• Биз Зәкзәкијик

  Ниҝеријалылар Ајәтуллаһ Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб едирләр, ардыҹылыр митингләр давам едир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кано шәһәр сакинләри Ҹүмә Ҝүнү һава шәраитинин јағмурлу олмасына бахмајараг сүлһмәрамлы аксијаларына давам едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр. Митингдә чәхәш едән Шејх Сануси Әбдүл-Ғәдир Куки вурғулајыб: Бүтүн дүнја Ајәтуллаһ Ибраһим Зәкзәкинин ҝүнаһсыз јерә һәбс едилидијинә тәкид едир вә һәр бир кәс үчүн бу мәсәлә ајдындыр. Биз Шејх Ибраһим Зәкзәкинин азад едилмчәси вә сәһһәтинин бәрпа олунмасына гәдәр митингләримизә давам едәҹәјик.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкини азадлығы уғрунда сүлһмәрамлы аксијалара давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кадуна шәһәр сакинләри бир даһа хијабанлара чыхараг өлкә рәсмиләриндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш Шиә руһаниси Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла 2000-ә јахын Шиә мәһбсларынын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија Милли Бирлик һөкүмәтинин сәләфи терроризиминә гаршы мүбаризәси давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија Милли Бирлик дөвләтинә бағлы силаһлы бөлмәләрин өлкәјә нүфуз етмиш сәләфи (ИШИД) террор груплашмасына гаршы мүбаризәләри давам едир. Артыг бир ајдан чохдур ки, Либијанын саһилјаны шәһәри олан Сиртәдә ағыр дөјүшләр ҝедир. Гејд едәк ки, Сиртә сәләфи террорчуларынын Африка үзрә пајтахты елан едилиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  әл-Шәбаб террор групу Мугадишода полис бөлмәсинә һүҹум етди, өлән вә јараланан вар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сомали тәһлүкәсизлик назирлијинин әмәкдашы билдириб ки, пајтахт Мугадишода бир полис бөлмәси әл-Шәбаб террор груплашмасынын силаһлы һүҹумуна мәруз галыб. Гаршыдурма заманы азы 7 нәфәрә һәјатыны итириб. Белә ки, анормал сәләфиләр бомба илә јүкләнмиш ики машын полис бөлмәсинин дарвазасына чырпараг партладыблар. Полис әмәлијјаты һәјата кечирән амилин һәр икисини јериндәҹә ҝүлләләјәрәк мәһв едиб. Һадисә заманы 5 нәфәри полис олмагла ики террорчу гәтлә јетирилиб. Әл-Шәбаб террор груплашмасы мәсулијјәти өз өһдәсинә ҝөтүрүб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија пајтахты ајаға галхды, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, пајтахт Абуҹа шәһәр сакинләри ајаға галхараг Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери вә Ниҝерија Шиәләринин даһи шәхсијјәти, өлкәдә Шиәлијин әсасыны гојан Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзәкинин тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  СОС!!! Сомалинин сабиг милләт вәкили ИШИД-ә гошулду вә интиһар әмәлијјатында өзүнү партлатды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, гондарма ИШИД террор груплашмасынын Сомали голу олан әл Шәбаб террор груплашмасы бәјанат јајымлајараг дејиб: “Һәфтәнин икинҹи ҝүнү пајтахт Мгадишода һәјата кечирилән интиһар әмәлијјатынын иҹрачыларындан бири Сомалинин сабиг милләт вәкили олуб.” Әл Шәбаб дејиб: “Мугадишо һава лиманы јахынлығында 13 нәфәрин өлүмү илә нәтиҹәләнән бомба кәмәрилә һәјата кечирилән ики итиһар әмәлијјатынын иҹрачысындан бири 53 јашлы Салеһ Нуһ Исмаил олуб.” Гејд едәк ки, Салеһ Нуһ Исмаил 2010-ҹу илдә Сомали парламентиндән истефа верәрәк милләт вәкилләрини кафир адландырыб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кадуна чһәр сакинләри Шејх Зәкзәкини вә диҝәр ҝүнаһсыз Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија халгы Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла миндән артыг мәзлум Шиәләрин азад едилмәси үчүн нөвбәти аксија програмына старт вердиләр. Кадуна шәһәр сакинләри хијабанлара чыхараг сүлһмәрамлы аксија тәшкил едиб, мөвҹүд режимдән тез бир заманда Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин вә диҝәр ҝүнаһсыз мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Заријада Гүдс ҝүнүнүн шүһәдалары анылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, атыг ики илдир ки, Ниҝеријалылар Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү Шәһид оланларын хатирәсини һәр ил анырлар. Гејд едәк ки, 2014-ҹү ил, Ијул ајынын 25-и мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу Ҹүмә ҝүнү һәјата кечирилән сүлһмәрамлы Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү Ниҝерија ордусу Зарија шәһәриндә оруҹ ағызлы аксија иштиракчыларына һүҹум едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин 3 өвлады Әһмәд, Һәмид вә мәһмуд Зәкзакиләр башда олмагла 33 Шиәни ганына гәлтан етмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәкинин оғлу: "Атамын бир ҝөзү кор, әли вә ајағы исә ифлиҹ олуб"

  Үч гардашымла јанашы, ҝүнаһсыз халгын өлдүрүлмәсинә вә гәтлә јетирилмәсинә шаһид олмағым дөзүлмәз бир вәзијјәтдир. Анам вә атам һәбсхана отагларында дејилләр. Онлар тәһлүкәсиз вә раһат бир шәраитдә дә сахланылмырлар. Ниҝерија ордусу кечән сәккиз ај әрзиндә гардашларым, бибим вә бир чох гоһумларымын да араларында олдуғу миндән артыг ҝүнаһсыз халгы өлдүрдү. Једди дәфә анама атәш ачдылар, атам да тәк ҝөзүнү итирмәклә јанашы, голу вә ајаглары да ифлиҹ олду. Аиләмин белә бир вәзијјәтдә нә һәкими, нә дә вәкили вар. Һалбуки Дөвләт Хидмәтләри Назирлији онлары горудуғуну иддиа едир. Бу сәккиз ај әрзиндә ән пис тәһгирләрә вә зоракылыға мәруз галмышыг. Белә ки, шәкилләримизи мәтбуатда дәрҹ етдирәрәк, бизим нүфузумуза зәрәр вурмаг истәдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија һөкүмәти “ИШИД”-ин пајтахт елан етдији Сиртә шәһәри уғрунда азадетмә әмәлијјатына давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија Милли Бирлик һөкүмәтинә бағлы силаһлы груплар гондарма “ИШИД” террор груплашмасынын Либијада өзүнә пајтахт елан етдији саһил кәнарында јерләшән Сиртә шәһәрини азад етмәк үчүн артыг бир ајдан чохдур ки, мүбаризә апарырлар.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәр вә рајонларында сүлһмәрамлы етираз аксијалары давам едир. Белә ки, Шејх Зәкзәкинин портиретләрини әлләриндә тутан аксија иштиракчылары өлкәјә һаким кәсилмиш режим тәрәфиндән Шиәләрин лидери Шејх Зәкзәки ҹәнабларынын ганунсуз сүрәтдә һәбс етмәсини мәһкум етмиш вә Зарија Шиә Сојгырымыны төрәдәнләрин тезликлә ҹәзаландырылмаларыны тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын 12-дән башлајараг 14-нә кими Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Шејх Зәкзәкинин гызы: Ниҝерија ингилабы Иран Ислам ингилабындан гајнагланды

  О, (Шејх Зәкзәки) имам Хомејнинин сөһбәтләрини топлајараг, халгымыза пајлајырды.

  "Шејх Зәкзаки фәалијјәтинин илк анларында чох аз сајда инсанла бирликдә иди, әтрафындакыларын сајы 20-јә чатанда севинмишди."

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија һөкүмәти сәләфи террорчулары илә мүһарибәдә - Фото

  ӘһлиБејт(әлејһимуссәлам) -АБНА- ХәбәрАҝентлијининвердијихәбәрәәсасән, ЛибјаМиллиИттфагДөвләтиартыг 1 ајданчохдурки, Сиртәшәһәриндәгондарма“ИШИД” адлытерроргруплашмасыиләмүһарибәдәдир. Гејд едәк ки, террорчулар Сиртәни “хилафәт дөвләтинин” Либијадакы әсас базасы кми гәләмә верирләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу Зарија Шиәләринин Сојгырымында ҝүнаһкар танынды – Фото

  Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Шејх Зәкзәки зинданда олса да, Шиәләр Ниҝерија һәрбичиләрин маневринә бахмајараг Гүдс Ҝүнүн гејд етдиләр- Фото

  Аксија иштиракчылары ИИР-ын бајрағыны, Имам Хомејни вә Хаменеи һәзрәтләринин портиретләрини ҝөјә уҹалдараг АБШ вә сионист јәһуди режиминин бајрагларыны тапдаг алтына атыб јадырыблар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Әл Шәбаб террорчулары Мугадишода һотелә һүҹум етди, 15 өлү 27 јаралы – Фото

  Әл Шәбаб террор груплашмасы мәсулијјәти өһдәсинә ҝөтүрәрәк бәјанат јајыб. Бәјанатда дејилир: “Биз дөвләт рәсмиләринин ҝет-ҝәл етдикләри һотелә басгын етдик.”

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Мисирлиләр мүбарәк Рамазан ајыны һәзрәти Зејнәб (ә) Мәгамында гејд едирләр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мисир гәдим тарихи илә јанашы Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) илә бағлы дәрин көкләрә бағлыдыр. Белә ки, пајтахт Гаһирәдә Рәсул Һүсејн (әлејһи сәлам) вә Сејјидә Зејнәб (сәламуллаһи әлејһа) Мәгам вә һәрәмләри вә онларын адларыны дашыјан мәсҹидләр јерләшир. Һәр ил олдуғу кими бу ил дә, минләрлә Әһли Бејт (әлејһим сәлам) ашигләри Сејјидә Зејнәби Күбранын (әлејһа сәлам) шәрәфинә уҹалдылмыш Мәсҹидә топлашараг мүбарәк Рамазан ајынын әмәлләрини гејд едирләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәки һүгугларынын бәрпасы үчүн Ниҝерија режими вә орду гүввәләрини мәһкәмәјә верди

  О, билдириб ки, онун һәбс едилмәси вә һабелә узун мүддәтдә зинданда сахланылмасы ганунсуз олуб вә бу ишлә бағлы һеч бир мәһкәмә проссеси кечирилмәјиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Шиәләринин режим әлејһинә сүлһамиз аксијалары сәнҝимир - Фото

  Шәһидләр Ҝүнү ады илә өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә аксијалар кечирилиб, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг!

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри өлкәнин мүхтәлиф шәһәрләриндә Шәһидләр Ҝүнү адлы аксија кечирәрәк Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла режим тәрәфиндән һәбс едилән 1000-дән чох Шиәнин тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мисир ХИН: "Ҹоалан Тәпәләри Суријанын ајрылмаз һиссәсидир"

  Назирликдән белә ачыглама верилиб: "Онун (Бенјамин Нетанјаһунун) сөзләри БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәләри вә бејнәлхалг ганунларын ачыг шәкилдә позулмасы демәкдир".

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сисинин хәјанәтләри: Мисирлиләр Сәудијјәјә сатылан адалара ҝөрә күчәләрә ахышды – Фото

  Пајтахт Гаһирәдә күчәләрә ахышан нүмајишчиләр Сиси режими әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр. Полис мүдахил едәрәк минтинги дағытмаға ҹәһд ҝөстәриб. Нәтиҹәдә сахланыланларын вә јаралыларын олдуғу билдирилир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын бир нечә шәһәри ајаға галхды, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријада сионист сәудијјә режиминин сифариши әсасында 2015-ҹи илин Нојабырын 26-да мөвҹуд режим тәрәфиндән ҝүнаһсыз Шиәләрә гаршы һәјата кечирилән Сојгырым вә күтләви һәбсләрдән сонра сүлһамиз етираз аксијалары сәнҝимәк билмир. Белә ки, Ниҝеријанын Кано, Бучи, Јула, Зарија вә с. шәһәрләриндән сонра нөвбә Гумбе вә Азар шәһәрләринә дә чатыб. Минләрлә инсан мүнтәзәм шәкилдә һәјата кечирлилән аксијада иштирак едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Бучи шәһәри Әлламә Зәкзәкинин азадлығыны тәләб едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бучи шәһәр сакинләри Кано вә Јула шһәр сакинләринә ләббејк дејәрәк Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верибләр. Онлар Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары әкс тәгдирдә митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кано шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығыны тәләб етди, аксијалар давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кано шәһәр сакинләри Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верәрәк Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки вә диҝәр ҝүнаһсыз Шиә мәһбусларын азад едилмәјәҹәји тәгдирдә етираз митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Јула шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам сәләфи террорчулары: “Оғурланан гызлар сағдыр” – Фото

  Гејд едәк ки, 2002-ҹи илдә јаранан Боко Һарам Әл-Гаидә бејнәлхалг террор шәбәкәси илә сых әмәкдашлыг едирди, лакин 2015 –ҹи илдә рәсми сүрәтдә јәһудикөкәнли Әбубәкр әл-Бәғдади илә бејәт ртдикләрини рәсми ачыглајараг гондарма “ИШИД” адлы террор тәшкилатынын Африка голуначевриләрәк ИШИД-ин Гәрби Африка Вилајәти адыны дашымаға башлајыблар.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Давамчылары

  Муһәммәд Мурсинин мүәллими вәһһаби алими Шиә олду –Фото

  73 јашлы Шејх Рудәјни һәрәмә дахил оларкән дејиб: “Өмүрүм галан һиссәсини мүбарәк һәрәмин кәнарында кечиртмәк истәјирәм!”

  Өзүнүн Шиә олмасы һагда алим белә дејиб: “Инсанын өз хәталарыны баша дүшүб төвбә етмәси јалныз Аллаһын лүтф сајәсиндә мүмкүндүр. Мән өз һәјатымда чохлу мүталиә вә арашдырмалар апармышам. Анҹаг мәним һидајәт олмама илк һадисә бир нечә ил өнҹә “Рафизи кимдир?” ады алтында тәһгир вә бөһтан долу јазылмыш мәгалә олду. О јазыда шиәләр чох әдәбсиз шәкилдә тәһгир едиләрәк, һејванлара бәнзәдилмишди. Мән о заман бу јазыја гаршылыг олараг, Ислам Пејғәмбәринин давраныш вә ҝөзәл әхлагы барәдә мәгалә јазмышдым.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија Шиәләринин ҝенишмигјаслы етираз аксијасы: Шејх Зәкзәкини Азад Един! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүбарәк Рәҹәб ајынын илк биринҹи ҝүнү Ниҝерија Шиәләри өлкә режиминә гаршы ҝенишмигјаслы етираз аксијасы кечирәрәк Ниҝерија Ислами Һәракатын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн мәзлум Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр. Етиразчылар аксијаны Кано шәһәринин Мәһмил Мәсҹидиндән башлајараг Ниҝерија Шиә Сојгырымынын гурбанларынын дәфн едилдији гәбристанлыға кими јүрүш едибләр. Вә јол боју Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) зијарәтнамәсини охујублар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  ШОК! Мисирдә гадын палтары ҝејинмиш сәләфи террорчу һәбс едилди - Фото

  Сәләфи Синај јарымадасындакы дәстәсиндән гачмаг истәјирди.

  Мәлумата ҝөрә, һәрбчиләр террорчуну Гаһирәдән 200 мил шимали-шәргдә Шимали Синај әјаләтиндә һәбс едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисирин Мүфти Әзәми: Терроризимлә мүбаризәдә Шиәләр илә мүттәфиг олмалыјыг!

  Мүфти Шуги Әлам: “Мисирин “Дарул Фәтва”-сы даим үммәтләр арасында сүлһ вә әминаманлыгын бәргәрар едилмәси вә зоракы, тәкфирчилик јанашмаларын кәнара гојулмасынын тәрафдары олуб. Биз һәмчинин Шиәләр илә јахшы әлагәләрин гурулмасыны да истәјир вә һәр ики мәзһәб арасындакы радикал вә тәкфирчи ҝөрнүшләрин гадаған олунмасы ардыјҹајыг. Гој мүхтәлиф мәзһәбләрин давамчылары арасында екстримист вә тәкфирчиликә гаршы мүбаризә вә Мүсәлман ганынын төкүлмәсини һарам билмәклик мөһкәмләнсин.”

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki