Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

“Нардаран иши – 2”: “Бизә бу зүлмләри еләјәнләри Аллаһа тапшырмышам”

“Нардаран иши – 2”: “Бизә бу зүлмләри еләјәнләри Аллаһа тапшырмышам”

“Мәни аиләмлә тәһдид еләдиләр, она ҝөрә дедикләрини еләмәјә разылашдым, јаздым ки, ҝуја мәндән силаһ чыхыб, ону зибилликдән тапмышам. Чүнки ијирми ил һәбсдә јатмағы сөјүлмәкдән үстүн тутурам. Бизә бу зүлмләри еләјәнләри дә Аллаһа тапшырмышам”, – Нардаран һадисәләриндән сонра һәбс олунан Рамил Әлијевин сөзләридир.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин азадлыг.инфо сајтына истинаден вердији  хебере ҝөрә-Октјабрын 6-да кечирилән мәһкәмәдә ДИН-ин Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин әмәкдашлары шаһид гисминдә ифадә вериб. Дејиб ки, тәгсирләндирилән шәхсләрдән Әли Шаһбазовун сахланмасында иштирак едиб. Онун сөзләринә ҝөрә, Ә. Шаһбазовдан силаһ тапылыб.
Әли Шаһбазов исә дејир ки, 2015-ҹи ил нојабрын 26-да Нардаран әмәлијјатындан сонра онун атасыны тутмушдулар. Гаршысына шәрт гојублар ки, әҝәр өзү һәбсә ҝирмәјә разыдырса, атасыны бурахаҹаглар. О да атасына ҝөрә разылашыб. Нәтиҹәдә террорчулуг, дөвләт чеврилишинә ҹәһд, ганунсуз силаһ сахлама кими 10-дан артыг маддә илә иттиһам верибләр. Амма атасыны да бурахмајыблар, ону да ганунсуз силаһ сахлама маддәси илә һәбсә ҝөндәрибләр.
Әли Шаһбазов вә атасындан сонра аиләнин даһа ики оғлу да ганунсуз силаһ сахлама иттиһамы илә һәбс олунуб. Атабала Шаһбазов бир ај өнҹә азадлыға бурахылса да, үч оғлу һәбсдәдир.
Тәгсирләндирилән шәхсләрдән илаһијјатчы Наһид Гәһрәманов диндирилән полис әмәкдашына хатырладыб ки, һәмин вахт Нардаранда јениҹә әмәлијјат кечирилмишди, һәр јер полисләрлә долу иди. Әли Шаһбазовун белә бир вәзијјәтдә өзүндә силаһ сахламасы инандырыҹы дејил.
БМҸМИ-нин әмәкдашы Камил Мәммәдов она белә ҹаваб вериб: “Бәлкә һараса атмаға апарырды”.
“КӘНДӘ 6-7 МИНЛИК ГОШУН ҜИРМИШДИ”
Камил Мәммәдов диҝәр тәгсирләндирилән Әмирәли Әлијевин дә тутулмасында иштирак едиб. Дејир ки, 70 јашлы Әмирәли Әлијевдән силаһ, бир дә “Талеһ Бағырзадәнин мүраҹиәти” адлы китабча чыхыб.
Әмирәли Әлијев исә сөјләјир ки, үмумијјәтлә, о китабчаны ҝөрмәјиб: “Бири мәнә ҝөстәрсин, ҝөрүм о нә китабчады. Мәним һәјәтимдә дәрин гују вар, ушаг дејиләм ки, силаһым олсајды, ора атардым да. Һәмин вахт кәндә 6-7 минлик гошун ҝирмишди. Истәмирәм сәни Аллаһа тапшырым, ҹавансан. Мәним 70 јашым вар. Ушагларымы тутмушдулар, дедим ки, онлары бурахын, мәни тутун, бир силаһ јазын. Евимә гара маскалылар ҝирмишдиләр. Дедиләр ки, “дајы, сәни дә бурахаҹағыг”. Ики илди һәбсдәјәм. Аллаһдан горхмурсуз? Мәнә ијирми ил дә версәләр, дүзүнү данышаҹағам. Мәнә ишҝәнҹә вермәјибләр”.
Шаһид кими ифадә верән БМҸМИ-нин диҝәр әмәкдашы Рамил Сәлимов исә тәгсирләндирилән шәхсләрдән Иса Ибраһимов вә Рамин Әлијевин евиндә әмәлијјат-ахтарыш тәдбириндә иштирак етдијини дејир. Онун сөзләринә ҝөрә, Иса Ибраһимов әризә јазараг, евиндә ахтарыша етираз етмәдијини ҝөстәриб: “Өзү ҝәтириб ики тратил шашкасы, алышдырыҹысы илә бирликдә әл гумбарасы вә үч китабчаны тәгдим еләди. Ону әввәл Ләнкәран полис шөбәсинә, орадан да Бакыја ҝәтирдик. Иса Ибраһимов деди ки, силаһлары кәндин јахынлығындан тапыб”.
Иса Ибраһимов исә тәзјиг алтында белә ифадәјә имза атдығыны сөјләјиб: “Бу полис әмәкдашы јерлимдир, ләнкәранлыдыр. Орада да мәнимлә талыш дилиндә данышды. Мәнә дедиләр, јаз, силаһлары гәбиристанлыгдан тапмысан. Мәним гаршымда шәрт гојмушдулар ки, дедикләрини еләмәсәм, атамы тутаҹаглар. Она ҝөрә мән дә дедикләрини еләдим”.
Шаһид полис дејиб ки, диҝәр тәгсирләндирилән Рамил Әлијевин евиндән дә алышдырыҹысы илә бирликдә гумбара вә “Талеһ Бағырзадәнин мүраҹиәти” китабчалары чыхыб. Амма Рамил Әлијев полис әмәкдашынын јалан данышдығыны билдириб: “О әшјалары өзләри гојуб, өзләри дә ҝөтүрүбләр. Мәни аиләмлә тәһдид еләдиләр. Мән дә дедикләрини еләмәјә разылашдым. Мән ијирми ил һәбсдә јатмағы сөјүлмәкдән үстүн тутурам. Јалан ифадә јаздырдылар ки, ҝуја силаһы зибилликдән тапмышам. Мән бурада азадлыға бурахылмаг үчүн данышмырам. Садәҹә, һәгигәт нәдирсә, ону дејирәм. Бизә бу зүлмләри еләјәнләри Аллаһа тапшырмышам”.
Башга бир тәгсирләндирилән Ағаәли Јәһјајев илаһијјатчы Талеһ Бағырзадәјә ҝөрә онлары да һәбс еләдикләрини сөјләјир: “Бизи террорчу кими гәләмә верирләр. Һалбуки, бу ҹәмијјәтдә биздән зијансыз адам јохдур”.
Тәгсирләндирилән Наһид Гәһрәманов да ҝүнаһсыз олдугларыны билдириб: “Авропада һејванларын да һүгуглары горунур. Азәрбајҹанда исә ҝүнаһсыз инсанлара белә ағыр иттиһам верилир, илләрлә һәбсдә сахланылыр. Чүнки Азәрбајҹанда мәһкәмә јохдур”.Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди