадорлулар шүар вердиләр – Фото

  Аксија иштиракчылары Т. Әрдоғанын “ИАЕН” инистутуна дахил олдуғу заман “Гатил Рәдд Ол!”, “Әрдоғаны Ихраҹ Един!”, “Террорист Ҝери Дөн!” кими шүарлар верибләр.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Идман

  Олимпија ојунларында илк дәфә Һиҹабла иштирак едәҹәк АБШ идманчысы – Фото

  Ибтиһаҹ Мәһәммәд, АБШ-да бу идман нөвү үзрә Һиҹаблы илк Мүсәлман гылынҹојнадан гадын кими тарихә дүшүб.

  Ибтиһаҹ Мәһәммәд өтән һәфтәнин шәнбә ҝүнү Афинада кечирилән јарышларда бүрүнҹ медал газанараг тәләб олунан халы топлајараг, Рио 2016 Олимпија ојунларында иштирак етмәјә лисензија газаныб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Канадалы Шиәләрин “Флаш Мобу”. Гарын ортасында инсанлара 1000 әдәд исти кофе пајланылды - Фото

  Шахталы һавада хијабанларда дурараг шәһәр сакинләринә исти кофе илә јанашы Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәјаты илә бағлы китабчалар пајлашыблар.

  Давамы ...
 • Имам Мәһдијә (ә) Гаршы Үсјан Едәнләр

  Розенберҝ: Мүсәлманларын Меһдијә инамынын горхусуну дәрк едән президент сечин

  О сон ики илдә бу “тәһлүкәни” ҹәмијјәтә, АБШ президенти, конгреси вә диҝәр даирәләрә анлатмаг үчүн ики роман јаздығыны гејир.

  “Буна бахмајараг, чох ишләр ҝөрмәк лазымдыр ки, әмин олаг, америкалы сечиҹиләр, сечки компанијаларынын бејин вә тәшкилатчылары ајыг- сајыглыгла вә там диггәтлә бу мәсәләјә јанашсынлар.” – дејә америкла “мүтәфәккир” ахыр – замана (зүһура) инанан Исламын хәтәр вә әнҝәлини ҹидди сајыр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Сәудијјәјә гаршы глобал етиразлар сәнҝимир, Канадалылардан нөвбәти мөһтәшәм аксија – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Канаданын мүхтәлиф шәһәр сакинләри Отавада топлашараг Сәуди сүлаләсинин ҹинајәтләринә гаршы мөһтәшәм аксија кечирибләр. Шәһид Ајәтуллаһ Нимрин едам олунмасыба кәскин етиразларыны билдирән канадалылар јүрүш едибләр. Торонто, Онтарио, Монтерал вә с. шәһәрләрдән ҝәләрәк “Һилл Парламенти” мәнтәгәсиндә топлашан аксија иштиракчыәлары Сәудијјә режиминин сәфирлији өнүнә јүрүш едибләр. Тәзаһүратчылар, јол үстүндә АБШ сәфирлији гаршысында да дајанараг “Ар Олсун АБШ-а!” шүарларыны сәсләндирибләр.

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди