Әрбәин Хәбәрләри – 2018

Әрбәин Гәрәрҝаһы: Гәрбин мәтбуат, тәдгигат вә академикләри Әрбәинә зәрбә вумаг үчүн јүрүшә гатылаҹалар

Әрбәин Гәрәрҝаһы: Гәрбин мәтбуат, тәдгигат вә академикләри Әрбәинә зәрбә вумаг үчүн јүрүшә гатылаҹалар

Ҹәнаб Һејдәри бу ил Әрбәин дүшмәнләринин активлијинә ишарә еәдрәк иншәАллаһ бул илдә өтән илләрдәки кими галиб ҝәләҹәјимизи билдирәрәк вурғулајыблар: "Гәрбин мәтбуат, тәдгигат вә академик груплары хырда проблемләри ахтарыб тапараг онлары шиширтмәкдән өтрү бу ил дә Әрбәин јүрүшүндә иштирак едәҹәкләр. Лакин онлар бу ҝүнә кими буна мүвәффәг олмајыблар вә бундан сонра да Аллаһын изнилә буну баҹармајаҹаглар."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Дахили Ишләр Назирлијиндә кечирилән конфрансда Әрбәин Гәрәрҝаһынын Катиби Шәһријар Һејдәри билдирибләр: "Дин вә адәтләримизин горунуб сахланмасында гәләм вә јазарларын ролу бөјүкдүр. Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәкаты вә Онун зәвварларынын хидмәтиндә дуран гәләмдән даһа јүксәк нә ола биләр?"

Ҹәнаб Һејдәри бу ил Әрбәин дүшмәнләринин активлијинә ишарә еәдрәк иншәАллаһ бул илдә өтән илләрдәки кими галиб ҝәләҹәјимизи билдирәрәк вурғулајыблар: "Гәрбин мәтбуат, тәдгигат вә академик груплары хырда проблемләри ахтарыб тапараг онлары шиширтмәкдән өтрү бу ил дә Әрбәин јүрүшүндә иштирак едәҹәкләр. Лакин онлар бу ҝүнә кими буна мүвәффәг олмајыблар вә бундан сонра да Аллаһын изнилә буну баҹармајаҹаглар."

Әрбәин Гәрәрҝаһынын Катиби Әрбәин јүрүшүнүн әһәмијјәтинә ишарә едәрәк дејиб: "Бу ил кечириләҹәк Әрбәин хүсуси мөвгеијјәтә маликдир. Ики-үч ил бундан өнҹәјә кими Ислам дүшмәнләри Әрбәин Мәрасиминин мөвгеијјәтини дәрк етмирдиләр. Лакин бу ҝүн онлар артыг баша дүшүбләр ки, Әрбәин бөјүк бир тәсиредиҹи гүдрәтә маликдир. Вә Ислами бирлијинјаранмасында, халгларын ојанышында хүсуси гүдрәтә саһибдир."

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki