Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: ИИР Мәһкәмә һакимијјәти Шејх Зәкзәки кими һагсызылыға мәруз галмыш шәхсијјәтләрин һүгугларыны горумалыдыр

Имам Хаменеи: ИИР Мәһкәмә һакимијјәти Шејх Зәкзәки кими һагсызылыға мәруз галмыш шәхсијјәтләрин һүгугларыны горумалыдыр

Даһа сонра бејнәлхалг проблемләрин һүгуги ҹәһәтдән арашдырылыб тәгиб едилмәсинин дә чох мүһүм әһәмијјәт дашыдығыны вурғулајан һәзрәт Имам Хаменеи билдириб: “Мәһкәмә һакимијјәти санксијалар, америкалыларын мүсадирәләри, терроризм, һабелә дүнјанын Шејх Зәкзәки кими һагсызылыға мәруз галмыш шәхсијјәтләринин, Мианмар вә Кәшмир мүсәлманларынын мүдафиәси мәсәләләринә мүтләг һүгуги мүстәвидән дахил олмалы, мүдафиә вә етираз мөвгејини гәтијјәтлә елан етмәлидир ки, гој дүнјада өз әксини тапсын”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ики ҝүн өнҹә Иран Ислам Республикасынын Мәһкәмә һакимијјәтинин вә Әдлијјә назирлијинин сәдрләри, мәсул ишчиләри илә ҝөрүш кечириб. Имам Хаменеи ҹәнаблары мәһкәмә вә әдлијјә органларынын хүсуси вә чох јүксәк гануни мөвге вә сәлаһијјәтләрә малик олдуғуна, тәсиредиҹи идарәчилијинә тохунараг билдириб: “Мәһкәмә һакимијјәти ҹәмијјәтдә үмуми иҹтимаијјәт һүгугунун бајрагдары олмалы, лазым ҝәлән һәр саһәдә инсанлаырн һүгугларыны там ҝүҹү илә мүдафиә етмәли вә ганун пзунтусуна јол верәнләрә гаршы мүбаризә апармалыдыр”.

Имам Хаменеи Мәһкәмә һакимијјәтинин гануни имканларындан истиадә етмәләринә вурғулајараг билдириб: “Иҹтимаи һүгугун бәрпасы вә онун мүдафиә едилмәси, халгын гануни азадлыгларынын тәмини Мәһкәмә һакимијјәтинин мүһүм вәзифәләриндәндир. Бу гурум мүтләг бу мәсәләләрдә бајрагдар олмалы, үмуми иҹтимаи һүгуглары позуб, она гаршы олан вә һансы мәгамда, јүксәк вәзифәдә јер тутмасындан асылы олмајараг ҝүнаһкарларла мүбаризә апармалыдыр”.

Даһа сонра бејнәлхалг проблемләрин һүгуги ҹәһәтдән арашдырылыб тәгиб едилмәсинин дә чох мүһүм әһәмијјәт дашыдығыны вурғулајан һәзрәт Имам Хаменеи билдириб: “Мәһкәмә һакимијјәти санксијалар, америкалыларын мүсадирәләри, терроризм, һабелә дүнјанын Шејх Зәкзәки кими һагсызылыға мәруз галмыш шәхсијјәтләринин, Мианмар вә Кәшмир мүсәлманларынын мүдафиәси мәсәләләринә мүтләг һүгуги мүстәвидән дахил олмалы, мүдафиә вә етираз мөвгејини гәтијјәтлә елан етмәлидир ки, гој дүнјада өз әксини тапсын”.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki