• Биз Зәкзәкијик!

  Бучи шәһәри јенидән Шејх Зәкзәки вә онунла бирҝә һәбс едилән јүзләрлә Шиәнин азад едилмәсини тәләб етди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләринин етираз аксијалары давам едир. Белә ки, Ниҝеријанын Бучи шәһәр сакинләри нөвбәти етираз аксијасы кечирәрәк тез бир заманда Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онунла бирҝә режимин һәјата кечиртдији Шиә Сојгырымында һәбс едилмиш 750 јаралы Шиәнин азад едилмәсини тәләб едиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалы мәктәбли ушаглар да Шејх Зәкзәкинин азад олунмасыны тәләб етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кано шәһәринин Фәвзије Гуран Мәктәбинин шаҝирдләри етираз аксијасы кечирибләр. Мәктәб һәјәтиндә аксија тәшкил едән шаҝирдләр Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки вә ханымы башда олмагла режим тәрәфиндән һәбсә салынмыш бүтүн Шиә мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија Шиәләри Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн етираз аксијаларына давам етдирир – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәрләриндә о ҹүмләдән Јула вә Гумбе шәһәрләриндә јашајан Шиәләр Ниҝерија Ислам Һәракатынын сәдри Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онун ханымы башда олмагла бүтүн ҝүнаһсыз Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едилмәси үчүн аксијалар тәшкил едибләр. Хатырладаг ки, Ниҝерија дөвләти сионист исраил режими вә АБШ башда олмагла Сәудијјә режиминдән дәстур алараг 2015-ҹи илин Декаб ајында Ниҝерија Шиәләринә гаршы сојгырым һәјата кечиртди.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Ниҝеријанын үчүнҹү бөјүк шәһәри Маради дә Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси наминәаксија кечиртди – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Ниҝеријалы христианлар да Шејх Зәкзәкинин Азад олмасыны тәләб едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Әбја вә Порт Һаркот әјаләтләриндә јашајан христианлар өлкә режими тәрәфиндән Шиәләрә гаршы түрүдүлән Сојгырыма гаршы чыхараг, Зарија Фаҹиәси заманы башда Ајәтуллаһ Зәкзәки вә ханымы олмагла һәбс едилән бүтүн Шиәләрин азад олунмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләр Сәрҝиси

  Ханым Зејнәби Күбранын пак һәрәми – Фото (Јенидир)

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада Дәмәшг шәһәринин Зејнәбијјә мәнтәгәсиндә јерләшән Ханым Зејнәби Күбранын (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәми һәр заман заирләрин үзүнә ачыгдыр. Илаһи Ханыб Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) Шәфаәтини Үзәримиздән Әскик Етмә!

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабына Бејнәлхалг Дәстәк

  Ниҝеријалылар Бәһрејн 14 Феврал Кәрамәт Ингилабынын 6-ҹы илинә дәстәк вердиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кано шәһәринин Шиәләри Бәһрејн халгынын 14 Феврал кәрамәт Ингилабына дәстәк верибләр. Хатырладаг ки, 2011-ҹи ил 14 Феврал ајында Бәһрејнлиләр өлкәјә ганунсуз һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Али Хәлифә тајфасына гаршы сүлһамиз Кәрамәт Ингилабына старт верибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзәкијик

  Ниҝеријанын Бучи шәһәри дә Зәкзакинин Азадлығыны тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија дөвләтинин Сәудијјә режими тәрәфиндән верилән сифаришә әсасән Ниҝерија Ислам Һәракаты Ајәтуллаһ Зәкзәкини вә онунла бирҝә ики минә јахын Шиәни гәтлиам едәрәк миндән артыг Шиәни јаралы вәзијјәтдә һәбс едиб зиндана салынмасы Ниҝерија халгы тәрәфиндән бөјүк гынаға сәбәб олуб. Ниҝеријанын бир шәһәрләри кими Буҹи шәһәри дә, ајаға галхараг Ајәтуллаһ Зәкзәки вә ханымы башда олмагла диҝәр һәбс олунмуш мәһбуслары да, тез бир заманда азад едилмәләрини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Ниҝеријанын Сулиҹа шәһәри дә аја галхды: Ајәтуллаһ Зәкзәкијә Азадлыг! – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын диҝәр шәһәрләри кими Сулиҹа шәһәр сакинләр дә, митинг кечирәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки ҹәнаблары ба шда олмагла өлкә рәһбәрлији тәрәфиндән зинданлара салынмыш ҝүнаһсыз Шиәләрин тез бир заманда азад олунмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријанын 4 шәһәри Шејх Зәкзакијә дәстәк верди - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријанын Кано шәһәринин ҹаванлары Шејх Зәкзаки вә диҝәр мәһбусларын азад едилмәсиндә исрарлыдыр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кано шәһәр ҹаванлары Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзаки ҹәнаблары вә онунла бирликдә һәбс едилән јүзләрлә ҝүнаһсыз Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едирләр.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Заријада Шиәләрә мәхсус күтләви мәзарлыг тапылды - Фото

  Бу күтләви мәзарлыг режимин төрәтдији ҹинајәтин үстүнү ачмаға јардым едәҹәк.

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝерија Шиә Сојгырымынын јени ҝөрүнтүләри јајылды - Фото

  Өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә шејх Зәкзәкинин азадлыға бурахылмасы тәләбилә нүмајишләр һәлә дә давам едир.

  Шејх Зәкзәки 6 вә ханымы Зинәт Ибраһим исә 2 ҝүллә јарасы илә һәбс олунмушдур.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝерија ордусунун Шејх Зәкзәкинин евиндә төрәтдији Шиә сојгырымынын јени ҝөрүнтүләри јајылды

  Мәлумата ҝөрә, Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын ЈоуТубе сәһифәсиндә јерләшдирилән видеода Ниҝерија ордусунун шејх Зәкзәкинин евинә һүҹумундан сонра, шејх Зәкзәкини мүдафиә етмәјә ҝәлән мүсәлманларын вәһшиҹәсинә гәтлә јетирилдији вә јандырылдығы ҝөрүнүр.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријанын Даматор Шиәләри Шејх Зәкзаки дәстәк вердикләрини билдирибләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Даматор шәһәринин Шиәләри режим рәһбәрлијинин бир баша ҝөстәриши илә, һәрби гүввәләр тәрәфиндән хүсуси гәддарлыгла һәбс едилән Ниҝерија Ислам Һәракатынын вә һабелә Ниҝерија Шиәләринин Лидеринин азадлығыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзакијик!

  Ниҝеријалы көрпәләр Шејх Зәкзаки вә ханымынын азадлығы тәләби илә Аксија Кечиртдиләр – Фото

  Шејх Зәкзаки, ханымы вә бүтүн ҝүнаһсыз јерә ҝүлләләнәрәк һәбс едилмиш Шиәләрин азад едилмәси мәгсәди илә кечирилән митингдә АБШ, исраил вә Сәудијјәјә гаршы мүхтәлиф фикирли шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик!

  Ниҝеријалы гадынлар тәзаһүрат етди – Шејх Зәкзаки вә Ханымына Азадлыг! – Фото

  Ҹүмә Намазы гылындыгдан сонар гадынлар Шејх Зәказаки вә онун Ханымынын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзакинин азадлығын тәләб едир – Кану вә Бучи шәһәрләри аксијаларда давамлыдыр – Фото

  Аксијачылар режимин Шиәләрә гаршы тәтбиг етдији зоракылығы мәһкум едәрәк Шејх Зәкзакинин азад олунмасыны истәјибләр.

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ганлы Зарија Шиә Сојгырымынын Шәһидләриндән бири дәфн едилди – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик!

  Ниҝеријада Зарија Шиә Сојгырмына етираз әламәти олараг Шәһидләрин 40-да Шејх Зәкзакијә азадлыг тәләб олунду- Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында Ганлы Нардаран Фаҹиәси кими Ниҝеријада да бу өлкә президентинин бир-баша нәзарәти алтында Ниҝерија һәрбичиләри тәрәфиндән мисилсиз амансызлыгҹасына Шәһадәтә јетирилмиш Зарија Шиәләринин 40 мәрасими Кадуна вә Зарија шәһәр сакинләри тәрәфиндән хүсуси гејд едилиб. Һәр ики шәһәрләрдә Шәһидләрин 40 мәрасимләри илә јанашы залым режимин һәбс етдији башда Ајәтуллаһ Шејх Зәкзаки олмагла мәзлум инсанларын азадлыға бурахылмасы тәкид олунуб.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријанын Кану шәһәриндә Зарија Шиә Сојгырымынын 40 мәрасими кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында Ганлы Нардаран Фаҹиәси кими Ниҝеријада да бу өлкә президентинин бир-баша нәзарәти алтында Ниҝерија һәрбичиләри тәрәфиндән мисилсиз амансызлыгҹасына Шәһадәтә јетирилмиш Зарија Шиәләринин 40 мәрасими Кану шәһәр сакинләри тәрәфиндән хүсуси гејд едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам Һөкүмәтинин Гәләбәси

  Иран Ислам Республикасы АБШ вә Гәрбин санксијаларыны ҝөтүздүртдү; Дүнја јени дөнәмә ҝирди

  АБШ-ын ИИР-а гаршы нүвә програмы илә бағлы санксијалары дајандырдығы һаггында мүвафиг сәрәнҹамы да артыг өлкә башчысы Барак Обама имзалајыб. О, һәмчинин өз сәрәнҹамы барәдә Сенат вә Нүмајәндәләр Палатасыны да мәлуматландырыб.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Шејх Зәкзакидән хәбәр вар

  Ниҝерија Әһлибејт тәрәфдарларынын лидеринә ҝөрүш верилди.

  “Ислам Алимләр Бирлији" һәрәкатынын үзви: "Шејх Зәкзаки вә аиләси һазырда муалиҹә алырлар. Һәрәкатын үзвләриндән бәзиләри онунла ҝөрүшә наил олублар. Бу ҝүнәдәк аиләси онунла ҝөрүшә билмәсә дә, јахын ҝүнләрдә бу гадағанын ләғв олунмасы ҝөзләнилир".

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријада 700-дән чох Әһли-Бејт (ә) давамчысы итҝин дүшүб

  И. Муса: “Ниҝерија Ислами Һәракатына үзв олан 220 нәфәр һазырда Кадуна һәбсханасында сахланылыр.”

  Ниҝерија Ислами Һәракатынын сөзчүсү: “Биздә олан сијаһыја ҝөрә декабрын 12-дә баш верән о фаҹиәдән сонра 730 киши вә гадын итҝин дүшүб. Бу шәхсләр ја орду гүввәләри тәрәфиндән өлдүрүлүб, ја һәбс олунублар. Лакин онларын талеји илә бағлы һеч бир мәлумат јохдур.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија дөвләтинин төрәтдији Шиә Сојгырымынын зәрәрчәкәнләри – Фото (+18)

  Һал шаһидләринин билдирдијинә ҝөрә, хејли сајда јаралы һәрбичиләр тәрәфиндән һәбс едиләрәрк зинданлара салынмыш вә орада онлара һеч бир тибби јардым ҝөстәрилмәмишдир. Јаралыларын әксәријјәти тибби јардымын олмамасы уҹбатындан зинданда дүнјаларыны дәјиширләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзакијик

  Ниҝеријалы ушаглардан Шејх Зәкзакинин азадлығы үчүн мөһтәшәм тәзаһурат – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Сукуту шәһәринин азјашлы ушаглары Шејх Зәкзакинин азад едилмәси үчүн мөһтәшәм аксија тәшкил едибләр. Хатырладаг ки, Ниҝерија дөвләтинин президенти Муһаммаду Буһаринин нәзарәти илә, 2015-ҹи илин Декаб ајында Орду Гүввәләри Ниҝерија Шиәләринин рәһбәри, Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә һүҹум чәкәрәк 2000-дән артыг Шиә ҹаваны Шәһид етмиш Шејх Зәкзаки башда олмагла јүзләрлә ҝүнаһсыз инсан мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар. Ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алан Шејх Зәкзаки ҹәнаблары јаралы вәзијјәтдә һәбс олунуб. Бу ҝүнә кими һеч кими онунла ҝөрүшә бурахмырлар.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзакијик

  Боко Һарам гаршысында аиз галмыш Ниҝерија мәһкәмәси Шејх Зәкзакини Шәрләди

  Она гаршы “суи-гәсдә тәшәббүс вә иҹтимаи иғтишашлара чағырыш” иттиһамы ирәли сүрдү

  Мәһкәмә гапалы кечирилдији үчүн мәһкәмәнин ҹүзијјаты, Шејх Зәкзакинин өзүнү мүдафиә етмәси вә ја вәкилинин данышмасы барәдә мәлумат верилмәјиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Шиәләринин Сојгырымы ардыјҹа режим Ајәтуллаһ Зәкзакијә вәкили вә аиләсилә ҝөрүшмәјә изин вермир

  Ниҝерија режими өлкә Шиәләринин рәһбәри Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзаки илә ҝөрүшә мәһдудијјәтләр јарадыр.

  Һ. Бала: “Һакимијјәт һәм вәкил, һәм дә аиләсинин белә онунла ҝөрүшмәсини гадаған едиб. Һазырда ондан һеч кимин хәбәри јохдур.”

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)