• Африка

  Сәләфиләрин Ниҝеријада төрәтдикләри ики интиһар һадисәсиндә чохлу сајда инсан һәлак олуб – Фото

  Боко Һарам террор груплашмасынын Путискум шәһәриндә төрәтдикләри террор һадисәсиндә хејли сајда ҹанлы тәлафат гејдә алыныб.

  Ниҝеријанын шимал шәргиндә баш верән ики террор һадисәсиндә 10 нәфәр ҝүнаһсыз вәтәндаш Шәһид олуб, хејли сајда јаралыларын олдуғу дејилир.

  Давамы ...
 • Африка

  Азғын сәләфи үнсүрләри Ниҝеријанын әт базарында бомба партлатды, Шәһид оланлар вар – Фото

  Ниҝеријанын шимал шәргиндә јерләшән әт базарында баш верән террор һадисәсиндә 13 нәфәр һәјатыны итириб.

  Хатырладаг ки, сәләфиәгидәли Боко Һарам террор груплашмасы 6 илдир ки, Ниҝеријада террор актлары һәјата кечирир. Бу ҝүнә кими сәләфи азғынларынын төрәтдикләри ҹинајәтләр нәтиҹәсиндә минләрлә ҝүнаһсыз инсан Шәһид едилиб, он минләрлә инсан исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланмыш вә әлил вәзијјәтинә дүшмүшдүр.

  Давамы ...
 • Африка

  Мурсинин оғлу Сәуд падшаһынын башыны кәсәнә 5 милјон доллар тәјин етди

  Мисирин сабиг сәләфијөныү президенти М. Мурсинин оғлу Әрәбистан падшаһыны өлдүрәнә милјонлуг мүкафат верәҹәјини билдириб.

  Әһмәд Мурси: “Бәзиләри Мәлик Сәлманын террорчу олдуғуну гәбул етмирлә. О, тәкҹә өзү дејил, атасы вә гардашы да, террорчудур.”

  Давамы ...
 • Африка

  Мәракешлиләр ики франсалы лесбианын Мәсҹид дахилиндәки гејриәхлаги һәрәкәтләринә кәскин етиразларыны билдирибләр – Фото

  Феменистләрин белә һәјасызлыглары Мәракеш дөвләтинин “ЛҜБТ”-ә гаршы гәбул етдији гануна етираз әламәти олуб.

  Естер Мариа Деламар вә Лаурина Де Оливера Феррера адлы франсалы лизибиан Мәракешин пајтахты Робат шәһәриндәки Һәсән адлы тарихи Мәсҹидин сон һиссәсиндә јары чылпаг вәзијјәтдә бир бириләри илә гејриәхлаги ишләрлә мәшғул олан һалда чәкдикәри видеону сосиал шәбәкәләрдә јајымлајыблар.

  Давамы ...
 • Сәләфи Сәрҝүзәштәри

  Америка Исламынын ич үзү, Либија Мәсҹидләриндә “Ләват Ҹиһады” – Етираф + Фото

  18 јашлы сәләфи террорчусу Әбдүр Рәһман даһа сонра дејир: “Дәфәләрлә гачмаг истәмишдим, амма алынмырды...”

  19 јашлы сәләфи террорчусу Мәсуд Әбдүл Әзим: “Онларын бу ишә етигадлары вардыр. Бизимлә бу иши һәр ҝүн ҝөрүр вә бу чиркин иши “һалал” сајырлар. Бир ҝүн мәни бир нечә јенијетмә илә Шәргијјә мәнтәгәсиндәки Мәсҹидләрин биринә Гуран өјрәнмәјә ҝөндәрдиләр, биз ора чатдыгда Мәсҹидин Ҹамаат Намазына рәһбәрлик едәни бир нечә ИШИД башчылары илә азјашлы ҹаван оғланын зорладыгларыны ҝөрдүк, онлар даһа сонра мәнимлә дә, бу чиркин иши ҝөрдүләр. Онлардан бәзиләри исә, бизим шәкилләримизи чәкирди. Даһа сонра мәнә дедиләр ки, “Сән индиҹә бизим Никаһ Ҹиһадымыза даир вердијимиз әмрә табе олдун”.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝеријада анормал сәләфи интиһарчысы Мәсҹиди партлатды – Фото

  Һадисә заманы 26 ҝүнаһсыз вәтәндаш Шәһид олмуш вә 27 мүлки шәхс мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланмышдыр.

  Маидугури шәһәр полиси: “Бөјүк партлајыш габилијјәтинә малик олан бомбаны өзүнә бағламыш сәләфи интиһарчысы Әл Һаҹ Һаруна адына Мәсҹидә дахил олдугдан сонра өзүнү партладыб.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу үч мәнтәгәни Боко Һарам үнсүрләриндән тәмизләди – Фото

  Һөкүмәт Гүввәләри Марараба, Адамува вә Мичика шәһәрләрини Боко Һарам террор тәшкилатынын ганичән үнсүрләриндән тәмизләјә билиб.

  Ниҝерија Ордусу сәләфи азғынларына гаршы апардығы анти-террор әмәлијјатларынын давамында бөјүк налијјәтләр әлдә едиб. Белә ки, Ниҝеријанын шимал шәрг наһијјәсиндә гәләбә газанан Һөкүмәт Гүввәләри Марараба, Адамува вә Мичика шәһәрләрини Боко Һарам террор тәшкилатынын ганичән үнсүрләриндән тәмизләјә билиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сабиг сәләфи президенти М. Мурсинин едам һөкмү верилән анлары – Фото

  Гаһирә Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәси сәләфи әгидәли Ихванчыларын вә сабиг президент М. Мурсинин едам һөкмүн верди.

  Гејд едәк ки, Мисир һөкүмәти 2012-ҹи илин Август ајында халг тәрәфиндән деврилмиш сәләфи әгидәли президент М. Мурсини хариҹи дөвләтләрә (әсасән Түркијә нәзәрдә тутулур) ҹасуслуг етмәкдә, 2011-ҹи илдә Тәһрир мејданында иғтишашларын аловландырылмасында, ҹинајәткарларын һәбсханалардан гачырдылмасында вә с. ҹинајәт актларында иттиһам едир.

  Давамы ...
 • Мисирдә 6 террорчу едам едилиб

  Мисирдә 6 террорчу едам едилиб

  Бу ҝүн сәһәр саатларында Гаһирәнин мәркәзи һәбсханасында 2015-ҹи илин март аjында һәрбчиләрин гәтлә jетирилмәсиндә мүгәссир билинән "Әнсар беjт әл-Мәгдис" террор груплашмасынын 6 үзвү барәсиндә өлүм һөкмү иҹра олунуб

  Давамы ...
 • 12 jашлы гыз 8 нәфәри өлдүрдү

  12 jашлы гыз 8 нәфәри өлдүрдү

  Ниҝериjанын шимал-шәргиндә мүһүм стратежи jашаjыш гәсәбәси һесаб едилән Даматурда 12 jашлы камикадзе гыз үзәриндәки бомбаны патладыб. Партлаjыш заманы 8 нәфәр өлүб вә 31 нәфәр исә jараланыб

  Давамы ...
 • Мисирин сабиг Президентинә өлүм һөкмү верилди

  Мисирин сабиг Президентинә өлүм һөкмү верилди

  Мәһкәмә Мисирин сабиг Президенти Мәһәммәд Мурси барәсиндә өлүм һөкмү чыхарыб. Гаһирә мәһкәмәси она вә "Мүсәлман гардашлар" тәшкилатынын бир сыра лидерләринә ики иш - дөвләтә хәjанәт вә ҹасуслуг, һәмчинин 2011-ҹи ил jанвар ингилабы заманы тәшкилатын лидерләринин һәбсханадан гачышы үзрә һөкм охуjуб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам јараглыларынын әсирлијиндән азад олмуш гадын вә көрпәләрин аҹынаҹаглы дуруму – Фото

  Гадын вә көрпәләр вәһабиләрин әсирлијиндә олдуглары мүддәт әрзиндә суткада бир дәфә анти-санитар гида гәбул едирмишләр.

  Өлкәнин шимал шәргиндә јерләшән Самбиса мәнтәгәсиндә 5 ај Боко Һарам сәләфи сектасынын әсирлијиндә галан ҝүнаһсыз гадын вә көрпәләр азад едилдикдән сонра Јула шәһәриндәки мүвәггәти дүшәрҝәләрдә јерләшдирилибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу једдијүзә јахын гадын вә ушаглары Боко Һарам террорчуларынын әсирлијиндән азад етди – Фото

  Һазырда јениҹә азад олмуш гадын вә көрпәләр Ниҝерија Ордусунун тәшкил вердији мүвәггәти дүшәрҝәләрдә јерләшдирилибләр.

  2014-ҹү илин Декаб ајында Аллаһсыз сәләфи груплашмасынын Ласа кәндинә һүҹумунда әсир ҝөтүрүлмүш Лами Муса адлы 27 јашлы гадын азад олдугдан сонра әсирлик хатирәләри һагда белә билдириб: “Сәләфиләр кәндимизә һүҹум етдикдә әрими өлдүрдүләр даһа сонра мәни зорла үч баламдан ајырараг, бәтнимдәки көрпәмлә бирликдә әсир ҝөтүрдүләр. Онлар мәнә “ушағы дүнјаја ҝәтирдикдән бир һәфтә сонра командиримизлә евләнмәлисән” дедиләр...”

  Давамы ...
 • Ливиjанын шәргиндә 5 тележурналист гәтлә jетирилиб.

  Ливиjада беш журналист гәтлә jетирилиб

  Хатырладаг ки, журналистләр Бенгази шәһәринә ҝедәркән jоха чыхмышды. Онларын jолу исламчыларын нәзарәтиндә олан Дерна мәнтәгәсиндән кечмәли иди.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  “Боко Һарам” гулдур дәстәси адыны гондарма “Африка Ислам Дөвләтинин Гәрб Әјаләти” (АИДГӘ) илә әвәз етди + Фото

  Гондарма “ИШИД” адлы террор груплашмасына биәт едән “Боко Һарам” гулдурлары өзүнә јени ујдурма ад сечди.

  Гејд едәк ки, өнҹәләр “Боко Һарам” ады илә танынан гулдур дәстәнин әсасы 2002 –ҹи илдә гојулуб. Гејд олунан гулдур дәстә 2009 –ҹу илдән етибарән Ниҝеријада террор актлары һәјата кечиртмәкә башламышдыр. Ҹари илин Март ајында исә, Ниҝерија Силаһлы Гүввәләринин апардыглары анти-террор әмәлијјатлары нәтиҹәсиндә “Боко Һарам” үнсүрләри ағыр зәрбәләр алдыгдан сонра, 2015, 13 Март тарихиндә гондарма “ИШИД” адлы террор тәшкилатына биәт едәрәк, 26 Апрел, 2015 тарихдә адыны гондарма “Африка Ислам Дөвләтинин Гәрб Әјаләти” (АИДГӘ) ады илә әвәз етди.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Мүсәлманлары Әрәбистан вәһһаби режиминин Јәмәнә тәҹавүзүнү мәһкум етди – Фото

  Ниҝерија Әһли Бејт (ә) ашигләри етираз аксијасы тәшкил едәрәк Сәуд режиминин Јәмәнә тәҹавүзүнү тәнгид атәшинә тутдулар.

  Ниҝеријалы етиразчылар митингдә “Гадын вә Көрпә Гәтлинә Сон Гојулсун!”, “Ҝүнаһсыз Јәмән Халгындан Әл Чәкин!”, “Һеч Ким Бир Өлкәнин Инфраструктурларыны Дағыда Билмәз!”, “Али Сәуда Өлүм!” вә с. шүарлар сәсләндирәрәк Сәуд сүлаләсинин тәҹавүзүнә сон гојмасыны истәјибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ҹәнуби Африкада фотографын ҝөзү өнүндә хариҹи вәтәндаш дәһшәтли сүрәтдә гәтлә јетирилди – Фото

  Ҹәнуби Африкада хариҹи вәтәндашлара гаршы һуҹумларын нөвбәти гурбаны Мозамбикли олду.

  Баш Назири Малси Ҹиҝабанын вердији рәсми статискаја әсасән ҹари милад ил башлајан ҝүндән бәри Ҹәнуби Африкада јашајан 307 хариҹи вәтәндаш јерли сакинләр тәрәфиндән вәһшиҹәсинә гәтлә јетирилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Аллаһсыз сәләфиләр Траблосда нөвбәти Мәсҹиди бомба илә партлатдылар – Фото

  Баш верән һадисәдә ҹанлы итки гејдә алынмаса да ликин, Аллаһын Еви, Мәсҹидә күлли мигдарда зәрәр дәјиб.

  Гејд едәк ки, өзләрини сәләфи, әһли сүннә вәл ҹәмаә адлары илә танытдыран вәһһабиләр бу ҝүнә кими әмәли сүрәтдә ишғалчы исраил режиминә гаршы һеч бир террор акты һәјата кечиртмәмиш, әксинә 100 минләрлә Мүсәлманы ганына гәлтан едәрәк, сионист режими илә, һәр һансы мүбаризәни һарам билир.

  Давамы ...
 • Гаһирәдә иғтишашлар башлаjыб

  Мурсиjә чыхарылан һөкмдән сонра Гаһирәдә иғтишашлар башлаjыб

  Мисир КИВ-ләринин jаjдығы мәлумата ҝөрә, өлкәнин сабиг президенти Мәһәммәд Мурсиjә һөкм чыхарыландан сонра Гаһирәнин бир сыра раjонларында онун тәрәфдашлары илә полис ишчиләри арасында тоггушмалар баш вериб.

  Давамы ...
 • Вәһһаби Ҹинајәтләри Давам Едир

  Алаһсыз сәләфи үнсүрләр 28 Ефиопија христианын бшын кәсди – Фото (Үрәји зәиф оланалар бахмасын)

  Адамјејән сәләфиләр Либијада ҝиров тутдуглары ефиопијалы христианлары едам едиб башларыны кәсдиләр.

  Ҹинајәткарлар вәһшиликләрини видеолентә алараг сосиал шәбәкәләрдә јајымлајыблар. 29 дәгигәлик видеочархда ҝөстәрилир ки, Аллаһдан горхмајан сәләфи үнсүрләри 12 ҝирову Либијанын Бургә вилајәтинин Аралыг дәнизи саһилләриндә башларыны кәсирләр. Ҝировлардан 16 нәфәри исә, Фәзан вилајәтинин сәһралыгларында башларына автомат силаһлардан атәш ачылараг гәтлә јетирилирләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  "Боко-Һарам" Камерунун ики кәндинә басгын едиб, 10 сакини өлдүрүб

  “Боко-Һарам” сәһәрин еркән саатларында Колофата рајонунун Биа вә Блабери кәндләринә гәфил һүҹум едиб.

  Билдирәк ки, Ниҝерија, Чад, Ниҝер вә Камерунун бирҝә һәрби гүввәләри террорчу групун бу ил сәрһәд зоналарында ишғал етдији хејли әразлиләри ҝери ала билиб. Сонунҹу һүҹумун Камерун әразисиндә сон һәфтәләр гејдә алынан илк һүҹум һесаб едилир.

  Давамы ...
 • Ниҝериjада “Боко Һарам”-ын ишғал етдиjи шәһәр азад олунуб

  Ниҝериjада “Боко Һарам”-ын ишғал етдиjи шәһәр азад олунуб

  Чад вә Ниҝерин һөкумәт гошунлары Ниҝериjанын шималында jерләшән Малам Фатори шәһәрини “Боко Һарам” террорчу груплашмасындан азад едиб.

  Давамы ...
 • Һәзрәт Фатимәнин (с.ә) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы башсағлығы веририк

  Һәзрәт Фатимәнин (с.ә) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы башсағлығы веририк

  Бу ҝүн 3 ҹәмадиүссани 1436-ҹы һиҹри гәмәри или, Ислам Пеjғәмбәри Һәзрәт Мәһәммәдин (с.ә.с) әзиз гызы вә дүнjа шиәләринин 1-ҹи имамы Һәзрәт Әли Ибн Әбиталибин (ә) һәjат jолдашы Һәзрәт Фатимә Зәһранын (с.ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүдүр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди