Әрбәин Хәбәрләри

"Әсҝәр аналарына дәстәк" Иҹтимаи Бирлији “Әрбәин - Икинҹи Ашура” адлы тәдбир кечириб – Фото

20 Јанвар һадисәләри заманы шәһид олмуш ҝенерал Мәһәммәд Әсәдовун ханымы Мәләјкә Әсәдова тәшкил едилмиш тәдбирдә иштирак едән ханымларын тәкҹә намаз гылмагла кифајәтләнмәјәрәк өлкәнин иҹтимаи һәјатында јахындан иштирак етдикләринә ҝөрә хүсуси мәмнунлуғуну ифадә етди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, "Бејнәлхалг Мәтбуат Мәркәзиндә" "Әсҝәр аналарына дәстәк" Иҹтимаи Бирлијинин тәшәббүсү илә "Әрбәин - Икинҹи Ашура" адлы тәдбир кечирилиб.

Тәдбир "Әл-Фәҹр" сурәсинин тилавәти илә башланды. Илк сөз алан "Әсҝәр аналарына дәстәк" Иҹтимаи Бирлијин сәдри Нөврәстә Ибраһимова "Әрбәин - Икинҹи Ашура" тәдбирини шәфа вә ојаныша сәбәб олаҹағына инандығыны билдирди:

"Кәрбәлаја 1400 ил әввәл баш веримиш тарихи һадисә кими бахмаг олмаз, дүнја дурдугҹа торпаг, вәтәнсевәрләр бу мөһтәшәм һадисәдән илһам алаҹаг. Гарабағда ҹанындан кечән шәһидләримизин һәр бири Имам Һүсејн(ә) сурәтли гәһраманлардыр. Апрел дөјүшләриндә шәһид олан әсҝәрләримизин мәнәвијјаты мәсҹидләрдән, минбәрләрдән гидаланмышдыр. Өвладларынызын башына "Ја Һүсејн" "Ләббејкә Ја Һүсејн" сарғыларыны бағлајыб, бу мүгәддәс дәјәриләри онлара кичик јашларындан тәблиғ един. Гыз өвладларыныза ханым Зејнәби (с.а) таныдын, бу ханымын исмәти вә иффәти Азәрбајҹан гадыны үчүн ән бөјүк өрнәкдир. Танынмыш сијасәтчи Томас Крајслер Имам Һүсејн(ә) һәракатыны, 72 нәфәрин 300 минлик орду гаршысында гәләбә газанмасыны јалныз бөјүк иман вә ихласла әлдә едилдијини хүсуси гејд етмишдир. Бизимдә ҝәләҹәк галибијјәтләримиз јалныз Аллаһа олан иман вә Имам Һүсејн(ә) алдығымыз дәрс нәтиҹәсиндә мүмкүндүр."

Даһа сонра сөз алан 20 Јанвар һадисәләри заманы шәһид олмуш ҝенерал Мәһәммәд Әсәдовун ханымы Мәләјкә Әсәдова тәшкил едилмиш тәдбирдә иштирак едән ханымларын тәкҹә намаз гылмагла кифајәтләнмәјәрәк өлкәнин иҹтимаи һәјатында јахындан иштирак етдикләринә ҝөрә хүсуси мәмнунлуғуну ифадә етди. Шәһидин јолдашы 1400 ил бундан өнҹә олан һадисәни унутмајан халгымызын өз гәһрәманларыны да унутмајаҹағыны вә даима онларын хатирәләрини уҹа тутаҹағына инандығыны вурғулады.

Тәдбир диҝәр натигләрин чыхышлары илә давам етдирилди.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди