• Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија полиси Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн кечирилән сүлһамиз аксијаја вәһшиҹәсинә һүҹума кечди - Фото

  Пајтахт Абужанын јолларында етираз нүмајиши кечирәнләр һөкумәт әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр.

  Ниҝерија режимин полиси әнәнәви олараг аксија иштиркачыларына гаршы зоракәлыг тәтбиг едиб вә онларла шәхс јараланыб вә онларла ҝүнаһсыз Шиә сахланылыб. Полис сүлһамиз аксија иштиракчыларына гаршы зәһәрли ҝөзјашардыҹы газлардан, пластик ҝүлләләрдән истифадә едиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија Милли Вифаг дөјүшчүләри Сиртә шәһәриндә террорчуларын сонунҹу сәнҝәрини дә әлә кечиртди - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија Милли Вифаг дөјүшчүләри өлкәнин шимал мәнтәгәсиндә, саһил кәнарында јерләшән вә гондарма “ИШИД” адлы террор груплашмасынын Африкада пајтахты елан едилән Сиртә шәһәрини азад едиб. Белә ки, Сиртә шәһәриндә “ИШИД”-ин әлиндә олан сонунҹу сәнҝәри дә, Либија Милли Вифаг дөјүшчүәри тәрәфиндән дармадағын едилиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалы тәләбәләр Шејх Зәкзәкијә азадлыг тәләбилә јүрүш етдиләр - Фото

  Јүрүш митингиндә иштирак едән јүзләрлә тәләбә, "Шејх Зәкзәкијә азадлыг!" шүарыны сәсләндирибләр. Һөкумәтдән Зарија гәтлиамыны төрәдән орду рәсмиләрин гаршы тәдбир ҝөрмәси тәләб олунуб. Аксијанын сонунда тәләбәләр тәрәфиндән гәтнамә гәбул едилиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Әл Шәбаб Сомалидә Президент сарајы јахынлығында террор акты төрәтди, 22 Шәһид 50 јаралы - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә Әрәбистаны башда олмагла АБШ, сионист режим вә Гәрб дөвләтләри тәрәфиндән дәстәкләнән Әл Шәбаб террор груплашмасы өтән ҝүн Сомалинин пајтахты Могадишуда Президент сарајы јахынлығында террор акты һәјата кечириб. Әмәлијјат заманы Шәһид оланларын сајы 22 нәфәрә чатыб. 50 нәфәрин исә јараландығы дејилир.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Кано сакинләри Шејх Зәкзәкинин азадлығыны тәләб етмәкдә исрарлыдыр – Фото

  Етираз аксијасы кечирән сакинләр Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери, Ниҝерија Шиәләринин Дүнја Сәвијјәли Танынмыш Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла дөвләт тәрәфиндән вәһшиҹәсинә һәбс олунан миндән чох Шиәнин азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Шејх Зәкзаки Иран Ислам Республикасына дәрин тәшәккүрүнү билдирди

  Ајәтуллаһ Зәкзаки: “Гум шәһәринә, хүсуси илә дә, Ајәтуллаһ Әрафи вә Ајәтуллаһ Әракијә мәним саламымы чатдырын. Ајәтуллаһ Әраки бизә олунан зүлмләрә ҝөрә чох зәһмәт чәкир, Ајәтуллаһ Әрафи исә өз нөвбәсиндә ҹүмә хүтбәләриндә бизи јад едир.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн кечирилән аксијалара давам етдирир – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија Милли Бирлик Дөвләти “ИШИД”-ин пајтахты Сиртә шәһәрин азад етди - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либијанын саһикәнары шәһәри олан вә террорчу ИШИД груплашмасы тәрәфиндән Африкада пајтахт елан едилән Сиртә шәһәри артыг Либија Милли Бирлик Дөвләти тәрәфиндән ҝери алынараг јараглылардан тәмизләниб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгынын Шејх Зәкзакијә дәстәк аксијасы сәнҝимир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри Кадуна бөлҝәсиндә Шејх Зәкзакијә дәстәк мәгсәди илә јүрүш тәшкил едәрәк 330 км пијада ҝедибләр. Аксија иштиракчылары јолбоју Ајәтуллаһ Ибраһим Зәкзакинин леһинә шүарлар сәсләндирбләр. Әбуҹа бөлҝәсиндә сонланан јүрүшдә чыхыш едәнләр Шејх Ибраһим Зәкзакинин азадлығыны тәләб едибләр. Полис јүрүшә мүдахилә етмәјиб вә инсидентсиз сона јетиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија саһилләриндә ИШИД-лә мүбаризә давам едир, ағыр дөјүшләр ҝедир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија Милли бирлик Һөкүмәти өлкәнин саһил шәһәрләри олан Сиртәдә террорчу ИШИД груплашмасына гаршы мүбаризәни ҹидди сүрәтдә давам етдирир... Артыг бир ајдан чохдур ки, гондарма ИШИД адлы террор груплашмасынын пајтахт елан етдији Сиртә шәһәри уөрунда гызғын дөјүшләр ҝедир.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Ниҝеријалылар Ајәтуллаһ Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб едирләр, ардыҹылыр митингләр давам едир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кано шәһәр сакинләри Ҹүмә Ҝүнү һава шәраитинин јағмурлу олмасына бахмајараг сүлһмәрамлы аксијаларына давам едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр. Митингдә чәхәш едән Шејх Сануси Әбдүл-Ғәдир Куки вурғулајыб: Бүтүн дүнја Ајәтуллаһ Ибраһим Зәкзәкинин ҝүнаһсыз јерә һәбс едилидијинә тәкид едир вә һәр бир кәс үчүн бу мәсәлә ајдындыр. Биз Шејх Ибраһим Зәкзәкинин азад едилмчәси вә сәһһәтинин бәрпа олунмасына гәдәр митингләримизә давам едәҹәјик.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкини азадлығы уғрунда сүлһмәрамлы аксијалара давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кадуна шәһәр сакинләри бир даһа хијабанлара чыхараг өлкә рәсмиләриндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш Шиә руһаниси Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла 2000-ә јахын Шиә мәһбсларынын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија Милли Бирлик һөкүмәтинин сәләфи терроризиминә гаршы мүбаризәси давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија Милли Бирлик дөвләтинә бағлы силаһлы бөлмәләрин өлкәјә нүфуз етмиш сәләфи (ИШИД) террор груплашмасына гаршы мүбаризәләри давам едир. Артыг бир ајдан чохдур ки, Либијанын саһилјаны шәһәри олан Сиртәдә ағыр дөјүшләр ҝедир. Гејд едәк ки, Сиртә сәләфи террорчуларынын Африка үзрә пајтахты елан едилиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  әл-Шәбаб террор групу Мугадишода полис бөлмәсинә һүҹум етди, өлән вә јараланан вар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сомали тәһлүкәсизлик назирлијинин әмәкдашы билдириб ки, пајтахт Мугадишода бир полис бөлмәси әл-Шәбаб террор груплашмасынын силаһлы һүҹумуна мәруз галыб. Гаршыдурма заманы азы 7 нәфәрә һәјатыны итириб. Белә ки, анормал сәләфиләр бомба илә јүкләнмиш ики машын полис бөлмәсинин дарвазасына чырпараг партладыблар. Полис әмәлијјаты һәјата кечирән амилин һәр икисини јериндәҹә ҝүлләләјәрәк мәһв едиб. Һадисә заманы 5 нәфәри полис олмагла ики террорчу гәтлә јетирилиб. Әл-Шәбаб террор груплашмасы мәсулијјәти өз өһдәсинә ҝөтүрүб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија пајтахты ајаға галхды, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, пајтахт Абуҹа шәһәр сакинләри ајаға галхараг Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери вә Ниҝерија Шиәләринин даһи шәхсијјәти, өлкәдә Шиәлијин әсасыны гојан Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзәкинин тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  СОС!!! Сомалинин сабиг милләт вәкили ИШИД-ә гошулду вә интиһар әмәлијјатында өзүнү партлатды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, гондарма ИШИД террор груплашмасынын Сомали голу олан әл Шәбаб террор груплашмасы бәјанат јајымлајараг дејиб: “Һәфтәнин икинҹи ҝүнү пајтахт Мгадишода һәјата кечирилән интиһар әмәлијјатынын иҹрачыларындан бири Сомалинин сабиг милләт вәкили олуб.” Әл Шәбаб дејиб: “Мугадишо һава лиманы јахынлығында 13 нәфәрин өлүмү илә нәтиҹәләнән бомба кәмәрилә һәјата кечирилән ики итиһар әмәлијјатынын иҹрачысындан бири 53 јашлы Салеһ Нуһ Исмаил олуб.” Гејд едәк ки, Салеһ Нуһ Исмаил 2010-ҹу илдә Сомали парламентиндән истефа верәрәк милләт вәкилләрини кафир адландырыб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кадуна чһәр сакинләри Шејх Зәкзәкини вә диҝәр ҝүнаһсыз Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија халгы Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла миндән артыг мәзлум Шиәләрин азад едилмәси үчүн нөвбәти аксија програмына старт вердиләр. Кадуна шәһәр сакинләри хијабанлара чыхараг сүлһмәрамлы аксија тәшкил едиб, мөвҹүд режимдән тез бир заманда Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин вә диҝәр ҝүнаһсыз мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Заријада Гүдс ҝүнүнүн шүһәдалары анылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, атыг ики илдир ки, Ниҝеријалылар Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү Шәһид оланларын хатирәсини һәр ил анырлар. Гејд едәк ки, 2014-ҹү ил, Ијул ајынын 25-и мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу Ҹүмә ҝүнү һәјата кечирилән сүлһмәрамлы Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү Ниҝерија ордусу Зарија шәһәриндә оруҹ ағызлы аксија иштиракчыларына һүҹум едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин 3 өвлады Әһмәд, Һәмид вә мәһмуд Зәкзакиләр башда олмагла 33 Шиәни ганына гәлтан етмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәкинин оғлу: "Атамын бир ҝөзү кор, әли вә ајағы исә ифлиҹ олуб"

  Үч гардашымла јанашы, ҝүнаһсыз халгын өлдүрүлмәсинә вә гәтлә јетирилмәсинә шаһид олмағым дөзүлмәз бир вәзијјәтдир. Анам вә атам һәбсхана отагларында дејилләр. Онлар тәһлүкәсиз вә раһат бир шәраитдә дә сахланылмырлар. Ниҝерија ордусу кечән сәккиз ај әрзиндә гардашларым, бибим вә бир чох гоһумларымын да араларында олдуғу миндән артыг ҝүнаһсыз халгы өлдүрдү. Једди дәфә анама атәш ачдылар, атам да тәк ҝөзүнү итирмәклә јанашы, голу вә ајаглары да ифлиҹ олду. Аиләмин белә бир вәзијјәтдә нә һәкими, нә дә вәкили вар. Һалбуки Дөвләт Хидмәтләри Назирлији онлары горудуғуну иддиа едир. Бу сәккиз ај әрзиндә ән пис тәһгирләрә вә зоракылыға мәруз галмышыг. Белә ки, шәкилләримизи мәтбуатда дәрҹ етдирәрәк, бизим нүфузумуза зәрәр вурмаг истәдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија һөкүмәти “ИШИД”-ин пајтахт елан етдији Сиртә шәһәри уғрунда азадетмә әмәлијјатына давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија Милли Бирлик һөкүмәтинә бағлы силаһлы груплар гондарма “ИШИД” террор груплашмасынын Либијада өзүнә пајтахт елан етдији саһил кәнарында јерләшән Сиртә шәһәрини азад етмәк үчүн артыг бир ајдан чохдур ки, мүбаризә апарырлар.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәр вә рајонларында сүлһмәрамлы етираз аксијалары давам едир. Белә ки, Шејх Зәкзәкинин портиретләрини әлләриндә тутан аксија иштиракчылары өлкәјә һаким кәсилмиш режим тәрәфиндән Шиәләрин лидери Шејх Зәкзәки ҹәнабларынын ганунсуз сүрәтдә һәбс етмәсини мәһкум етмиш вә Зарија Шиә Сојгырымыны төрәдәнләрин тезликлә ҹәзаландырылмаларыны тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын 12-дән башлајараг 14-нә кими Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Шејх Зәкзәкинин гызы: Ниҝерија ингилабы Иран Ислам ингилабындан гајнагланды

  О, (Шејх Зәкзәки) имам Хомејнинин сөһбәтләрини топлајараг, халгымыза пајлајырды.

  "Шејх Зәкзаки фәалијјәтинин илк анларында чох аз сајда инсанла бирликдә иди, әтрафындакыларын сајы 20-јә чатанда севинмишди."

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија һөкүмәти сәләфи террорчулары илә мүһарибәдә - Фото

  ӘһлиБејт(әлејһимуссәлам) -АБНА- ХәбәрАҝентлијининвердијихәбәрәәсасән, ЛибјаМиллиИттфагДөвләтиартыг 1 ајданчохдурки, Сиртәшәһәриндәгондарма“ИШИД” адлытерроргруплашмасыиләмүһарибәдәдир. Гејд едәк ки, террорчулар Сиртәни “хилафәт дөвләтинин” Либијадакы әсас базасы кми гәләмә верирләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу Зарија Шиәләринин Сојгырымында ҝүнаһкар танынды – Фото

  Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Шејх Зәкзәки зинданда олса да, Шиәләр Ниҝерија һәрбичиләрин маневринә бахмајараг Гүдс Ҝүнүн гејд етдиләр- Фото

  Аксија иштиракчылары ИИР-ын бајрағыны, Имам Хомејни вә Хаменеи һәзрәтләринин портиретләрини ҝөјә уҹалдараг АБШ вә сионист јәһуди режиминин бајрагларыны тапдаг алтына атыб јадырыблар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Әл Шәбаб террорчулары Мугадишода һотелә һүҹум етди, 15 өлү 27 јаралы – Фото

  Әл Шәбаб террор груплашмасы мәсулијјәти өһдәсинә ҝөтүрәрәк бәјанат јајыб. Бәјанатда дејилир: “Биз дөвләт рәсмиләринин ҝет-ҝәл етдикләри һотелә басгын етдик.”

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди