Биз Һамымыз Зәкзәкијик

Шејх Закзаки илә ханымына тибби јардым едилмәлидир – Мүсаһибә

Әсл һәгигәт будур ки, Ниҝерија һөкумәти Сәудијјә Әрәбистаны, АБШ вә ја Сионистләр илә сых бир әлагәјә маликдир.

Шејх Закзаки илә ханымына тибби јардым едилмәлидир – Мүсаһибә

Адәм Суһо: “Ниҝерија һөкумәти мәһкәмә ишләринә гарышыр. Бу бахымдан бәзи јурисдиксијалы органлар Ниҝерија һөкумәтинә бағлыдырлар, лакин буна бахмајараг бәзиләри Шиәләрин хүсусилә дә Шејх Закзаки илә ханымынын һүгугларыны дәстәкләјирләр. Хүласә олараг, демәк истәјирәм ки, Ниҝеријада ишләјәнләрин бөјүк бир һиссәси вәһһаби вә сәләфи даирәләринә бағлы оланлардыр.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Шејх Закзакинин, сон вәзијјәтилә бағлы Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын јүксәк сәвијјәли үзвләриндән олан Адәм Суһо Меһр Хәбәр Аҝентлијинә мүсаһибә вериб.

Мәһәммәд Фатемизадә: Ики ил бундан әввәл Ниҝерија ордусу һәјата кечиртдији гәддарҹасына бир һүҹумда, Шејх Закзакинин евини талан етди вә Шиә лидеринин тәрәфдарларыјла сәрт бир гаршыдурма јашанды. 2000 адам өлдүрдү. Бу гәтлдән сонра Ниҝерија ордусу шәһидләрин ҹәсәдләрини күтләви мәзарлыгда топлуҹа басдырмаға чалышды.

Әлавә олараг, сон ики илдә Ниҝеријанын һәр тәрәфиндә халг Шејхи мүдафиә етмәк үчүн күчәләрә ахышдылар. Бу үсјанлар јалныз мүсәлман сегменти илә мәһдудлашмады, һәм дә христиан дүнјасына нүфуз едәрәк даһа ҝениш чәрчивәдә етиразлар баш верди. Давамлы сүрәтдә һәјата кечән бу митингләрин нәтиҹәсиндә Ниҝерија Али Мәһкәмәси Шејх Ибраһим Закзаки вә һәјат јолдашынын 45 ҝүн сонра сәрбәст бурахылмасына гәрар верди. Лакин Ниҝерија режими бу гәрарын тәтбигини бу ҝүнә гәдәр дајандырыб.

Бу истигамәтдә Шејх Закзакинин сон вәзијјәти барәдә мәлумат әлдә етмәк үчүн Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын баш катиби Адәм Суһо илә мүсаһибәни сајтымызын зијарәтчиләри олан сиз әзизләримизә тәгдим едирик:

Шејх Закзаки илә һәјат јолдашынын дуруму илә бағлы сон мәлуматлары бизимлә бөлүшә биләрсинизми?

-Шејх Закзаки вә һәјат јолдашынын вәзијјәти әввәлки кими дәјишмәз олараг галыр; јәни Шејх евинә едилән һүҹум нәтиҹәсиндә сол ҝөзүнү итирир вә сағ ҝөзүндә бөјүк бир зијан әмәлә ҝәтириб. Гысасы Шејхлә ханымынын сағламлығы јохланылмалыдыр. Ниҝерија һөкумәти тибби мүдахиләјә иҹазә вермир, чүнки Шејх Закзакинин режимин әлејһинә олан информасијанын гыра өтүрә биләҹәјиндән горхур.

* Ниҝерија һөкумәтинин Сәудијјә Әрәбистаны илә Гәрб арасындакы әлагәләрини неҹә гијмәтләндирирсиниз?

- Әсл һәгигәт будур ки, Ниҝерија һөкумәти Сәудијјә Әрәбистаны, АБШ вә ја Сионистләр илә сых бир әлагәјә маликдир. Чүнки онларын һамысы ниҝеријалы шиәләрә гаршы чыхыр; Ливанда, Суријада вә Ирагда олдуғу кими.

* Нижерјанын Али Мәһкәмәси кечән ил Шејхи азад етмәјә гәрар верди, лакин бу гәрардан бир ил кечмәсинә бахмајараг бу мөвзуда һеч бир ирәлиләјиш ҝөрмәдик. Сизҹә, бу мәһкәмә Ниҝерија һөкумәтинин тәзјиги алтындадыр?

-Ниҝерија һөкумәти мәһкәмә ишләринә гарышыр. Бу бахымдан бәзи јурисдиксијалы органлар Ниҝерија һөкумәтинә бағлыдырлар, лакин буна бахмајараг бәзиләри Шиәләрин хүсусилә дә Шејх Закзаки илә ханымынын һүгугларыны дәстәкләјирләр. Хүласә олараг, демәк истәјирәм ки, Ниҝеријада ишләјәнләрин бөјүк бир һиссәси вәһһаби вә сәләфи даирәләринә бағлы оланлардыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki