• Гаһирәдә иғтишашлар башлаjыб

  Мурсиjә чыхарылан һөкмдән сонра Гаһирәдә иғтишашлар башлаjыб

  Мисир КИВ-ләринин jаjдығы мәлумата ҝөрә, өлкәнин сабиг президенти Мәһәммәд Мурсиjә һөкм чыхарыландан сонра Гаһирәнин бир сыра раjонларында онун тәрәфдашлары илә полис ишчиләри арасында тоггушмалар баш вериб.

  Давамы ...
 • Вәһһаби Ҹинајәтләри Давам Едир

  Алаһсыз сәләфи үнсүрләр 28 Ефиопија христианын бшын кәсди – Фото (Үрәји зәиф оланалар бахмасын)

  Адамјејән сәләфиләр Либијада ҝиров тутдуглары ефиопијалы христианлары едам едиб башларыны кәсдиләр.

  Ҹинајәткарлар вәһшиликләрини видеолентә алараг сосиал шәбәкәләрдә јајымлајыблар. 29 дәгигәлик видеочархда ҝөстәрилир ки, Аллаһдан горхмајан сәләфи үнсүрләри 12 ҝирову Либијанын Бургә вилајәтинин Аралыг дәнизи саһилләриндә башларыны кәсирләр. Ҝировлардан 16 нәфәри исә, Фәзан вилајәтинин сәһралыгларында башларына автомат силаһлардан атәш ачылараг гәтлә јетирилирләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  "Боко-Һарам" Камерунун ики кәндинә басгын едиб, 10 сакини өлдүрүб

  “Боко-Һарам” сәһәрин еркән саатларында Колофата рајонунун Биа вә Блабери кәндләринә гәфил һүҹум едиб.

  Билдирәк ки, Ниҝерија, Чад, Ниҝер вә Камерунун бирҝә һәрби гүввәләри террорчу групун бу ил сәрһәд зоналарында ишғал етдији хејли әразлиләри ҝери ала билиб. Сонунҹу һүҹумун Камерун әразисиндә сон һәфтәләр гејдә алынан илк һүҹум һесаб едилир.

  Давамы ...
 • Ниҝериjада “Боко Һарам”-ын ишғал етдиjи шәһәр азад олунуб

  Ниҝериjада “Боко Һарам”-ын ишғал етдиjи шәһәр азад олунуб

  Чад вә Ниҝерин һөкумәт гошунлары Ниҝериjанын шималында jерләшән Малам Фатори шәһәрини “Боко Һарам” террорчу груплашмасындан азад едиб.

  Давамы ...
 • Һәзрәт Фатимәнин (с.ә) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы башсағлығы веририк

  Һәзрәт Фатимәнин (с.ә) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы башсағлығы веририк

  Бу ҝүн 3 ҹәмадиүссани 1436-ҹы һиҹри гәмәри или, Ислам Пеjғәмбәри Һәзрәт Мәһәммәдин (с.ә.с) әзиз гызы вә дүнjа шиәләринин 1-ҹи имамы Һәзрәт Әли Ибн Әбиталибин (ә) һәjат jолдашы Һәзрәт Фатимә Зәһранын (с.ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүдүр.

  Давамы ...
 • Ниҝериjада даһа бир шәһәр “Боко Һарам” силаһлыларындан азад едилиб

  Ниҝериjада даһа бир шәһәр “Боко Һарам” силаһлыларындан азад едилиб

  Ниҝериjа һөкумәт гошунлары Борно штатынын саjҹа икинҹи ән ири шәһәри олан Баманы “Боко Һарам” груплашмасынынм силаһлыларындан азад едиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝеријанын бир әјаләти Боко Һарам террорчуларындан тәмизләнди

  Ниҝерија Һәрби Гүввәләри өлкәнин Адамава әјаләтини тамами илә сәләфи азғынларындан тәмизләди.

  Белә ки, Ниҝерија Һәрби Гүввәләри Твитер сәһифәсиндә белә јазыб: “Бу ҝүн шүҹаәтли әскәрләримиз Адамава әјаләтинин Мадагали мәнтәгәсиндәки Боко Һарам јараглыларына мәхсус сонунҹу ҝизли гәрәрҝаһларыны ашкарлајараг дармадағын етмиш вә әјаләти тамамилә террорчу үнсүрләрдән тәмизләмишдир.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сәләфи јараглылары Могадишода террор акты төрәтди, өлән вә јараланан вар – Фото

  Сомалинин пајтахты Могадишодакы Һотелин дајанаҹағында буби бомбасы илә гурашдырылмыш машын партладылыб.

  Гејд едәк ки, һотелә олунан һүҹумда илк нөвбә Әл Гаидә бејнәлхалг террор тәшкилатынын Сомали ганады олан Әл Шәбаб террор тәкилаты тәгсирли билинир. Белә ки, гејд олунан террор тәшкилаты өнҹәләр дә, Сомалидә бир нечә дәфә һотелләрдә охшар террор һадисәләри төрәдибләр. Феврал ајынын 20-дә Могадишодакы диҝәр бир Һотелдә төрәдилән террор һадисәсиндә 20 ҝүнаһсыз вәтәндаш һәлак олмушдур.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либијалылар јашадыглары шәһәри тәрк етдиләр – Фото

  Либијада ҝедән дахили дөјүшләр нәтиҹәсиндә Бен Ҹәвад шәһәр сакинләри јашајыш јерләриндән мәҹбури сүрәтдә көч етдиләр.

  Бен Ҹавад шәһәринин мәсул шәхсләриндән бири олан Фазил Муһәммәд мәһз коалисија гүввәләринин шәһәри вә јашајыш мәркәзләрини ағыр бомбаран етдикдән сонра сакинләрин мәҹбури көч етдикләрини вурғулајараг билдириб: “Гәззафи тәрәфдарлары илә, мүхалифәт гүввәләри арасында ҝедән дөјүшләрдә һәр ики тәрәфин атдыглары ракет вә бомбалары ҝүнаһсыз вәтәндашларын үзәринә јағыр. Дурумун белә давам етмәси бир фаҹиәдир...”

  Давамы ...
 • Ниҝериjада партлаjыш нәтиҹәсиндә өләнләрин саjы 34-дә чатыб

  Ниҝериjада камикадзе гызын төрәтдиjи партлаjыш нәтиҹәсиндә өләнләрин саjы 34-дә чатыб

  Ниҝериjанын шимал-шәргиндә jерләшән Маjдугури шәһәриндә төрәдилмиш партлаjыш нәтиҹәсиндә өләнләрин саjы 34-ә чатыб.

  Давамы ...
 • Африка Һадисәләри

  Африка “Боко Һарам”а гаршы ајаға галхды

  Чад вә Ниҝерија Боко Һарама гаршы реҝионал коалисија јарадараг террор груплашмасына гаршы мүштәрәк һәрби әмәлијјат апарыр.

  Гејд едәк ки, террорла мүбаризәдә Чад вә Ниҝерија өлкәләринә дәстәк үчүн Камерун дөвләти дә, көмәклик ҝөстәрәҹәјини вурғулајыб. Әмәлијјатларын илкин саатларында ики өлкә (Чад вә Ниҝерија) сәрһәдләри сырасындакы 30 кәнд јараглылардан тәмизләниб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисир һөкүмәти Рәфаһ кечид мәнтәгәсини мүвәггәти олараг ачды – Фото

  Рәфаһ кечид мәнтәгәси Гәззә сакинләри сырасында јалныз тәләбә, хәстә вә ики вәтәндашлығы оланларын үзүнә мүвәггәти олараг ачылды

  Гәззә сакинләринин хариҹи дүнја илә јеҝәна әлагә көрпүсү олан Рәфаһ кечид мәнтәгәси ҹәми ики ҝүнлүк, өзү дә, јалныз тәләбәләр, хәстәләр вә ики вәтәндашлығы олан сакинләрин үзәринә ачыг елан олуб.

  Давамы ...
 • Ниҝериjа: "Боко һарам" ҝүҹүнү итирир вә көмәк истәjир

  Ниҝериjа: "Боко һарам" ҝүҹүнү итирир вә көмәк истәjир

  "Боко һарам" груплашмасынын "Ираг-Шам Ислам Дөвләти" (ИШИД) террор груплашмасына сәдагәт анды ичмәси Ниҝериjа террорчуларынын чәтинлик чәкдиjини ҝөстәрир".

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ливија нефти тәкфирчиләрин әлинә дүшдү?

  Ливијада ҝедән дахили дөјүшләрдә вәһһаби азғынларынын бир дәстәси өлкәнин ән бөјүк нефт јатағыны әлә кечиртдијини иддиа едиб.

  Гејд едәк ки, јараглыларын белә бир әмәлијјаты һәјата кечирмәләри мәһз Африкада “Боко Һарам”, Сурија вә Ирагда “ИШИД”, Әфганыстан вә Пакистанда исә, “Талибан вә Сепаһе Сәһабә” террор груплашмалры әлејһинә олунан мадди тәзјигләри арадан галдырмаг үчүндүр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Чад һәрби гүввәләри азғын Боко Һарам террорчу груплашмаја гаршы ҝенишмигјаслы һүҹума кечди – Фото

  Террорчу Боко Һарам үнсүрләринә гаршы апарылан ҝенишмигјаслы әмәлијјатларда хејли сајда вәһһаби мәһв едилиб.

  Чад һәрби гүввәләри анти-террор әмәлијјатларла бағлы јајымладығы мәлуматда билдириб: “Гарамбо шәһәри јахынлығында ҝедән дөјүшләрдә 1 һәрбичимиз һәлак олмуш даһа 9 һәрбичимиз исә мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланмышдыр”.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Минләрлә Камерун халгы “Боко Һарам” террорчуларына ЈОХ деди – Фото

  Пајтахт Јаунде-дә топлашан 15 мин Камерунлу “Боко Һарам” ҹинајәткарларына гаршы етираз аксијасы тәшкил едиб.

  Гејд едәк ки, бу ҝүн сәләфиләр әлејһинә кечирилән митингдә Камерунун бир чох назирләри о ҹүмләдән Камерун Мүдафиә Назири, Рабитә назири, Әмәк назири вә диҝәр танынмыш сијаси чеһрәләр јахындан иштирак едибләр. Митинг иштиракчылары әлләриндә Камерун, ЧАД вә Ниҝерија дөвләтләринин бајрагларыны далғаландырыблар.

  Давамы ...
 • Ливиjа парламентинин спикери өлкә ордусунун команданыны тәjин етди

  Ливиjа парламентинин спикери өлкә ордусунун команданыны тәjин етди

  Хәлифә Һәфтар Ливиjа ордуснун башчысы тәjин едилди Ливиjа парламентинин спикери өлкә ордусунун команданыны тәjин етди

  Давамы ...
 • Африка Һадисәләри

  Азғын вәһһабиләрин Либијада төрәтдикләри террор һадисәси 40-дан чох инсанын һәлак олмасы илә нәтиҹәләниб – Фото

  Либија парламентинин сәдри Әгилә Салеһ: “Губбә шәһәринин гурбанлары үчүн 3 ҝүн үмуми матәм елан олунаҹаг...”

  Гејд едәк ки, Либијанын Дерна әјаләти Либија “ИШИД” террорчуларынын мәркәзидир. Бир нечә ҝүн өнҹә Мисир һөкүмәти сәләфиләрин 21 Гибти христианларынын фаҹиәви сүрәтдә едам етмәсинә ҹаваб олараг, террорчуларын Дерна әјаләтиндәки јуваларыны бомбаран етмишдир.

  Давамы ...
 • Африка

  Һизбулаһын бајрағы Африканын ән уҹгар ҹәнуб нөтгәсиндә далғаландырылды - Фото

  Фәләстинин Мүгавимәтчи гадыны Лејла Халид сионист режимин мәһсулларыны бајкот етмәк үчүн Ҹәнуби Аафрикаја сәфәр ҝедиб.

  Тәблиғат характерли сәфәр илә, Ҹәнуби Африка Республикасына дахил олан Лејла Халиди гаршылајан күтлә әлләриндә Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилатынын бајрагларыны тутублар.

  Давамы ...
 • Ниҝердә "Боко Һарам"ын лидери һәбс олунуб

  Ниҝердә "Боко Һарам"ын лидери һәбс олунуб

  Ниҝер тәһлүкәсизлик органлары базасы Ниҝериjа әразисиндә jерләшән "Боко Һарам" радикал террор груплашмасынын әсас командирләриндән брини һәбс едә билиб.

  Давамы ...
 • Африка Һадисәләри

  Гаһирәдә Футбол јарышындан өнҹә азәркешләрлә полис арасында гаршыдурма јашанды, азы 40 нәфәр өлдү – Фото

  Һадисә заманы бәзи азәркешләр онларла машынлары јандырараг дөвләт вә шәхси мүлкләрә ҹидди хәсарәт јетирибләр.

  Өлән шәхсләрин һансы сәбәбдән өлдүкләри һәләлик дәгиг мәлум олмаса да, лакин һал шаһидләринин билдирдијинә ҝөрә, онларла инсан гаршыдурма заманы пилләканларда вә дар кечид мәнтәгәләриндә сых топлум ҹәмијјәтин ајаглары алтында галараг өлүбләр.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki