Фитнәкар исламофоб Ҝеерт Вилдерс Гуранын Һолландијада гадаған едилмәсини истәди, халг етираза галхды

Фитнәкар исламофоб Ҝеерт Вилдерс Гуранын Һолландијада гадаған едилмәсини истәди, халг етираза галхды

Һолландијалы исламофоб сијасәтчи Ҝеерт Вилдерс Гуранын Һолландијада гадаған едилмәли олдуғуну сөјләјиб.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлјинин вердији мәлумата әсасән Вилдерс парламент сечкиләри габағы кампанијасында мүгәддәс Гурани-Кәрими Адолф Һитлерин "Мәним мүбаризәм" адлы китабы илә мүгајисә едиб вә Гуранда даһа чох анти-семитизмин олдуғуну сөјләјиб. Фитнәкар Вилдерс гачгынларын Һолландијаја ҝәлмәсини истәмәдијини билдирәрәк, Гураны гадаған едилмәсилә бунун гаршысыны ала биләҹәкләрини дејиб. Фитнәкар исламофоб Вилдерс ачыгламасында  белә дејиб: "Неҹә ки,"Мәним мүбаризәм" китабыны Һолландијада гадаған етмишиксә, Гуранын да тамамилә гадаған олунмасыны истәјирәм. Бу гисмән рәмзи ҝөрүнсә дә, тәсири бөјүк ола биләр. Әҝәр бир өлкә гачгын сијасәтиндә диҝәрләринә нисбәтән даһа сәртдирсә, гачгынларын чоху даһа сәрбәст сијасәт һәјата кечирилән өлкәләрә истигамәтләнәҹәк". Һолланијанын јүзләрлә вәтәндашы фитнәкар Вилдерсин исламофобик ачыгламаларына етираз етмәк үчүн күчәләрә ахышыблар. Һолландија вәтәндашлары вә инсан һаглары мүдафиәчиләри Амстердамын мәркәзи мәсҹидиндә топлашараг, Һолландијада Ислам вә мүсәлманлара гаршы һүҹумларын артмасындан нараһат олдугларыны билдирибләр. Топланты иштиракчылары Һолландијада Исламын јох, екстремизмин тәһлүкә олдуғуну вурғулајыблар. Тәдбирдә иштирак едән тәгаүдчү профессор Руди Кунзел Авропадакы бөһранларда мигрантларын тәгсиркар елан едилдијини белә сөјләјиб: "Капитализмин илк бөһраны 2008-ҹи илдә иди вә сонра мәшғуллуг фүрсәтләри чохалмады. Бу сәбәблә инсанларын гәзәбли олмалары доғрудур, анҹаг гәзәбләрини азлыглара јөнәлтмәләри доғру дејил". Сорғулара әсасән, һолландијалы сечиҹиләр арасында мәсҹидләрин бағланмасыны, Гуранын гадаған етмәсини вә мүсәлманларын өлкәјә гәбул едилмәмәсини мүдафиә едән фитнәкар Вилдерси дәстәкләјәнләрин сајы 20% әтрафындадыр. 17 милјонлуг Һолландија әһалисинин 900 мини мүсәлмандыр.

Диггәт!Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр.


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди