Биз Зәкзәкијик!

Шејх Зәкзәки инсулт кечириб, мүалиҹәси үчүн хариҹә ҝетмәлидир – Нәсибә Зәкзәки

Шејх Зәкзәки инсулт кечириб, мүалиҹәси үчүн хариҹә ҝетмәлидир – Нәсибә Зәкзәки

Нәсибә Зәкзәки дејиб: “Бүтүн дүнја халгларынын Ниҝеријанын шәраити вә Шејх Зәкзәкинин дуруму һагда мәлумат топламасы зәруридир. Шејх инсулт кечириб. Онун мүалиҹә олунмасы үчүн там мүтәхәссис бир һәкимә еһтијаҹ вардыр. Дөвләтин тәјин едәҹәји һәкимләрә (бу ҝүнә кими һеч бир һәким тәјин олунмајыб) һеч бир үмид јери јохдур.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Ибраһим Зәкзәкинин гызы дејиб: “Шејх Зәкзәки ағыр хәстәдир вә инсулт кечирибдир. Лакин бунунла белә Ниҝерија һөкүмәти тәрәфиндән онун мүалиҹәси үчүн һеч бир профилактик тәдбирләр ҝөрүлмәјибдир.”

Нәсибә Зәкзәки дејиб: “Бүтүн дүнја халгларынын Ниҝеријанын шәраити вә Шејх Зәкзәкинин дуруму һагда мәлумат топламасы зәруридир. Шејх инсулт кечириб. Онун мүалиҹә олунмасы үчүн там мүтәхәссис бир һәкимә еһтијаҹ вардыр. Дөвләтин тәјин едәҹәји һәкимләрә (бу ҝүнә кими һеч бир һәким тәјин олунмајыб) һеч бир үмид јери јохдур.”

Шејх Зәкзәкинин гызы дејиб: “Ниҝерија касыб бир өлкәдир вә инсанларын чоху мүлиҹә алмаг, јахуд әмәл олунмаг үчүн өлкә хариҹинә ҝедирләр. О ҹүмләдән Шејхин мүалиҹәси үчүн онун хариҹә апарылмасына еһтијаҹ дујулур. Амма ҝүман етмирәм ки, Ниҝерија режими буна имкан јарада. Чүнки мөвҹуд режим нә атамы азад етмәк вә нә дә она мүалиҹә үчүн хариҹә ҝетмәјинә имкан јарадаҹагдыр.”

Нәсибә Зәкзәки дејиб: “Шејхин азад едилмәси үчүн өлкәнин мүхтәлиф шәһәр вә гәсәбәләрдиндә етираз аксијаларынын давамлы кечирилмәсинә рәғмән Ниҝерија һөкүмәти һеч бир мүсбәт аддым атмајыб, әксинә өтән ҝүн баш верән митингдә полис зоракылыг ишләдәрәк үч етиразчыны Шәһид етмиш вә онларла ҝүнаһсыз инсаны јараламышдыр.”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki