Азәрбајҹан хәбәрләри...

“Мәнә Әли Һәсәновун һеч нәји лазым дејил, оғлуму гајтарсынлар” ФОТО

“Нә Әли Һәсәнов, нә дә һәјат јолдашы әлагә сахлајыб бизә башсағлығы вермәјиб”

“Нә Әли Һәсәнов, нә дә һәјат јолдашы әлагә сахлајыб бизә башсағлығы вермәјиб” 

Августун 3-дә пајтахтын Һејдәр Әлијев проспектиндә ағыр гәза төрәтмиш Баш назирин мүавини, “Гачгынком”ун сәдри Әли Һәсәновун нәвәси Наил Аллаһвердијевә мәхсус “Мерҹедес Ҝеландеwаҝен” маркалы автомобилин һәмин гәзада һәлак олан сүрүҹүсү Меһди Әлијевин анасы Назилә Әлијева “Өлкә.Аз”-а мүсаһибә вериб. Һәмин мүсаһибәни тәгдим едирик: 

“Һадисә баш верән ики ҝүн әрзиндә јазыг өвладымы ҝүнаһкар билирдим” 

– Һадисәдән неҹә хәбәр тутдунуз? 

– Ҝәлиним хәбәр верди. Интернетдә јазыланда ки, гәзаја уғрајан автомобили Меһди Әлијев идарә едирмиш, өлүмү ҝөрүб гајытдым. Анҹаг әмин идим ки, Меһди һеч заман машыны елә сүрәтлә сүрмәз. Оғлум һарын ушаг дејилди, о зәһмәтлә бөјүмүшдү, али тәһсилли иди, һәрби хидмәтдә олмушду. Оғлуму таныјан адамлар онун ганаҹағындан бәһс едәрдиләр. 

Диҝәр тәрәфдән исә машын оғлумун дејилди. О һеч заман әманәт едилән машыны сүрәтлә сүрмәзди. Һадисә баш верән ики ҝүн әрзиндә јазыг өвладымы ҝүнаһкар билирдим. Ону, өзүмү гынајыб дејирдим ки, ахы нә үчүн бәрк сүрмүсән? Утандығымдан инсанларын үзүнә баха билмирдим. Анҹаг ики ҝүн сонра мәлум олду ки, сүкан архасында отуран адам оғлум олмајыб, бир аз үрәјим тохтады. Дүшүндүм ки, мәним балам тәгсиркар дејил. 

– Әли Һәсәнов вә аиләсиндән кимләр сизә башсағлығы вериб? 

– Доғрудур, һадисә баш верән ҝүнүн сәһәриси Наил Аллаһвердијевин атасы вә ја гоһумлары марагланмышды. Оғлумун ҹәназә ишләринә дә көмәклик ҝөстәрирләр. Анҹаг бүтүн бунлар мәнә тәсәлли верә билмәз. Мән анајам вә сағ-саламат иҝид оғлуму итирмишәм. Ҹәми бир оғлум вар иди, аиләмизи о доландырырды. Мән оғлуму истәјирәм. Нә Әли Һәсәнов, нә дә һәјат јолдашы әлагә сахлајыб бизә башсағлығы вермәјиб. Чох истәјирдим ки, Наилин анасы ҝәлиб мәнимлә ҝөрүшсүн. Чох истәјирдим ки, анасы ҝәлиб ҝөрсүн мән нә әзаблар чәкирәм. Мәнә онларын һеч нәји лазым дејил, оғлуму ҝери гајтарсынлар. Мәнә Әли Һәсәновун һеч нәји лазым дејил, Наил Аллаһвердијевә һансы ҹәзанын верилмәси мәним үчүн әһәмијјәтли дејил, мәнә оғлум лазымдыр. Лап истәјирләр, сабаһ Наили азадлыға бурахсынлар, бу мәни зәррә гәдәр дә марагландырмыр. Мән оғлуму истәјирәм. Ҝуја сабаһ ону азадлыға бурахмајаҹаглар? Лап инди ачыб бурахсынлар, амма мәним оғлуму гајтарсынлар. Онларын мәнә һеч нәји лазым дејил. Онун көрпә баласы јетим галыб. Бир оғлум вар иди, ону мин зәһмәтлә атасыз, мүәллимә маашымла бөјүтмүшәм. Аиләдә бизә бахан јеҝанә адам иди. 

“Меһди 3 јашлы көрпә оғлуну јетим гојду”  – Оғлунуз Наил Аллаһвердијевлә неҹә таныш олмушду? 

– Оғлум онларын јанында сүрүҹү кими ишә дүзәлмишди. Оғлумун бирдән-бирә варлы бир аилә илә танышлығы да сырф ишлә бағлы олуб. Даһа һарын һәјат тәрзи јашамаг үчүн ҝетмәмишди. Оғлум һәрдән мәнимлә сөһбәтиндә дә дејирди ки, мән ора сырф ишә үчүн ҝетмишәм, аиләмизи доландырмаг лазымдыр. Тәгрибән бир илә јахын иди ки, онларын јанында сүрүҹү кими ишә дүзәлмишди.  Оғлум ағыллы, ганаҹаглы өвлад иди. Рәһмәтлик һаггында һеч кәс бир кәлмә дә пис сөз дејә билмәз. Бүтүн мәһлә онун ганаҹағына бәләд иди. Оғлумун јохлуғуна һәлә дә инана билмирәм.

Меһди 3 јашлы көрпә оғлуну јетим гојду.

Һеч көрпә баласыны дојунҹа ҝөрә билмәди. Онун бүтүн амалы аиләси вә көрпә баласы илә бағлы иди.

Оғлум анҹаг бунун үчүн јашајырды. Өзү әзијјәтлә бөјүмүшдү дејә, истәјирди ки, баласы әзијјәт чәкмәсин. Оғлум атасыз бөјүмүшдү, инди онун да баласы атасыз бөјүјәҹәк. Атасыны итирәндә Меһдинин 15 јашы варды. Һәјат јолдашым хәстә олдуғу үчүн онун өлүмүнү биртәһәр гәбул етмишдик. Анҹаг сағ-сағлам оғлумун өлүмүнү гәбул едә билмәрәм. Мән Ҹәмшид Нахчывански адына Һәрби Лисејдә дәрс дејирәм, алдығым мааш чох аздыр. Оғлум ишләјиб газаныб бизи доландырырды. Евин кишиси о иди. Она ҝөрә дә өзүнү ода-ҝөзә вурурду. Евә газанҹ ҝәтирмәк үчүн бүтүн зәһмәтә гатлашырды. 

“Астан Шаһвердијев јалан данышдығына ҝөрә утаныб јерә ҝирсин!” 

– Һадисә төрәдилән вахты депутат Астан Шаһвердијев оғлунузу тәгсирли биләрәк, сүкан архасында рәһмәтлик Меһди Әлијевин олдуғуну иддиа етмишди. Бүтүн бунлардан хәбәриниз вар идими? 

– Ҝәрәк о депутат јалан данышдығына ҝөрә утаныб јерә ҝирсин! Һеч нәдән утанмырса, һеч олмаса јалан данышмасын. Јалан данышмагдан горхмурса, Аллаһын гәзәбиндән горхсун. Мән о ики ҝүндә нә әзаблар чәкмишәм, буну Аллаһ билир. 

Диггәт Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди