Јәмән хәбәрләри...

20 Милјон Јәмәнли аҹлыгла боғушур

20 Милјон Јәмәнли аҹлыгла боғушур

Сәудијјә ханәданы, һәтта дөјүшмәк һарам олан ајлара белә һөрмәт ҝөстәрмир вә ган төкмәјә давам едир. Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын нүмајәндәси, Јәмәндә јашанан инсанлыг драмынын сонландырылмасы үчүн ҹидди вә тәсирли аддымлар атылмајыб дејә билдириб.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә - Јәмәндә инсанлыг драмы давам едир, 20 милјон инсан өлүмлә үз-үзәдир. 

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын сәлаһијјәтлиләри: Јәмәнлиләрин 70-фајизинин гида көмәјинә еһтијаҹы вар. 60-фајизи исә бир сонракы көмәјин әлләринә чатыб чатмајаҹағыны билмирләр. 

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Инкишаф Програмы Идарәчиси '' Лутсема '' Јәмәндә јашанан инсанлыг фаҹиәсијлә әлагәдар бунлары сөјләди: Јәмән халгы тәхминән 3 илдир дөјүшлә боғушур вә бу анда дөјүшүн битәҹәјинә даир һеч бир тәәссүрат јохдур. 

Јәмәндә баш верән үрәк ағрыдан вәзијјәт, јалныз вә јалныз сијаси мүзакирәләр нәтиҹәсиндә сон тапа биләр. 

Лутсема, Јәмәндә 20 милјон инсанын аҹлыгла боғуштуғуну вә тәҹили гида көмәјинә еһтијаҹ олдуғуну вурғулады. 

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Инкишаф Програмы Идарәчиси '' Лутсема '' Јәмәнли 2 милјон ушағын нормал бәсләнмә проблемијлә гаршы-гаршыја олдуғуну сөјләди вә сөзләринә белә давам етди: Үмумијјәтлә гејри-кафи бәсләнмә ушагларда ҝөрүлдүјү үчүн јеткинләрә нисбәтән даһа чох вәба хәстәлијинә тутулмағ рискини артырыр. 

Әлимизә чатан мәлуматлар ҝөрә; тәхминән 400 мин Јәмәнли вәба хәстәлијинә јолухмуш вәзијјәтдәдир. 

Ҝүн кечдикҹә Јәмәндә гида вә сәһијјә проблемләри даһа јүксәк мәрһәләјә чатыр. Бир чох Јәмәнли өлүмлә бурун-буруна јашамагдадыр вә бу вәзијјәт индијә гәдәр ҝөрүлмәмиш пис бир вәзијјәтдир. 

Јанаҹаг азлығы фабрикләрин фәалијјәтләрини дајандырмасына сәбәб олмушдур. Биз аҹлыг вә гытлыг илә мүбаризә үчүн бәзи ҹәһдләр етдик лакин маје јанаҹаг проблеми коалисија гүввәләринин иҹазәсинә бағлыдыр. 

Јәмәндә јашанан инсанлыг драмы о гәдәр фаҹиәви өлчүләрә чатды ки һәтта Сәудијјә Әрәбистаны вә мүттәфигләри дөјүшүн бир ан әввәл сонландырылмасындан јана рәфтар етмәјә башладылар.  Анҹаг АБШ башчысы Трумп, Сәудијјә Әрәбистанынын Јәмән савашындан зәфәрлә чыхмасыны истәјир мәһз буна ҝөрә Әрәбистанла, милјардларла долларлыг нәһәнҝ силаһ разылашмалары имзалады. АБШ вә Сәудијјә Әрәбистаны арасында имзаланан бу ағыр силаһ разылашмасы дөјүшүн даһа да ҹығырындан чыхмасына сәбәб олду чүнки бу анда мүһарибәнин сонландырылмасы олдугҹа чәтин олур. 

Сәудијјә ханәданы, һәтта дөјүшмәк һарам олан ајлара белә һөрмәт ҝөстәрмир вә ган төкмәјә давам едир. Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын нүмајәндәси, Јәмәндә јашанан инсанлыг драмынын сонландырылмасы үчүн ҹидди вә тәсирли аддымлар атылмајыб дејә билдириб. 

Диггәт! Хәбәрәдн истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki