• Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам сәләфи террорчулары: “Оғурланан гызлар сағдыр” – Фото

  Гејд едәк ки, 2002-ҹи илдә јаранан Боко Һарам Әл-Гаидә бејнәлхалг террор шәбәкәси илә сых әмәкдашлыг едирди, лакин 2015 –ҹи илдә рәсми сүрәтдә јәһудикөкәнли Әбубәкр әл-Бәғдади илә бејәт ртдикләрини рәсми ачыглајараг гондарма “ИШИД” адлы террор тәшкилатынын Африка голуначевриләрәк ИШИД-ин Гәрби Африка Вилајәти адыны дашымаға башлајыблар.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Давамчылары

  Муһәммәд Мурсинин мүәллими вәһһаби алими Шиә олду –Фото

  73 јашлы Шејх Рудәјни һәрәмә дахил оларкән дејиб: “Өмүрүм галан һиссәсини мүбарәк һәрәмин кәнарында кечиртмәк истәјирәм!”

  Өзүнүн Шиә олмасы һагда алим белә дејиб: “Инсанын өз хәталарыны баша дүшүб төвбә етмәси јалныз Аллаһын лүтф сајәсиндә мүмкүндүр. Мән өз һәјатымда чохлу мүталиә вә арашдырмалар апармышам. Анҹаг мәним һидајәт олмама илк һадисә бир нечә ил өнҹә “Рафизи кимдир?” ады алтында тәһгир вә бөһтан долу јазылмыш мәгалә олду. О јазыда шиәләр чох әдәбсиз шәкилдә тәһгир едиләрәк, һејванлара бәнзәдилмишди. Мән о заман бу јазыја гаршылыг олараг, Ислам Пејғәмбәринин давраныш вә ҝөзәл әхлагы барәдә мәгалә јазмышдым.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија Шиәләринин ҝенишмигјаслы етираз аксијасы: Шејх Зәкзәкини Азад Един! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүбарәк Рәҹәб ајынын илк биринҹи ҝүнү Ниҝерија Шиәләри өлкә режиминә гаршы ҝенишмигјаслы етираз аксијасы кечирәрәк Ниҝерија Ислами Һәракатын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн мәзлум Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр. Етиразчылар аксијаны Кано шәһәринин Мәһмил Мәсҹидиндән башлајараг Ниҝерија Шиә Сојгырымынын гурбанларынын дәфн едилдији гәбристанлыға кими јүрүш едибләр. Вә јол боју Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) зијарәтнамәсини охујублар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  ШОК! Мисирдә гадын палтары ҝејинмиш сәләфи террорчу һәбс едилди - Фото

  Сәләфи Синај јарымадасындакы дәстәсиндән гачмаг истәјирди.

  Мәлумата ҝөрә, һәрбчиләр террорчуну Гаһирәдән 200 мил шимали-шәргдә Шимали Синај әјаләтиндә һәбс едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисирин Мүфти Әзәми: Терроризимлә мүбаризәдә Шиәләр илә мүттәфиг олмалыјыг!

  Мүфти Шуги Әлам: “Мисирин “Дарул Фәтва”-сы даим үммәтләр арасында сүлһ вә әминаманлыгын бәргәрар едилмәси вә зоракы, тәкфирчилик јанашмаларын кәнара гојулмасынын тәрафдары олуб. Биз һәмчинин Шиәләр илә јахшы әлагәләрин гурулмасыны да истәјир вә һәр ики мәзһәб арасындакы радикал вә тәкфирчи ҝөрнүшләрин гадаған олунмасы ардыјҹајыг. Гој мүхтәлиф мәзһәбләрин давамчылары арасында екстримист вә тәкфирчиликә гаршы мүбаризә вә Мүсәлман ганынын төкүлмәсини һарам билмәклик мөһкәмләнсин.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалылар тәзаһүрат едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин азад олунмасыны тәләб етдиләр - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝријанын Зарија шәһәриндә Ханым Фатимәнин мөвлуд бајрамы мөһтәшәм гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри вә Сүнни ҹаматы һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамыны мөһтәшәм гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ајәтуллаһ Зәкзакинин һәзрәт Зејнәбә бәнзәр ханымы, Зинә Ибраһимә Азадлыг! – Фото

  2015-ҹи илин декабр ајынын әввәлиндә Ниҝеријанын Зарија шәһәриндә Шиәләрин топлантысына һүҹум заманы ханым Зинә Ибраһим дә орда иди. Онун ҝөзү гаршысында даһа бир амансызҹасына Шәһид едилди. Өзү вә ләјагәтли һәјат јолдашы Ајәтуллаһ Зәкзаки олмазын ишҝәнҹәләри илә мәһбәсә салынды. Онун ҝөзү гаршысында јүзләрлә ҝүнаһсыз әлијалын Шиәни сојгырым етдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисир 4 Мәсҹиди сәләфиләрдән ҝери алды, Мисир тәкфирчилијә гаршы мүбаризәјә башлады

  Губа, Мәнсурә мәнтәгәсиндәки әл Товһид, Тәмуһ вә Бензинә мәнтәгәсиндәки әл Товһид Мәсҹидләри бағланды.

  Мисир Вәгф Назирлији әһалидән ҝәлән хејли сајда шикајәтләри гәбул етдикдән сонра сәләфилији тәблиғ едән 4 бөјүк Мәсҹиди тәкфирчиләрдән ҝери алыб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија ордусу Боко-Һарамын гаиырдығы 800 ҝирову азад едиб

  Боко-Һарам вә она табе олан груплашмалар сон ики ил әрзиндә Ниҝеријанын шимал-шәргиндә минләрлә гадын вә азјашлы гызлары оғурлајыблар. Боко-Һарам ики ил чнҹә Борно әјаләтинин Шибук рајонунда бир мәктәбә басгын едәрәк, 200 мәктәбли гызы оғурламышды.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ Зәкзәкинин вәзијјәтилә бағлы сон мәлумат

  Шејх Зәкзәки һәм өзү вә һәм дә ханымы әһвал-руһијјә бахымындан јахшыдыр.

  Мәнбә даһа сонра Ајәтуллаһ Зәкзәкинин дә мүалиҹә алтында олдуғуну, амма тәәссүф ки, бир ҝөзүнү тамамилә итирдијини вә диҝәр ҝөзүнүн дә ҹидди дәрәҹәдә ҝөрмә функсијасынын зәифләдијини билдириб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Куҝи әјаләти дә, Шејх Зәкзәкинин азадлығын тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Куҝи әјаләтинин сакинләри тәзаһүрат едәрәк Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб етдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Вәһһабиләр Ниҝеријада Мәсҹид партладылыб, 22 нәфәр һәлак олуб - Фото

  Верилән илкин мәлумата әсасән, ики вәһһаби террорчу Мәсҹидә дахил олараг, үзәриндә јерләшдирдикләри партлајыҹы гурғулары ишә салыблар. Нәтиҹәдә 2 шиддәтли партлајыш баш вериб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Бучи шәһәринин гадынлары Шејх Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Бучи шәһәр сакинләри митингләр тәшкил едәрәк, башда Ниҝерија Ислам Һәракатынын Катиби Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзәки вә онун ханымы олмагла өлкә режими тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилән бүтүн Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Јјула шәһәри дә, Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн ајаға галхды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија режими тәрәфиндән Шиәләрә гаршы јүрүдүлән Сој Гырымдан сонра Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәр вә бөлҝәләри бу ҹинајәт актын писләјәрәк режим тәрәфиндән наһаг һәбс едилән јүзләрлә Шиә гадын вә кишинин азад едилмәсини тәләб едирләр. Ниҝеријанын Јујла шәһәр сакинләр дә, өз нөвбәсиндә бу јүрүшләрә гошулараг башда Ајәтулаһ Зәкзәки олмагла өлкә рәһбәрлији тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш бүтүн Шиәләрин тез бир заманда азад олмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын мүхтәлиф бөлҝәләри бир даһа Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн нүмајиш кечириб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә јашајан Харистиан вә Мүсәлманлар әл-әлә верәрәк Ниҝерија һакими тәрәфидән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки вә диҝәр Шиә мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалылар Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн нөвбәти аксија кечиртдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кадуна шәһәр сакинләри нөвбәти дәфә етираз аксијасы кечирәрәк башда Шејх Зәкзәки вә ханымы олмагла Ниҝерија режими тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилән бүтүн Шиә дустагларын азад едилмәсини тәләб едибләр. Хатырладаг ки, Ниҝерија Ислам Һәракатынын үзвү Һәсән Бала билдириб ки, Ниҝерја һәрбичиләринин Шиәләр гаршы һәјата кечиртдикләри вәһшијанә әмәлијјаты заманы 2000 ҝүнаһсыз вә силаһсыз Шиә Шәһид едилиб, 705 Шиәнин һәјаты исә бу ҝүнә кими намәлум олараг галыр. Онларын нә өлүсүндән нә дә дирисиндән һеч бир хәбәр јохдур.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Ниҝерија пајтахт сакинләри Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн нүмајиш етди - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Кадуна шәһәри дә Шејх Зәкзәки вә һәбс едилән јүзләрлә Шиәнин азад едилмәсини тәләб етди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләринин етираз аксијалары сәнҝимир. Белә ки, Ниҝеријанын бир сыра мүхтәлиф шәһәрләри кими Кадуна шәһәр сакинләри дә режим әлејһинә сүлһмәрамлы етираз аксијасы кечирәрәк тез бир заманда Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онунла бирҝә режимин һәјата кечиртдији Шиә Сојгырымында һәбс едилмиш 750 јаралы Шиәнин азад едилмәсини тәләб едиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Бучи шәһәри јенидән Шејх Зәкзәки вә онунла бирҝә һәбс едилән јүзләрлә Шиәнин азад едилмәсини тәләб етди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләринин етираз аксијалары давам едир. Белә ки, Ниҝеријанын Бучи шәһәр сакинләри нөвбәти етираз аксијасы кечирәрәк тез бир заманда Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онунла бирҝә режимин һәјата кечиртдији Шиә Сојгырымында һәбс едилмиш 750 јаралы Шиәнин азад едилмәсини тәләб едиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалы мәктәбли ушаглар да Шејх Зәкзәкинин азад олунмасыны тәләб етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кано шәһәринин Фәвзије Гуран Мәктәбинин шаҝирдләри етираз аксијасы кечирибләр. Мәктәб һәјәтиндә аксија тәшкил едән шаҝирдләр Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки вә ханымы башда олмагла режим тәрәфиндән һәбсә салынмыш бүтүн Шиә мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија Шиәләри Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн етираз аксијаларына давам етдирир – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәрләриндә о ҹүмләдән Јула вә Гумбе шәһәрләриндә јашајан Шиәләр Ниҝерија Ислам Һәракатынын сәдри Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онун ханымы башда олмагла бүтүн ҝүнаһсыз Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едилмәси үчүн аксијалар тәшкил едибләр. Хатырладаг ки, Ниҝерија дөвләти сионист исраил режими вә АБШ башда олмагла Сәудијјә режиминдән дәстур алараг 2015-ҹи илин Декаб ајында Ниҝерија Шиәләринә гаршы сојгырым һәјата кечиртди.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Ниҝеријанын үчүнҹү бөјүк шәһәри Маради дә Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси наминәаксија кечиртди – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Ниҝеријалы христианлар да Шејх Зәкзәкинин Азад олмасыны тәләб едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Әбја вә Порт Һаркот әјаләтләриндә јашајан христианлар өлкә режими тәрәфиндән Шиәләрә гаршы түрүдүлән Сојгырыма гаршы чыхараг, Зарија Фаҹиәси заманы башда Ајәтуллаһ Зәкзәки вә ханымы олмагла һәбс едилән бүтүн Шиәләрин азад олунмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләр Сәрҝиси

  Ханым Зејнәби Күбранын пак һәрәми – Фото (Јенидир)

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада Дәмәшг шәһәринин Зејнәбијјә мәнтәгәсиндә јерләшән Ханым Зејнәби Күбранын (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәми һәр заман заирләрин үзүнә ачыгдыр. Илаһи Ханыб Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) Шәфаәтини Үзәримиздән Әскик Етмә!

  Давамы ...
 • Бәһрејн Кәрамәт Ингилабына Бејнәлхалг Дәстәк

  Ниҝеријалылар Бәһрејн 14 Феврал Кәрамәт Ингилабынын 6-ҹы илинә дәстәк вердиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кано шәһәринин Шиәләри Бәһрејн халгынын 14 Феврал кәрамәт Ингилабына дәстәк верибләр. Хатырладаг ки, 2011-ҹи ил 14 Феврал ајында Бәһрејнлиләр өлкәјә ганунсуз һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли Али Хәлифә тајфасына гаршы сүлһамиз Кәрамәт Ингилабына старт верибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзәкијик

  Ниҝеријанын Бучи шәһәри дә Зәкзакинин Азадлығыны тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија дөвләтинин Сәудијјә режими тәрәфиндән верилән сифаришә әсасән Ниҝерија Ислам Һәракаты Ајәтуллаһ Зәкзәкини вә онунла бирҝә ики минә јахын Шиәни гәтлиам едәрәк миндән артыг Шиәни јаралы вәзијјәтдә һәбс едиб зиндана салынмасы Ниҝерија халгы тәрәфиндән бөјүк гынаға сәбәб олуб. Ниҝеријанын бир шәһәрләри кими Буҹи шәһәри дә, ајаға галхараг Ајәтуллаһ Зәкзәки вә ханымы башда олмагла диҝәр һәбс олунмуш мәһбуслары да, тез бир заманда азад едилмәләрини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Ниҝеријанын Сулиҹа шәһәри дә аја галхды: Ајәтуллаһ Зәкзәкијә Азадлыг! – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын диҝәр шәһәрләри кими Сулиҹа шәһәр сакинләр дә, митинг кечирәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки ҹәнаблары ба шда олмагла өлкә рәһбәрлији тәрәфиндән зинданлара салынмыш ҝүнаһсыз Шиәләрин тез бир заманда азад олунмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријанын 4 шәһәри Шејх Зәкзакијә дәстәк верди - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди