Нардаран иши...

“Нардаран иши-3”: “Әхлаглы ҹәмијјәт, демократик өлкә истәмәк ҹинајәтдир?”

“Нардаран иши-3”: “Әхлаглы ҹәмијјәт, демократик өлкә истәмәк ҹинајәтдир?”

Һакимијјәтин әввәлҹәдән планлашдырдығы Нардаран һадисәсинә ҝөрә шәрләнәрәк һәбс олунанларын мәһкәмәси баша чатыр

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин азадлыг.инфо сајтына истинадән вердији мәлумата ҝөрә-Илаһијјатчылар Һаҹы Зүлфүгар Микајылов, Сејјид Елман Ағајев вә даһа 10 нәфәрин иши үзрә “Нардаран иши-3” мәһкәмәси дә јекунлашмаг үзрәдир. Артыг мәһкәмә истинтагы баша чатыб, прокурор тәгсирләндирилән шәхсләрә 14 илдән 16 илә гәдәр һәбс ҹәзасы истәјиб. Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә һазырда бу ишдә вәкилләрин чыхышлары мәрһәләсидир.
Октјабрын 2-дә кечирилән мәһкәмәдә тәгсирләндирилән шәхсләрдән Фаиг Аллаһвердијев, Рузи Исмајылов вә Рамил Сејфуллајевин вәкилләри чыхыш едибләр. Мүдафиәчиләр иттиһамларын сахта олдуғуну, һеч бир сүбут ортаја гојулмадығы һалда, ҝүнаһсыз адамлара 16 илә гәдәр һәбс ҹәзасы истәнилдијини билдирибләр.
“Бу просес башлајандан сәбирсизликлә дөвләт иттиһамчысынын чыхышыны ҝөзләјирдим. Чүнки иттиһам акты һәрәси бир сәһифә олан анлашылмаз, шаблон ҹүмләләрдән ибарәт иди. Билинмир ки, бу адамлар һансы ҹинајәти төрәдибләр.
Амма доггуз ајлыг мәһкәмәнин нәтиҹәси олараг, прокурор елә иттиһам актындакы ҹүмләләри тәкрарлајыб адамлара 16 илә гәдәр һәбс ҹәзасы истәди. Шәхсән мәним өзүмә дә, тәгсирләндирилән шәхсләрә дә ајдын дејил ки, бу адамлар нијә ики илдир һәбсдәдир. Дөвләт иттиһамчысы истәјир ки, онлар бундан сонра 15-16 ил дә һәбс галсынлар”.
Тәгсирләндирилән шәхсләрин мүтәшәккил дәстәнин үзвләри кими тәгдим олундуғуну дејән вәкил һесаб едир ки, бу иттиһам абсурддур.
Ш.Һүмбәтованын сөзләринә ҝөрә, ҹинајәткар груп кими Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты ҝөстәрилиб. Амма мүдафиәчи дејир ки, бу тәшкилатын јаранмасы да, фәалијјәти дә ганун чәрчивәсиндә олуб: “Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты 2015-ҹи илдә, гејри-һөкумәт тәшкилаты кими јараныб. Јанварын 11-дә тәсис олунуб, 13-дә тәсис конфрансы кечирилиб, Низамнамә гәбул олунуб, Идарә Һејәти сечилиб. Бу тәшкилатын Низамнамәсинә бахмаг кифајәтдир ки, ону мүтәшәккил ҹинајәткар дәстә кими тәгдим етмәјин абсурд вә ҝүлмәли олдуғуну ҝөрәсән. Низамнамәнин елә биринҹи бәндиндә јазылыб ки, “бу гурум мүстәгил, азад фикирли, Азәрбајҹанын инкишафыны истәјән шәхсләрин бирлијидир”. Тәшкилатын мәгсәди кими, маарифләндирмә ишинин апарылмасы, ҹәмијјәтдә әхлаг нормаларынын ашыланмасы вә с. хош мәрамлар ифадә олунур. Ҹәмијјәтин әхлаглы, өлкәнин демократик олмасыны истәмәк ҹинајәтдир?”
Мәһкәмә октјабрын 4-дә галан вәкилләрин мүдафиә чыхышы вә тәгсирләндирилән шәхсләрин сон сөзү илә давам едәҹәк. (Азадлиҝ.орҝ)
Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лаызмдыр!Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди