Әлҹәзаир гәзетиндән Әрәбистанына месаж: Јәмәнә һүҹум етмәк Јеринә Ҝедин Фәләстини Гуртарын

Әлҹәзаир гәзетиндән Әрәбистанына месаж: Јәмәнә һүҹум етмәк Јеринә Ҝедин Фәләстини Гуртарын

Әл Фәҹр хәбәрин давамында бунлары јазыб; сон статистик мәлуматлара ҝөрә Јәмәндә, хариҹи гүввәләрин һүҹумлары нәтиҹәсиндә тәхминән 16 мин Јәмәнлинин өлдүјү, бунларын 2568-инин ушаг вә 1870-инин гадын олдуғуну билдирилир. Ејни заманда 2354-үнүн ушаг вә 1960-ынын да гадын олдуғу 25 мин инсан да һүҹумлар нәтиҹәсиндә јараланыб.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлији абна - Әлҹәзаирдә нәшр едән едилән Әл Фәҹр гәзети; Јәмән әлејһинә олан, Сәудијјә Әрәбистаны лидерлијиндәки Әрәб иттифагынын, әҝәр јахшы бир иш етмәк истәјирләрсә Јәмәндә ҝүнаһсыз инсанлары гәтлә јетирмәк јеринә , Фәләстини гуртармалары лазым олдуғуну јазыб.

Јәмәндәки Ҹинајәтләр гаршысында сәссиз галмаг ҹаиз дејил

Ҹәзаир гәзети; "Јәмәнә гаршы Инсанлыг вә Виҹдан Һарада?" башлығыјла нәшр етдији хәбәрдә, Әрәбистанын Јәмәнә гаршы тәтбиг етдији ҹинајәтләри гынајараг белә јазыб; Бу мәрһәләдә һәр кәс өз виҹданына ујғун олараг, бу залымларын ҹинајәтләринә ортаг олмағы тәрк етмәли вә әҝәр мүсбәт бир иш етмәк истәјәрсә, ҝедиб Фәләстини Сионистләрин пәнҹәсиндән гуртармалыдыр.

Јәмәндә Вәбанын Јајылмасы

Әл Фәҹр хәбәрин давамында Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Јәмәндә вәбанын јајылмасына ҝөрә хәбәрдарлығыны хатырладараг, Јәмәндә 480 мин инсанын вәбаја тутулдуғуну вә 2 мин инсанын да бу хәстәликдән һәјатыны итирдијини вә хәстәлијин бир шәһәрдән башга өлкәнин бүтүн шәһәрләринә јајылдығыны јазыб.

Әл Фәҹр хәбәрин давамында бунлары јазыб; сон статистик мәлуматлара ҝөрә Јәмәндә, хариҹи гүввәләрин һүҹумлары нәтиҹәсиндә тәхминән 16 мин Јәмәнлинин өлдүјү, бунларын 2568-инин ушаг вә 1870-инин гадын олдуғуну билдирилир. Ејни заманда 2354-үнүн ушаг вә 1960-ынын да гадын олдуғу 25 мин инсан да һүҹумлар нәтиҹәсиндә јараланыб.

Сәудијјә вә Америкалы гулдурлар Јәмән фаҹиәсинин сәбәбидир

Әрәб-Америка тәрәфинин Јәмән дөјүшүнә ишарә едәрәк; Бу статистикалар Сәудијјәвә Американ муздурларынын Јәмәндә мејдана төрәтдикләри фаҹиәнин бир гисмини әкс еләтдирир. Һәр кәс бу дөјүшдән вә гырғындан јалныз Сионист режимин фајдаландығыны билдир.

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki