• Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәкинин оғлу: "Атамын бир ҝөзү кор, әли вә ајағы исә ифлиҹ олуб"

  Үч гардашымла јанашы, ҝүнаһсыз халгын өлдүрүлмәсинә вә гәтлә јетирилмәсинә шаһид олмағым дөзүлмәз бир вәзијјәтдир. Анам вә атам һәбсхана отагларында дејилләр. Онлар тәһлүкәсиз вә раһат бир шәраитдә дә сахланылмырлар. Ниҝерија ордусу кечән сәккиз ај әрзиндә гардашларым, бибим вә бир чох гоһумларымын да араларында олдуғу миндән артыг ҝүнаһсыз халгы өлдүрдү. Једди дәфә анама атәш ачдылар, атам да тәк ҝөзүнү итирмәклә јанашы, голу вә ајаглары да ифлиҹ олду. Аиләмин белә бир вәзијјәтдә нә һәкими, нә дә вәкили вар. Һалбуки Дөвләт Хидмәтләри Назирлији онлары горудуғуну иддиа едир. Бу сәккиз ај әрзиндә ән пис тәһгирләрә вә зоракылыға мәруз галмышыг. Белә ки, шәкилләримизи мәтбуатда дәрҹ етдирәрәк, бизим нүфузумуза зәрәр вурмаг истәдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија һөкүмәти “ИШИД”-ин пајтахт елан етдији Сиртә шәһәри уғрунда азадетмә әмәлијјатына давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија Милли Бирлик һөкүмәтинә бағлы силаһлы груплар гондарма “ИШИД” террор груплашмасынын Либијада өзүнә пајтахт елан етдији саһил кәнарында јерләшән Сиртә шәһәрини азад етмәк үчүн артыг бир ајдан чохдур ки, мүбаризә апарырлар.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәр вә рајонларында сүлһмәрамлы етираз аксијалары давам едир. Белә ки, Шејх Зәкзәкинин портиретләрини әлләриндә тутан аксија иштиракчылары өлкәјә һаким кәсилмиш режим тәрәфиндән Шиәләрин лидери Шејх Зәкзәки ҹәнабларынын ганунсуз сүрәтдә һәбс етмәсини мәһкум етмиш вә Зарија Шиә Сојгырымыны төрәдәнләрин тезликлә ҹәзаландырылмаларыны тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын 12-дән башлајараг 14-нә кими Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Шејх Зәкзәкинин гызы: Ниҝерија ингилабы Иран Ислам ингилабындан гајнагланды

  О, (Шејх Зәкзәки) имам Хомејнинин сөһбәтләрини топлајараг, халгымыза пајлајырды.

  "Шејх Зәкзаки фәалијјәтинин илк анларында чох аз сајда инсанла бирликдә иди, әтрафындакыларын сајы 20-јә чатанда севинмишди."

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Либија һөкүмәти сәләфи террорчулары илә мүһарибәдә - Фото

  ӘһлиБејт(әлејһимуссәлам) -АБНА- ХәбәрАҝентлијининвердијихәбәрәәсасән, ЛибјаМиллиИттфагДөвләтиартыг 1 ајданчохдурки, Сиртәшәһәриндәгондарма“ИШИД” адлытерроргруплашмасыиләмүһарибәдәдир. Гејд едәк ки, террорчулар Сиртәни “хилафәт дөвләтинин” Либијадакы әсас базасы кми гәләмә верирләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу Зарија Шиәләринин Сојгырымында ҝүнаһкар танынды – Фото

  Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Шејх Зәкзәки зинданда олса да, Шиәләр Ниҝерија һәрбичиләрин маневринә бахмајараг Гүдс Ҝүнүн гејд етдиләр- Фото

  Аксија иштиракчылары ИИР-ын бајрағыны, Имам Хомејни вә Хаменеи һәзрәтләринин портиретләрини ҝөјә уҹалдараг АБШ вә сионист јәһуди режиминин бајрагларыны тапдаг алтына атыб јадырыблар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Әл Шәбаб террорчулары Мугадишода һотелә һүҹум етди, 15 өлү 27 јаралы – Фото

  Әл Шәбаб террор груплашмасы мәсулијјәти өһдәсинә ҝөтүрәрәк бәјанат јајыб. Бәјанатда дејилир: “Биз дөвләт рәсмиләринин ҝет-ҝәл етдикләри һотелә басгын етдик.”

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Мисирлиләр мүбарәк Рамазан ајыны һәзрәти Зејнәб (ә) Мәгамында гејд едирләр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мисир гәдим тарихи илә јанашы Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) илә бағлы дәрин көкләрә бағлыдыр. Белә ки, пајтахт Гаһирәдә Рәсул Һүсејн (әлејһи сәлам) вә Сејјидә Зејнәб (сәламуллаһи әлејһа) Мәгам вә һәрәмләри вә онларын адларыны дашыјан мәсҹидләр јерләшир. Һәр ил олдуғу кими бу ил дә, минләрлә Әһли Бејт (әлејһим сәлам) ашигләри Сејјидә Зејнәби Күбранын (әлејһа сәлам) шәрәфинә уҹалдылмыш Мәсҹидә топлашараг мүбарәк Рамазан ајынын әмәлләрини гејд едирләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәки һүгугларынын бәрпасы үчүн Ниҝерија режими вә орду гүввәләрини мәһкәмәјә верди

  О, билдириб ки, онун һәбс едилмәси вә һабелә узун мүддәтдә зинданда сахланылмасы ганунсуз олуб вә бу ишлә бағлы һеч бир мәһкәмә проссеси кечирилмәјиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Шиәләринин режим әлејһинә сүлһамиз аксијалары сәнҝимир - Фото

  Шәһидләр Ҝүнү ады илә өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә аксијалар кечирилиб, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг!

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри өлкәнин мүхтәлиф шәһәрләриндә Шәһидләр Ҝүнү адлы аксија кечирәрәк Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла режим тәрәфиндән һәбс едилән 1000-дән чох Шиәнин тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мисир ХИН: "Ҹоалан Тәпәләри Суријанын ајрылмаз һиссәсидир"

  Назирликдән белә ачыглама верилиб: "Онун (Бенјамин Нетанјаһунун) сөзләри БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәләри вә бејнәлхалг ганунларын ачыг шәкилдә позулмасы демәкдир".

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сисинин хәјанәтләри: Мисирлиләр Сәудијјәјә сатылан адалара ҝөрә күчәләрә ахышды – Фото

  Пајтахт Гаһирәдә күчәләрә ахышан нүмајишчиләр Сиси режими әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр. Полис мүдахил едәрәк минтинги дағытмаға ҹәһд ҝөстәриб. Нәтиҹәдә сахланыланларын вә јаралыларын олдуғу билдирилир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын бир нечә шәһәри ајаға галхды, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријада сионист сәудијјә режиминин сифариши әсасында 2015-ҹи илин Нојабырын 26-да мөвҹуд режим тәрәфиндән ҝүнаһсыз Шиәләрә гаршы һәјата кечирилән Сојгырым вә күтләви һәбсләрдән сонра сүлһамиз етираз аксијалары сәнҝимәк билмир. Белә ки, Ниҝеријанын Кано, Бучи, Јула, Зарија вә с. шәһәрләриндән сонра нөвбә Гумбе вә Азар шәһәрләринә дә чатыб. Минләрлә инсан мүнтәзәм шәкилдә һәјата кечирлилән аксијада иштирак едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Бучи шәһәри Әлламә Зәкзәкинин азадлығыны тәләб едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бучи шәһәр сакинләри Кано вә Јула шһәр сакинләринә ләббејк дејәрәк Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верибләр. Онлар Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары әкс тәгдирдә митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кано шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығыны тәләб етди, аксијалар давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кано шәһәр сакинләри Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верәрәк Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки вә диҝәр ҝүнаһсыз Шиә мәһбусларын азад едилмәјәҹәји тәгдирдә етираз митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Јула шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам сәләфи террорчулары: “Оғурланан гызлар сағдыр” – Фото

  Гејд едәк ки, 2002-ҹи илдә јаранан Боко Һарам Әл-Гаидә бејнәлхалг террор шәбәкәси илә сых әмәкдашлыг едирди, лакин 2015 –ҹи илдә рәсми сүрәтдә јәһудикөкәнли Әбубәкр әл-Бәғдади илә бејәт ртдикләрини рәсми ачыглајараг гондарма “ИШИД” адлы террор тәшкилатынын Африка голуначевриләрәк ИШИД-ин Гәрби Африка Вилајәти адыны дашымаға башлајыблар.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Давамчылары

  Муһәммәд Мурсинин мүәллими вәһһаби алими Шиә олду –Фото

  73 јашлы Шејх Рудәјни һәрәмә дахил оларкән дејиб: “Өмүрүм галан һиссәсини мүбарәк һәрәмин кәнарында кечиртмәк истәјирәм!”

  Өзүнүн Шиә олмасы һагда алим белә дејиб: “Инсанын өз хәталарыны баша дүшүб төвбә етмәси јалныз Аллаһын лүтф сајәсиндә мүмкүндүр. Мән өз һәјатымда чохлу мүталиә вә арашдырмалар апармышам. Анҹаг мәним һидајәт олмама илк һадисә бир нечә ил өнҹә “Рафизи кимдир?” ады алтында тәһгир вә бөһтан долу јазылмыш мәгалә олду. О јазыда шиәләр чох әдәбсиз шәкилдә тәһгир едиләрәк, һејванлара бәнзәдилмишди. Мән о заман бу јазыја гаршылыг олараг, Ислам Пејғәмбәринин давраныш вә ҝөзәл әхлагы барәдә мәгалә јазмышдым.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија Шиәләринин ҝенишмигјаслы етираз аксијасы: Шејх Зәкзәкини Азад Един! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүбарәк Рәҹәб ајынын илк биринҹи ҝүнү Ниҝерија Шиәләри өлкә режиминә гаршы ҝенишмигјаслы етираз аксијасы кечирәрәк Ниҝерија Ислами Һәракатын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн мәзлум Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр. Етиразчылар аксијаны Кано шәһәринин Мәһмил Мәсҹидиндән башлајараг Ниҝерија Шиә Сојгырымынын гурбанларынын дәфн едилдији гәбристанлыға кими јүрүш едибләр. Вә јол боју Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) зијарәтнамәсини охујублар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  ШОК! Мисирдә гадын палтары ҝејинмиш сәләфи террорчу һәбс едилди - Фото

  Сәләфи Синај јарымадасындакы дәстәсиндән гачмаг истәјирди.

  Мәлумата ҝөрә, һәрбчиләр террорчуну Гаһирәдән 200 мил шимали-шәргдә Шимали Синај әјаләтиндә һәбс едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисирин Мүфти Әзәми: Терроризимлә мүбаризәдә Шиәләр илә мүттәфиг олмалыјыг!

  Мүфти Шуги Әлам: “Мисирин “Дарул Фәтва”-сы даим үммәтләр арасында сүлһ вә әминаманлыгын бәргәрар едилмәси вә зоракы, тәкфирчилик јанашмаларын кәнара гојулмасынын тәрафдары олуб. Биз һәмчинин Шиәләр илә јахшы әлагәләрин гурулмасыны да истәјир вә һәр ики мәзһәб арасындакы радикал вә тәкфирчи ҝөрнүшләрин гадаған олунмасы ардыјҹајыг. Гој мүхтәлиф мәзһәбләрин давамчылары арасында екстримист вә тәкфирчиликә гаршы мүбаризә вә Мүсәлман ганынын төкүлмәсини һарам билмәклик мөһкәмләнсин.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалылар тәзаһүрат едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин азад олунмасыны тәләб етдиләр - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝријанын Зарија шәһәриндә Ханым Фатимәнин мөвлуд бајрамы мөһтәшәм гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри вә Сүнни ҹаматы һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамыны мөһтәшәм гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ајәтуллаһ Зәкзакинин һәзрәт Зејнәбә бәнзәр ханымы, Зинә Ибраһимә Азадлыг! – Фото

  2015-ҹи илин декабр ајынын әввәлиндә Ниҝеријанын Зарија шәһәриндә Шиәләрин топлантысына һүҹум заманы ханым Зинә Ибраһим дә орда иди. Онун ҝөзү гаршысында даһа бир амансызҹасына Шәһид едилди. Өзү вә ләјагәтли һәјат јолдашы Ајәтуллаһ Зәкзаки олмазын ишҝәнҹәләри илә мәһбәсә салынды. Онун ҝөзү гаршысында јүзләрлә ҝүнаһсыз әлијалын Шиәни сојгырым етдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисир 4 Мәсҹиди сәләфиләрдән ҝери алды, Мисир тәкфирчилијә гаршы мүбаризәјә башлады

  Губа, Мәнсурә мәнтәгәсиндәки әл Товһид, Тәмуһ вә Бензинә мәнтәгәсиндәки әл Товһид Мәсҹидләри бағланды.

  Мисир Вәгф Назирлији әһалидән ҝәлән хејли сајда шикајәтләри гәбул етдикдән сонра сәләфилији тәблиғ едән 4 бөјүк Мәсҹиди тәкфирчиләрдән ҝери алыб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија ордусу Боко-Һарамын гаиырдығы 800 ҝирову азад едиб

  Боко-Һарам вә она табе олан груплашмалар сон ики ил әрзиндә Ниҝеријанын шимал-шәргиндә минләрлә гадын вә азјашлы гызлары оғурлајыблар. Боко-Һарам ики ил чнҹә Борно әјаләтинин Шибук рајонунда бир мәктәбә басгын едәрәк, 200 мәктәбли гызы оғурламышды.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ Зәкзәкинин вәзијјәтилә бағлы сон мәлумат

  Шејх Зәкзәки һәм өзү вә һәм дә ханымы әһвал-руһијјә бахымындан јахшыдыр.

  Мәнбә даһа сонра Ајәтуллаһ Зәкзәкинин дә мүалиҹә алтында олдуғуну, амма тәәссүф ки, бир ҝөзүнү тамамилә итирдијини вә диҝәр ҝөзүнүн дә ҹидди дәрәҹәдә ҝөрмә функсијасынын зәифләдијини билдириб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Куҝи әјаләти дә, Шејх Зәкзәкинин азадлығын тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Куҝи әјаләтинин сакинләри тәзаһүрат едәрәк Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб етдиләр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди