Әрбәин Хәбәрләри (2017)

Александр Дугин `Әрбәин` јүрүшүнә гатылды – Фото

Александр Дугин `Әрбәин` јүрүшүнә гатылды – Фото

Александр Дугин: “...Дүнјанын мәнәви вә Илаһи Ингилаба еһтијаҹы вар. Неҹә ки, Иранда Ислам Ингилабы баш вериб. Биз провослоав христианлар олараг белә бир мәнәви дирчәлишин ардынҹајыг…”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кремлин һазыркы сијасәтинин идеологу кими танынан, Бејнәлхалг Аврасија Һәрәкатынын лидери Александр Дугин "Әрбәин" јүрүшүндә иштирак етмәк үчүн Ирага сәфәр едиб. Мүхтәлиф өлкәләрдән олан мәдәнијјәт нүмајәндәләри вә бир сыра мәтбуат ишчиләри илә бирҝә Нәҹәф шәһәринә ҝәлән русијалы стратег мүсәлманларын бөјүк издиһамла гејд етдији јүрүшдә шәхсән иштирак едәҹәјини билдириб.

Ирага ҝәләркән јерли мәтбуата ачыглама верән Александр Дугин гејд едиб ки, дүнјанын мәнәви вә илаһи ингилаба еһтијаҹы вар: "Мән узун илләрдир ки, бу өнәмли јүрүшлә бағлы мәлуматлар алырам. Чох истәјирдим ки, өзүм шәхсән бу јүрүшдә иштирак едим. Бәзи түрк достларым да вар иди ки, онлар да бу мәрасимә гатылмаг истәјирдиләр. Она ҝөрә дә биз Әрбәин јүрүшүндә иштирак етмәк гәрарына ҝәлдик. Фикримҹә, ҝетдикҹә бејнәлхалг сәҹијјә алан вә бүтүн милләтләр, динләрдән, о ҹүмләдән христианлардан иштирак едән бу јүрүш глобал дәјишиклијин мүгәддимәсидир. Мән дәфәләрлә демишәм ки, модерн дүнја либерал вә капиталимз идеолоҝијасы илә сонуна доғру јахынлашыр. Һәмчинин дүнјада бәшәријјәт үчүн бөһран јаратмагдан башга фајдасы олмајыб. Дүнјанын мәнәви вә илаһи ингилаба еһтијаҹы вар. Неҹә ки, Иранда Ислам Ингилабы баш вериб. Биз провослоав христианлар олараг белә бир мәнәви дирчәлишин ардынҹајыг".

Гејд едәк ки, Әрбәин јүрүшү - мүсәлманларын үчүнҹү имамы сајылан Һәзрәти Һүсејнин (ә) шәһид олмасынын гырхынҹы ҝүнү кечирилән ҝенишмигјаслы тәдбирдир. Имам Һүсејнин (ә) шәһид олмасынын гырхынҹы ҝүнү илә әлагәдар милјонларла инсан Нәҹәф шәһәриндән Кәрбәлаја пијада ҝедәрәк бу јүрүшдә иштирак едирләр. Бу јүрүшдә тәкҹә Әһли-Бејт (ә) давамчылары дејил, һәм дә диҝәр мәзһәбдән олан мүсәлманлар, ејни заманда христианлар да иштирак едирләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki