• Биз Зәкзакијик!

  Ниҝеријалы көрпәләр Шејх Зәкзаки вә ханымынын азадлығы тәләби илә Аксија Кечиртдиләр – Фото

  Шејх Зәкзаки, ханымы вә бүтүн ҝүнаһсыз јерә ҝүлләләнәрәк һәбс едилмиш Шиәләрин азад едилмәси мәгсәди илә кечирилән митингдә АБШ, исраил вә Сәудијјәјә гаршы мүхтәлиф фикирли шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик!

  Ниҝеријалы гадынлар тәзаһүрат етди – Шејх Зәкзаки вә Ханымына Азадлыг! – Фото

  Ҹүмә Намазы гылындыгдан сонар гадынлар Шејх Зәказаки вә онун Ханымынын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзакинин азадлығын тәләб едир – Кану вә Бучи шәһәрләри аксијаларда давамлыдыр – Фото

  Аксијачылар режимин Шиәләрә гаршы тәтбиг етдији зоракылығы мәһкум едәрәк Шејх Зәкзакинин азад олунмасыны истәјибләр.

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ганлы Зарија Шиә Сојгырымынын Шәһидләриндән бири дәфн едилди – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик!

  Ниҝеријада Зарија Шиә Сојгырмына етираз әламәти олараг Шәһидләрин 40-да Шејх Зәкзакијә азадлыг тәләб олунду- Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында Ганлы Нардаран Фаҹиәси кими Ниҝеријада да бу өлкә президентинин бир-баша нәзарәти алтында Ниҝерија һәрбичиләри тәрәфиндән мисилсиз амансызлыгҹасына Шәһадәтә јетирилмиш Зарија Шиәләринин 40 мәрасими Кадуна вә Зарија шәһәр сакинләри тәрәфиндән хүсуси гејд едилиб. Һәр ики шәһәрләрдә Шәһидләрин 40 мәрасимләри илә јанашы залым режимин һәбс етдији башда Ајәтуллаһ Шејх Зәкзаки олмагла мәзлум инсанларын азадлыға бурахылмасы тәкид олунуб.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријанын Кану шәһәриндә Зарија Шиә Сојгырымынын 40 мәрасими кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында Ганлы Нардаран Фаҹиәси кими Ниҝеријада да бу өлкә президентинин бир-баша нәзарәти алтында Ниҝерија һәрбичиләри тәрәфиндән мисилсиз амансызлыгҹасына Шәһадәтә јетирилмиш Зарија Шиәләринин 40 мәрасими Кану шәһәр сакинләри тәрәфиндән хүсуси гејд едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам Һөкүмәтинин Гәләбәси

  Иран Ислам Республикасы АБШ вә Гәрбин санксијаларыны ҝөтүздүртдү; Дүнја јени дөнәмә ҝирди

  АБШ-ын ИИР-а гаршы нүвә програмы илә бағлы санксијалары дајандырдығы һаггында мүвафиг сәрәнҹамы да артыг өлкә башчысы Барак Обама имзалајыб. О, һәмчинин өз сәрәнҹамы барәдә Сенат вә Нүмајәндәләр Палатасыны да мәлуматландырыб.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Шејх Зәкзакидән хәбәр вар

  Ниҝерија Әһлибејт тәрәфдарларынын лидеринә ҝөрүш верилди.

  “Ислам Алимләр Бирлији" һәрәкатынын үзви: "Шејх Зәкзаки вә аиләси һазырда муалиҹә алырлар. Һәрәкатын үзвләриндән бәзиләри онунла ҝөрүшә наил олублар. Бу ҝүнәдәк аиләси онунла ҝөрүшә билмәсә дә, јахын ҝүнләрдә бу гадағанын ләғв олунмасы ҝөзләнилир".

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријада 700-дән чох Әһли-Бејт (ә) давамчысы итҝин дүшүб

  И. Муса: “Ниҝерија Ислами Һәракатына үзв олан 220 нәфәр һазырда Кадуна һәбсханасында сахланылыр.”

  Ниҝерија Ислами Һәракатынын сөзчүсү: “Биздә олан сијаһыја ҝөрә декабрын 12-дә баш верән о фаҹиәдән сонра 730 киши вә гадын итҝин дүшүб. Бу шәхсләр ја орду гүввәләри тәрәфиндән өлдүрүлүб, ја һәбс олунублар. Лакин онларын талеји илә бағлы һеч бир мәлумат јохдур.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија дөвләтинин төрәтдији Шиә Сојгырымынын зәрәрчәкәнләри – Фото (+18)

  Һал шаһидләринин билдирдијинә ҝөрә, хејли сајда јаралы һәрбичиләр тәрәфиндән һәбс едиләрәрк зинданлара салынмыш вә орада онлара һеч бир тибби јардым ҝөстәрилмәмишдир. Јаралыларын әксәријјәти тибби јардымын олмамасы уҹбатындан зинданда дүнјаларыны дәјиширләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзакијик

  Ниҝеријалы ушаглардан Шејх Зәкзакинин азадлығы үчүн мөһтәшәм тәзаһурат – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Сукуту шәһәринин азјашлы ушаглары Шејх Зәкзакинин азад едилмәси үчүн мөһтәшәм аксија тәшкил едибләр. Хатырладаг ки, Ниҝерија дөвләтинин президенти Муһаммаду Буһаринин нәзарәти илә, 2015-ҹи илин Декаб ајында Орду Гүввәләри Ниҝерија Шиәләринин рәһбәри, Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә һүҹум чәкәрәк 2000-дән артыг Шиә ҹаваны Шәһид етмиш Шејх Зәкзаки башда олмагла јүзләрлә ҝүнаһсыз инсан мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар. Ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алан Шејх Зәкзаки ҹәнаблары јаралы вәзијјәтдә һәбс олунуб. Бу ҝүнә кими һеч кими онунла ҝөрүшә бурахмырлар.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзакијик

  Боко Һарам гаршысында аиз галмыш Ниҝерија мәһкәмәси Шејх Зәкзакини Шәрләди

  Она гаршы “суи-гәсдә тәшәббүс вә иҹтимаи иғтишашлара чағырыш” иттиһамы ирәли сүрдү

  Мәһкәмә гапалы кечирилдији үчүн мәһкәмәнин ҹүзијјаты, Шејх Зәкзакинин өзүнү мүдафиә етмәси вә ја вәкилинин данышмасы барәдә мәлумат верилмәјиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Шиәләринин Сојгырымы ардыјҹа режим Ајәтуллаһ Зәкзакијә вәкили вә аиләсилә ҝөрүшмәјә изин вермир

  Ниҝерија режими өлкә Шиәләринин рәһбәри Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзаки илә ҝөрүшә мәһдудијјәтләр јарадыр.

  Һ. Бала: “Һакимијјәт һәм вәкил, һәм дә аиләсинин белә онунла ҝөрүшмәсини гадаған едиб. Һазырда ондан һеч кимин хәбәри јохдур.”

  Давамы ...
 • Шејх Ибраһим Зәкзаки

  Ајәтуллаһ Зәкзакинин бу ҝүнә кими јајымланмадығы ҝөрүнтүсү – Фото

  Ашағыда ҝөрүндүјү кими Ајәтуллаһ Ибраһим Зәкзаки ҹәнаблары Ливан Һизбуллаһ Тәшкилатынын Катиби Сејјид Һәсән Нәсруллаһын 16 јашлы Шәһид оғлунун мәзарыны вә Һизбуллаһын һәрби ганадынын ҝенералы Имад Муғнијә вә оғлу Ҹиһад Муғнијәнин гәбирләрини зијарәт едәрәк онларын руһларына Гуран вә Фатиһә охујуб. Бу ҝөрүнтү бу ҝүнә кими һеч бир јердә јајымланмамышдыр.

  Давамы ...
 • Зарија Шиәләринин Ганлы Декабр Сојгырымы

  Ниҝерија христианлары Шиә гәтлиамы илә бағлы халга, һөкумәтә вә дүнја христиан лидерләринә сәсләндиләр - Фото

  Ниҝерија Христиан Ассосиасијасы (ҸАН) Заријада Әһли-Бејт (ә) ардыҹылларына гаршы орду тәрәфиндән төрәдилән гәтлиамы гынајыб.

  О, дејиб ки, әҝәр Әһли-Бејт (ә) ардыҹылларынын өлдүрүлмәсинә сизин сусмағыныз Шиә олмадығыныза ҝөрәдирсә, онда билин ки, сизин гардашларыныз да өлдүрүләндә диҝәрләри дә сусаҹаглар.

  Давамы ...
 • Нардаран Гәтлиамынын ардыјҹа Ниҝерија Сојгырымы

  Нардарандан сонра 3 ҝүндүр дөвләт Ниҝеријада Шиәләрә гаршы сојгырым төрәдир. Дүнја исә лал вә кардыр...

  Ниҝерија ордусу Ајәтуллаһ Зәкзакинин Һүсејнијјәсини ишғал етдикдә орада “ИШИД” террор груплашмасынын бајрагыны асдылар.

  Гәрибә охшарлыг бурасындадыр ки, һәм Азәрбајҹан һәм дә Ниҝеријада Ермәни вә Боко Һарам кими террор груплашмалары өлкә әрзиләринин бир гисмини ишғал алтында сахладыглары бир заманда вә 20 000-лә ҝүнаһсыз инсанларын һәјатына сон гојдуглары бир дөнәмдә һәр ики режимин гүҹ структурлары сүлһсевәр Шиә халгына гаршы амансыз һуҹума әл атдылар...

  Давамы ...
 • Ишғалчы исраил режиминин ҝөстәриши илә

  Нардаран Гәтлиамынын ардыјҹа Ниҝеријада Шиәләр гәтлиам едилди, онларла Шиә вә шејх Закзакинин аиләси Шәһид олду – Фото

  Африка Шиәләри дә “ҹүһүд фитнәси”нә дүчар олду.

  Боко Һарам баш кәсән сәләфи террорчулары илә мүбаризәдән јајынмаг мәгсәди илә, вә АБШ, Гәрб, Түркијә, ганунсуз исраил режиминин тапшырыгларына әсасән вәһһаби үнсүрләринин төрәтдикләри ҹинајәтләрин ҝүндәмдән дүшмәсинә хатир Ниҝерија дөвләти орду гүввәләрини Әһли-бејт (ә) давамчыларынын лидери Һөҹҹәтүл Ислам вәл мүслимин Шејх Ибраһим әл-Зәкзәки вә онун тәрәфдашлары үзәринә ҝөндәриб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам террор групунун ракет истеһсал едән емалатханасы – Фото

  Террор групу бу һагда мәлумат јајараг билдириб ки, гејд олунан силаһлар Борно әјаләтиндәки университетдә һазырланыр.

  Гејд едәк ки, террор групу тәрәфиндән јајымланан фотолордан белә мәлум олур ки, Боко Һарам ракет дүзәлтмәк ҝүҹүнә маликдирләр. Лакин бурада сионизим фактору унудулмамалыдыр ки, 21-ҹи әсирдә вәһһаби әгидәли террор групларынын дәстәкләјиҹиси мәһз онлардыр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Әл Шәбаб террорчулары пајтахт Мугадишодакы мәшһур һотел гаршысында ҝүҹлү партлајыш төрәтдиләр – Фото

  Мәшһур Сәһафи һотели гаршысында төрәдилән террор актында 20 ҝүнаһсыз вәтәндаш Шәһид олмуш, онларла инсан јараланмышдыр.

  Гејд олунан террор һадисәсиндән билафасилә сонра анормал сәләфи јараглылары Сәһафи һотелинә силаһла јүрүш едәрәк һотели әлә кечиртмәкә чалышсалар да, лакин тәһлүкәсиз гүввәләри тәрәфиндән ҝеријә отуздурулублар.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Ганада Имам Һүсејн (ә) матәми мөһтәшәм гејд едилиб – Фото

  Африкада Гвинеја көрфәзи саһилинин өлкәләриндән сајылан Гана Республикасы Волта чајы һөвзәсиндә јерләшир. Саһәси 238,5 мин кв. км, әһалиси 25,2 млн. нәфәрдир (2013). Пајтахты Аккра шәһәридир. Гана илк өнҹә Португалијалыларын истемарына дүчар омуш вә узун мүддәт португалијалылар бу өлкәнин ушагларыны да белә гул базарларына чыхарараг сатырмыш даһа сонра исә, Инҝилтәрәнин мүстәмләкәсинә кечәрәк инҝилис вәһшилији илә үзләшмәли олублар. 1957 –ҹи илдә исә инҝилис истемарындан азад олараг өлкәнин адыны Гана илә дәјишдибләр. Һазырда Дөвләт дили инҝилис дилидир.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Уганда: Африкада јашајан “Хуҹаларын” Мәсҹидиндә Әли Әсғәр ҝүнү – Фото

  Һиндистандан Угандаја көч етмиш Хуҹа Мүсәлманлары пајтахт Кампалада һәзрәт Әли Әсғәр (әлејһи сәлам) ҝүнүн гејд едибләр.

  Гејд едәк ки, 1400 ил бундан өнҹә Језид ибн Мүавијјәнин ҝөстәриши илә Күфәнин валиси Ибни Зијад Имам Һүсејнин Күфәјә ҝәлишинин гаршысыны Кәрбәла адлы бијабанлыгда 30 минлик орду илә кәсәрәк, Ашура ҝүнүндә (Мәһәррәм ајынын онунҹу ҝүнүндә, Ашура әрәбҹәдә онунҹу ҝүн демәкдир) Имам Һүсејнлә олан бүтүн киши хајлагларыны (онларын сајы ҹәми 72 нәфәр иди) Шәһид етдиләр. Језид гошуну бу бәрабәрсиз дөјүшдә һәтта Имам Һүсејнин (ә) 6-ы ајлыг Әли Әсғәр (ә) адлы көрпәсинә белә рәһм етмәди. Вә Һәрмәлә адлы дүнјанын ән шәрәфсизи үч шөбәли охла һәзрәт Әли Әсғәри (ә) Имам Һүсејнин (ә) гуҹағындаҹа охлајараг Шәһид етди. Әла ләнәтуллаһи әла говмиз залимин!

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  М. Мурси едама мәһкум олдуғу һалда Мисир диктаторунун оғлу азадлыға бурахылды – Фото

  Гејд едәк ки, Әла Мүбарәк тиҹарәтчи, Ҹәмал Мүбарәк исә, сијасәтчи иди.

  Әла вә Ҹәмал Мүбарәк диктаторун 50 јашлы оғланларыдыр. Онлар аталары илә бирликдә 10 милјон евро дәјәриндә әмлакын мәнимсәмәсиндә иттиһам олунурдулар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мәракешдә Мина Гәтлиамы илә әлагәдар Ал Сәуда гаршы кечирилән етираз митингләри полис зоракылығы илә үзләшди - Фото

  Мина Гәтлиамынын ардыјҹа Мәракешли ҹаванлар пајтахт Рабат-да Али Сәуд режиминә гаршы етираз пикети кечирдибләр.

  Етираз пикетинә ҝәлән ҹаванлар “Гардашларымыз Һәҹҹ мәрасиминдә Али Сәудун еһтијатсызлығынын гурбанлары олдулар!”, “Биз Мина Гурбанлары олан гардашларымыза хатир бураја топлашыб Али Сәудун еһтијатсизлығына етираз едирик!”, “Гардашларымызы зибил кими бир биринин үзәринә јығмышдылар!”, “Мәракеш рәсмиләри Әрәбистан нефтинин долларындан горхурлар!” вә с. кими шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  “Әш-Шабаб” террорчулары призедентин гардашы оғлуну өлдүрдүләр

  Рәсми һөкүмәт даирәләри һадисәни шәрһ етмәкдән имтина едиб.

  Террочулар, сосиал шәбәкәләрдә јајымладыглары бәјанатда Либан Османын президент сарајында “ваҹиб фигур”лардан бири олдуғу үчүн террор етдикләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Ливиjа Авиасиjасы ИШИД-и бомбалады

  Ливиjа Авиасиjасы ИШИД-и бомбалады

  Ливиjанын Һәрби Һава Гүввәләринин команданы ҝенерал Сәкр Әл-Ҹәруси бәjан едиб ки, ҺҺГ-нин ИШИД террорчуларынын Сиирт шәһәриндә jерләшән Грава мәнтәгәсиндәки мөвгеләринә ракет зәрбәләри ендириб.

  Давамы ...
 • Мисир ордусу бир мәсҹиди дағытды

  Мисир ордусу бир мәсҹиди дағытды

  Фарс Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи мәлумата ҝөрә, Мисир ордусу Сина мәнтәгәсиндә апардығы әмәлиjjатларын давамында, Рәфәһин гәрбиндә jерләшән Зәрәб мәнтәгәсиндә бир мәсҹиди дағыдыб.

  Давамы ...
 • Ливиjанын Сирт шәһәриндә 12 нәфәрин едамы илә ИШИД-ин ҹинаjәтләри давам едиб

  Ливиjанын Сирт шәһәриндә 12 нәфәрин едамы илә ИШИД-ин ҹинаjәтләри давам едиб

  Террорчу ИШИД групу шәнбә ҝүнү, ишғал етдиjи Ливиjа паjтахты Триполинин шәргиндә jерләшән Сирт шәһәриндәки үчүнҹү jашаjыш массивиндә 12 нәфәрин башыны кәсиб.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki