• Африка Хәбәрләри

  Мәракешдә Мина Гәтлиамы илә әлагәдар Ал Сәуда гаршы кечирилән етираз митингләри полис зоракылығы илә үзләшди - Фото

  Мина Гәтлиамынын ардыјҹа Мәракешли ҹаванлар пајтахт Рабат-да Али Сәуд режиминә гаршы етираз пикети кечирдибләр.

  Етираз пикетинә ҝәлән ҹаванлар “Гардашларымыз Һәҹҹ мәрасиминдә Али Сәудун еһтијатсызлығынын гурбанлары олдулар!”, “Биз Мина Гурбанлары олан гардашларымыза хатир бураја топлашыб Али Сәудун еһтијатсизлығына етираз едирик!”, “Гардашларымызы зибил кими бир биринин үзәринә јығмышдылар!”, “Мәракеш рәсмиләри Әрәбистан нефтинин долларындан горхурлар!” вә с. кими шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  “Әш-Шабаб” террорчулары призедентин гардашы оғлуну өлдүрдүләр

  Рәсми һөкүмәт даирәләри һадисәни шәрһ етмәкдән имтина едиб.

  Террочулар, сосиал шәбәкәләрдә јајымладыглары бәјанатда Либан Османын президент сарајында “ваҹиб фигур”лардан бири олдуғу үчүн террор етдикләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Ливиjа Авиасиjасы ИШИД-и бомбалады

  Ливиjа Авиасиjасы ИШИД-и бомбалады

  Ливиjанын Һәрби Һава Гүввәләринин команданы ҝенерал Сәкр Әл-Ҹәруси бәjан едиб ки, ҺҺГ-нин ИШИД террорчуларынын Сиирт шәһәриндә jерләшән Грава мәнтәгәсиндәки мөвгеләринә ракет зәрбәләри ендириб.

  Давамы ...
 • Мисир ордусу бир мәсҹиди дағытды

  Мисир ордусу бир мәсҹиди дағытды

  Фарс Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи мәлумата ҝөрә, Мисир ордусу Сина мәнтәгәсиндә апардығы әмәлиjjатларын давамында, Рәфәһин гәрбиндә jерләшән Зәрәб мәнтәгәсиндә бир мәсҹиди дағыдыб.

  Давамы ...
 • Ливиjанын Сирт шәһәриндә 12 нәфәрин едамы илә ИШИД-ин ҹинаjәтләри давам едиб

  Ливиjанын Сирт шәһәриндә 12 нәфәрин едамы илә ИШИД-ин ҹинаjәтләри давам едиб

  Террорчу ИШИД групу шәнбә ҝүнү, ишғал етдиjи Ливиjа паjтахты Триполинин шәргиндә jерләшән Сирт шәһәриндәки үчүнҹү jашаjыш массивиндә 12 нәфәрин башыны кәсиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Гаһирә Мәһкәмәси гаршысында партлајыш баш вериб, јараланан вардыр – Фото

  Гаһирә мәһкәмәси гаршысындакы полис буткасы јанында гранат атылыб, ики ЈПИ-н әмәкдашы вә бир нәфәр сивил јараланыб.

  Гејд едәк ки, “Әҹнадул Миср” террор груплашмасы һадисәнин мәсулијјәтини өһдәсинә ҝөтүрүб вә Ихванул Муслимин, Мисирин сабиг сәләфи әгидәли президенти Муһәммәд Мурсинин гаты тәрәфдарларындан сајылырлар. Бу груплашма әсасән пајтахт Гаһирәдә актив фәалијјәт ҝөстәрир вә бу ҝүнә кими полисә гаршы хејли сајда ганлы әмәлијјатлар һәјата кечириб.

  Давамы ...
 • Үмүмдүнја Гүдс Ҝүнү

  Ниҝерија Шиәләри Гүдс Ҝүнүн мөһтәшәм гејд етди – Фото

  Шәһәрин әсас хијабанларында јүз минләрлә инсанын иштирак етдији, бир нечә километр әразини әһатә едән аксијада Фәләстинин Азадлығы, мәзлумлара дәстәк вә мүхтәлиф шүарлар сәсләндирилиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сәләфи үнсүрләри Сомалинин пајтахтында ҝүҹлү партлајыш төрәтди, өләнләр вар

  Мәлумата ҝөрә, террорчу-камикадзе пајтахт отелләринин биринин гаршысында миналанмыш автомобили партладыб.

  Илкин мәлуматларда, террор акты нәтиҹәсиндә азы 4 ҝүнаһсыз инсан һәлак олуб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисир Ордусу 241 террористи өлдүрүб

  Мисир Гошунларынын спикери Орду тәрәфиндән террористләрин јерләшдирдикләри 16 бомба гурғусунун ашкарланараг тәсирсизләшдирилдијини, террористләрә аид 26 машын вә 28 мотосиклетин мәһв едилдијини ачыглајыб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисирин баш прокурору террор едилди – Фото

  Мисирин баш прокурору Һушам Бәрәкат машынына јапышдырылмыш бомбанын партламасы нәтиҹәсиндә һәлак олуб.

  Һадисәдән сонра “Әл Мугавимәти Әл Шәбијјә” (Ҹаванларын Мүгавимәти) адлы сәләфиәгидәли груплашма бәјанат јајымлајараг баш вермиш террор актынын мәсулијјәтини өһдәсинә ҝөтүрүб.

  Давамы ...
 • Африка

  Әл Шәбаб сәләфи террорчулары Әрәб Әмирликләри сәфирлијинин мәсул шәхсинә һүҹум едибләр – Фото

  Өтән ҝүн Әрәб Әмирликләри сәфирлијинин Сомалидәки мәсул шәхсләрдән ибарәт рәсми һејәтинә һүҹум олунуб.

  Әл Шәбаб террор груплашмасынын һәрби ишләр үзрә сөзчүсү Шејх Әбдүл Әзиз Әбу Мусәб билдириб: “Биз дүшмән Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин нүмајәндәләрини нишан алдыг вә онлара ағыр иткиләр вердик...”

  Давамы ...
 • Африка

  Сәләфиләрин Ниҝеријада төрәтдикләри ики интиһар һадисәсиндә чохлу сајда инсан һәлак олуб – Фото

  Боко Һарам террор груплашмасынын Путискум шәһәриндә төрәтдикләри террор һадисәсиндә хејли сајда ҹанлы тәлафат гејдә алыныб.

  Ниҝеријанын шимал шәргиндә баш верән ики террор һадисәсиндә 10 нәфәр ҝүнаһсыз вәтәндаш Шәһид олуб, хејли сајда јаралыларын олдуғу дејилир.

  Давамы ...
 • Африка

  Азғын сәләфи үнсүрләри Ниҝеријанын әт базарында бомба партлатды, Шәһид оланлар вар – Фото

  Ниҝеријанын шимал шәргиндә јерләшән әт базарында баш верән террор һадисәсиндә 13 нәфәр һәјатыны итириб.

  Хатырладаг ки, сәләфиәгидәли Боко Һарам террор груплашмасы 6 илдир ки, Ниҝеријада террор актлары һәјата кечирир. Бу ҝүнә кими сәләфи азғынларынын төрәтдикләри ҹинајәтләр нәтиҹәсиндә минләрлә ҝүнаһсыз инсан Шәһид едилиб, он минләрлә инсан исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланмыш вә әлил вәзијјәтинә дүшмүшдүр.

  Давамы ...
 • Африка

  Мурсинин оғлу Сәуд падшаһынын башыны кәсәнә 5 милјон доллар тәјин етди

  Мисирин сабиг сәләфијөныү президенти М. Мурсинин оғлу Әрәбистан падшаһыны өлдүрәнә милјонлуг мүкафат верәҹәјини билдириб.

  Әһмәд Мурси: “Бәзиләри Мәлик Сәлманын террорчу олдуғуну гәбул етмирлә. О, тәкҹә өзү дејил, атасы вә гардашы да, террорчудур.”

  Давамы ...
 • Африка

  Мәракешлиләр ики франсалы лесбианын Мәсҹид дахилиндәки гејриәхлаги һәрәкәтләринә кәскин етиразларыны билдирибләр – Фото

  Феменистләрин белә һәјасызлыглары Мәракеш дөвләтинин “ЛҜБТ”-ә гаршы гәбул етдији гануна етираз әламәти олуб.

  Естер Мариа Деламар вә Лаурина Де Оливера Феррера адлы франсалы лизибиан Мәракешин пајтахты Робат шәһәриндәки Һәсән адлы тарихи Мәсҹидин сон һиссәсиндә јары чылпаг вәзијјәтдә бир бириләри илә гејриәхлаги ишләрлә мәшғул олан һалда чәкдикәри видеону сосиал шәбәкәләрдә јајымлајыблар.

  Давамы ...
 • Сәләфи Сәрҝүзәштәри

  Америка Исламынын ич үзү, Либија Мәсҹидләриндә “Ләват Ҹиһады” – Етираф + Фото

  18 јашлы сәләфи террорчусу Әбдүр Рәһман даһа сонра дејир: “Дәфәләрлә гачмаг истәмишдим, амма алынмырды...”

  19 јашлы сәләфи террорчусу Мәсуд Әбдүл Әзим: “Онларын бу ишә етигадлары вардыр. Бизимлә бу иши һәр ҝүн ҝөрүр вә бу чиркин иши “һалал” сајырлар. Бир ҝүн мәни бир нечә јенијетмә илә Шәргијјә мәнтәгәсиндәки Мәсҹидләрин биринә Гуран өјрәнмәјә ҝөндәрдиләр, биз ора чатдыгда Мәсҹидин Ҹамаат Намазына рәһбәрлик едәни бир нечә ИШИД башчылары илә азјашлы ҹаван оғланын зорладыгларыны ҝөрдүк, онлар даһа сонра мәнимлә дә, бу чиркин иши ҝөрдүләр. Онлардан бәзиләри исә, бизим шәкилләримизи чәкирди. Даһа сонра мәнә дедиләр ки, “Сән индиҹә бизим Никаһ Ҹиһадымыза даир вердијимиз әмрә табе олдун”.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝеријада анормал сәләфи интиһарчысы Мәсҹиди партлатды – Фото

  Һадисә заманы 26 ҝүнаһсыз вәтәндаш Шәһид олмуш вә 27 мүлки шәхс мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланмышдыр.

  Маидугури шәһәр полиси: “Бөјүк партлајыш габилијјәтинә малик олан бомбаны өзүнә бағламыш сәләфи интиһарчысы Әл Һаҹ Һаруна адына Мәсҹидә дахил олдугдан сонра өзүнү партладыб.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу үч мәнтәгәни Боко Һарам үнсүрләриндән тәмизләди – Фото

  Һөкүмәт Гүввәләри Марараба, Адамува вә Мичика шәһәрләрини Боко Һарам террор тәшкилатынын ганичән үнсүрләриндән тәмизләјә билиб.

  Ниҝерија Ордусу сәләфи азғынларына гаршы апардығы анти-террор әмәлијјатларынын давамында бөјүк налијјәтләр әлдә едиб. Белә ки, Ниҝеријанын шимал шәрг наһијјәсиндә гәләбә газанан Һөкүмәт Гүввәләри Марараба, Адамува вә Мичика шәһәрләрини Боко Һарам террор тәшкилатынын ганичән үнсүрләриндән тәмизләјә билиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сабиг сәләфи президенти М. Мурсинин едам һөкмү верилән анлары – Фото

  Гаһирә Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәси сәләфи әгидәли Ихванчыларын вә сабиг президент М. Мурсинин едам һөкмүн верди.

  Гејд едәк ки, Мисир һөкүмәти 2012-ҹи илин Август ајында халг тәрәфиндән деврилмиш сәләфи әгидәли президент М. Мурсини хариҹи дөвләтләрә (әсасән Түркијә нәзәрдә тутулур) ҹасуслуг етмәкдә, 2011-ҹи илдә Тәһрир мејданында иғтишашларын аловландырылмасында, ҹинајәткарларын һәбсханалардан гачырдылмасында вә с. ҹинајәт актларында иттиһам едир.

  Давамы ...
 • Мисирдә 6 террорчу едам едилиб

  Мисирдә 6 террорчу едам едилиб

  Бу ҝүн сәһәр саатларында Гаһирәнин мәркәзи һәбсханасында 2015-ҹи илин март аjында һәрбчиләрин гәтлә jетирилмәсиндә мүгәссир билинән "Әнсар беjт әл-Мәгдис" террор груплашмасынын 6 үзвү барәсиндә өлүм һөкмү иҹра олунуб

  Давамы ...
 • 12 jашлы гыз 8 нәфәри өлдүрдү

  12 jашлы гыз 8 нәфәри өлдүрдү

  Ниҝериjанын шимал-шәргиндә мүһүм стратежи jашаjыш гәсәбәси һесаб едилән Даматурда 12 jашлы камикадзе гыз үзәриндәки бомбаны патладыб. Партлаjыш заманы 8 нәфәр өлүб вә 31 нәфәр исә jараланыб

  Давамы ...
 • Мисирин сабиг Президентинә өлүм һөкмү верилди

  Мисирин сабиг Президентинә өлүм һөкмү верилди

  Мәһкәмә Мисирин сабиг Президенти Мәһәммәд Мурси барәсиндә өлүм һөкмү чыхарыб. Гаһирә мәһкәмәси она вә "Мүсәлман гардашлар" тәшкилатынын бир сыра лидерләринә ики иш - дөвләтә хәjанәт вә ҹасуслуг, һәмчинин 2011-ҹи ил jанвар ингилабы заманы тәшкилатын лидерләринин һәбсханадан гачышы үзрә һөкм охуjуб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам јараглыларынын әсирлијиндән азад олмуш гадын вә көрпәләрин аҹынаҹаглы дуруму – Фото

  Гадын вә көрпәләр вәһабиләрин әсирлијиндә олдуглары мүддәт әрзиндә суткада бир дәфә анти-санитар гида гәбул едирмишләр.

  Өлкәнин шимал шәргиндә јерләшән Самбиса мәнтәгәсиндә 5 ај Боко Һарам сәләфи сектасынын әсирлијиндә галан ҝүнаһсыз гадын вә көрпәләр азад едилдикдән сонра Јула шәһәриндәки мүвәггәти дүшәрҝәләрдә јерләшдирилибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу једдијүзә јахын гадын вә ушаглары Боко Һарам террорчуларынын әсирлијиндән азад етди – Фото

  Һазырда јениҹә азад олмуш гадын вә көрпәләр Ниҝерија Ордусунун тәшкил вердији мүвәггәти дүшәрҝәләрдә јерләшдирилибләр.

  2014-ҹү илин Декаб ајында Аллаһсыз сәләфи груплашмасынын Ласа кәндинә һүҹумунда әсир ҝөтүрүлмүш Лами Муса адлы 27 јашлы гадын азад олдугдан сонра әсирлик хатирәләри һагда белә билдириб: “Сәләфиләр кәндимизә һүҹум етдикдә әрими өлдүрдүләр даһа сонра мәни зорла үч баламдан ајырараг, бәтнимдәки көрпәмлә бирликдә әсир ҝөтүрдүләр. Онлар мәнә “ушағы дүнјаја ҝәтирдикдән бир һәфтә сонра командиримизлә евләнмәлисән” дедиләр...”

  Давамы ...
 • Ливиjанын шәргиндә 5 тележурналист гәтлә jетирилиб.

  Ливиjада беш журналист гәтлә jетирилиб

  Хатырладаг ки, журналистләр Бенгази шәһәринә ҝедәркән jоха чыхмышды. Онларын jолу исламчыларын нәзарәтиндә олан Дерна мәнтәгәсиндән кечмәли иди.

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди